Category Archives: Annen jus

Lovlighetskontroll — frognerparkomanes siste halmstrå @Oslohoyre @eiriksol @VartOslo @mortenadvokat

De frog­ner­par­ko­ma­ne har fun­net et nytt halm­strå som de klam­rer seg til i sin kamp mot folk som syk­ler, og for at bilis­te­ne skal kun­ne dis­po­ne­re alt av fel­les vei­are­al for seg selv. Som kjent har byrå­det gått inn for åtte byru­ter for syk­kel, som ble frem­met av det for­ri­ge, Høyre­le­de­de byrå­det. Nå er det ved­tatt av bysty­ret. Men ikke over­ras­ken­de, gjør det mindre­tal­let som dis­po­ne­rer bil i bydel Frog­ner alt for å å kun­ne behol­de sine pri­vi­lie­gi­er. Når har man fun­net et nytt haml­strå: Lov­lig­hets­kon­troll av bysty­rets ved­tak.

Slik som det­te øns­ker frog­ner­bi­lis­te­ne og Oslo Høy­re at vei­are­al skal dis­po­ne­res for uli­ke tra­fikk­grup­per:

Con­ti­nue read­ing Lov­lig­hets­kon­troll — frog­ner­par­ko­ma­nes sis­te halm­strå @Oslohoyre @eiriksol @VartOslo @mortenadvokat

Print Friendly, PDF & Email

Tilgivelse og foreldelse i asyl- og statsborgersaker

For 17 år siden kom den da 14 år gam­le Mahad Adib Maha­mud til Nor­ge, som ens­lig asyl­sø­ker. Noen mener at han ga urik­ti­ge opp­lys­nin­ger. Omtrent sam­ti­dig løy to nåvæ­ren­de FrP-stats­rå­der til det nors­ke folk for å dek­ke over en skan­da­le i eget poli­tisk par­ti. Nå vil man fra­ta Mahad Adib Maha­mud hans nors­ke stats­bor­ger­skap. Det skal få kon­se­kven­ser ikke å for­tel­le sann­he­ten, sier man­ge.  Men Siv Jen­sen og Ter­je Søvik­nes blir sit­ten­de som stats­rå­der. Hvis et barn for­kla­rer seg urik­tig i et frem­med land for å ber­ge livet og skaf­fe seg en frem­tid, fin­nes det ingen til­gi­vel­se. Men løg­ner fra voks­ne poli­ti­ke­re, de kan man visst til­gi.

Et stats­bor­ger­skap kan etter stats­bor­ger­lo­ven § 26 annet ledd på vis­se vil­kår til­bake­kal­les etter for­valt­nings­lo­vens § 35 om omgjø­ring. Her er det åpen­bart spørs­mål om omgjø­ring til ska­de for den som ved­ta­ket ret­ter seg mot, og da kan det bare skje hvis ved­ta­ket er ugyl­dig. Hva som skal til for at et ved­tak er ugyl­dig, er et stort og kom­pli­sert spørs­mål som jeg ikke går nær­me­re inn på. Men det står at ved­ta­ket kan omgjø­res, ikke at det skal omgjø­res.

Con­ti­nue read­ing Til­gi­vel­se og for­el­del­se i asyl- og stats­bor­ger­sa­ker

Print Friendly, PDF & Email

Økokrims beslag i domenet popcorn-time.no

Øko­krim har tatt beslag i dome­net popcorn-time.no. Beslut­nin­gen om beslag lig­ger på nett­ste­det. Men jeg sto­ler ald­ri på at sli­ke doku­men­ter blir lig­gen­de der, så jeg har las­tet det ned og lag­ret det selv.

Den­ne saken drei­er seg vel så mye om straffe­rett og straffe­pro­sess som opp­havs­rett, og jeg må bare inn­røm­me at straffe­rett og straffe­pro­sess ikke er retts­om­rå­der jeg arbei­der mye med, eller er sær­lig for­tro­lig med. Så her er jeg på tynn is, og må gå for­sik­tig og ha liv­line ved å ta for­be­hold om det­te.

