Oslovalget 2023. SV: Et troverdig byutviklingsparti

Som et av de tre byrådspartiene har SV en del av æren og ansvaret (skylden) for det som har skjedd i Oslo de siste åtte årene. Jeg er i hovedsak ganske fornøyd med hvordan det sittende byrådet har styrt byen og ønsker at de skal fortsette også i den kommende perioden.

Hva slags politikk som vil bli ført av et eventuelt rød-grønt byråd i neste periode, vil avhenge av styrkeforholdet mellom disse partiene etter valget i høst, og om de eventuelt må inngå nye allianser. Det er en del i SVs politikk jeg ikke er enig i, og som gjør at jeg ikke kommer til å stemme SV ved dette valget. Jeg ser ingen grunn til å utdype her hvilke saker som gjør at jeg ikke kommer til å stemme SV denne gangen. Jeg har stemt på dem tidligere, men det begynner å bli lenge siden. Men på de politikkområdene jeg konsentrerer meg om i disse valgkommentarene, er SV et parti med troverdighet. Jeg ønsker meg et sterkt SV og et sterkt MDG ved høstens valg. Uansett: Her er et utvalg av saker fra SVs valgprogram for 2023-2027.

Hvis vi skal nå klimamålene (det er vel egentlig for sent), må vi spare energi og produsere mer fornybar energi. Det er som det ganske treffende står i en overskrift i SVs program:

Energi – bruke mindre og produsere mer.

“Det grønne skiftet” har blitt et moteord blant mange politikere, og nærmest en standardunskyldning for å ødelegge natur. “Det er nødvendig for det grønne skiftet”. For dem er målet å produsere stadig mer energi for å tilfredsstille et stadig økende energiforbruk, slik at vi skal kunne kutte CO2-utslipp på en måte som gjør at vi som bor her skal kunne fortsette som før og ikke merke noe til endringene. Jeg er tilhenger av kortreist strøm, slik at vi bl.a. slipper de enorme overføringsnettene fra der kraften produseres til der den brukes. Jeg har derfor sans for dette i SVs valgprogram:

“SV vil at kommunen, sammen med innbyggerne, skal gjøre byen vår til et storstilt solkraftverk. Slik vil SVs politikk hjelpe klima og lommeboka til Oslo-folk som sliter med strømregningene. Innen 2030 vil SV ruste opp 15% av bygningene med dårligst energistandard i Oslo, og 40.000 bygg i Oslo skal ha solenergianlegg på taket.”

Under overskriften Grønn samferdsel, står det i innledningen:

“Gode samferdselsløsninger er nøkkelen til en trivelig, miljøvennlig og velfungerende by. Da må vi organisere byen slik at vi reiser mer sammen, mer kortreist og uten bruk av fossil energi. Oslos borgere skal ha gode muligheter til å ferdes i byen vår uten å måtte eie egen bil. Det skal være enkelt og lønnsomt å velge kollektivt, sykkel og gange i det daglige. Da trengs store løft i kollektivtransporten, som sørger for hyppigere avganger og bedre sammenkobling av Osloregionen. De store kollektivprosjektene er også et nasjonalt ansvar.”

Dette kan jeg også slutte meg til. Jeg forsetter med Folk fremfor biler:

“Bilfritt byliv gjør at mer plass frigjøres til alle andre ting man ønsker i byen, fra lekeplasser og benker, til sykkelveier og boliger. Et bilfritt sentrum gir bedre sikkerhet og sørger for at myke trafikanter kan ferdes enklere. Sykkel og gange gir både miljøgevinst og store folkehelsegevinster. Gode estetiske løsninger for gategulv og utemøbler gjør det hyggeligere å være i byen vår.

Bilkjøring og bilparkering tar fortsatt opp stor plass i byen. Derfor har byrådet etablert «Hjertesoner» rundt grunnskoler og påbegynt arbeidet om bilfritt byliv i sentrum. Mange områder har fått lavere fartsgrenser, og beboerparkering er utvidet til flere områder. Dette arbeidet vil Oslo SV fortsette med.”

