Ytringsfrihet. Et ukjent fremmedord i idretten

Jeg send­te den­ne til NRK/Ytring, men de fant ikke plass til den. Sports­vas­ker­ne i NRK er kan­skje eni­ge med renn­le­der Tor­bjørn Broks Petter­sen i at de ikke vil ha mer opp­merk­som­het om sli­ke sider ved topp­idret­ten. Her er det jeg skrev:

Den svens­ke lang­renns­lø­pe­ren Emil Johans­son Kring­stad demon­strer­te mot at olje­sel­ska­pet Equi­nor får være spon­sor for lang­renns­spor­ten. Sam­men med Green­peace stil­te han med pla­ka­ten som sa «Mor­gen­da­gen smel­ter», med klar refe­ran­se til Equi­nors kam­pan­je «Mor­gen­da­gens hel­ter». For det­te ble han «beløn­net» med en bot på 999 sveit­sis­ke franc, til­sva­ren­de ca 10 000 kro­ner. Sum­men var ikke til­fel­dig. Man vil­le hind­re det lil­le en idretts­ut­øver har av retts­sik­ker­het ved at en «bot» på under 1000 SFR ikke kan ankes. «Hvis vi had­de gitt en høy­ere bot, kun­ne vi risi­kert at han had­de anket for å få mer opp­merk­som­het rundt saken, og det øns­ker ikke vi å bidra til», sier renn­le­der Tor­bjørn Broks Petter­sen, iføl­ge NRK.

Det er dess­ver­re ikke noe ene­stå­en­de eksem­pel. Vår grunn­lov­fes­te­de men­neske­rett ytrings­fri­het er et ukjent frem­med­ord i idret­ten. Jeg kun­ne gitt fle­re eksemp­ler, men lar det bli med det­te ene. (Jeg har gjen­nom åre­ne sam­let en del eksemp­ler.) Idret­ten sva­rer omtrent som de plei­er å gjø­re i de dik­ta­tu­rer som gjer­ne blir til­delt sto­re, inter­na­sjo­na­le idretts­mes­ter­skap: Alle har ytrings­fri­het så len­ge de ikke bry­ter loven. Det hører vi ofte fra Kina og Russ­land, og det er slik myn­dig­he­te­ne i Qatar sva­rer om mang­len­de ytrings­fri­het. Og etter idret­tens «lover» er det straff­bart å ytre seg, blant annet om politikk.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het. Et ukjent frem­med­ord i idret­ten