Category Archives: Fotgjengere

Gi fortauene tilbake til fotgjengerne

I 1977 bestem­te nors­ke poli­ti­ke­re, ledet av stats­mi­nis­ter Try­ge Brat­te­li og sam­ferd­sels­mi­nis­ter Anne­ma­rie Lorent­zen, at det fra 1978 skul­le være til­latt å syk­le på for­tau­et. <edit>Det var kan­skje det­te som var poli­ti­ker­nes “opp­føl­ging” av NOU 1977:40.</edit> I åre­ne for­ut for det­te had­de vei­myn­dig­he­ter, med polti­ker­nes vel­sig­nel­se, fjer­net mye av det som fan­tes av syk­kel­vei­er og syk­kel­felt, for å gi mer plass til biler. Poli­ti­ke­re sat­set på hakke­kyl­ling­or­de­nen: Ved å pla­ge gåen­de på for­tau­et med syk­kel­tra­fikk, kun­ne de late som om det var vel­dig mye til­rette­leg­ging for syk­ling i Nor­ge. Noen sier at det var et trekk fra Arbi­eder­par­ti­et for at de skul­le kun­ne si at de gjor­de mye for å leg­ge til ret­te for syk­ling, men den delen av his­to­ri­en har jeg ikke sjekket. 

Vi har rik­tig­nok det for­be­hol­det at det bare er til­latt å syk­le når “når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de”. Men det respek­te­res ikke, og sli­ke skjønns­mes­si­ge reg­ler er i prak­sis vans­ke­li­ge å hånd­heve. Så det hånd­he­ves ikke. 

Så vidt jeg vet er det bare Island og Nor­ge som til­la­ter syk­ling på for­tau­et. I sivi­li­ser­te land er for­tau for­be­holdt gåen­de. Folk som syk­ler skal bru­ke kjøre­felt eller det som fin­nes av syk­kel­in­fra­struk­tur. I fore­gangs­land som Dan­mark og Neder­land sør­get man for syk­kel­in­fra­struk­tur. De star­tet å byg­ge ut syk­kel­in­fra­struk­tu­ren mens man i Nor­ge var opp­tatt av å fje­ne det som fan­tes. Neder­land og Dan­mark er gull­stan­dar­den. Men også i land som Fin­land, Tysk­land, Bel­gia, Sveits og Frank­ri­ke er til­rette­leg­gin­gen for syk­ling langt bed­re enn i Norge.

Når sant skal sies, så har jeg i Tysk­land sett litt for man­ge eksemp­ler på at det jeg vil anse for for­tau er skil­tet som påbudt sykkelvei. 

Noen ste­der er det skil­tet at det er til­latt, men ikke påbudt å syk­le sli­ke ste­der. Så gåen­de på for­tau i Tysk­land kan risis­ke­re å møte folk som syk­ler på for­tau­et, selv om det i utgangs­punk­tet ikke er tillatt. 

Nå hør­te jeg i P2 Nyhets­mor­gen 26. august 2022 (ca 1 t 11 min inn i sende­in­gen) at man i Tysk­land vil­le inn­føre farts­gren­se på 10 km/t når man syk­ler i gåga­ter, så kan­skje er det till­latt å syk­le gåga­ter i Tysk­land. Det er i alle fall ikke til­latt i Neder­land eller Frank­ri­ke, men jeg er litt usik­ker på akku­rat det punk­tet når det gjel­der and­re land. 

I noen land er det til­latt for barn opp til en viss alder å syk­le på for­tau­et. Det er også en slags falitt­er­klæ­ring. Hvis barn ikke kan bru­ke den syk­kel­in­fra­struk­tur som fin­nes, da er den gans­ke enkelt for dår­lig. Et skrekk­ek­sem­pel er Kirke­vei­en i Oslo, hvor det var for­ståe­lig at vel­dig man­ge ikke vil­le bru­ke et alt­for smalt syk­kel­felt, og hel­ler fore­trakk fortauet. 

Pro­ble­met med folk som syk­ler på for­tau har anta­ge­lig­vis blitt for­ver­ret i takt med at folk har anskaf­fet elsyk­ler. For all del: Det er bra at folk vel­ger elsyk­kel. Det får fle­re til å bru­ke syk­kel, folk syk­ler ofte­re og len­ger, i prak­sis slik at fle­re bil­tu­rer blir erstat­tet av turer på elsyk­kel. Våre myn­dig­he­ter bur­de jub­le og ta kon­se­kven­sen av det­te, og styr­ke syk­kel­in­fra­struk­tu­ren. Man må sti­mu­le­re til at fle­re vel­ger (el)sykkel. Men norsk sam­ferd­sels­po­li­tikk sty­res av bil­po­li­ti­ke­re, som bare ten­ker motor­vei og sta­dig stør­re fart for sta­dig fle­re biler.

