Category Archives: eHandel

Formueretten i møte med ny teknologi

Den­ne artik­ke­len ble opp­rin­ne­lig skre­vet til Yulex 2006. Under arbei­det med en kom­men­tar til Digi­t­ut­val­gets inn­stil­ling, duk­ket den opp i bevisst­he­ten, da jeg had­de behov til å refe­re­re til noe av det som er omhand­let her. Skal jeg være ærlig, så synes jeg den for­tje­ner en ikke fullt så bort­gjemt plass som den har, ved bare å være til­gjen­ge­lig i Yulex. Jeg gjen­gir den her i den form den ble tryk­ket, uten å ha gjort annet enn tek­nis­ke opp­da­te­ring (inklu­de­ring av len­ker m.m.).

En pdf-ver­sjon av artik­ke­len, slik den ble tryk­ket, er til­gjen­ge­lig her. Even­tu­el­le refe­ran­ser til den­ne vil da være Yulex 2006, s. 159, og even­tu­elt refe­ran­se til side­tal­le inne i artikkelen.

Innledning

Noen hev­der at den infor­ma­sjons­tek­no­lo­gis­ke revo­lu­sjo­nen som skjer rundt oss vil med­føre stør­re sam­funns­mes­si­ge end­rin­ger enn bok­tryk­ker­kuns­ten og den indu­stri­el­le revo­lu­sjon. Jeg skal ikke gå inn i den dis­ku­sjo­nen, men nøy­er meg med å kon­sta­te­re at end­rin­ge­ne er bety­de­li­ge. Ingen sek­tor er ube­rørt av den­ne utvik­lin­gen, hel­ler ikke ret­ten. I den­ne artik­ke­len vil jeg se på noen av de utford­rin­ger vi står over­for innen formueretten.

Tek­no­lo­gi­ens kjerne­egen­ska­per er at sto­re data­meng­der kan lag­res, gjen­fin­nes og bear­bei­des, og ikke minst at data kan over­fø­res over sto­re avstan­der. Data kan lag­res og for­mid­les uav­hen­gig av en fysisk data­bæ­rer. Vi kan over­fø­re data uten av vi sam­ti­dig må trans­por­te­re papir eller and­re fysis­ke medier.

Data lag­res i digi­tal form. Det vil si at alt repre­sen­te­res i form av tall. Tal­le­ne er repre­sen­tert i binær form, hvil­ket vil si at alt er repre­sen­tert i form av ett-tall og nul­ler. Dis­se tal­le­ne kan selv­føl­ge­lig repre­sen­te­re tall, men de kan også repre­sen­te­re tekst, lyd eller bil­der. Når alt er repre­sen­tert i form av tall betyr det også at alle data kan bear­bei­des ved mate­ma­tis­ke meto­der, for eksem­pel for kryp­te­ring. Ved at alle  data er repre­sen­tert i sam­me form kan også alle data bear­bei­des, lag­res og over­fø­res ved hjelp av det sam­me utsty­ret og i det sam­me nettverket.

Når data over­fø­res gjen­nom tele­net­tet skjer det ingen for­flyt­ting av data fra et sted til et annet. Det over­fø­res sig­na­ler fra avsen­de­rens data­ma­skin som repre­sen­te­rer de data som over­fø­res, og ved hjelp av dis­se sig­na­le­ne frem­stil­les en kopi hos mot­ta­ker — eller det frem­fø­res lyd eller bil­de, omtrent som ved radio- og fjern­syns­sen­din­ger. Det­te gjør det langt enk­le­re å over­fø­re data over avstand, men det betyr også at vi må gi slipp på den for­ut­set­ning at det et eller annet sted fin­nes en “ori­gi­nal” , om vi skul­le ha behov for noe slikt.

Con­ti­nue read­ing For­mue­ret­ten i møte med ny tek­no­lo­gi

Print Friendly, PDF & Email

Da aksjebrevene forsvant

Den­ne artik­ke­len er opp­rin­ne­lig skre­vet til “Sel­skap, kon­trakt, kon­kurs og retts­kil­der”, Fest­skrift til Mads Hen­ry Ande­næs, i 2010.  Når jeg nå vel­ger å gjø­re den til­gjen­ge­lig her, er det først og fremst for­di jeg øns­ker å kun­ne refe­re­re til den. Og kan­skje har den en viss inter­es­se for noen.

