RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Innledning

Dette er en gjennomgang av eksamensoppgaven i RINF 1100 våren 2023. Den er skrevet som en felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen, og er en studentveiledning, og ikke en sensorveiledning. Denne kommentaren ble gjort tilgjengelig for studentene som var oppe til eksamen våren 2023 samtidig med at de fikk eksamensresultatene, og et utkast ble gjort tilgjengelig for min medsensor. Når jeg har valgt ikke å gjøre den tilgjengelig for alle før nå, omtrent et år etter at oppgaven ble gitt til eksamen, er det fordi jeg i undervisningen bruker en del oppgaver. Den siste eksamensoppgaven som ble gitt, pleier å være den siste oppgaven vi gjennomgår i undervisningen. I oppgavebasert undervsning er det viktig at studentene selv løser oppgavene. Det blir ikke det samme å lese en veiledning om hvordan oppgaven kan løses. Derfor gjøres denne kommentaren først tilgjengelig etter at jeg har brukt oppgaven i undervisningen dette semesteret.

Oppgaveteksten finnes her (på Det juridiske fakultets nettsider).

Oppgaven er utfordrende. Den rettslige håndteringen av spredning av nakenbilder har vært vanskelig. Dette ble enklere etter at dagens strl §§ 267a og 267b ble vedtatt i 2021. Disse ble vedtatt etter at læreboken ble skrevet, og er derfor ikke behandlet i læreboken.

Som tradisjonen er ved Det juridiske fakultet er undervisning ikke obligatorisk. Men de som velger ikke å følge undervisning risikerer alltid å gå glipp av noe som har betydning, som at det har skjedd endringer siden lærebøkene ble skrevet, om hvordan skrive oppgaver, osv  Det var ganske tydelig i en del av besvarelsene at de var skrevet av noen som ikke har fulgt undervisningen.

Strl § 185 er også endret siden læreboken ble skrevet. De to punktene i annet ledd:

“c. seksuelle orientering,
d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller”

ble vedtatt ved en lovendring i 2020. Før denne endringen omfattet bestemmelsen kun homofili (som også inkluderte bifile). Vi hadde den etter min mening absurde situasjon at det var straffbart å komme med hatefulle og diskriminerende ytringer om personer p.g.a. deres homofile legning, mens det var tillatt å komme med hatefulle og diskriminerende ytringer om f.eks. transpersoner.

Utfordringen består i å «oversette» praksis fra andre hatefulle og diskriminerende ytringer til eventuelle hatefulle og diskriminerende ytringer på dette grunnlaget.

Oppgaveteknisk: Det er generelt ingen grunn til å gjengi lovbestemmelsene i besvarelsen. Hvis man drøfter bestemte formuleringer i lovteksten kan disse formuleringene gjengis, men ikke hele bestemmelsen. Noen gjengir lovbestemmelsen og konkluderer direkte, uten å drøfte om vilkårene er oppfylt og hvordan lovbestemmelsen kommer til anvendelse på forholdet.

Noe som jeg vil anta gjelder i alle fag, og selvsagt også i jus: Les oppgaven nøye!

Det står at «Bildene ble i løpet av ganske kort tid spredd til mange», uten at det står noe nærmere om hvordan de ble spredd eller til hvor mange. Det står videre: «I Facebookgruppen «Fotballgutta» ble det en del diskusjon om bildene.»  Det står ikke at bildene ble spredt i FB-gruppen. Flere diskuterer spørsmålet som om bildene var lagt ut i FB-gruppen, men det sier ikke oppgaven noe om. Det vi vet er at de ble spredt fra person til person, og at det på denne måten raskt ble spredt til ganske mange. Noen sammenligner, ikke overraskende, med Nora Mørk-saken. I den saken ble også bildene, i alle fall i begynnelsen, spredd fra person til person. Senere havnet bildene på nettet. En person ble senere dømt. Han hadde lenket til nettsteder hvor bildene var lagt ut. Han hadde ikke delt bilder på den måten som er beskrevet i oppgaven. Dommen er derfor ikke særlig relevant.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-