Beslut­nin­gen er fore­tatt i med­hold av straffe­pro­sess­lo­ven § 205 førs­te ledd, hvor det står:

Beslag av ting som besit­te­ren ikke vil utle­ve­re fri­vil­lig, beslut­tes av påtale­myn­dig­he­ten. Beslut­nin­gen skal så vidt mulig være skrift­lig og opp­ly­se om hva saken gjel­der, for­må­let med besla­get og hva det skal omfat­te.

Con­ti­nue read­ing Øko­krims beslag i dome­net popcorn-time.no

Print Friendly, PDF & Email

Ulovlig å regulere trafikken?

Kam­pen mot å begren­se bil­tra­fikk i byen, når nye høy­der. Nå har noen advo­ka­ter kas­tet seg inn, og hev­der at det er ulov­lig å inn­føre “bil­fri” by. De utta­ler seg til Finans­avi­sen. Men deres artik­kel er ikke åpent til­gjen­ge­lig på nett, så jeg hol­der med til det Oslo­by og Dag­bla­det refe­re­rer fra det­te. Det er et høy­ri­siko­pro­sjekt å kom­men­te­re noe slikt: Jour­na­lis­ter refe­re­rer det and­re jour­na­lis­ter refe­re­rer av hva noen advo­ka­ter har sagt. Her er feil­kil­de­ne man­ge. Det er fris­ten­de å si at feil­kil­de­ne øker eks­po­nen­si­elt med hvert jour­na­lis­tisk ledd.

La meg også si med en gang: Det­te er syn­sing fra min side. For­hå­pent­lig­vis en fag­lig basert og kva­li­fi­sert syn­sing, men like­vel syn­sing. Jeg har ikke sett advo­ka­te­nes retts­li­ge argu­men­ta­sjon, og den utvik­ler de vel hel­ler ikke, før noen gård­ei­ere even­tu­elt har slukt agnet og gitt dem et fett opp­drag. Jeg har hel­ler ikke vil­let bru­ke tid på å gra­ve meg ned i de juri­dis­ke spørs­mål det­te måt­te rei­se.

Bil­fritt sen­trum” er et poli­tisk slag­ord, og ikke noen retts­lig rea­li­tet. Det kom­mer hel­ler ald­ri til å bli noen retts­lig rea­li­tet, for­mu­lert som et retts­lig bin­den­de for­bud mot å kjø­re i vis­se deler av byen. Men det kan bli noe nær en fak­tisk rea­li­tet, ved at sum­men av enkelt­til­tak gjør at det i prak­sis er ute­luk­ket å kjø­re pri­vat­bil i sen­trum.

Con­ti­nue read­ing Ulov­lig å regu­le­re tra­fik­ken?

Print Friendly, PDF & Email

Larvik forliksråd har overdreven tro på egen kompetanse

For­liks­rå­det i Lar­vik har gått ut for å adva­re for­eld­re og beste­for­eld­re mot barns bruk av nett­por­no, som de i føl­ge for­liks­rå­det kan risi­ke­re å måt­te beta­le for.

Det er en risiko­sport å kom­men­te­re retts­li­ge spørs­mål bare på bak­grunn av avis­om­ta­ler. Men noen gan­ger er det vans­ke­lig ikke å rea­ge­re. Så det må bli med de sed­van­li­ge for­be­hold om at saken er kor­rekt gjen­gitt i avi­sen, og at vesent­li­ge opp­lys­nin­ger ikke er ute­latt, osv.

Ofte i medie­om­ta­ler av saker for ret­ten må man være var­som, og even­tu­elt ta for­be­hold for­di det som regel er en part i en kon­flikt som utta­ler seg. Men i det­te til­fel­let er det for­liks­rå­dets leder og and­re med­lem­mer av for­liks­rå­det som utta­ler seg, så da gjør ikke det­te hen­sy­net seg gjel­den­de.

