Category Archives: IT

Frustrasjoner over nye IT-løsninger. Nytt økonomisystem

I 2020 vei­le­det jeg en mas­ter­stu­dent ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Sli­ke vei­led­ning­sopp­drag er ikke vel­dig godt betalt, så det er ikke noe jeg påtar meg for pen­ge­nes skyld. UiB had­de tatt i bruk nytt lønns- og per­so­nal­sys­tem fra Direk­to­ra­tet for for­valt­ning og øko­nomi­sty­ring, som har nett­adres­sen dfo.no. Fra 3. mai tar Uni­ver­si­te­tet i Oslo i bruk det sam­me sys­te­met, noe som ble en påmin­nel­se for meg. Det er ikke helt uvan­lig at UiO er tre­ge­re enn UiB når det gjel­der å ta i bruk sli­ke løs­nin­ger. Nå er det visst, ikke over­ras­ken­de, pro­ble­mer med sys­te­met, og UiB er visst litt nølen­de med å si at de egent­lig har tatt det i bruk. Og jeg lurer på hvor man­ge nye direk­to­ra­ter, med der­til­hø­ren­de direk­tø­rer, vi egent­lig trenger. 

Jeg fikk på et tids­punkt, jeg har glemt om det var mot slut­ten av 2020 eller på begyn­nel­sen av 2021, en epost fra en eller annen epost­adres­se @dfo.no, hvor det sto at jeg had­de en arbeids­kon­trakt til sig­ne­ring på en eller annen weba­dres­se hos dfo.no. Det var ikke noe i den mel­din­gen som sa hva slags arbeids­kon­trakt det gjaldt eller med hvem.

Det er ele­men­tær IT-sik­ker­het at man ikke klik­ker på len­ker til ukjen­te weba­dres­ser i epost­mel­din­ger fra ukjen­te avsen­de­re. Så jeg klik­ket selv­føl­ge­lig ikke på len­ken i den mel­din­gen. Jeg fikk nok noen påmin­nel­ser fra UiB sene­re, så jeg for­sto hva det­te gjaldt. Men det ble lig­gen­de. Skje­ma­er har ald­ri vært min ster­kes­te side — jeg har sik­kert tapt en del pen­ger gjen­nom åre­ne ved ikke å sen­de inn sli­ke. Men da vi fikk en rek­ke påmin­nel­ser om det, tenk­te jeg at jeg fikk fin­ne til­ba­ke til den­ne arbeids­kon­trak­ten og sen­de den inn. Nå er det gjort. Jeg kom­men­ter­te det over­for saks­be­hand­ler ved UiB, som kun­ne for­tel­le at jeg ikke var den enes­te som had­de rea­gert på den­ne måten. Det var gans­ke man­ge som ikke had­de klik­ket på den lenken.

Con­ti­nue read­ing Frust­ra­sjo­ner over nye IT-løs­nin­ger. Nytt øko­nomi­sys­tem

Print Friendly, PDF & Email

Livet post-korona, om det blir noe

Vi tenk­te: Til som­mer­en, da … Men det gjaldt som­mer­en 2020. Men til høs­ten … Hvis ingen går i fel­la, men pas­ser seg for den, skal alle sam­men snart få fei­re jul igjen. Vi må stram­me inn noen uker nå, slik at vi kan dra på påske­fe­rie… Til som­mer­en, da … Da vil nok folk være vak­si­nert, så da … Så sit­ter vi her på hjem­me­kon­to­ret og ven­ter på vak­si­nen Godot. 

En gang må det ta slutt på et eller annet vis. Jeg er fort­satt opti­mist, men i sti­gen­de grad en opp­gitt opti­mist. Du ryk­ker sta­dig frem­over i køen. Men om vak­si­ne­køen ikke blir len­ger, går det mye lang­som­mere enn vi har blitt fore­spei­let. Jeg er usik­ker på om de sta­dig redu­ser­te tall for antall vak­si­ner som kan levers skyl­des at noen har tatt vak­sine­pro­du­sen­te­nes opti­mis­tis­ke anslag om hva de håper å kun­ne leve­re som løf­ter om hva de vil leve­re, eller om det er vak­sine­pro­du­sen­te­ne som har lovet mer enn de kan hol­de. Kan­skje er det beg­ge deler. Resul­ta­tet er uan­sett det sam­me. Men en dag må det ta slutt eller i alle fall være redu­sert så mye at vi kan ven­de til­ba­ke til et noen­lun­de nor­malt liv, hva nå det måt­te være. 

Når det gjel­der sådom­mer om frem­ti­den er vi alle like gode, eller egent­lig like dår­li­ge. Også såkal­te eks­per­ter på frem­ti­den har pro­ble­mer med empi­ri­en, og bom­mer gjer­ne like mye som oss syn­se­re. Her er min synsing.

Jeg tror ikke at ver­den kom­mer til å bli som før, og jeg tror vi på man­ge områ­der vil se en utvik­ling til det bed­re. Nød lærer naken kvin­ne å spin­ne, heter det. Jeg kla­rer ikke å for­mu­le­re det like fyn­dig, men nød har lært man­ge tek­no­logive­gre­re å ta i bruk tek­no­lo­gi på nye måter. Video­kon­fe­ran­ser, digi­ta­le møter, hjem­me­kon­tor, fjern­ar­beid, digi­tal under­vis­ning — “kjært” barn har man­ge navn. Det er ikke noe nytt. Mitt pro­fe­sjo­nel­le liv star­tet litt før midt­en av 1980-tal­let. Det har i alle fall vært snak­ket om det­te siden den gang, og tek­no­lo­gi­en har eksistert. 

Con­ti­nue read­ing Livet post-koro­na, om det blir noe

Print Friendly, PDF & Email