Les vins du Tour de France 2023 — ruten er klar

I går, den 27. okto­ber ble etap­pe­ne til Tour de Fran­ce 2023 offent­lig­gjort. Noe som er frust­re­ren­de med Tour de Fran­ce er at de bare offent­lig­gjør en over­sikt. Vi får vite start- og mål­by­ene for etap­pe­ne, men deta­ler om etap­pe­ne får vi ikke. Giro d’I­ta­lia offen­lig­gjør kar­te­ne for etap­pe­ne når etap­pe­ne offent­lig­gjø­res, hvil­ket betyr at vi alle­re­de nå kan begyn­ne å se på detal­jer som vi er avhen­gi­ge av når vi skal lete etter vin. Tour de Fran­ce plei­er ikke å offent­lig­gjø­re dis­se kar­te­ne før et styk­ke ut i juni.

Vi kan mer­ke oss at Touren 2023 går fra sør­vest til nord­øst. Touren er inn­om Mas­sif Cen­tral før den fort­set­ter mot Alpe­ne. Mid­del­havs­om­rå­de­ne får ikke besøk av Touren i 2023. Ryk­te­ne sier at Touren i 2024 vil ende i Nice, og at den vil gå på en litt annen tid enn van­lig. Det er OL i Paris i 2024. De som har ansva­ret for sik­ker­he­ten har visst­nok ikke kapa­si­tet til å hånd­te­re OL og Tour de Fran­ce sam­ti­dig. Og kan­skje kan det være greit å ende et annet sted enn i Paris det året byen har OL. Hvis alt det­te stem­mer, kan det blir fle­re etap­per i syd i 2024. Men det­te er bare ryk­ter og mine spe­ku­la­sjo­ner basert på dis­se ryktene. 

Touren 2023 star­ter i spansk Bas­ker­land, noe som ble offent­lig­gjort alle­re­de ved avslut­nin­gen av årets Tour. Det betyr et nytt møte med bas­kisk vin, som for meg var et nytt bekjent­skap da jeg i år også valg­te å lete etter vin langs etap­pe­ne for Vuel­ta d’E­spag­na. 3. etapp­pe star­ter i Amo­re­bie­ta-Etxa­no i Spa­nia og ender i Bayonne i Frank­ri­ke. Bayonne er blant annet kjent for sin skin­ke. Touren tar en tur til Pyre­ne­ene. Den fort­set­ter så mot Bor­deaux, og på en slik etap­pe skal det godt gjø­res ikke å fin­ne inter­es­sant vin. Der­fra fort­set­ter Touren med en etap­pe som star­ter i Libour­ne, som er hoved­sta­den i Saint-Émi­lion. Her må vi også kun­ne fin­ne inter­es­sant vin. Mas­sif Cen­tral, som Touren så skal inn i, er ikke kjent for vinproduksjon.

Touren skal også inn­om Beau­jo­lais, og der er det mye inter­es­sant og god vin. 

Når vi kom­mer inn i Alpe­ne vil det som van­lig være en utford­ring å fin­ne vin. Men vi skal gjø­re et for­søk. Tra­di­sjo­nen tro vil det bli champag­ne når det hele avslut­tes i Paris. 

Print Friendly, PDF & Email