1         Innledning

Det nors­ke aksje­mar­ke­det ”tok av” på begyn­nel­sen av 1980-tal­let, kort tid etter at Einar Før­de kom med sin utta­lel­se om at å sti­mu­le­re det nors­ke aksje­mar­ke­det var som å bære hav­re til en død hest. Aksje­om­set­nin­gen økte fra 1,7 mrd NOK i 1982 til 31,8 mrd NOK i 1985. Obli­ga­sjons­om­set­nin­gen økte fra 5,8 mrd NOK i 1983 til 75,9 mrd NOK i 1985.

Det davæ­ren­de sys­te­met var ikke i stand til å hånd­te­re den­ne øknin­gen. Man lå til tider måneds­vis på etter­skudd med å slutt­føre trans­ak­sjo­ne­ne. Det var en reell frykt for at hele opp­gjørs­sys­te­met skul­le bry­te sam­men under vek­ten av den vold­som­me veks­ten. Noe måt­te gjø­res og det has­tet. Det­te hast­ver­ket sat­te et sterkt preg på arbeidet.

Finans­næ­rin­gen sat­te full fart for­over. Det var vik­tig å få etab­lert sys­te­met og få satt det i drift. Det ble ned­satt en arbeids­grup­pe, som i prak­sis fun­ger­te som en sty­rings­grup­pe. Arbeids­grup­pens sek­re­ta­riat var beman­net for å utre­de de prak­tis­ke, tek­nis­ke og øko­no­mis­ke side­ne ved etab­le­ring av en data­sen­tral som kun­ne utfø­re opp­ga­ve­ne. At det var nød­ven­dig med lov­end­rin­ger og ny lov­giv­ning, kom som en over­ras­kel­se på den arbeids­grup­pen som skul­le utre­de det­te. Sek­re­ta­ria­tet var ikke beman­net for å utre­de dis­se spørsmålene.

Con­ti­nue read­ing Da aksje­bre­ve­ne for­svant

Print Friendly, PDF & Email

Forbrukere og internasjonale nettjenester. Amazon- og Netflix-avtalene

Netflix og Amazon

Net­flix og Ama­zon har på hver sin måte illust­rert noen av pro­ble­me­ne som for­bru­ke­re kan møte når de gjør bruk av inter­na­sjo­na­le nettje­nes­ter. Net­flix kre­ver bl.a. i sin avta­le at kun­de­ne fra­sier seg ret­ten til å rei­se sak for dom­sto­ler og at tvis­ter skal avgjø­res ved vold­gift i Dela­wa­re. Ama­zon for­be­hol­der i sine vil­kår seg ret­ten til å slet­te alt man har kjøpt for Kind­le, hvis man etter Ama­zons vur­de­ring har brutt noen av lisens­vil­kå­re­ne. De beta­ler ikke til­ba­ke for det man har betalt for, men ikke får behol­de. Og de nek­ter å for­kla­re hva slags brudd på lisens­vil­kå­re­ne en kun­de even­tu­elt har gjort seg skyl­dig i. Det lyder kjent. Det høres ut som det Franz Kaf­ka beskrev i roma­nen “Pro­ses­sen”. At Ama­zon har gjen­åp­net kon­to­en etter medie­bråk, fort­satt uten å gi noen for­kla­ring, end­rer ikke dette.

Net­flix har visst sagt at de ikke har ment å fra­ta nors­ke kun­der ret­ten til å gå til sak i Nor­ge. Men det er bare å gjen­ta det jeg plei­er å si når noen sier at vi ikke men­te det slik: Hvis dere ikke mener det, da er det hel­ler ingen grunn til at det skal stå i kontrakten.

Con­ti­nue read­ing For­bru­ke­re og inter­na­sjo­na­le nettje­nes­ter. Ama­zon- og Net­flix-avta­le­ne

Print Friendly, PDF & Email

Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg part­ner på full­tid i advo­kat­sel­ska­pet Bing Hodne­land DA. Når man skal leve av å til­by sine tje­nes­ter i et mar­ked, må vi min­ne mar­ke­det om hvem vi er og hva vi kan. Der­for vil jeg min­ne om at jeg ikke bare hol­der på med vin og sykkel.

