Om denne bloggen

Jeg er pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Det juri­dis­ke fakul­tet, Insti­tutt for pri­vat­rett, Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk. Mine arbeids­om­rå­der er sær­lig opp­havs­rett, ytrings­fri­het, medi­e­re­gu­le­ring, penge­kravs­rett og IT-kontrakter.

Men mine inter­es­ser fav­ner mye mer enn fag. Jeg er opp­tatt av musikk, og har skre­vet mye om gitar. Om jeg tol­ker sta­ti­stik­ken rett er det hver dag mer enn 5.000 besø­ken­de på mine engels­ke gitar­si­der. Ellers er jeg opp­tatt av mat og drik­ke, av den region i Frank­ri­ke hvor jeg har en lei­lig­het (Lan­gue­doc) og mye annet. Og som enga­sjert sam­funns­bor­ger er jeg selv­føl­ge­lig opp­tatt av det som skjer i sam­fun­net rundt meg.

Jeg syk­ler. Jeg er frust­rert over de elen­di­ge syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo og i Nor­ge gene­relt. Det er noe jeg ofte gir uttrykk for.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.