Betalte lenker og betalt innhold

Det hen­der jeg får spørs­mål om jeg tar imot spon­set inn­hold. Det har gjer­ne vært noen som repre­sen­te­rer spill­sel­ska­per som har vil­let ha inn artik­ler med len­ker til deres tje­nes­ter. Sva­ret er vel­dig enkelt: NEI. Jeg tar ikke imot slikt inn­hold fra and­re. Skri­ver jeg pent om et pro­dukt eller en tje­nes­te, så er det for­di det er et pro­dukt eller en tje­nes­te jeg mener det er verdt å skri­ve pent om. Det er gjer­ne pro­duk­ter eller tje­nes­ter jeg selv benyt­ter, uten at jeg får noen beta­ling for å anbe­fa­le noen.

Jeg har, som sik­kert folk har sett, annon­ser for­mid­let gjen­nom Goog­le.  Jeg har inn­trykk av at dis­se annon­se­ne vel­ges dels ut fra hva som omhand­les på den aktu­el­le siden, bru­ke­rens søke­his­to­rikk og selv­føl­ge­lig annon­sø­re­nes beta­ling. Jeg har ikke kon­troll med dis­se annon­se­ne, og her kan det noen gan­ger duk­ke opp annon­ser jeg helst ikke vil­le ha tatt inn.

Jeg har avta­ler med en del sel­ska­per som inne­bæ­rer at jeg får betalt der­som noen kjø­per deres varer eller tje­nes­ter etter å ha klik­ket på len­ker fra mine nett­si­der. Hvis jeg anbe­fa­ler eller på annen måte omta­ler en bok, en CD eller et annet pro­dukt så skjer det på mitt ini­tia­tiv basert på egne erfa­rin­ger. Der­som pro­duk­tet leve­res av noen jeg har avta­le med, vil jeg len­ke til den­ne leve­ran­dø­ren. Men jeg len­ker også til and­re når ingen av “mine” leve­rer det som omta­les. Ingen har betalt for eller vil kun­ne beta­le for omta­le. De sel­ska­per jeg oftest vil len­ke til, og som jeg har avta­le med, er Ama­zon US, Ama­zon UK, Ama­zon FR, She­et­mu­sicP­lus, og MusicRoom.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.