Man­ge som i liten grad har syk­let, i alle fall ikke på man­ge år, anskaf­fer elsyk­kel. De er ofte uru­ti­ner­te syk­lis­ter, og føler seg ikke tryg­ge i tra­fik­ken. Så man­ge av dem vel­ger å syk­le på for­tau­et. Moto­ren på en elsyk­kel skal kut­te når man når 25 km/t. Det er lett å syk­le opp til 25 km/t. De fles­te elsyk­ler er slik at de er tun­ge syk­ler når man ikke får hjelp av moto­ren, slik at de fær­res­te syk­ler for­te­re enn 25 km/t. For den som er vant til å obser­ve­re ver­den gjen­nom et bil­vin­du, kan 25 km/t vir­ke vel­dig sak­te. Men det er gans­ke fort på en syk­kel, og alt­for fort hvis man syk­ler på et fortau. 

Men hvis man skal få syk­lis­ter og even­tu­elt ståmo­pe­dis­ter bort fra for­tau­ene, må de myn­dig­he­ter som skul­le ha ansva­ret for slikt, sør­ge for å hol­de bilis­te­ne borte fra det lil­le som fin­nes av sykkelinfrastruktur.

Jeg tror at syk­ling på for­tau er så etab­lert i Nor­ge at det er irre­ver­si­belt. Det kan i prak­sis bare end­res ved at det byg­ges en syk­kel­in­fra­struk­tur som er så god at man ikke ser noen grunn til å syk­le på for­tau­et. Men sam­ferd­sels­po­li­tik­ken i Nor­ge sty­res av poli­ti­ke­re som ten­ker bil, bil, bil og bil, og kan­skje litt på fly. Det byg­ges sta­dig nye vei­er i Nor­ge uten at det leg­ges til ret­te for gåen­de og syk­len­de. Det bur­de gans­ke enkelt ikke vært til­latt. Men både poli­ti­ke­re og sam­ferd­sels­by­rå­kra­ter mener tyde­lig­vis at gåen­de og syk­len­de er så lite verdt at det er bed­re å dre­pe noen fra tid til annen, frem­for å bru­ke pen­ger på trygg infra­struk­tur. For dem er det mye vik­ti­ge­re at bilis­te­ne skal kun­ne kjø­re for­te­re og kan­skje få en litt kor­te­re vei. Jeg vet at poli­ti­ke­re og sam­ferd­sels­by­rå­kra­ter ikke liker å bli min­net på at de dre­per gåen­de og syk­len­de for å spa­re litt pen­ger. De snak­ker om “null­vi­sjo­ner”. Men null­vi­sjo­ner er våte drøm­mer, uten rea­li­tet. Den enk­le og bru­ta­le sann­het er at vel­ger å la folk bli drept eller skadet.

Så kom såkalt selv­ba­lan­se­ren­de kjøre­tøy og ståmo­pe­der (gjer­ne mis­vi­sen­de kalt els­parke­syk­ler). Dis­se dri­ves fram av motor, og er og har all­tid vært motor­kjøre­tøy. I sin iver etter å “ska­pe mer moro i hver­da­gen” valg­te davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen å defi­ne­re dis­se motor­kjøre­tøy­ene som syk­ler. På et nor­ma­tivt plan er det mulig å bestem­me at noe skal reg­nes som noe det egent­lig ikke er. Man kan bestem­me at vis­se grup­per motor­kjøre­tøy skal reg­nes som syk­ler, akku­rat som man kan bestem­me at folk i rulle­stol og de som går på rulle­ski skal reg­nes som gåen­de. Men rea­li­te­ten end­res ikke: Ståmo­pe­de­ne dri­ves fram av motor, og er og for­blir motorkjøretøy.

Her må jeg leg­ge til at reg­ler må for­stås kon­teks­tuelt. Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren kun­ne bestem­me at en vis­se grup­pe motor­kjøre­tøy skul­le reg­nes som syk­kel etter veg­tra­fikk­lo­ven og tra­fikk­reg­le­ne. Men det betyr f.eks. ikke at de reg­nes som syk­ler etter fri­lufts­lov­giv­nin­gen og reg­le­ne for motor­ferd­sel i utmark. Den mest kata­stro­fa­le føl­gen av Ketil Sol­vik-Olsesn regu­le­rings­tab­be, var at det der­med ble til­latt å kjø­re selv­ba­lan­se­ren­de kjøre­tøy (som for­svant fort) og ståmo­ped på for­tau­et. Det er helt sykt. 