Bing Hodne­land er et mel­lom­stort advo­kat­fir­ma. Det er et full­ser­vice for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma, med to hoved­sat­sings­om­rå­der hvor Bing Hodne­land er blant de leden­de i Nor­ge. Dis­se to hoved­sat­sings­om­rå­de­ne er fast eien­dom og IT‑, medie- og imma­trial­rett. Bing Hodne­land er også ster­ke på skatt og avgift, arbeids­rett, kjøp og salg av virk­som­he­ter og tviste­løs­ning.

Jeg vil inn­gå i grup­pen som sær­lig arbei­der med IT‑, medie- og imma­trial­rett. Her vil jeg til­fø­re ytter­li­ge­re kom­pe­tan­se til et fra før meget sterkt fag­mil­jø. Men jeg vil også del­ta i cor­po­rate avde­lin­gen (kjøp og salg av virksomheter).

Mine kom­pe­tanse­om­rå­der er følgende:

Con­ti­nue read­ing Fra i dag er jeg advo­kat i Bing Hodne­land

Print Friendly, PDF & Email

Fra høsten vil jeg være advokat

Jeg had­de tenkt å ven­te litt med det­te til alt var avklart og over­gan­gen var litt mer nær fore­stå­en­de. Men når Uni­fo­rum og der­et­ter and­re medi­er har tatt tak i det­te er det greit å rede­gjø­re for det­te uten å få det fil­trert gjen­nom jour­na­lis­ter. Uan­sett: Fra høs­ten vil jeg etter all sann­syn­lig­het være advo­kat på hel­tid i Bing Hodne­land.

Det er en lang tra­di­sjon at uni­ver­si­tets­ju­ris­ter tar opp­drag ved siden av opp­ga­ve­ne ved uni­ver­si­te­tet. I et prak­sis­nært fag som jus er det vik­tig, etter min mening nød­ven­dig å gå ut i den prak­tis­ke juri­dis­ke vir­ke­lig­he­ten, akku­rat som medi­si­ne­re bør møte vir­ke­li­ge pasi­en­ter. Vi kan ikke nøye oss med bare å lese om jusen gjen­nom dom­mer og and­re skrif­ter. Vi må kjen­ne pro­ses­se­ne bak, enten det er stra­te­gis­ke, tak­tis­ke, kom­mer­si­el­le eller and­re vur­de­rin­ger. Kort sagt må vi få ut i ver­den og få litt “møkk” på fingrene.

Con­ti­nue read­ing Fra høs­ten vil jeg være advo­kat

Print Friendly, PDF & Email

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. janu­ar 2011 opp­hør­te vårt sel­skap Bing & Co. Sel­ska­pet er med virk­ning fra den­ne dato fusjo­nert med advo­kat­fir­ma Hodne­land til Bing Hodne­land. Jon Bing og jeg vil fort­satt ha vår hoved­virk­som­het ved Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk, men eks­ter­ne opp­drag bli kana­li­sert gjen­nom Bing Hodne­land.

Man kan lese mer om sam­men­slå­in­gen på nett­si­de­ne til Bing Hodne­land.

Print Friendly, PDF & Email

Norsk bokbransje i steinalderen

Mam­mut er et utdødd dyr, bort­sett fra i norsk bok­bran­sje. Der lever mam­mu­ten fort­satt, men kan­skje ikke i bes­te vel­gå­en­de. Men man begyn­ner å ane hvor­for det­te for­his­to­ris­ke dyret har over­levd i den­ne bransjen.

Vi har len­ge kun­net føl­ge med i bran­sjens fam­ling for å få på plass en løs­ning for e‑bøker. Men også på and­re områ­der svik­ter det.

Jeg for­søk­te å fin­ne opp­lys­nin­ger på net­tet om hvil­ke bøker som er på Mam­mut­sal­get. Det skul­le vise seg ikke å være lett. Et goog­le-søk ledet meg til nett­ste­det n, og det vir­ket loven­de. Men her får jeg beskjed om at jeg kan log­ge meg inn for å se pdf-avi­sen. Et for­søk hos Nor­li, Ark og Bok­k­li­den. Men ingen av de kun­ne by på en Mammutkatalog.

