RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 4

4.      Hvis noen av uttalelsene er straffbare, kan Facebook holdes ansvarlig for disse?

Dette er vurdering i to trinn. Eller egentlig er det de siste to trinnene i en tretrinns-vurdering.

  1. Er ytringene i seg selv straffbare? Det har vi drøftet i spørsmålene 1-3.
  2. Finnes det noe grunnlag for å holde en plattform som Facebook (med)ansvarlig for dette?
  3. Finnes det et rettslig grunnlag som kan frita for ansvar?

Det kan tenkes to grunnlag for å kunne holde en plattform ansvarlig. Det første er om de medvirker til den straffbare handlingen. Det følger av strl § 15 at et straffebud også rammer den som medvirker til overtredelsen. Slik sett er den som medvirker til å offentlig sette fram en hatefull eller diskriminerende ytring også kan holdes ansvarlig for ytringen. Det kan ikke være særlig tvil om at den som formilder ytringen i alle fall medvirker til at den blir offentlig.

Medvirkning er vanskelig, og har kan vi ikke vente særlig omfattende eller gode drøftelser fra studenter som ikke har studert strafferett mer inngående enn vi gjør innenfor et fag som RINF 1100. For det første må man rent objektivt medvirke til den ulovlige handlingen, et spørsmål som i seg selv kan være vanskelig.

For det annet må man ha medvirket forsettlig, som blir enda vanskeligere. Noe særlig mer enn at det kan være et spørsmål om medvirkning, kan vi ikke vente.

Et annet grunnlag kan være medieansvarsloven. Etter § 2 gjelder denne loven for

«… medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse.»

Facebook er ikke et slikt medium, og omfattes derfor ikke av loven. Noen skriver relativt omfattende om denne loven, bl.a. om redaktøransvar §§ 9 og 10, og ansvar for brukergenerert innhold, § 14. Etter min vurdering er det tilstrekkelig å drøfte om FB omfattes av loven eller ikke, uten å gå nærmere inn i den.

Eventuelt fritak for ansvar må bygge på ehandelsloven §§ 18 og 19. Noen, egentlig overraskende mange, diskuterer med utgangspunkt i § 16 om overførings- og tilgangstjenester. Men det er ikke slike tjenester FR tilbyr.

FB lagrer informasjon på oppfordring fra brukerne, noe som klart omfattes av § 18. For at de skal kunne straffes, må de ha opptrådt forsettlig. Dette kan problematiseres, og noen er innom formuleringene i ehandelsdirektivet, og at de norske reglene ikke helt samsvarer med dette.

Jeg har et inntrykk av at en del kandidater har hatt problemer med å disponere tiden, slik at det har vært lite tid igjen når de har kommet til spørsmål 4.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-