All posts by Olav Torvund

Jeg er professor ved Senter for rettsinformatikk, som er en del av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Journalisters regneferdigheter

NRK, VG og sik­kert fle­re and­re medi­er (det er en NTB-mel­ding) mel­der at infla­sjo­nen i Zim­bab­we er 231 mill pro­sent. Kan­skje er det rik­tig. Men illust­ra­sjons­ek­semp­let viser at pro­sent­reg­ning ikke er jour­na­lis­ters ster­kes­te side. For i føl­ge avi­se­ne betyr det at det som kos­tet en kro­ne for et år siden nå kos­ter 231 mill kro­ner. I alle fall da jeg gikk på sko­len lær­te vi at en økning på en pro­sent var en økning på en pro­sent. Hvis pri­sen på det som kos­tet en kro­ne for et år siden har økt med en pro­sent, da kos­ter den i dag 1,01 krone.

Tab­lo­i­de jour­na­lis­ter må tyde­lig­vis over­dri­ve en smu­le her også. Så for dem er en prosnt pris­stig­ning en dob­ling: Med en pro­sent pris­stig­ning er en kro­ne med tab­lo­id pro­sent­reg­ning økt til 2 kr, og med 231 mill % infla­sjon øker den til 231 mill kro­ner. Slik jeg lær­te å reg­ne pro­sen­ter skul­le det som kos­tet en kro­ne for et år siden kos­te 2,31 mill i dag. Men det som kos­tet 100 kro­ner for et år siden, det vil kos­te 231 mill i dag. Det er fort­satt en spen­stig pris­stig­ning. Og for en tab­loid­jour­na­list er vel det å bom­me med en fak­tor på 100 innen­for van­lig feilmargin.

Det er litt komisk at VG bom­mer på den­ne måten sam­ti­dig som det går en debatt lin­ket fra for­si­den om at man er lei jour­na­lis­ter som ikke har pei­ling på det de skri­ver om. Nå er utgangs­punk­tet for den debat­ten rik­tig­nok at Aften­pos­ten har kom­met til å kal­le en jockey for en galopp­kusk, og det er selv­føl­ge­lig langt vik­ti­ge­re enn baga­tel­ler som at de ikke kan pro­sent­reg­ning. Men over­skrif­ten var like­vel tref­fen­de, og det er tross alt det vik­tigs­te når man er tabloid.

Hold kjeft! — “plateanmeldere”

Bylarms fes­ti­val­sjef Runar Egge­s­vik rea­ge­rer mot anmel­der­nes slakt av plate­de­bu­tan­ter, og det med god grunn. Et eksem­pel som trek­kes fram er Tri­ne Sol­lies anmel­del­se av “Kat­zen­jam­mer: Le Pop”. I den grad anmel­del­sen har noen sub­stans, så fin­nes den gjemt blant dis­se ordene:

For det førs­te er det­te hek­tisk – vel­dig hek­tisk – og der­for også slit­somt. Her trak­te­res det ene instru­men­tet etter det and­re i et for­ry­ken­de tem­po. Bala­laika­bass, man­do­lin og trom­pet i det ene øye­blik­ket, klokke­spill, vaske­brett og harpe­leik i det and­re. For all del; det­te er både fan­tasi­fullt og ener­gisk, men det hol­der ikke bare å trak­te­re kår­ni instru­men­ter. De bør trak­te­res med stil, og det er en sole­klar for­del å behers­ke sine instru­men­ter til fin­ger­spis­se­ne før man begir deg ut på et musi­kalsk mara­ton som Le Pop.

Albu­met kan i bes­te fall for­sva­res med ord som spille­gle­de, sjar­me og krea­ti­vi­tet. Kvar­tet­ten er full­sten­dig blot­tet for blyg­sel og over­skri­der den ene sjan­ge­ren etter den and­re. Et sam­men­suri­um av blue­grass, blues, folke­mu­sikk, rock og bal­kan­pop. His­si­ge korin­ger og uvør­ne vokal­pre­sta­sjo­ner gir det hele et røl­pe­te preg av en efter­fest du helst skul­le vært foruten.”

