Category Archives: Geocaching

Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Oppsummering.

Jeg har kom­met til dag 16, og er nå frem­me i La Gran­de Mot­te. Eller jeg kom til dag 16 i går. Først en kort opp­sum­me­ring av de dage­ne jeg ikke har skre­vet om.

Dag 14 tok jeg toget fra Caen til Tours i Loire. På toget mer­ket jeg meg at over­set­te­ren av den, opp­rinneig tys­ke boken som på norsk heter “Sjar­men med tar­men”, ikke har klart å fin­ne noe til­sva­ren­de tit­tel med rim, på fransk. Den tys­ke ori­gi­nal­titte­en er “Darm mit Char­me”.  Jeg for­står hel­ler ikke hvor­for de på fransk skal gjø­re det til den dis­kre­te sjar­men.

Da jeg kom til Tours, rela­tivt tid­lig til meg å være, rundt kl. 15, tenk­te jeg å syk­le en tur i områ­det. Mens jeg spis­te en, typisk meg, sen lunsj, opp­da­get jeg at det ikke var vel­dig langt til Sau­mur, som er i et annet depar­te­ment og en annen region. Det­te ble for fris­ten­de for geocache­ren. Jeg tok toget til Sau­mur, med en plan om å syk­le til­ba­ke til Tours. Men akku­rat i det jeg gikk av toget i Sau­mur, begyn­te det å plask­reg­ne og tord­ne. Jeg tok på meg regn­tøy, syk­let for å fin­ne den geocachen jeg had­de sett meg ut (og fant den), og syk­let rett til­ba­ke til sta­sjo­nen, og tok førs­te toget til­ba­ke i ret­ning Tours. Toget sto fak­tisk på sta­sjo­nen da jeg kom dit, så det ble en kort visitt. Da vi var kom­met et styk­ke på vei­en til­ba­ke, had­de været klar­net opp, og jeg gikk av toget i Lange­ais, og syk­let for å fin­ne noen slott og noen geocacher. Con­ti­nue read­ing Bike­rail 2018 — med syk­kel på Inter­rail. Opp­sum­me­ring.

Print Friendly, PDF & Email

Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Dag 2: København til Køge

Dan­mark har ikke man­ge mot­bak­ker. Men de har mye mot­vind. I 1994 ble den dans­ke klov­nen Jacob Hau­gaard valgt inn på Folke­tin­get, blant annet med løf­ter om med­vind på alle syk­kel­vei­er. Jeg kan for­stå at noen stem­te på ham.

I for­mid­dag syk­let jeg rundt i Køben­havn, dels for å få litt mer eraf­ring med hvor­dan det er å være sylist i Køben­havn  Køben­hav er, i mot­set­ning til Oslo, en syk­kel­by. Den mest mar­kan­te for­skjel­len mel­lom syk­kel­byer og byer som ikke er syk­kel­byer, er at i en syk­kel­by behø­ver man ikke ten­ke og plan­leg­ge en rute når man skal syk­le. Man vel­ger kor­tes­te vei fra A til B, og kan reg­ne med at det er til­rette­lagt for å syk­le der. I Køben­havn har man nok ald­ri hatt som mål at ingen skal bo mer enn 200 meter fra en vei som er til­rette­lagt for syk­ling. Her skal man åpen­bart kun­ne syk­le fra dør til dør, på vei­er som er til­rette­lagt for syk­ling. Slik bør det være i en sykkelby.

En vik­tig for­skjell mel­lom byer som Køben­havn og Amster­dam på den ene side, og Oslo på den annen, er at da man må 1970-tal­let begyn­te å snak­ke om og leg­ge pla­ner for bed­re til­rette­le­ging for å syk­le, begyn­te man i Køben­havn og Amster­dam å gjø­re noe, mens man i Nor­ge stort sett bare pra­tet og plan­la, uten å gjen­nom­føre, i de nes­te 40 årene.

I Køben­havn har man laget bro­er for syk­len­de og gåen­de, som er stengt for bil­tra­fikk. Slik gjør man det når man ikke bare snak­ker om, men også prak­ti­se­rer at man prio­ri­te­rer syk­len­de og gåen­de frem­fror bilis­ter. I Nor­ge plan­leg­ger man for bilen først, uan­sett hva de sier.

