Oslovalget 2023. Rødt: God politikk på dette området, men en historie som ikke tiltaler meg

Jeg har vel blitt for gammel. Jeg har fulgt historien fra SUF til AKP(ml) til Rød Valgallianse og til Rødt. Selv om Rødt helst vil ha oss til å glemme historien, kan de ikke løpe fra den. Disse sporene skremmer i alle fall meg fra seriøst å vurdere å stemme Rødt. Men de har fått en størrelse som gjør at de er et parti å regne med, selv om det gjenstår å se hvor mye Bjørnar Moxnes’ solbrilletyveri og klønete håndtering av den saken vil skade partiet. Bjørnar Moxnes var en særdeles dyktig partibygger og har mye av æren for Rødts suksess. Det gjenstår å se om partiet er sterkt nok til å holde posisjonen med ny ledelse. I Oslopolitikken har Rødt opptrådt som et venstrepopulistisk parti, som i alle fall ikke jeg har særlig sans for. Men vi får se hva som står i programmet foran valget i Oslo.

I innledningen til kapittelet om samferdsel, står det:

“Oslo trenger framtidsrettede løsninger som tar hensyn til fellesskapet. Vi må velge kollektivtrafikk fremfor privatbilisme, gående framfor motorvei og syklende framfor parkeringsplasser. Der hensynet til myke trafikanter kommer i konflikt med privatbiler, må gående og syklister prioriteres.”

Dette er jeg enig i. Om fotgjengere står det:

“Enten det er til butikken, til jobben eller mellom andre transportmidler bruker vi ofte føttene til å forflytte oss. I alt for stor grad tilgodeses fotgjengerne likevel med dårlige løsninger som innebærer omveier, gjerne via utrivelige broer og underganger. Byen må være tilgjengelig for alle, og være tilrettelagt for de av oss med bevegelseshemminger.”

Dette støtter jeg også. Punktlisten under “Fotgjengere” er slik:

 • Gangveier skal i størst mulig grad ha trivselsfremmende utforming, skjerming mot biltrafikk, beplantning som vedlikeholdes, benker til å sitte på og god belysning.
 • Gangveier og fortau skal ryddes for snø og strøs hele vinteren, og universell utforming må opprettholdes selv om det snør.603
 • Ved naturlige knutepunkter må det settes opp kart som gir informasjon om gangveier, målpunkter og kollektivholdeplasser i nærheten.
 • Barneskoler skal alltid ha trygg adkomst for gående.
 • I villastrøk bør gateparkering reduseres og fortau anlegges der dette mangler

Fortsatt er jeg enig. Det er viktig med tiltak mot gateparkering i villastrøk, før det tar fullstendig overhånd.

Så til “Sykling”.

“Oslo er en by som i for liten grad er planlagt for syklister, og i mange tilfeller har planlegginga blitt preget av motstridende interesser mellom syklister og bilister. Trygg sykkelparkering og flere bysykler er viktig for at flere skal ta i bruk sykkel til og fra jobb og på reiser rundt i byen. Rødt Oslo vil jobbe for å bedre forholdene for syklister i Oslo”

Realiteten er at det ofte er mostridende interesser mellom syklister og bilister. Det er et faktum. Det politiske spørsmålet er hvordan man prioriterer når disse interessene kolliderer, og da blir formuleringen mildt sagt uklar. Punktlisten under “sykkel” er slik:

Det skal legges til rette for syklister ved bygging eller ombygging av veier. Der hensynet til614
sykkel kommer i konflikt med privatbiler, skal sykkel prioriteres.615

 • Planlagte sykkeltraseer må ferdigstilles snarest.
 • Innenfor Ring 2 bør flere parkeringsplasser for bil erstattes med parkeringsplasser for sykkel.
 • Alle nærings og kulturbygg skal ha sykkelparkeringsplasser.
 • Oslo kommune må overta bysykkelordningen, utvide sykkelparken, heve kvaliteten på syklene, tilby elsykler og lastesykler, og etablere stativer ut til Ring 3, til Oslo sør, bydel Østensjø og Groruddalen.
 • Oslo kommune skal som arbeidsgiver tilrettelegge for at flest mulig ansatte kan bruke sykkel til og fra jobb, f.eks. gjennom å tilby gode sykkelparkeringer, støtte til piggdekk og sykkelservice.
 • Sykkeltraseer separert fra biltrafikk f.eks opphøyd sykkelfelt eller egne gatestrekk hvor kjørebanen er avsatt kun for syklister.
 • Der hvor sykkeltrasé baserer seg på gang- og sykkelvei må det anlegges separat sykkelvei

Det er ikke noe her jeg er uenig i. Rødt er, ikke overraskende, tilhenger av å bedre kollektivtilbudet, men her går jeg ikke inn i detaljer. Jeg merker meg følgende punkter under overskriften “Bompenger og trafikkregulering”.

 • Redusere farten på flere veistrekninger for å redusere støy- og luftforurensningsplager.
 • At det etableres flere fotobokser (automatisk trafikkontroll, ATK) på veistrekninger i Oslo, også på strekninger med lav fartsgrense.
 • Fjerne retten til elbiler har til å kjøre i kollektivfelt.
 • Fremskynde arbeidet med bilfritt Oslo sentrum og sikre at det blir bilfritt, ikke bare
  utslippsfritt.
 • Jobbe for økt bruk av bildeling, blant annet ved at en større andel av byens parkeringsplasser forbeholdes bilkollektiv og lignende.
 • Systemet med innfartsparkering ved kollektivknutepunkter i utkanten av byen må videreutvikles.
 • Parkeringsplasser for elbiler må avgiftsbelegges med samme takst som andre kjøretøy.

Her er det også mye jeg er enig i. Reduksjon av farten er ikke nødvendig bare for å redusere støy- og luftforurensningsplager, men det også. Det er nødvendig for å gjøre veiene trygge og menneslevennlige. Det er en besynderlig bilholdening hos politiet at de ikke vil sette opp ATK i de gatene hvor det er størst behov for å kontrollere at fartsgrensene holdes — de med lav fartsgrense.

Elbiler må ut av kollektivfeltene så fort som mulig. Ingen har til nå klart å forklare hvorfor det skal være klima- og miljøvennlig at privatbilistere hindrer kollektivtrafikken. Så vidt jeg kan se er Rødt det eneste partiet som har i sitt program av elbilene skal ut av kollektivfeltene.

I byer er privatbilisme vel så mye et plassproblem som et utslippsproblem, særlig når bilene er parkert. Elbiler tar minst like mye plass som fossilbiler. Skal bilbruken reduseres er det viktig å begrense parkeringen, også av elbiler. Dagens elbilpolitikk er grønnvasking av privatbilismen.

Rødt har en god politikk på disse områdene. Som nevnt innledningsvis er det andre grunner som gjør at jeg ikke vil stemme på det partiet.

Oslovalget 2023