Category Archives: Foto

Bruk av fotografier og sosiale medier

Kom­men­ta­ren er opp­da­tert 31. mars 2020 kl. 23.50, se til­føy­el­se til slutt i kom­men­ta­ren.

NRK mel­der at det har blitt tvist mel­lom den pris­be­løn­ne­de natur­fo­to­gra­fen Audun Rikard­sen og «For­enin­gen mot kli­ma­hys­te­ri» om bruk av et av Audun Rikard­sens bil­der. Som van­lig er mei­da mer opp­tatt av å få fram kon­flik­ten, at par­te­ne kre­ver pen­ger av hver­and­re og kom­mu­ni­se­rer via advo­ka­ter, enn av å få fram fak­ta i saken. Så jeg har gans­ke spar­som­me opp­lys­nin­ger å byg­ge på, når jeg kom­men­te­rer det­te.

Vi kan star­te med noen utgangs­punk­ter. Hvis foto­gra­fi­et er resul­tat av en ori­gi­nal og indi­vi­du­ell ska­pen­de ånds­inn­sats vil foto­gra­fi­et være ver­net som et ånds­verk, et foto­gra­fisk verk. De fles­te av de bil­der vi tar med våre mobil­te­le­fo­ner, enten det er sel­fi­er eller bil­der av biler par­kert i syk­kel­felt, er ikke resul­tat av en ori­gi­nal og indi­vi­du­ell ska­pen­de ånds­inn­sats. Så de vil ikke være ånds­verk. Men sli­ke bil­der er ver­net som foto­gra­fisk bil­de, etter åvl § 23.

Con­ti­nue read­ing Bruk av foto­gra­fi­er og sosia­le medi­er

Print Friendly, PDF & Email

Uberettiget bruk av fotografi. Viktig dom for fotografer.

Stav­an­ger ting­rett avsa 28. august 2019 en dom om veder­lag for ube­ret­ti­get bruk av foto­gra­fi i en “Nett­avis”. En enkelt­stå­en­de ting­retts­dom har ikke stor retts­kilde­mes­sig vekt. Resul­ta­tet er etter min mening gans­ke selv­sagt. Men saken viser at det nyt­ter å gå til sak for å kre­ve verderlag/erstatning for urett­mes­sig bruk av foto­gra­fi­er.

Om sak­søk­te kan vi lese føl­gen­de i dom­men:

Sak­søk­te Ekte Media AS eier og dri­ver etter det opp­lys­te nett­ste­det ektenyheter.no, med med­sak­søk­te Onar Åm som ansvar­lig redak­tør. Åm er etter det opp­lys­te enes­te aksjo­nær, ene­sty­re og dag­lig leder i sel­ska­pet.

Av nett­ste­dets omta­le av seg selv frem­går det at det er et sted der lese­ren vil fin­ne fak­ta og syns­punk­ter som de sto­re medie­ne under­slår. Under pro­gram­er­klæ­rin­gen frem­kom­mer det blant annet at pub­li­ka­sjo­nen tror på en mini­ma­lis­tisk stat som leg­ger til ret­te for et fritt sam­funn, som fun­ge­rer som en garan­tist for vest­li­ge tra­di­sjo­ner, kul­tur og iden­ti­tet.”

Con­ti­nue read­ing Ube­ret­ti­get bruk av foto­gra­fi. Vik­tig dom for foto­gra­fer.

Print Friendly, PDF & Email

Når et minnekort begynner å krangle. Om redningsaksjoner og back up

Tre gan­ger i løpet av ca tre måen­der har jeg opp­levd at et minne­kort i kame­ra­et har begynt å krang­le. Det har vært tre uli­ke minne­kort, og to uli­ke kameraer.Jeg har hatt noen digi­tal­ka­me­ra­er og en god del fler minne­kort de sis­te 12 åre­ne, og har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de. Så jeg set­ter det på kon­to­en for uflaks som har klum­pet seg sam­men.