Det er stort sett syk­kel­sti­er, som de kal­ler det i Dan­mark, som er fysiks adskilt fra kjøre­felt og for­tau. De er stort sett bre­de nok til at man enkelt kan pas­se­re en annen syk­list, og til at man kan syk­le to i bred­den, hvil­ket man selv­sagt skal kun­ne gjøre.

Nå sit­ter bilis­ter stort sett ale­ne i bile­ne sine, men like­vel kre­ver de plass nok til at de gan­ge­ne de har med en pas­sa­sjer, så skal de kun­ne sit­te ved siden av hver­and­re og snak­ke sam­men. Selv­sagt skal også folk kun­ne syk­le ved siden av hver­and­re og snak­ke sam­me. De tar uan­sett  mind­re plass enn en bil.

Selv­sagt føres syk­kel­til­rette­leg­ging gjen­nom krys­se­ne. Det er ikke som i Nor­ge, hvor en gans­ke dår­lig syk­kel­til­rette­leg­ging har det med å for­svin­ne når man  vir­ke­lig har bruk for den.

Grønn bøl­ge, til­pas­set syk­len­de. Slik gjør man i en by som ikke bare snak­ker om å prio­ri­te­re syk­len­de, men som fak­tisk gjør det. For å kun­ne ha noe slikt, må man ha sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­er, noe som gjør det lite aktu­elt i Nor­ge. Dess­uten vil de som har ansvar for sig­nal­sys­te­me­ne si at det ikke er mulig. Det sier de all­tid år det er noe de ikke liker. Når man har viet livet sitt til å ska­pe best mulig flyt for bilis­ter, da blir det blas­fe­mi å kre­ve at man skal prio­ri­te­re på en annen måte. Da er det enk­lest å si at det ikke er mulig.

Tra­fikk­lys som ikke gjel­der for syk­len­de der det ikke er noe poeng at de skal gjel­de for syk­len­de. Tra­fikk­re­gu­le­ring som er pre­get av at de som har plan­lagt ikke har tenkt på syk­len­de, og laget regu­le­rin­ger som er og opp­le­ves som menings­løse hind­re for syk­len­de, det bidrar ikke til respekt for reguleringen.

Noen sier at det er så mye bed­re syk­kel­kul­tur i Køben­havn enn i Oslo. Det er på en måte rik­tig. Når de som plan­leg­ger og utfor­mer regel­verk tar syk­len­de på alvor, kan man også reg­ne med at de som syk­ler i stør­re grad tar reg­le­ne og regu­le­rin­gen på alvor. Når det er grønn bøl­ge som for­ut­set­ter at man syk­ler 20 km/t, da er det ikke noe poeng å syk­le for­te­re enn flokken.

Men først og fremst er det en bed­re tra­fikkul­tur. Fot­gjen­ge­re og bilis­ter tar folk som syk­ler på alvor, og aksep­te­rer deres plass i tra­fik­ken. Man ser ikke man­ge fot­gjen­ge­re som går i syk­kel­vei­ene i Køben­havn, og i alle fall jeg har ikke opp­levd bilis­ter som vil pres­se seg fram, som ikke over­hol­der vike­plikt, etc.

Det ble ca 18 km med syk­ling og geocaching inne i Køben­havn, før lunsj.

Etter lunsj ble det mer syk­ling enn geocaching, og etap­pen ble på ca 58 km.

Geocaching er en jakt på små bok­ser, noen kal­ler dem skat­ter. De er skjult på alle muli­ge og umu­li­ge ste­der, også i byer. Man fin­ner dem på net­tet og kan las­te dem ned på en GPS, eller man kan bru­ke en tele­fon med GPS — i prak­sis en van­lig smart­te­le­fon. Hvem som helst kan leg­ge ut geocacher, men de må god­kjen­nes av en reviewer før de blir pub­li­sert. Folk leg­ger de gjer­ne på ste­der de vil vise fram, enten for­di ste­de er inter­es­sant i seg selv, eller det knyt­ter seg en inter­es­sant his­to­rie til det.

Cacher gra­de­res fra 1 til 5 etter vans­ke­lig­hets­grad og ter­reng­vans­ke­lig­hets­grad. Noen øns­ker å utford­re (og utford­res) med cacher som er vans­ke­lig, eller er i kre­ven­de ter­reng som kan kre­ve tre­klat­ring, fjell­klat­ring, dyk­king, osv.