Endelig kommer jeg til Den syklende byen:

“Oslo har blitt en bedre sykkelby de siste årene, og andelen som opplever at det er trygt å sykle i byen vår øker. Det rødgrønne byrådet har bygget 80 km med sykkelvei siden 2016, og vi vil fortsette å utvikle enda mer sykkelvei i byen vår. Likevel er det mye som gjenstår for å gjøre Oslo til en ordentlig sykkelvennlig by, og vi er langt unna målet om at 25 prosent av alle reiser skal foregå med sykkel. Da må det være trygt for alle å sykle, og derfor trengs det en storstilt satsing de kommende årene. Oslo SV vil sette de myke trafikantene først.”

Under denne overskriften tar jeg også med tiltakslisten:

  • Oppgradere og etablere mer enn 25 km med sykkelvei årlig.
  • Jobbe for et sammenhengende nett med sykkelveier og unngå kombinert gang- og sykkelveier der det er mulig.
  • Utvide bysykkelordningen til flere deler av byen og arbeide for at bysykkelordningen inkluderes i ruterbilletten.
  • Ha sikker sykkelparkering på arbeidsplasser, handlesteder, studiesteder og kollektivknutepunkter.
  • At kommunen skal legge til rette for helårssykling ved å brøyte og koste prioriterte deler av sykkelveinettet.
  • Utvide tilbudet på bydelens utstyrssentraler til å også tilby utlån av utstyr til sykkelreparasjon.
  • Prioritere arbeidet med å sikre kryss og rundkjøringer.
  • Jobbe for endring av lovverket slik at motorkjøretøy ikke har lov til å kjøre forbi syklister i rundkjøringer, innføre forkjørsret for syklister i rundkjøringer og mulighet for høyresving for sykkel på rødt lys.

Det er bra at de skriver sykkelveier og ikke sykkelfelt. Men når de i innledningen skriver at byrpådet har bygget 80 km med sykkelvei, så er nok det heller sykkelfelt enn sykkelveier. Hvis folk skal oppleve det tygt å sykle, må det være separate sykkelveier. En malingstripe i asfalten gir ikke trygghet, særlig ikke når to samferdselsministere ikke har villet innføre krav om minimum 1,5 meter avstand ved passering av syklister. Det har vært viktigere at busser skal kunne snitte folk på sykkel enn at det skal være trygt å sykle.

Hvorfor man bare skal brøyte og koste på “prioriterte deler av sykkelveinettet” er for dårlig. Man må brøyte og koste det hele. Kanskje man heller skulle si at man skal brøyte prioriterte deler av bilveinettet, selv om det egentlig ikke finnes noe bilveinett om vi holder motorveier utenom. Og de er uansett Statens vegvesens ansvar.

Det er bra at de vil endre trafikkreglene til fordel for syklende. Men det er ikke noe kommunen kan gjøre noe med., så her må de få sine stortingsrepresentanter til å plage samferdselsministeren med spørsmål i Stortinget.

Det siste jeg tar med er de innledende avsnittene under overskriften Mindre plager fra vei og bane.

“God organisering og forflytning av folk, varer, utstyr og avfall skal bidra til at Oslo blir en attraktiv by med lave klimagassutslipp, effektive løsninger og god livskvalitet for innbyggerne. Vi må sette punktum for store motorveiprosjekter. Oslo SV vil gå mot alle prosjekter som øker den fysiske veikapasiteten i Oslo, og heller prioritere plassen til gode og trygge løsninger for kollektiv, gående og syklende.

Et godt jernbanenett er en avgjørende del av kollektivtransportsystemet i Oslo. Oslo kommune må jobbe for at Staten prioriterer forbedringer og utvidelser av jernbanenettet på Østlandet. Samtidig må jernbanen integreres på en god måte i byutviklingen.”

Som sagt: Når det gjelder byutvikling og samferdsel har SV et godt program, og det er et parti jeg har tillit til i disse spørsmålene.

Oslovalget 2023