Sym­pto­me­ne har vært slik:

Jeg set­ter minne­kor­tet i en kort­le­ser kob­let til min PC. Jeg får opp en over­sikt over file­ne på kor­tet. Men når jeg star­ter over­fø­rin­gen til PC, får jeg en feil­mel­ding om at filen ikke lar seg kopiere eller flyt­te. Går jeg til­ba­ke til fil­over­sik­ten for kor­tet, vises intet. Jeg får en feil­mel­ding om at kor­tet må for­ma­te­res. Om jeg set­ter det til­ba­ke i kame­ra­et, kan file­ne hel­ler ikke leses. Og jeg får mel­din­gen om at kor­tet må for­ma­te­res. Når det er bil­der på kor­tet som man ikke har and­re ste­der, er slikt mildt sagt frust­re­ren­de.

Etter førs­te kort­ha­va­rai, goog­let jeg litt og end­te det med å kjø­pe pro­gram­met Card­Recovery. Det fant en del av file­ne på kor­tet, men ikke alle. Fle­re av file­ne som ble gjen­vun­net var ska­det, og det had­de pro­ble­mer med å gjen­vin­ne RAW-file­ne. Jeg tok med meg kor­tet til Scan­di­na­vi­an Photo. De gjor­de en recovery på kor­tet, og fikk et langt bed­re resul­tat enn jeg had­de fått. De tok også minne­kor­tet til­ba­ke, og jeg fikk et nytt. Og de fikk nok en gang en for­nøyd kun­de.

Con­ti­nue read­ing Når et minne­kort begyn­ner å krang­le. Om red­nings­ak­sjo­ner og back up

Print Friendly, PDF & Email

Nytt leketøy (kamera): Canon PowerShot G3X

Da jeg syk­let fra Paris til Kiel i som­mer, had­de jeg med meg to kame­ra­er. En Canon EOS 6D speil­re­fleks, med en 24–105 mm og en 70–200 mm og en 2X tele­kon­ver­ter, samt en Olym­pus TG3. Det var på man­ge måter en utmer­ket kom­bi­na­sjon.

Canon EOS 6D med de objek­ti­ve­ne er utmer­ket. Men det tar plass og vei­er en del. Akku­rat det er ikke ide­elt når man er på syk­kel­tur. Dess­uten er speil­re­fleks med 24–105 mm akku­rat litt for stor til å ha i styre­ve­s­ken på syk­ke­len — i alle fall i min styre­ve­s­ke. Da blir det i alle fall ikke plass til stort annet av det man gjer­ne vil ha for hån­den, der. Så det kame­ra­et og telezoo­men hav­net i en av syk­kel­ves­ke­ne. Jeg tok det fram når jeg had­de stop­pet om kvel­den og fun­net meg et sted å sove og å spi­se.

Con­ti­nue read­ing Nytt leke­tøy (kame­ra): Canon PowerS­hot G3X

Print Friendly, PDF & Email

Olympus Stylus TG 3 — det (nesten) ideelle kameraet for geocachere (og syklister)?

Jeg hol­der på med mye rart. Geocaching og foto­gra­fe­ring er to av dem. Og jeg liker å syk­le. Jeg tar gjer­ne bil­der fra cache­tu­rer, av funn osv. Og jeg tar bil­der på mine syk­kel­tu­rer. Jeg har len­ge sett etter et kame­ra som er godt egnet til den­ne akti­vi­te­ten, og mener å ha fun­net et i Olym­pus Stylus TG3.

Jeg har på top­pen valgt et bil­de av det­te kame­ra­et i sort utfø­rel­se. Jeg mener at et kame­ra skal være så dis­kret som mulig, og har selv­sagt valgt den sorte utga­ven. Det var den frans­ke foto­gra­fen Henri Car­ti­er-Bres­son som star­tet tren­den med helt sorte kamera­hus. Han sat­te sort tape over alle de for­krom­me­de dele­ne på sin Leica, nett­opp for at det skul­le være så dis­kret som mulig. Liker man å vise fram kame­ra­et, kan man også få det i rødt.

TG3_red Con­ti­nue read­ing Olym­pus Stylus TG 3 — det (nes­ten) ide­el­le kame­ra­et for geocache­re (og syk­lis­ter)?

Print Friendly, PDF & Email