Det er fle­re typer cacher. De “tra­di­sjo­nel­le” består stort sett av en boks, fra helt små til tem­me­lig sto­re, med en logg­bok og kan­skje noe mer inni. De lig­ger på de opp­git­te korordinatene.

Mul­ti­er består av fle­re steg. Start­punk­tet er de opp­git­te koor­di­na­ter. Så må man fin­ne fle­re opp­lys­nin­ger under­veis, som til sam­men vil gi deg koor­di­na­te­ne til ste­det der cachen er gjemt.

Noen cacher er mys­te­ri­er. Det kan være mer eller mind­re vans­ke­li­ge opp­ga­ver som man må løse, for å fin­ne koor­di­na­te­ne til der hvor cachen er gjemt. En under­grup­pe av dis­se cache­ne er chal­len­ge. For å kun­ne log­ge dis­se, må man opp­fyl­le vis­se kri­te­ri­er. Ha fun­net et antall cacher, et antall cacher med en spei­si­fi­sert vas­ke­lig­hets­grad, ha fun­net cacher i man­ge land, fle­re land på en dag, osv Jeg liker å fin­ne dis­se når jeg er kvalifisert.

Earth cacher kre­ver at du besva­rer spørs­mål om natu­ren, ofte geo­lo­gi­en, på ste­det. På dis­se er det van­lig­vis ikke noen logg­bok som skal signeres.

Event er en sam­men­komst. Det kan være alt fra at man møtes på en pub, til sto­re even­ter med hundre­vis, kan­skje tusen­vis av del­ta­ke­re. Noen aran­ge­rer “meet & gre­et” event når de besø­ker et sted. De sier i prak­sis “her er jeg”, og spør om and­re geocache­re har lyst til å møte dem på angitt sted til angitt tid. Så vidt jeg vet må alle even­ter være offent­lig annon­sert og åpne for alle. De gir en fin mulig­het til å bli kjent med and­re som dri­ver med dette.

Noen cache­ty­per får man ikke len­ger lage. En type er webcam-cacher. Man må stil­le seg opp foran et angitt webka­me­ra, og kopiere bil­det av seg selv. For en del år siden kre­de det at man sam­ar­bei­det med noen som satt ved en PC. Nå lag­rer man bil­det selv med smart­te­le­fon. Det at det har blitt så lett, er kan­skje noe av grun­nen til at man ikke får lage fler. Men de som alle­re­de er laget, blir værende.

Vir­tu­el­le cacher inne­bæ­rer også at man skal sam­le opp­lys­nin­ger, og ofte ta et bil­de av seg selv på ste­det. Nylig ble noen av de som har lagt ut de mest popu­læ­re cache­ne beløn­net med at de kun­ne leg­ge ut vir­tu­el­le cacher, til sam­men ble det gitt 4.000 sli­ke til­la­tel­ser. Der­med har det kom­met en del nye.

Noen cacher er mer attrak­ti­ve enn and­re. Noen for­di de er spe­si­elt flot­te, noen sam­ler på trær, osv. Man kan lage man­ge kon­kur­ran­ser og man­ge typer mål for seg selv.

Den førs­te geocachen ble lagt ut i mai 2000. Gam­le cacher er attrak­ti­ve. Den elds­te i Dan­mark, Kip­pers in the Jung­le (Den­mar­k’s first), ble lagt ut i sep­tem­ber 2000. Men den lig­ger på en annen kant av Skjel­land, og pas­set ikke inn i ruten den­ne gan­gen. Det får bli en annen gang. Jeg liker å fin­ne cacher i man­ge land, og vil gjer­ne ha en del land kom­plett på fylke/provins/delstatsnivå. Dess­uten liker jeg å fin­ne gam­le cacher og caher som de ikke lages fle­re  av, så som webcam og vir­tu­el­le. Alle sli­ke resul­ta­ter vises på ens offent­li­ge cache­pro­fil, hvis man øns­ker at det skal være tilgjengelig.