Con­ti­nue read­ing Lar­vik for­liks­råd har over­dre­ven tro på egen kom­pe­tan­se

Print Friendly, PDF & Email

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Det­te er egent­lig et litt langt svar på en Twit­ter-dis­ku­sjon om mva-fri­tak for el-bil. Finans­de­par­te­men­tet har fått litt kal­de føt­ter og vil kon­sul­te­re ESA før de utvi­der det­te til også å omfat­te mva-fri­tak ved leas­ing av el-biler. Det kan selv­føl­ge­lig bare være en van­lig Finans­de­par­te­ments­re­ak­sjon når det har gått opp for dem at inn­tekts­bort­fal­let ved avgifts­fri­ta­ket er enormt, og mye stør­re enn noen kun­ne fore­stil­le seg.

Man må ha i bak­ho­det at da el-bil­for­de­le­ne ble inn­ført, var el-bil en mar­gi­nal kurio­si­tet, som Think og Bud­dy. Styg­ge plast­bøt­ter som anta­ge­lig vil­le ha strø­ket med glans i enhver kol­li­sjons­test, og med begren­set rekke­vid­de. Det had­de ald­ri blitt gitt mva-fri­tak om ikke noen poli­ti­ke­re had­de drømt om bil­pro­duk­sjon i Nor­ge. At det skul­le gå til å sub­si­di­ere Tes­la, Nis­san, Ford, VW m.m., had­de man ikke sett for seg. Man had­de nok hel­ler ikke sett for seg at det skul­le få et så stort omfang og bli så mye pen­ger som det har blitt.

Con­ti­nue read­ing El-bil, ebø­ker, mva-fri­tak og EU/EØS

Print Friendly, PDF & Email

Agderposten — en sykkelfiendtlig tulleavis

For ikke len­ge siden had­de Agder­pos­ten et sær­de­les tåpe­lig opp­slag om hvor dyre syk­ler folk har. I dag bekref­ter Agder­pos­ten at de er en tulle­avis som er opp­tatt av bil og mot syk­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de bare at de har dår­li­ge jour­na­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de at de er en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis OG at de har dår­li­ge jour­na­lis­ter.

De omta­ler en kol­li­sjon mel­lom en bilist og to syk­lis­ter (de skri­ver bil, slik jour­na­lis­ter plei­er å gjø­re. Men jeg reg­ner med at det var en fører i den bilen. Ved å fjer­ne bilis­ten fra hen­del­sen, fjer­ne de også ansva­ret fra bilis­ten. Språk er makt!). Slik inn­le­der de omta­len:

Mel­din­gen gikk ut på at to syk­lis­ter ble lig­gen­de i vei­ba­nen, etter kol­li­sjo­nen og at hen­del­sen skjed­de på Ris­ør­vei­en i krys­set ved avkjø­rin­gen mot Åmland.”

Con­ti­nue read­ing Agder­pos­ten — en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis

Print Friendly, PDF & Email

Fornuftig dom fra Agder lagmannsrett etter sykkelulykke

Som noen vil hus­ke, avsa Ned­re Tele­mark ting­rett en absurd dom tid­li­ge­re i år, etter en syk­kel­ulyk­ke. Hel­dig­vis ble dom­men anket, og Agder lag­manns­rett har nå avsagt en dom hvor bil­fø­re­ren ble dømt. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Bil­fø­re­ren var til­talt for føl­gen­de:

I Straffe­lo­ven § 237
for ved uakt­som­het å ha ska­det en annen på lege­me eller hel­bred, og legems­be­ska­di­gel­sen had­de til­føl­ge syk­dom eller arbeids­udyk­tig­het som var­te over 2 uker.