Nå har man fun­net på en ny kate­go­ri som man har kalt “liten elekt­risk motor­vogn”. Men dis­se skal visst for­tatt bru­kes til å pla­ge fot­gjen­ge­re. Man har laget en ny § 20 i tra­fikk­reg­le­ne. Bestem­mel­sens nr. 3 og 4 lyder:

3. Kjø­ring med liten elekt­risk motor­vogn på for­tau, gang­veg og i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og bru­ken ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Pas­se­ring av gåen­de skal skje i god avstand, i til­nær­met gang­fart og uan­sett med en fart ikke over 6 km i timen.

4. Liten elekt­risk motor­vogn kan stan­ses eller par­ke­res på syk­kel­veg, gang­veg, for­tau, gågate eller gate­tun der­som den ikke er til unø­dig hin­der eller ulempe.”

Motor­kjøre­tøy som ståmo­pe­der har ikke noe på et for­tau å gjø­re. Det bur­de være så selv­sagt at det ikke er noe å dis­ku­te­re. Hele ide­en om at dis­se skal kun­ne bru­kes på for­tau er helt syk, og er gans­ke illust­re­ren­de for hvor­dan tid­li­ge­re og nåvæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­te­re ikke bryr seg om myke tra­fi­kan­ter. Med moto­ris­te­nes arro­gan­se kjø­rer folk som om de eier for­tau­et, i alt­for stor fart og ser det som en selv­føl­ge at de som for­tau­et er til for, de gåen­de, skal flyt­te seg. Ståmo­pe­dis­ter bør hol­de seg i kjøre­fel­tet. Kan­skje på syk­kel­vei­er og i syk­kel­felt, men ikke på for­tau, i syk­kel­vei­er eller gåga­ter. Skjønt når man ser på hvor dår­lig syk­kel­in­fra­struk­tu­ren er byg­get ut i det­te lan­det, bør det lil­le som fin­nes være for­be­holdt folk som syk­ler, ikke motorister. 

Når man intro­du­se­rer et nytt motor­kjøre­tøy i tra­fik­ken, da bør det fin­ne sin plass blant and­re motor­kjøre­tøy­ene. Blant bile­ne. Bilis­te­ne har alle­re­de fått alt­for mye plass, så de må gi fra seg plass til and­re. Som regel er det en per­son i hver bil, slik at en ståmo­ped frak­ter like man­ge som en bil, på en langt mer plass­ef­fek­tiv måte. 

Om for­bud mot å kjø­re ståmo­ped på for­tau­et skul­le gjø­re ståmo­pe­de­ne mind­re attrak­ti­ve: Fint, det er ingen grunn til å sti­mu­le­re til bruk av sli­ke. Det får stort sett folk over fra akti­ve trans­port­for­mer som å gå og syk­le, til inak­ti­ve, moto­ri­ser­te trans­port­fo­mer som ståmo­pe­der. Ut fra et folke­helse­per­spek­tiv er det en uøns­ket utvik­ling. At noen, her­under tid­li­ge­re sam­ferds­les­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen tje­ner pen­ger på ståmo­pe­der, er ikke noe argu­ment for å la de over­svøm­me byen. Hel­ler ikke at late folk som vil slip­pe å gå eller syk­le, synes at de er vel­dig fine.

Ståmo­pe­der, som and­re motor­kjøre­tøy, bør ikke kun­ne par­ke­res på for­tau. Aften­pos­ten skrev nylig om en tra­fikk­be­j­tent med kode­navn “640” som skrev ut man­ge par­ke­rings­ge­byr til feil­par­ker­te ståmo­pe­der. Det var inter­es­sant å kon­sta­te­re at han kla­rer å skri­ve ut fle­re par­ke­rings­ge­byr enn hva et sam­let korps av tra­fikk­be­tjen­ter kla­rer å skri­ve ut til bilis­ter som par­ke­rer i syk­kel­felt, men den man­gel­ful­le hånd­he­vin­gen av det­te har jeg kom­men­tert før. Men uan­sett: Vi tren­ger fle­re sli­ke. Utleie­sel­ska­per for ståmo­pe­der bør få hen­vist noen plas­ser hvor kjøre­tøy­ene kan plas­se­res, omtrent som for dele­bi­ler. Så blir det opp til utleie­sel­ska­pe­ne å impl­emn­te­re sys­te­mer som gjør at leie­for­hol­det ikke kan avslut­tes uten at ståmo­pe­den set­tes på en der­til avsatt plass, slik at de blir belas­tet leie inn­til den er satt på rett sted. Det er en ord­ning vi kjen­ner for bysyk­ler i man­ge byer. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Gretten, gammel gubbe langer ut mot syklister @VGanders

