RINF 1200 – eksamen høst 2022 — oppgaven.

Dette er oppgaven som ble gitt til eksamen i RINF 1200 — Opphavsrett og beslektede rettigheter høsten 2022. For kommentarer til oppgaven, se RINF 1200 – kommentarer til eksamen høst 2022.

Oppgaveteksten:

Professor i sosiologi Marte Kirkerud døde brått, 65 år gammel. Hun var enke, og eneste arving var datteren Caroline.

Martes kolleger ryddet ut av kontoret hennes. Marte hadde vært en populær underviser. Særlig likte studentene hennes innføringsforelesninger i sosiologi. Kollegene visste at hun hadde arbeidet med en lærebok for begynnerstudenter. Da de ryddet kontoret, fant de et uferdig utkast til denne boken, både i utskrift og på Martes filområde på universitetets server. Instituttleder Peder Ås mente at denne boken burde utgis, og han påtok seg selv oppgaven med å ferdigstille manuskriptet. Da han var ferdig, gjorde han boken tilgjengelig for alle som en «Open Access»-publikasjon, som innebar at den ble fritt tilgjengelig for alle på internett.

Da Caroline oppdaget dette, ble hun rasende. Hun visste at moren hadde arbeidet med en slik bok. Men i alt det andre som hun måtte ta hånd om etter morens død, var ikke dette det hun hadde tenkt noe særlig på. Marte Kirkerud hadde privat gitt klart uttrykk for at hun ikke likte Peder Ås som person, ikke minst etter noen ubehagelige episoder på instituttets julebord. Hun var også uenig med ham i mange faglige spørsmål. Caroline mente at hvis noen skulle ferdigstille morens bokutkast, skulle det i alle fall ikke være Peder Ås. Hun visste at moren hadde langt mer tillit til sin kollega Åse Holm, og hun mente at Åse Holm var den som burde gjøre boken ferdig. Caroline krevde derfor at boken, slik Peder Ås hadde ferdigstilt den, skulle trekkes tilbake. Samtidig spurte hun Åse Holm om hun kunne tenke seg å gjøre morens bok ferdig. Åse Holm ville gjerne gjøre det, men var nølende fordi hun ikke ville komme på kant med instituttleder Peder Ås.

Caroline krevde at instituttet umiddelbart fjernet boken fra nettet. Peder Ås svarte på vegne av instituttet at siden Marte Kirkerud hadde vært ansatt der, og det hørte med til hennes arbeidsoppgaver å undervise, hadde de rett til å gi ut det hun hadde laget av undervisningsmateriale, herunder boken. De måtte også ha rett til å ferdigstille boken.

Caroline mente at en god innføringsbok i et fag som sosiologi burde selge rimelig godt, og at dette ville gi henne, som Martes arving, en hyggelig ekstrainntekt. Hun antok at dette markedet i stor grad var ødelagt av at boken i en tid hadde ligget fritt tilgjengelig på nettet, og at det sikkert fantes mange kopier av den blant studenter. Hun krevde derfor vederlag eller erstatning fra Peder Ås og instituttet for at de hadde gjort boken ulovlig tilgjengelig. Hun mente å ha krav på det dobbelte av det som ville vært normalt vederlag for en slik bok. Peder Ås avviste dette og viste til at det nå var vanlig å utgi bøker som Open Access, og at forfatteren da ikke ville få noe vederlag.

Caroline har hørt at du har studert opphavsrett, og stiller deg følgende spørsmål:

  1. Er det Caroline som arving eller instituttet som Martes arbeidsgiver som har rettighetene til Martes bokutkast?
  2. Har Peder Ås rett til å ferdigstille boken og gjøre den tilgjengelig på nett, slik han har gjort?
  3. Forutsatt at Caroline har rettighetene til Martes bokutkast, kan hun gi ut den versjonen som Peder Ås har gjort ferdig?
  4. Om vi ser bort fra forholdet til Peder Ås, og holder oss til det rent opphavsrettslige: Kan Caroline overlate til Åse Holm å gjøre ferdig boken?
  5. Kan Caroline kreve vederlag eller erstatning fra Peder Ås og instituttet for at de har gjort boken tilgjengelig på nett? (Du skal ikke ta stilling til om det er Peder Ås eller eventuelt instituttet som skal betale dette, ei heller om hun bør kreve vederlag eller erstatning).
  6. Kan Caroline eventuelt kreve det dobbelte av det som ville ha vært et rimelig vederlag for at Peder Ås gjorde boken tilgjengelig?

Alle spørsmål skal besvares. Svarene skal begrunnes.