Er “pornobussen” ulovlig?

Noen russ på Bryne har fått mye oppmerksomhet for sin pubertale dekorasjon av russebussen. Kvinnegruppen Ottar har anmeldt dem. Jeg finner ingen bilder av bussen som jeg kan bruke uten å betale for dem, derfor har jeg ikke med noe bilde. VG-journalist Ivar Brandvol sier:

“Jeg tror de har planlagt dette godt og at anmeldelsen fra Ottar er en bonus. Nå får de oppmerksomheten de har drømt om.”

Ifølge VG konkurrerer de om flest mulig følgere på sosiale medier for sin buss, og da har det fått god hjelp av Ottar i sitt reklamestunt. Hvis man ønsker PR, kan det være vanskelig å få mer PR og oppmerksomhet enn hva man får ved å bli anmeldt på denne måten. Guttene i bussen er sikkert kjempestolte over å ha fått så mye medieoppmerksomhet.

Leder i Kvinnegruppa Ottar Rogaland, Sara Mauland som leverte anmeldelsen sier til VG:

“Selv om russen sikkert har gjort dette for å provosere, må vi sette en grense et sted. Vi mener at akkurat denne russebussen har gått over grensen for hva vi kan akseptere.”

At kvinnegruppen Ottar ikke liker pornografi, er ikke noe nytt. De må gjerne mene at russen har har gått over grensen for hva de kan akseptere, men det er ikke de som bestemmer hva som er lovlig og ikke lovlig. Også denne type ytringer er beskyttet av ytringsfriheten. Spørsmålet når vi skal vurdere lovligheten av slike ytringer er ikke om vi trenger slike ytringer, men om det er nødvendig å forby dem. I plenumsavgjørelsen Rt-1997-1821 Hvit valgallianse, skriver førstvoterende, som talsperson for flertallet, med henvisning til Den europeiske menneskerettsdomstolens avgjørelse i Jersild-saken EMD 15890/89:

“Det påpekes at denne frihet ikke bare omfatter rett til å fremsette utsagn som blir positivt mottatt eller som anses ufarlige, eventuelt ubetydelige, men også utsagn som virker støtende, sjokkerende eller som foruroliger.”

I Grunnloven § 100 annet ledd står det om å kunne holde noen rettslig ansvarlig for ytringer: “Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.”

Kvinnegruppen Ottar har anmeldt Bryne-russen for brudd på strl § 317 og § 318. Hvis illustrasjonene rammes av noen av disse, er i alle fall det formelle kravet oppfylt. Jeg velger her å gjengi de to bestemmelsene.

§ 317. Pornografi

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som
a. utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi,
b. innfører pornografi med sikte på utbredelse,
c. overlater pornografi til personer under 18 år, eller
d. holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling med pornografisk innhold.

Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

§ 318. Utstillingsforbud

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsøyemed stiller ut bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte på
a. offentlig sted,
b. et sted som lett kan iakttas fra offentlig sted, eller
c. utsalgssted.

Bokstav c gjelder ikke for spesialforretninger.

Den som uaktsomt foretar slik handling som nevnt i første ledd, straffes med bot.

Straffansvaret omfatter ikke ekspeditør, betjent eller annen lignende underordnet når overtredelsen vesentlig har vært foranlediget av dennes avhengige stilling til den ervervsdrivende.

Vi kan starte med hovedbestemmelsen om pornografi i strl § 317. Her sies det i annet ledd, første punktum:

“Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang.”

Det gjøres ikke bruke av “av lik, dyr, vold og tvang”, så det kan vi alle fall utelukke. Det avgjørende er ikke om det virker støtende på kvinnegruppen Ottar. Selv om kvinnegruppen Ottar ikke liker bildet, er det vanskelig å si at det er “menneskelig nedverdigende eller forrående”. I Rt-2005-1628 Pornoladden, sier førstvoterende i avsnitt 24 om denne vurderingen:

“Det må være oppfatningen hos folk flest, basert på en gjennomsnittsbetraktning, som her skal legges til grunn for vurderingen.”

Høyeserettsdommere er nok ikke noen typiske representanter for “folk flest”, men det er heller ikke kvinnegruppen Ottar. Og det er nå en gang Høyesterett som avgjør hvordan lovbestemmelsene skal forstås.

Synet på seksuelle skildringer har endret seg mye fra Hans Jæger og Christian Krogh via Agnar Mykle og Jens Bjørneboe, til i dag. I Rt-2005-1628 Pornosladden viser førstvoternde tilbake til dommen i Rt Rt-1987-1537, om utleie av pornofilm, og skriver i avsnitt 23:

“Som jeg straks skal komme tilbake til, må det legges til grunn at det har skjedd en utvikling i liberal retning i det alminnelige syn på fremstillinger av seksualitet siden 1987.”

I avsnitt 17 skriver førstvoterende:

“Vår sak gjelder skildringer i ord og bilder av normal seksuell aktivitet mellom samtykkende voksne mennesker.”

Det sies ikke direkte i dommen, men den må forstås slik at “skildringer i ord og bilder av normal seksuell aktivitet mellom samtykkende voksne mennesker” er tillatt. Å dekorere en russebuss med bilder av seksuell aktivitet kan neppe sies å være “å utbre pornografi”, og andre deler av handlingene som er angitt i første ledd, passer ikke. Dessuten vil de bare ramme utbredelse av pornografiske skildringer som er ulovlige, altså ikke bilder av normal seksuell aktivitet mellom samtykkende, voksne mennesker. Bildene på russebussen er ikke bilder som er ulovlige.

Så til § 318. Utgangspunktet for min interesse for pornografibestemmelsene, er som bestemmelser som innskrenker ytringsfriheten. Jeg har da sett mest på § 317, samt de bestemmelsene som gjelder seksualisering av barn, som ikke er aktuelt i denne sammenhengen. § 318 har jeg sett mindre på.

Min første tanke var at når de kjører rundt med denne bussen, vil det innbære at de stiller ut “bilder av eksplisitt seksualisert karakter (…) på en lett synlig måte” på et offentlig sted. Her gjelder det bilder av eksplisitt seksualisert karakter, som er noe annet enn hva som skal regnes som pornografi etter strl § 317. Det kan ikke være tvil om at disse bildene er av “eksplisitt seksualisert karakter “.

Men det er et vilkår til, som jeg må erkjenne at jeg overså første gang jeg så på bestemmelsen: Bildene må stilles ut “i ervervsøyemed”. Selv om de vil ha følgere og likes i sosiale medier, så kan det ikke sies å være “i ervervsøymed”. Min konklusjon er derfor at det å kjøre rundt med denne russebussen ikke vil være straffbart.