Det­te er syn­sing fra en “jour­na­list” som bader i sine egne ord og full­sten­dig mang­ler evne til å kom­mu­ni­se­re noe om den pla­ta hun skri­ver om — bort­sett fra at hun åpen­bart ikke liker den.

Som musikk­in­ter­es­sert kun­ne jeg øns­ke at medie­ne tok musikk på alvor og fak­tisk kre­ver at anmel­der­ne skal kun­ne noe om musikk, i til­legg til at de må kun­ne skri­ve. Anmel­der­nes synes ikke å and­re kva­li­fi­ka­sjo­ner enn et opp­blåst ego og at man er en medieklovn. I alle fall kla­rer de ikke å for­mid­le noe om musik­ken. Kra­ve­ne til skri­ver­fer­dig­he­ter er visst hel­ler ikke så vik­ti­ge i den bran­sjen. For dis­se anmel­der­ne er musik­ken blitt redu­sert en kulis­se som de bru­ker som bak­grunn for å dyr­ke seg selv. Tri­ne Sol­lie mak­ter ikke å for­mid­le noe om den musik­ken hun skri­ver om, og det bur­de være ele­men­tært om man skal være musikkanmelder.

Musik­ken som hun for­sø­ker å skri­ve om vet jeg fort­satt ikke stort om. Skal man skri­ve en har­se­le­ren­de slakt så må det i alle fall gjø­res med stil, og det mak­ter ikke Tri­ne Sol­lie. Det blir bare platt og plumpt. Anmel­del­sen kan ikke få bed­re enn ter­ning­kast 1.

Her lærer de forretningsmoral .…

Aften­pos­ten mel­der at man på BI kan kjø­pe seg stå­ka­rak­te­rer. Før eksa­men må man ha bestått en case­prø­ve. Men man kan visst kjø­pe løs­nin­gen, og det aksep­te­rer BI. Det­te kan vi lese i Aftenposten:

BI-rek­tor Tom Col­bjørn­sen avvi­ser at kjøp av case­be­sva­rel­ser er å karak­te­ri­se­re som fusk.

Han sier det å skaf­fe seg løs­ning på case må ses på som en del av under­vis­nin­gen og for­be­re­del­ser til eksamen.

Han like­stil­ler det med å kjø­pe fore­les­nings­no­ta­ter av and­re i ste­det for å gå på fore­les­nin­ge­ne selv.”

Når rek­tor på en av våre han­dels­høy­sko­ler mener at det er helt greit å kjø­pe eksa­men, da bør man ikke ha for sto­re for­vent­nin­ger til den etis­ke stan­dar­den hos de som utek­sa­mi­ne­res fra det­te ste­det. Hel­dig­vis er hold­nin­gen en annen hos Nor­ges Handelshøyskole.

Holocaust-fornekterne

David Irving og and­re Holo­caust-for­nek­te­re har igjen kom­met i medie­nes søke­lys, tak­ket være at David Irving har blitt invi­tert til Lil­le­ham­mer lit­te­ra­tur­fes­ti­val. Jeg har ingen sans for David Irving og det han står for. Had­de det vært opp til meg vil­le han nok ikke ha blitt invi­tert, og jeg for­står at folk rea­ge­rer.

Men det lar seg ikke benek­te at David Irving og and­re Holo­caust-for­nek­te­re har blitt ofre for et menings­for­bud som har­mo­ne­rer dår­lig med den ytrings­fri­het vi i vår del av ver­den liker å smyk­ke oss med. David Irving har selv sit­tet i feng­sel i Øste­rike for sine menin­gers skyld. And­re Holo­caust-for­nek­te­re har blitt dømt for sine menin­ger i Tysk­land, og en aust­ra­li­er står i fare for å bli dømt i Tysk­land for menin­ger han har gitt uttrykk for på Internett.