Da den­ne turen star­tet så mitt cachekart for Dan­mark, på pro­vins­nivå, slik ut:

Jeg mang­let en pro­vins. Men jeg er i den pro­vin­sen nå, og har fun­net en cache her. Det tar litt tid før kar­tet opp­da­te­res, men i mor­gen bør “Det grøn­ne skif­tet” ha skjedd også for Dan­mark. Og nå har det det blitt “imor­gen”, og kar­tet er slik jeg øns­ker at det skal være:

Jeg har pla­ner om å gå gjort noen pro­vin­ser grøn­ne i and­re land også.

Etter å ha syk­let rundt i Køben­havn, syk­let jeg til Køge, med noen stopp for å fin­ne noen cacher på vei­en Hoved­grun­nen til å dra hit, er at det gjør mor­gen­da­gens etap­pe ca 40 km kor­te­re, sam­men­lig­net med om jeg had­de blitt væren­de i København.

Køge er en fin, liten by. Jeg opp­da­get at det er mye idyll inne i bak­går­de­ne er, men butik­ker, cafe­er, osv.

Men jeg opp­da­get også at det er en by som sten­ger tid­lig. Jeg kom hit ca kl. 19.30. Etter en dusj og diver­se annet, begyn­te klok­ken å nær­me seg 21 innen jeg gikk ut for å få meg noe å spi­se. Man­ge ste­der kun­ne mel­de at “kjøk­ke­net er stengt”. Men jeg fikk mat til slutt.

Nå har det blitt tors­dag mor­gen. Pla­nen for i dag er å syk­le til Rødby­havn, samt å pluk­ke noen, men ikke man­ge cah­cer under­veis. Det kom­mer til å bli en lang etap­pe. Hel­dig­vis sier vær­mel­din­gen at vin­den skal dreie noe, slik at det blir litt mer med­vind, eller “gode bein” som det også kalles.

I mor­gen er den førs­te tog­da­gen, hvor jeg får tes­tet bike­rail konseptet.

Bikerail 2018 Med sykkel på Interrail — utreise: (Oslo — København — Montpellier.

Sykkelturer

Con­ti­nue read­ing Bike­rail 2018 — med syk­kel på Inter­rail. Dag 2: Køben­havn til Køge

Print Friendly, PDF & Email

Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Dag 1: Båt til København

It is by riding a bicy­cle that you learn the con­tours of a coun­try best, sin­ce you have to sweat up the hills and coast down them. Thus you remem­ber them as they actual­ly are, whi­le in a motor car only a high hill impres­ses you, and you have no such accu­rate remem­bran­ce of coun­try you have dri­ven through as you gain by riding a bicycle.”

Det­te sa Ernest Heming­way om å syk­le. Ingen er vel over­ras­ket over at jeg er enig.

Vi som liker å syk­le, må inn­røm­me at det ikke er en trans­port­form som egner seg for lan­ge rei­ser. Mine etap­per er typisk på rundt 100 km per dag, når jeg er på syk­kel­tur. Noen gan­ger len­ger, and­re gan­ger kor­te­re. Men i snitt blir det ca 100 km per dag. And­re vil ha dem kor­te­re. De fles­te orga­ni­ser­te syk­kel­tu­rene er, så langt jeg har sett, lagt opp med dagsetap­per på 50–70 km. And­re syk­ler len­ger. Jeg hus­ker at Mar­tin Hoff  en gang syk­let fra Stock­holm til Oslo, og la inn en omvei på slut­ten, for å kun­ne log­ge 700 km. Erfa­ring har lært meg at man skal ikke skal utta­le seg med stor skrå­sik­ker­het om hva man ikke kom­mer til å gjø­re i frem­ti­den. Men jeg tar sjan­sen: Jeg kom­mer ald­ri til å syk­le etap­per på 700 km.

Ved å kom­bi­ne­re tog og syk­kel, kan vi kom­bi­ne­re det å ta de lan­ge trans­port­strek­nin­ge­ne med tog, og syk­le der vi øns­ker å syk­le. Tog og syk­kel er en nær­mest ide­ell kom­bi­na­sjon når man skal reise.

Mine pla­ner for som­mer­en er å ta båten til Køben­havn, syk­le der­fra til Rødby og påbe­gyn­ne tog­rei­sen der­fra. Fore­lø­pig har jeg ver­ken syk­let eller reist noe med tog av betyd­ning. Jeg syk­let hjem­me­fra Frog­ner til DFDS-ter­mi­na­len på Vippe­tan­gen, for å ta båten til København.