Tanum kun­ne by på kata­lo­gen, så det var mulig å fin­ne den på nett. Så hvis jeg kjø­per bøker for det bli hos Tanum den­ne gan­gen. (Men man­gel på tid til å lese bøke­ne er etter hvert et stør­re pro­blem enn mang­len­de pen­ger til å kjø­pe dem. Bøker jeg ikke kjøp­te da de kom kom­mer jeg nep­pe til å lese om jeg kjø­per dem på salg.)

Ærlig talt: Det­te er for dår­lig. I 2010 bør det være en selv­føl­ge at man fin­ne kata­lo­gen og å kun­ne bestil­le på nett.

Print Friendly, PDF & Email

Markedsføring via bloggere — gjelder markedsføringsloven?

I blogg­inn­leg­get “Hvor­dan defi­ne­re betalt rekla­me på blog­ger?” tar Tho­mas Moen opp spørs­må­let om mar­keds­fø­rings­lo­vens anven­del­se på blog­ger. Det vil si, han skri­ver at den som mot­tar pen­ger for å omta­le et pro­dukt (eller mot­tar pro­duk­tet) for å omta­le det på sin blogg uten å opp­gi at det­te er betalt omta­le bry­ter norsk lov. Hvil­ken lov som even­tu­elt bry­tes sies ikke. Tho­mas Moen sier at han har en dia­log med For­bru­ker­om­bu­det om det­te spørsmålet.

Jeg vet ikke noe om Tho­mas Moen og om hva slags bak­grunn han har for å utta­le seg om dis­se spørs­må­le­ne, ut over det som står på hans nett­sted. Han omta­ler seg som blog­ger, grün­der og livs­ny­ter, og skri­ver at han

lever av å snak­ke, utvik­le og lære men­nes­ker om sosia­le medi­er. Han er grün­de­ren bak blogg­sam­fun­net iPub­lish og job­ber også som råd­gi­ver, pro­sjekt­le­der og kurs-/fore­drags­hol­der innen sosia­le medi­er.

Han lis­ter uli­ke pro­sjek­ter og virk­som­he­ter han har vært med på å etab­le­re. Det sies ikke noe om hva slags utdan­nel­se han har.

Con­ti­nue read­ing Mar­keds­fø­ring via blog­ge­re — gjel­der mar­keds­fø­rings­lo­ven?

Print Friendly, PDF & Email

Betaling for innhold på nett?

NRK P2s utmer­ke­de pro­gram “Kurér” har for tiden en serie om medie­øko­no­mi. Et hoved­spørs­mål er om man kan ta betalt for inn­hold på nett (podcast på http://podkast.nrk.no/program/kurer.rss).

Arne Krum­s­vik kom med den ikke spe­si­elt opp­sikts­vek­ken­de kom­men­tar at det er vans­ke­lig å få folk til å beta­le for noe de kan få gra­tis fra and­re kil­der. “Lek­ka­sje” til eller fra gra­tis­ka­na­ler må medie­ne leve med.

Con­ti­nue read­ing Beta­ling for inn­hold på nett?

Print Friendly, PDF & Email

Telenor og Pirate Bay — etter å ha lest kjennelsen

Jeg har nå lest kjen­nel­sen i saken som musikk­bran­sjen anla mot Tele­nor, med krav om at Tele­nor skul­le sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. Kjen­nel­sen har jeg gjort til­gjen­ge­lig her.

For å begyn­ne med kon­klu­sjo­nen: Jeg er ikke enig i ret­tens resul­tat. Jeg mener at det bur­de ha vært avsagt kjen­nel­se for å sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay.

Ret­ten skri­ver på s. 7:

Ret­ten kon­sta­te­rer at både e‑handelsloven § 20 og opp­havs­retts­di­rek­ti­vet artik­kel 8.3 for­ut­set­ter at det fore­lig­ger et selv­sten­dig retts­grunn­lag for at tjenesteyteren/mellommannens påståt­te kren­kel­se skal kun­ne brin­ges til opp­hør. Dis­se bestem­mel­se­ne gir såle­des ikke selv noe slikt rettsgrunnlag.”

Så langt har jeg ingen pro­ble­mer med å føl­ge retten.

Con­ti­nue read­ing Tele­nor og Pirate Bay — etter å ha lest kjen­nel­sen

Print Friendly, PDF & Email