Hvorfor stilles det strengere aktsomhetskrav til folk som sykler enn til folk som kjører bil?

Oslo ting­rett avsa 7. sep­tem­ber 2022 en dom, 22–057237MED-TOSL/02, i en sak om kol­li­sjon mel­lom en bilist og en syk­list. Det var en ren straffe­sak mot bilis­ten, hvor det ikke var frem­met sivi­lie krav (erstatning/oppreisning) fra for­nær­me­de (syk­lis­ten). Syk­lis­ten var blitt alvor­lig ska­det og er varig pleie­tren­gen­de som føl­ge av ska­de­ne. Jeg har dom­men i en ikke-ano­ny­mi­sert ver­sjon, og vel­ger der­for ikke å offent­lig­gjø­re selve dommen. 

Hen­del­ses­for­lø­pet var slik: En syk­list syk­let på en elsyk­kel ned Møl­ler­vei­en fra rund­kjø­rin­gen i Mari­dals­vei­en, mot Bren­neri­vei­en. En bilist kom i mot­satt ret­ning, sving­te til venst­re inn Bren­neri­vei­en foran syk­lis­ten. Det ble kol­li­sjon og syk­lis­ten ble som nevnt alvor­lig ska­det. Det var i utgangs­punk­tet ingen tvil om skyld­for­hol­det, og bilis­ten erkjen­te seg del­vis skyl­dig. Det var et åpen­bart vike­plikts­brudd fra bilis­tens side. 

Ret­ten had­de fore­tatt en rekon­struk­sjon av hen­del­sen, ved at en politi­over­be­tjent syk­let fra rund­kjø­rin­gen ned mot kol­li­sjons­ste­det tre gan­ger, med det som beteg­nes som “lav”, “nor­mal” og “høy” has­tig­het. Ved de tre alter­na­ti­ve­ne bruk­te han 18, 11 og 8 sekun­der på de ca 100 meter­ne ned til kol­li­sjons­ste­det. I dom­men står det:

Under­sø­kel­ser som poli­ti­et har gjort av over­våk­nings­vi­deo­en fra ulyk­ken til­si­er at for­nær­me­de mest sann­syn­lig holdt en gjen­nom­snitts­has­tig­het på rett i under­kant av 30 km/t over en strek­ning på ca. 4 meter (over farts­hum­pen) rett før kollisjonen …”

I saken leg­ger ret­ten til grunn at for­nær­me­de, syk­lis­ten, holdt en has­tig­het godt over 30 km/t mot bun­nen av bak­ken, før han kom inn i “syns­fel­tet” til overvåkingskameraet. 

Con­ti­nue read­ing Hvor­for stil­les det stren­ge­re akt­som­hets­krav til folk som syk­ler enn til folk som kjø­rer bil?