VGs kom­men­ta­tor Anders Giæ­ver lan­ger ut mot syk­lis­ter. Anders Giæ­ver har selv­sagt rett til å mis­li­ke folk som syk­ler, og å gi uttrykk for det. Men jeg ven­ter fak­tisk at en avis­kom­men­ta­tor ikke fal­ler helt ned på kom­men­tar­felt­nivå. Jeg har for­øv­rig valgt å illust­re­re inn­led­nings­vis med et eksem­pel på hvor­dan det kan gjø­res, hvil man vil. Det er fra Lyon i Frank­ri­ke, hvor man har laget en tun­nel for syk­len­de og bus­ser (fysisk adskilt, og det ser ut til å være for trol­ley­bus­ser), paral­lelt med tun­ne­len for biltrafikk. 

Anders Giæ­ver tar utgangs­punkt i saken hvor en per­son som syk­let i kol­lek­tiv­fel­tet på Mosse­vei­en helt kor­rekt ble fri­kjent i Oslo ting­rett. En sak påtale­myn­dig­he­te­ne har anket. Anders Giæ­ver tar, uten å gjø­re opp­merk­som på det, den tapen­de part, poli­ti­ets, side, og synes å for­ut­set­te at de had­de rett. Jeg har gått gjen­nom både dom­men og anken tid­li­ge­re, og har ikke så mye mer å si om dis­se. Anders Giæ­ver skriver:

Man­nen ble opp­da­get av en politi­pa­trul­je da han skap­te kø av el-biler, buss og and­re som har rett til å kjø­re kollektivfeltet.”

Nei, Anders Giæ­ver. Han sin­ket ingen. Man­ge bilis­ter opp­le­ver det som en laaa­ang for­sin­kel­se hvis de må redu­se­re far­ten et øye­blikk bak en som syk­ler. Skal vi snak­ke om for­sin­kel­se, må vi hol­de oss til reel­le for­sin­kel­ser, ikke sub­jek­tiv opp­le­vel­se av for­sin­kel­se hos nev­ro­tis­ke bilis­ter. Det er mulig at en buss og noen elbi­lis­ter tok igjen den stille­stå­en­de køen av elbi­ler i kol­lek­tiv­fel­tet, før flette­punk­tet, 15 sekun­der sene­re enn hva de had­de gjort der­som han ikke syk­let der. Til gjen­gjeld ble de beløn­net med at de slapp med å stå de til­sva­ren­de 15 sekun­de­ne kor­te­re i den­ne køen. Ingen kjør­te for­bi dem, så de kom inn på akku­rat sam­me plass i køen. Poli­ti­ets prat om “rekke­følge­feil” er bare tøv.

Con­ti­nue read­ing Gret­ten, gam­mel gub­be lan­ger ut mot syk­lis­ter @VGanders

Print Friendly, PDF & Email

Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere: Gi fotgjengere grønn mann umiddelbart

Vi får ofte høre at Oslo prio­ri­te­rer tra­fi­kant­grup­pe­ne slik:

  1. Fot­gjen­ge­re.
  2. Syk­lis­ter
  3. Kol­lek­tiv­tra­fikk
  4. Nytte­tra­fikk
  5. Pri­vat­bil

Vi som gjer­ne beve­ger oss rundt i byen til fots eller med syk­kel, vet at det­te ikke er sant. Det har blitt bed­re de sene­re åre­ne, men det er langt igjen. Grunn­hold­nin­gen i tra­fikk­plan­leg­ging er fort­satt: Bilen først. Det er nær­mest som om man ser på bilen som et natur­gitt feno­men, som skal ha plass over alt. Når man sier i Oslos syk­kel­stra­te­gi at ingen skal ha mer enn 200 meter til syk­kel­til­rette­leg­ging, er det en bekref­tel­se på det­te. Man bør kun­ne syk­le fra dør til dør, på vei til­rette­lagt for syk­ling. “Natur­lo­ven” er visst at man skal kun­ne kjø­re bil fra dør til dør.

Hvis man mener alvor med å prio­ri­te­re fot­gjen­ge­re, er det ett til­tak som bør kun­ne gjen­nom­fø­res gans­ke umid­del­bart, og som ikke kan kre­ve noen form for omregulering:

Gi fot­gjen­ger­ne prio­ri­tet i alle kryss.

Con­ti­nue read­ing Hvis man mener alvor med å prio­ri­te­re fot­gjen­ge­re: Gi fot­gjen­ge­re grønn mann umid­del­bart

Print Friendly, PDF & Email