Los vinos de la Vuelta 2022. 21. etappe: Las Rozas — Madrid. Paisaje de la Luz

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så er alt avgjort. Nå må de bare kla­re å full­fø­re den sis­te etap­pen inn til Mad­rid. Jeg skrev i går at Richard Cara­paz bur­de prio­ri­te­re klatre­trøy­en foran etappe­sei­er. Men han hør­te ikke på meg, og sik­ret seg beg­ge deler. Ingen kan hen­te inn for­spran­get til Remco Evene­po­el, med mind­re han hav­ner i en velt på et kri­tisk tids­punkt og taper mer enn to minut­ter, even­tu­elt må bry­te. Men vi får håpe at Vuel­ta­en ikke skal avgjø­res på den måten. Mads Peder­sen har for lengst sik­ret seg den grøn­ne poengtrøyen.

Den sis­te etap­pen er en 96,7 km lang, flat etap­pe inn til Mad­rid. Den er litt som avslut­nin­gen på Tour de Fran­ce: En parade­etap­pe hvor det mes­te er avgjort, og det hele avslut­tes med fem run­der inne i Mad­rid. Spen­nings­mo­men­tet er hvem som vin­ner spur­ten. Det sti­ger rik­tig­nok litt den sis­te kilo­me­te­ren, men det er så lite at det nep­pe er noe pro­blem for spurterne. 

Jeg skul­le gjer­ne ha avslut­tet den­ne seri­en om spansk vin med Spa­nias mest kjen­te mus­se­ren­de vin: Cava, som gans­ke enkelt betyr kjel­ler eller grot­te. Det aller mes­te av Cava, rundt 90% kom­mer fra Kata­lo­nia, og den lil­le byen San Sadurní de Noya. Cava er ikke et geo­gra­fisk områ­de. Cava kan pro­du­se­res i syv uli­ke regio­ner, og vi var så vidt inn­om at den kan pro­du­se­res bl.a. i Extrema­dura, til 18. etap­pe. Men områ­det rundt Mad­rid, La Man­cha, er ikke et av de områ­de­ne hvor man kan prou­se­re Cava. Det blir for langt unna. Det er selv­sagt ikke noe til hin­der for at man fei­rer avslut­nin­gen på Vuel­ta­en med Cava, slik vi plei­er å avslut­te Tour de Fran­ce med champag­ne i Paris og Giro d’I­ta­lia med Fran­ciacor­ta i Mila­no. Men vi hol­der oss til en vin fra områ­det vi er i, eller i alle fall fra et områ­de i nærheten. 

Vinos de Mad­rid fikk DO-sta­tus i 1990. Vin­lu­sen phyl­lox­e­ra kom til Mad­rid i 1914. Da vin­mar­ke­ne ble replan­tet prio­ri­ter­te man kvan­ti­tet frem­for kva­li­tet. Her ble det pro­du­sert sto­re meng­der uin­ter­es­sant vin. Den tid­li­ge­re så ofte omtal­te “vin­sjø­en” i EU ble i stor grad pro­du­sert på de spans­ke høy­slet­ter. Slik var det til ut på 1970-tal­let. Her, som så man­ge and­re ste­der, har kva­li­te­ten økt betrak­te­lig de sene­re tiårene. 

Vi ser på etappe­pro­fi­len at den stort sett går mel­lom 600 og 800 meter over havet. I Frank­ri­ke og Ita­lia vil­le jeg nok ha skre­vet at så høyt oppe pro­du­se­res det ikke vin. Men på høy­slet­ten i Spa­nia blir det annerledes.

Gra­nacha er den domi­ne­ren­de dru­en om vi ser Vinos de Mad­rid under ett. Men det er tre subsoner.

Arg­an­da i syd­øst er den størs­te. Ca 60% av den tota­le pro­duk­sjo­nen kom­mer her­fra. Her bru­kes mest Tin­to Fino, som er det loka­le nav­net for Tem­ra­nil­lo, i rødvi­nen. Det lages hvit­vin av Arien og Malvar.

San Mar­tin lig­ger øst for Mad­rid. Her er det noe mer ned­bør enn i de and­re områ­de­ne. Gra­nache tri­ves godt i det­te området. 

Naval­car­ne­ro lig­ger syd­vest for Mad­rid. Gra­nacha er den vik­tigs­te dru­en for rødvin, og Mal­var gir den bes­te hvitvinen.

Vin­mono­po­let har 16 rødvi­ner fra dis­trik­tet Mad­rid, som er pri­set fra ca 135 til 600 kr/flaske.

Jeg avslut­ter med en kom­po­si­sjon av en opp­rin­ne­lig ita­li­ensk kom­po­nist, som slo seg opp i Spa­nia og Mad­rid: Luigi Bocche­ri­ni. Bocche­ri­ni har blitt karak­te­ri­sert som en av de bes­te annen­rangs kom­po­nis­ter i sin peri­ode. Det kan jo høres ut som en bru­tal karak­te­ris­tikk. Men når noen av førs­te­rangs kom­po­nis­te­ne var Franz Joseph Haydn, Wolf­gang Mozart og Lud­vig van Beet­ho­ven, ser man at nivå­et i topp­di­vi­sjo­nen var sky­høyt. Da er det kan­skje ikke så galt å være en av de bes­te på nivå­et under. 

En gang uttryk­te kong Car­los III mis­nøye med en pas­sa­sje i en ny trio som Bocche­ri­ni had­de kom­po­nert, og ba han om å end­re den. Bocche­ri­ni ble sur av en slik inn­blan­ding i hans kunst­ne­ris­ke fri­het, og svar­te med å dob­le pas­sa­sjen. Slikt liker jeg.

Jeg har tatt med “Fan­dan­go” fra Luigi Bocche­ri­nis gitar­kvin­tett i D‑dur, G. 448. Når man ser en beteg­nel­se som gitar­kvin­tettt er det lett å ten­ke fem gita­rer. Men sli­ke kvin­tet­ter, hva enten det er kla­ri­nett­kvin­tet­ter, obo­kvin­tet­ter, piano­kvin­tet­ter eller gitar­kvin­tet­ter, er gjer­ne stryke­kvar­tet­ter sup­plert med et instru­ment. Så det­te er stryke­kvar­tet pluss en gitar. Fan­dan­go er en spansk dans.

Da var seson­gen for Grand Tours over for i år. For meg har den­ne run­den med spansk vin gitt mer­smak. Det var mer å fin­ne her enn jeg var klar over før jeg star­tet på den­ne seri­en. Den har vært lære­rik og given­de for meg, og for meg er det tross alt det som er vik­tigst. Jeg har opp­da­get at spansk vin gene­relt vir­ker lavt pri­set, så her kan man gjø­re man­ge gode vin­kjøp. Så håper jeg at and­re også kan ha hatt litt utbyt­te av dette. 

I okto­ber får vi vite hvor­dan Giro d’I­ta­lia og Tour de Fran­ce blir i 2023. Vi vet at de tre førs­te etap­pe­ne i Tour de Fran­ce 2023 vil være i Bas­ker­land, så det vil bli et gjen­syn med den delen av Spa­nia og en ny anled­ning til å drik­ke bas­kisk vin. Etap­pe­ne for Vuel­ta­en offent­lig­gjø­res først sene­re. Men jeg håper at den går inn­om Nav­ar­ra, Ara­gon og Kata­lo­nia, slik at vi kan urfors­ke viner fra dis­se områdene. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.