Det har all­tid vært folk som benek­ter fak­ta, enten det er “Komis­ke Ali” i Irak, kris­ten­fun­da­men­ta­lis­tis­ke krea­sjo­nis­ter i USA eller and­re. Men vi for­byr ikke noen å uttryk­ke sine menin­ger selv om de stri­der mot fak­ta. Menin­ger møtes med argu­men­ter, ikke forbud.

Det er de upo­pu­læ­re menin­ger som tren­ger ytrings­fri­he­tens vern. Det poli­tisk kor­rek­te er ikke tru­et. Ytring­fri­he­ten utford­res av poli­tis­ke og reli­giø­se eks­tre­mis­ter, por­no­gra­fer, dyne­løf­ten­de tab­loid­jour­na­lis­ter, vars­le­re, hardt­slå­en­de slug­ger­jour­na­lis­ter osv. Ved å for­by David Irving og and­res menin­ger har man dess­ver­re gjort ham til en ytrings­fri­hets­mar­tyr. Det har bidratt til å gjø­re ham kjent for et bre­de­re pub­li­kum og til at man i alle fall kan for­stå hvor­for en lit­te­ra­tur­fes­ti­val kan ten­ke seg å invi­te­re ham til å inn­le­de und­re en hoved­over­skrift om “sann­het”. Slik går det gjer­ne når man bru­ker makt mot meninger.

Jeg tar skarp avstand fra David Irvings menin­ger. Men han har en like selv­føl­ge­lig rett til å hev­de sine menin­ger som alle andre.

Timbuktu og piratene

Tim­buk­tu er en by i Mali som en gang var et vik­tig han­dels­sen­ter som bl.a. tjen­te godt på slave­han­del. Det pas­ser med his­to­ri­en at en som i dag kal­ler seg Tim­buk­tu alli­e­rer seg med pira­ter.  Jeg vet lite om den­ne Tim­buk­tu som artist. Rap er ikke min musikk­sjan­ger. Men i en sjan­ger hvor man gjer­ne liker å ha et gang­sterima­ge og hvor hal­li­ken er et sti­li­kon, bør man ikke bli sær­lig over­ras­ket over at man også alli­e­rer seg med kri­mi­nel­le nett­verk som PiratBay.

Lan­se­rin­gen av Tim­buk­tu på Pirate­Bay er selv­føl­ge­lig ikke annet enn et PR-stunt. Han får omta­le, og jeg er nep­pe den enes­te som har lært at en svensk rap­per har rap­pet nav­net Tim­buk­tu.  (For meg vil den frems­te musi­kals­ke refe­ran­sen til Tim­buk­tu uan­sett være Talk­ning Tim­buk­tu.) Ved å være den førs­te håper han å opp­nå litt at “Radio­head-effek­ten”: Det fun­ge­rer når man er først, men det fun­ge­rer bare en gang.

Ingen kan nek­te Tim­buk­tu, Gatas Par­la­ment og and­re i å støt­te de som under­gra­ver musi­ker­nes leve­brød. Men et spørs­mål som tren­ger seg på er om de som så klart gir uttrykk for at man ikke behø­ver å respek­te­re and­res ret­tig­he­ter, selv for­tje­ner at and­re respek­te­rer det de måt­te ha av ret­tig­he­ter. Det er ikke noe mer moralsk galt å ta f.eks. nav­net Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment og spil­le musikk under dis­se nav­ne­ne.  Det vil kan­skje kren­ke noen vare­merke­ret­tig­he­ter, men det kan ikke være noe mer galt i å kren­ke dis­se enn det er å kren­ke and­res opp­havs­rett. Om Pirate­Bay skul­le flom­me over av elen­di­ge inn­spil­lin­ger av noen som kal­ler seg Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment, så har vel ikke dis­se så mye å skul­le bekla­ge seg over? Hvis de først mener at man ikke behø­ver å bry seg om and­res ret­tig­he­ter, da kan ikke det­te rela­ti­vi­se­res slik at de selv kan bestem­me hva slags ret­tig­he­ter det er aksep­ta­belt å krenke.