Grunn­lag:
Tirs­dag 26. juni 2012 ca kl 1630 i Odins gate i Ski­en, som fører av per­son­bil X med til­hen­ger, idet han sving­te inn mot høy­re, over et syk­kel­felt og inn på en gang- og syk­kel­veg, ikke var til­strek­ke­lig akt­på­gi­ven­de og var­som under kjø­rin­gen og ble ikke opp­merk­som på syk­list A, som kom syk­len­de i syk­kel­fel­tet, med den føl­ge at A traff til­hen­ge­ren og ble dratt fle­re meter under den­ne. Sam­men­stø­tet før­te til at A ble påført ska­de i form av hud- og ben­av­slip­nin­ger på høy­re ankel, over­fla­tis­ke sår bak­til på høy­re side av bryst­kas­sen og i høy­re flan­ke. Hun var inn­lagt på syke­hus i til­sam­men 13 dager og måt­te gjen­nom­gå ope­ra­sjon i form av hud­trans­plan­ta­sjon i høy­re ankel. Hun var 100% syk­meldt til 31.08.12 og i varie­ren­de grad del­vis syk­meldt til 18.11.12.

II Veg­tra­fikk­lo­ven § 31 førs­te ledd jf § 3
hvor­et­ter enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller for­styr­ret.

Grunn­lag:
Til tid og på sted som nevnt i post I, som fører av den der nevn­te bil med til­hen­ger, for­holdt han seg som beskre­vet der, med den føl­ge at det opp­sto per­son­ska­der på syk­lis­ten.”

Con­ti­nue read­ing For­nuf­tig dom fra Agder lag­manns­rett etter syk­kel­ulyk­ke

Print Friendly, PDF & Email

Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen!

Utgangs­punk­tet den­ne gan­gen er en sak fra Lil­le­ham­mer, refe­rert i avi­sen Gud­brands­dø­len 30. april 2014, med over­skrift

Kvinne til sykehus etter påkjørsel

med under­tit­tel:

Syk­list kjør­te inn i bil på Sme­stad.

Hen­del­ses­for­øpet beskri­ves slik:

En bil som ryg­get ut av en gara­sje i Simon Dar­res veg i Lil­le­ham­mer fikk brått en kvin­ne­lig syk­list i 50-åre­ne i siden man­dag etter­mid­dag.

- Ambu­lan­se og poli­ti ble sendt til ste­det. Kvin­nen had­de falt av syk­ke­len og kla­get over smer­ter i nak­ken, så hun ble kjørt til Lil­le­ham­mer syke­hus for en sjekk, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der ved Gud­brands­dal politi­dis­trikt.”

Jeg er ikke lokalk­jent på Lil­le­ham­mer, men her ser vi  i alle fall hvor Simon Dar­res veg er, selv om jeg ikke vet hvor i gaten ulyk­ken skjed­de.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et fri­kjen­ner bilist i ulyk­ke og feil­in­for­me­rer — igjen!

Print Friendly, PDF & Email

Minneseminar for Jon Bing — bilder

Jon Bing vil­le ha fyllt 70 år  30. april 2014. Dess­ver­re døde Jon 14. janu­ar i år, så det ble en dag han ikke fikk opp­le­ve selv. Her er det jeg skrev etter Jons død. Det var plan­lagt et fest­skrift som skul­le over­rek­kes på semi­nar den­ne dagen. Det ble i ste­det et minne­skrift og semi­na­ret ble et minne­se­mi­nar. De som ikke alt har sik­ret seg boken, kan bestil­le den fra bingboken.net. Det er også laget en nett­side for å hed­re min­net om den­ne ekt­ra­or­niæ­re per­sonen, jonbing.net. Her er noen av mine bil­der fra minne­se­mi­na­ret for Jon Bing.

Minne­bo­ken er klar til avhen­ting før semi­nar­start.WIMG_7012_DxO Con­ti­nue read­ing Minne­se­mi­nar for Jon Bing — bil­der

Print Friendly, PDF & Email