Con­ti­nue read­ing Bike­rail 2018 — med syk­kel på Inter­rail. Dag 1: Båt til Køben­havn

Print Friendly, PDF & Email

Olympus Stylus TG 3 — det (nesten) ideelle kameraet for geocachere (og syklister)?

Jeg hol­der på med mye rart. Geocaching og foto­gra­fe­ring er to av dem. Og jeg liker å syk­le. Jeg tar gjer­ne bil­der fra cache­tu­rer, av funn osv. Og jeg tar bil­der på mine syk­kel­tu­rer. Jeg har len­ge sett etter et kame­ra som er godt egnet til den­ne akti­vi­te­ten, og mener å ha fun­net et i Olym­pus Stylus TG3.

Jeg har på top­pen valgt et bil­de av det­te kame­ra­et i sort utfø­rel­se. Jeg mener at et kame­ra skal være så dis­kret som mulig, og har selv­sagt valgt den sorte utga­ven. Det var den frans­ke foto­gra­fen Henri Car­ti­er-Bres­son som star­tet tren­den med helt sorte kamera­hus. Han sat­te sort tape over alle de for­krom­me­de dele­ne på sin Leica, nett­opp for at det skul­le være så dis­kret som mulig. Liker man å vise fram kame­ra­et, kan man også få det i rødt.

TG3_red Con­ti­nue read­ing Olym­pus Stylus TG 3 — det (nes­ten) ide­el­le kame­ra­et for geocache­re (og syk­lis­ter)?

Print Friendly, PDF & Email

Geocaching og sykkeltrim — en god kombinasjon

De som har lest noe på den­ne blog­gen kan ikke ha unn­gått å se at jeg er opp­tatt av syk­kel. Noen, men nep­pe like man­ge, vil også ha sett at jeg er en kan­skje litt over mid­dels ivrig geocacher. Alle vet hva en syk­kel er. Geocaching er ikke like kjent. Jeg har skre­vet om det tid­li­ge­re. Men kort­ver­sjo­nen er at man fin­ner “cacher” eller “tur­bok­ser” som and­re har lagt ut. Cache­ne pub­li­se­res på net­tet, og man leter seg fram ved hjelp av en GPS.

Når jeg drar ut for å lete etter cacher bru­ker jeg ofte syk­kel. Noe av det jeg liker med geocaching er at gode cacher tar oss til inter­es­san­te ste­der vi ellers ikke vil­le ha opp­søkt. Og man lærer gjer­ne litt om en his­to­rie som gjør det­te ste­det inter­es­sant, eller kan­skje er det et flott utsikts­punkt — eller noe helt annet. Jeg har vært man­ge ste­der i Oslo, også i eget nær­mil­jø, hvor jeg ikke had­de vært før, for­di noen har plas­sert en cache der. Man opp­le­ver mye mer om man beve­ger seg rundt på syk­kel enn i bil. En cahe­tur på syk­kel kan fort bli 20–40 km, og det er litt trim i det. Men man kan også leg­ge inn noen litt mer mål­ret­te­de treningsøkter.

Con­ti­nue read­ing Geocaching og syk­kel­trim — en god kom­bi­na­sjon

Print Friendly, PDF & Email

Geocaching

En gang i tiden drev jeg litt med tur­ori­en­te­ring. Vi gikk rundt i skog og mark utstyrt med kart og kom­pass, hvor vi let­te etter pos­ter i sko­gen. Kan­skje fin­nes det ennå — jeg vet ikke. Nå har jeg gjen­opp­tatt en lig­nen­de akti­vi­tet, men i en mer høy­tek­no­lo­gisk vari­ant: Geocaching.

Vi bru­ker ikke kart og kom­pass, men GPS. Og vi kjø­per ikke et kart med inn­teg­ne­de pos­ter fra en lokal ori­en­te­rings­klubb (som sik­kert had­de ver­di­ful­le inn­tek­ter fra det­te), men las­ter ned koor­di­na­te­ne via internett.

Con­ti­nue read­ing Geocaching

Print Friendly, PDF & Email