Gratinert blomkål og oransjevin

Dagens mid­dag var gra­ti­nert blom­kål med oste­saus, bacon og pølse­bi­ter. Det vil­le sik­ket har blitt “fine­re” om jeg had­de valgt skin­ke i ste­det for pøl­ser. Men jeg synes sma­ken av røk­te pøl­ser pas­ser i den ret­ten. Kan­skje kun­ne det pas­set med røkt skin­ke, det har jeg fak­tisk ikke prøvd. Men pøl­ser fun­ge­rer utmer­ket. Hos oss er det­te en høst­rett, og det var seson­gens førs­te i dag.

Jeg plei­er å drik­ke øl til den­ne maten, og det fun­ge­rer utmer­ket. Men Siv er ikke noe glad i øl, så da tenk­te jeg at jeg skul­le for­sø­ke å fin­ne en vin som kun­ne pas­se. Det er ikke en rett det er helt lett å fin­ne en vin til. Jeg var gans­ke sik­ker på at en rødvin ikke vil­le pas­se. Jeg tenk­te i ret­ning av en litt fyl­dig hvit­vin, gjer­ne en char­don­nay med litt, men ikke vel­dig mye eik. Vi var på Ski i går, så jeg stakk inn­om Vin­mono­po­let der. Mens jeg sto der, slo det meg: Oran­sje­vin bør kun­ne fun­ge­re godt til det­te. Val­get falt på en oran­sje­vin fra Geor­gia, en Wine Thie­ves Rkat­si­te­li Dry Amber Wine 2019, den­ne gan­gen, uten at jeg viss­te noe sær­lig om akku­rat den­ne vinen. Den er laget av dru­en Rkat­si­te­li, en drue som er helt ukjent for meg. Jeg måt­te vel­ge blant de vine­ne de had­de i den butik­ken jeg var. Men jeg vet at Geor­gia er et spen­nen­de vin­land! Det­te var et godt kjøp til 180 kroner. 

For å si det med en gang: Jeg synes det­te ble en vel­lyk­ket kombinasjon. 

For de som ikke kjen­ner oran­sje­vin: Man skil­ler gjer­ne mel­lom to uli­ke pro­duk­sjons­pro­ses­ser for stil­le vin, en hvit­vins­pro­sess og en rødvins­pro­sess. Når man lager hvit­vin siler man fra skall, stil­ker og kjer­ner før gjæ­rin­gen star­ter. Far­gen og mye smak­stof­fer sit­ter i skal­let. Når man siler vekk skal­let, får man en hvit­vin, også om utgangs­punk­tet er røde/sorte dru­er. En blanc de noirs champag­ne er f.eks. en hvit champag­ne laget av røde/sorte druer.

Når man lager rødvin lar man skall, stil­ker og kjer­ner være med i gjæ­rin­gen. Hvor len­ge, kan nok variere. Man trek­ker da ut far­ge mm fra skal­let, tan­ni­ner og and­re smaks­stof­fer både fra skal­let, stil­ke­ne og kjernene. 

Når man lager rosé­vin vil man som regel star­te som for en rødvin, men skall mm siles fra etter kort tid, slik at vinen bare rek­ker å bli rosa, ikke rød.

En oran­sje­vin lages med hvite/grønne/gule dru­er i en rødvins­pro­sess, alt­så ved at man ikke siler vekk skall, kjer­ne og stil­ker. Man får da med farge­stof­fer, tan­ni­ner osv. 

Oran­sje­vin er ikke noen “offi­si­ell” kate­go­ri av vin, så man fin­ner ikke den som en egen kate­go­ri på Vin­mono­po­lets nett­si­der. Den jeg kjøp­te er kate­go­ri­sert som hvit­vin, men jeg har også fun­net oran­sje­vin kate­go­ri­sert som rosé­vin. Men man kan søke, og ikke minst spør­re den ofte kunn­skaps­rike betje­nin­gen hos Vin­mono­po­let. Hos Vin­mono­po­let på Ski, hvor jeg var, had­de de et eget vin­skap med oransjevin. 

Jeg har smakt oran­sje­vin fra helt lys som er mer gul enn oran­sje, til gans­ke hef­tig vin med kraf­ti­ge tan­ni­ner. Jeg liker dem litt midt på tre­et. Som regel har jeg kjøpt oran­sje­vin fra Fri­uli i Ita­lia, Slo­ve­nia og nå Georgia. 

Jeg har noen gan­ger valgt oran­sje­vin til mat som jeg van­lig­vis vil vel­ge øl til, f.eks. pinne­kjøtt, og det fun­ge­rer godt. Det var den­ne erfa­rin­gen som fikk meg til å ten­ke på oran­sje­vin den­ne gangen. 

Som et gene­relt tips vil champag­ne også ofte pas­se godt til sli­ke ret­ter. Champag­ne pas­ser til alt! Det er champag­nes syre og kom­plek­si­tet, blant annet det som omta­les som auto­lyse­preg — smak etter at vinen har lig­get lag­ret “sur lie”, på gjær­res­te­ne, i lang stund før and­re gangs gjæ­ring. Det er alt­så ikke bob­le­ne som er poen­get her. En prosecco, som er en enkel og frukt­dre­vet vin, vil ikke fun­ge­re. Kan­skje med et mulig unn­tak for prosecco laget “col fon­do”, som er den tra­di­sjo­nel­le pro­duk­sjons­me­to­den, hvor ikke utgjæ­ret vin tap­pes på flas­ke og gjæ­rer fer­dig på flas­ken. Gjær­res­te­ne blir ikke fjer­net, slik man gjør når man lager champag­ne. Men jeg har ikke for­søkt prosecco col fon­do til slik mat, så det er bare en tan­ke om at det kan­skje kan fungere. 

Hvis du vil vite mer om oran­sje­vin, anbe­fa­ler jeg noen av Vin­mono­po­lets podkastepisoder:

Print Friendly, PDF & Email