Podcast og UiO nok en gang

Vi som ikke er tek­no­lo­ger og helst vil kon­sen­tre­re oss om inn­hol­det bur­de kun­ne base­re oss på at de som har ansvar for tek­no­lo­gi og tek­no­lo­gi­støt­te, ved UiO vil det si USIT, gir oss det vi tren­ger. Vi skal ikke behø­ve å bekym­re oss så vel­dig mye om hvor­dan tek­no­lo­gi­en egent­lig virker.

Da jeg for drøye to år siden tok kon­takt med USIT for å høre hva de kun­ne til­by for podcas­ting, ble jeg for­talt at man gjer­ne bruk­te Word­Press eller et til­sva­ren­de blogg­pro­gram. Og det skal da sies at en hos USIT la opp en ser­ver som jeg kun­ne eks­pe­ri­men­te­re litt med. Men jeg valg­te etter hvert hel­ler å instal­le­re Word­Press selv med PodPress som plug-in for podcast.

Hva Word­Press og PodPress egent­lig gjor­de, var jeg ikke så opp­tatt av så len­ge det fak­tisk fun­ger­te. Av grun­ner som jeg ikke skal gå inn på her, var jeg ikke helt for­nøyd med PodPress, og har nå valgt å gå over til podcast-delen av Stein­berg Wave­Lab Stu­dio 6 i ste­det. Siden det­te pro­gram­met pro­du­se­rer en XML-fil, og ikke gene­re­rer en RSS-fil “on the fly”, er det let­te­re å se hva som egent­lig skjer.

Jeg ble over­ras­ket over hvor enkelt det hele egent­lig er.  En XML-fil med de rik­ti­ge koder i hea­de­ren og for den enkel­te fil, det er alt. Så kan file­ne lig­ge der man måt­te øns­ke, så len­ge en URL som er angitt er kor­rekt. Pub­li­se­rings­de­len av Wave­Lab er ikke noe annet enn en XML-edi­tor i form av et skje­ma hvor de nød­ven­di­ge data skri­ves inn, kom­bi­nert med FTP for opp­las­ting. Man tren­ger ikke en egen ser­ver ut over en all­min­ne­lig web­ser­ver. Med en XML-edi­tor av den­ne typen kun­ne jeg ha lagt mine podcast­fi­ler på folk.uio.no/olavt uten at jeg had­de behøvd noe annen pro­gram­vare. Det gir en enda stør­re grunn til å unders over og å bli frust­rert over at de som skul­le sør­ge for at vi har nød­ven­dig IT-verk­tøy ikke for len­ge siden har gjort en slik edi­tor til en del av “stan­dard­ut­sty­ret”.

For den som måt­te være inter­es­sert, så ser førs­te delen av min XML-fil (som fin­nes på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml) slik ut, med data om seri­en og om en enkelt “epi­so­de”:
Con­ti­nue read­ing Podcast og UiO nok en gang

Nasjonal rettighetspolitikk

Den­ne kom­men­ta­ren er tryk­ket i Fors­ker­fo­rum nr. 7/2008.

I Fors­ker­fo­rum 6/08 hev­der under­di­rek­tør Kris­tel M. Skor­ge ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger at mye av inn­hol­det i doku­men­tet «Fel­les ret­tig­hets­po­li­tikk­for Nor­ges uni­ver­si­te­ter» har vært etab­lert prak­sis i f lere år og at det ikke er kon­tro­ver­si­elt. Det er en sann­het med bety­de­li­ge modifikasjoner.

