RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 1

1.      Kan Lars Holm og andre som har delt nakenbildene av Caroline Vold straffes for dette? Drøft om det kan være flere rettslige grunnlag for å reagere mot dette.

Her kan og bør vi gå rett til strl § 267a, som er den relevante bestemmelsen. Den straffbare handlingen er angitt slik:

«gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler,»

Det er ingen tvil om at Lars Holm og andre som har delt bildene har gjort dem «tilgjengelig for andre», og nakenbilder som en person har delt med kjæresten er åpenbart av privat karakter. Bildene er ikke nærmere beskrevet i oppgaven, så vi vet ikke om de viser seksualliv eller «intime kroppsdeler», så det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette.

Særlig mer er det ikke grunn til å si om dette spørsmålet.

Oppgaven sier at man skal drøfte om det kan være flere rettslige grunnlag. Det er egentlig ingen grunn til å drøfte straffebestemmelser om seksuelt krenkende adferd, da bildene neppe var slik at de ville krenke mottakeren. Når det gjelder straffeloven er det tilstrekkelig å drøfte § 267a.

Noen går inn i en diskusjon om hvorvidt dette også kan rammes av § 267b. Det er vanskelig å trekke grensen mellom krenkelse og grov krenkelse, og det er ingen grunn til å gå inn på disse spørsmålene.

Jeg minner likevel om noen av problemene med andre bestemmelser, som tidligere gjorde dette vanskelig, selv om det i dag ikke er noen grunn til å gå inn på dem i besvarelsen.

For krenkelse av privatlivets fred, strl § 267, må det være «offentlig meddelelse». For at noen skal kunne straffes for dette, må de ha offentliggjort bildene. At de med tiden ble spredt til mange, som i oppgaven, betyr ikke at enkeltpersoner har offentliggjort bildene. Hvis noen skal straffes etter denne bestemmelsen, må hen ha offentliggjort bildene. Det er ikke tilstrekkelig at andre senere har spredt dem videre slik at bildene nå er tilgjengelig for så mange at de er offentlig tilgjengelig.

Om seksuelt krenkende bilder, strl § 298: Her må bildene være krenkende for mottaker, som typisk vil være aktuelt når noen mottar f.eks. uønskede dickpics. Jeg tror ikke at Lars Holm & Co ble krenket av å få nakenbilder av Caroline Vold. Oppgaven gir i alle fall ingen holdepunkter for å anta at de ble det.

Strl § 266 om plagsom adferd: Dette er noe man gjør for å plage en person, og i oppgaven måtte det ha vært for å plage Caroline Vold. Det forutsetter at det gjøres på en slik måte at hun skal merke det, og det var neppe poenget med å dele bildene blant Lars Holm og andre fotballspillere.

Det er ingen ting som tilsier at Caroline Vold er mindreårig, så det er heller ikke noen grunn til å gå inn på spørsmålet om bilder som seksualiserer barn.

Det som man bør drøfte her, i tillegg til § 267a, er brudd på åndsverkloven. Det er opplyst at Caroline selv hadde tatt bildene, hvilket betyr at hun har rettigheter som fotograf etter åvl § 23. Brudd på dette er straffbart etter åvl § 79. Her kunne vi ha gått inn i mer utførlige drøftelser av opphavsretten, men det er det ingen grunn til å gjøre i et fag hvor opphavsrett bare spiller en liten birolle. Straff anvendes i liten grad når det gjelder brudd på opphavsretten. Men straff på grunn av brudd på fotografens enerett til fotografiske bilder har vært anvendt i tilfeller som dette, ikke minst i HR-2016-2263-A. For ordens skyld: Denne saken ble avgjort etter den tidligere åndsverkloven § 43a, som er videreført i dagens § 23. Bestemmelsen har nok vært anvendt som et “halmstrå” for å kunne straffe handlinger som man har ansett som klart straffverdige.

Den andre bestemmelsen er åvl § 104 om rett til eget bilde. Denne gjelder fotografier som «gjengis eller vises offentlig». Her må man holde tungen rett i munnen. Hvis noen skal kunne straffes for brudd på denne bestemmelsen, må vedkommende ha gjengitt eller vist bildene offentlig, tilsvarende det som vil gjelde etter strl § 267. Vi må her gå til strl § 10 for å avgjøre om noe er offentlig. Selv om bildene, ved spredning fra person til person, etter hvert har blitt spredd til så mange at de må anses for å være offentlig, har vi ikke holdepunkter for å si at Lars Holm eller andre har gjengitt eller vist bildene offentlig. De som ikke hadde lest oppgaven godt nok, og skrev at bildene var lagt ut i FB-gruppen «Fotballgutta», snubler her.

Det er ganske åpenbart at ingen av de fem unntakene fra krav om samtykke kommer til anvendelse her. Slike bilder har f.eks. ikke aktuell og allmenn interesse.

En av kandidatene er en visitt innom idealkonkurrens, som betyr at samme handling kan rammes av flere straffebud (men man straffes uansett bare en gang for samme handling). Dette er strafferett på et ganske avansert nivå, som jeg ikke hadde ventet å møte i et fag som RINF 1100.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-