Hvem er Cecilie Lyngbys 300 000 bilister, og hvor finner hun dem?

Avisa Oslo “vil ha din mening”, skriver de. Men de ville visst ikke ha min. De sier at de ikke gir noen tilbakemelding om innlegg blir publisert eller ikke. Så man får bare vente og se. Planen var å publisere det her etter at det var publisert i Avisa Oslo. Jeg sendte det søndag, og i dag er det onsdag, så nå gidder jeg ikke vente lenger. Det er visst lettere å bli publisert hvis man hetser folk som sykler eller MDG, enn om man kritiserer politikere som kommer med i beste fall unøyaktige påstander. Det drar seg mot valgkamp, og politikere slipper til med alle mulige slags røverhistorier. Jeg signerte innlegget med Olav Torvund. Syklende Osloborger som også kjører bil. Her er uansett det jeg sendte, med noen små tilføyelser i hakeparenteser:

***

300 000 bilister bor i Oslo, og de betaler også skatt, skriver Cecilie Lyngby i et debattinnlegg [i Avisa Oslo]. Hvem er alle disse bilistene, og hvor finner vi dem? Om hun skulle finne dem, blir ikke folk mer viktige og verdifulle enn andre bare fordi de velger en plasskrevende blikkboks på et par tonn for å frakte en person.

Oslo har ca 709 000 innbyggere. Av dem er i underkant av 150 000 under 18 år, og de er ikke bilister. Dermed gjenstår ca 560 000 innbyggere som kan kvalifisere seg for å kjøre bil. Hvis 300 000 av disse skal være «bilister», da har hun en særdeles vid definisjon av bilist. Jeg har førerkort og kjører også bil, men jeg vil ha meg frabedt å bli regnet blant Cecilie Lyngbys bilister. At mer enn halvparten av de som fyller minimumsvilkårene for å kunne kvalifisere seg til å kjøre bil er «bilister,» det tror jeg ganske enkelt ikke på. De fleste i Oslo går og reiser kollektivt.

Det er ikke bare «spreke 20-åringer» som kan sykle. Det er bare 19% av befolkningen i Oslo og Akershus som ikke sykler. [I Prosamundersøkelsen 2022 står det på s. 28 at det er 17% som ikke sykler.] Jeg er 68 år og føler meg ikke som en sprek 20-åring. Men jeg sykler likevel, og det vil jeg fortsette med en del år til. Jeg kjenner mange på min egen alder og eldre som gjør det samme. Det er mulig at Cecilie Lyngby ikke har oppfattet det. Men vi som foretrekker sykkel betaler også skatt.

Det er fysisk og intellektuell latskap som får folk til å velge bilen av gammel vane. Alle med normal førlighet mellom 12 og 70 år kan sykle, eller 8 og 80 om tilretteleggingen hadde vært bedre. Elsykkel har gjort at de fleste kan sykle ganske langt, og at motbakker ikke lenger er noen hindring. Mange funksjonshemmede kan sykle med en tilpasset sykkel, hvis infrastrukturen er god. Om flere sykler vil det gi en stor gevinst for samfunnet.

Offentlige ressurser bør fordeles rettferdig. Transportareal bør fordeles etter antall personer som transporteres, uten at man gir privilegier til de som velger en særlig plasskrevende transportform. Det må gjelde både for trafikk- og parkeringsareal. Like mange kvadratmeter per gående, syklist, kollektivreisende som per bilist. Det samme må gjelde for hvor mye penger som brukes til infrastruktur for de ulike transportgruppene, både for etablering og drift. Det bør gis like mye til sykkelinfrastruktur per syklist, som det brukes på «bilveier» per bilist. Ønsker man å stimulere en adferd, kan man gi relativt mer til den. Moderne byer prioriterer ikke privatbil.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.