Mine kom­men­ta­rer knyt­tet seg til nota­tet «Fel­les ret­tig­hets­po­li­tikk…», et notat som duk­ket opp fra intet. Hel­dig­vis synes ikke prak­sis å være så ille som nota­tet. Det er så vidt jeg vet bare NTNU som har ved­tatt doku­men­tet, og også der kom saken opp på nytt og et for­slag fra rek­to­ra­tet ble for­kas­tet i et styre­møte 12. juni. Man kan spør­re om det i det hele tatt er grunn til å ta på alvor et uda­tert doku­ment som ikke sier hvem som har utar­bei­det det, ikke hva slags man­dat man har hatt eller hvem som har gitt man­da­tet, og ikke om det er ved­tatt i et ansvar­lig organ. Slik doku­men­tet frem­står, kun­ne det like gjer­ne ha vært en kladd fra en til­fel­dig per­son. Men når doku­men­tet blir pre­sen­tert for til­lits­valg­te og et uni­ver­si­tets­sty­re ved­tar det, da må også and­re ta det på alvor.
Con­ti­nue read­ing Nasjo­nal ret­tig­hets­po­li­tikk

Mine podcast-serier er flyttet

Jeg har valgt å flyt­te mine tre podcast-seri­er, Inn­led­ning til retts­stu­di­et, Inn­led­ning til kjøps­rett og Penge­kravs­rett. En grunn er at seri­en om penge­kravs­rett i det sis­te har fylt opp for mye av blog­gen. Jeg har valgt å dele hver enkelt “fore­les­ning” opp i fle­re deler slik at det skal være let­te­re å even­tu­elt høre på deler av dis­se fle­re gan­ger. Når PodPress, som jeg har brukt, i prak­sis for­ut­set­ter et blogg­inn­legg for hver “epi­so­de” ble det man­ge inn­legg uten annet inn­hold enn å for­mid­le en podcast. Det er også slik at PodPress fun­ge­rer greit så len­ge man har én serie podcasts, men ikke hvis man har flere.

Nå har jeg valgt å gå over til å bru­ke podcast­fun­kjo­nen i Stein­berg Wave­Lab Stu­dio 6, for de som måt­te være inter­es­sert i det tek­nis­ke. Hoved­o­ku­men­tet for hver serie er nå lag­ret som et xml-doku­ment under http://podcast.torvund.net. Jeg har også regist­rert de tre serie­ne i iTu­nes Sto­re, slik at det er let­te­re for iTu­nes bru­ke­re å abonnere.

Her er detal­jer for hvor­dan man kan abon­ne­re på de tre seriene:

Introduksjon til rettsstudiet:

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Innledning til kjøpsretten

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Pengkravsrett

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Endringer i oppsett og RSS-feed

Det ble for man­ge mel­din­ger i min blogg som ikke had­de annen funk­sjon enn å dis­tri­bu­ere podcasts. Der­for har jeg nå end­ret på publse­rings­ru­ti­nen. En prak­tisk kon­se­kvens kan være at du må end­re på opp­set­tet for abon­ne­men­tet. Hvis du bru­ker iTu­nes skal det gå av seg selv. Bru­ker du en annen RSS-leser kan det hen­de du må set­te opp det­te på nytt.

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml

Referanser til medieklipp er flyttet

Sek­sjo­ne­ne med refe­ran­ser til medie­klipp ble kort­li­ve­de. Det ble for mye som nep­pe had­de sær­lig inter­es­se for and­re enn meg selv. Så nå er det­te flyt­tet til medieklipp.torvund.net, om noen skul­le være interessert.

Jeg synes også at podcas­te­ne tar opp litt for mye plass på blog­gen. Av hen­syn til de som abon­ne­rer på seri­en om penge­kravs­rett kom­mer jeg like­ve­vel til å full­fø­re den­ne i det­te for­ma­tet. Men frem­ti­di­ge podcasts vil bli pub­li­sert med and­re verk­tøy enn PodPress, og vil ikke bli en del av den­ne bloggen.