Category Archives: Annen jus

Da aksjebrevene forsvant

[section_title title=1 Innledning]

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet til “Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder”, Festskrift til Mads Henry Andenæs, i 2010.  Når jeg nå velger å gjøre den tilgjengelig her, er det først og fremst fordi jeg ønsker å kunne referere til den. Og kanskje har den en viss interesse for noen.

1         Innledning

Det norske aksjemarkedet ”tok av” på begynnelsen av 1980-tallet, kort tid etter at Einar Førde kom med sin uttalelse om at å stimulere det norske aksjemarkedet var som å bære havre til en død hest. Aksjeomsetningen økte fra 1,7 mrd NOK i 1982 til 31,8 mrd NOK i 1985. Obligasjonsomsetningen økte fra 5,8 mrd NOK i 1983 til 75,9 mrd NOK i 1985.

Det daværende systemet var ikke i stand til å håndtere denne økningen. Man lå til tider månedsvis på etterskudd med å sluttføre transaksjonene. Det var en reell frykt for at hele oppgjørssystemet skulle bryte sammen under vekten av den voldsomme veksten. Noe måtte gjøres og det hastet. Dette hastverket satte et sterkt preg på arbeidet.

Finansnæringen satte full fart forover. Det var viktig å få etablert systemet og få satt det i drift. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, som i praksis fungerte som en styringsgruppe. Arbeidsgruppens sekretariat var bemannet for å utrede de praktiske, tekniske og økonomiske sidene ved etablering av en datasentral som kunne utføre oppgavene. At det var nødvendig med lovendringer og ny lovgivning, kom som en overraskelse på den arbeidsgruppen som skulle utrede dette. Sekretariatet var ikke bemannet for å utrede disse spørsmålene.

Continue reading Da aksjebrevene forsvant

Børser i svart, hvitt og grått

[Diskusjonen om annenhåndsomsetning av billetter har blusset opp igjen og har blant annet blitt omtalt på lederplass i DN. Jeg henter derfor fram til resirkulering en kommentar jeg skrev for seks år siden. Den ble trykket i Aftenposten 17. juli 2006, og tas inn her uendret.]

Regjeringen vil forby “svartebørssalg” av billetter. Det vil være et feilgrep. Mange av oss har vært i London og gledet oss over at det ofte er mulig å få billetter til kveldens forestilling, selv på de mest populære musikalene.

Prisen kan riktignok være stiv, men vi aksepterer den. Dette er mulig fordi man i London lenge har hatt et velorganisert “svartebørsmarked” for billetter. Det har også hendt at jeg har kjøpt billetter gjennom “svartebørshandlere” til utsolgte konserter i Oslo.

Continue reading Børser i svart, hvitt og grått

Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige

Høyesterett, eller Høyesteretts ankeutvalg om man skal være presis, har talt: Det jeg gjør her, å skrive på en blogg, er ikke offentlig i forhold til straffelovens bestemmelser. Kjennelsen ble avsagt under dissens 2-1 Du kan finne kjennelsen her.

Det er grunn til å diskutere om Berges uttalelser er og bør være straffbare, uansett om de skulle ha blitt ansett for å ha blitt fremsatt offentlig. Han var siktet etter den såkalte oppviglerparagrafen i § strl § 140, som blant annet gjør det sraffbart dersom man

“offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan …”

Berge var ikke siktet for konkrete trusler, slik man har kunnet få inntrykk av i media. Den som kommer med reelle trusler kan straffes etter andre bestemmelser, se strl § 227. En trussel fremsatt i en mørk bakgate er like straffbar som en trussel fremsatt på trykk eller på internett. Mulla Krekar ble i Oslo tingrett dømt bl.a. etter strl § 227 og terrorbesemmelsen i strl § 147a, men bli frikjent for tiltalen etter strl § 140.

Continue reading Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige

Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg partner på fulltid i advokatselskapet Bing Hodneland DA. Når man skal leve av å tilby sine tjenester i et marked, må vi minne markedet om hvem vi er og hva vi kan. Derfor vil jeg minne om at jeg ikke bare holder på med vin og sykkel.

Bing Hodneland er et mellomstort advokatfirma. Det er et fullservice forretningsadvokatfirma, med to hovedsatsingsområder hvor Bing Hodneland er blant de ledende i Norge. Disse to hovedsatsingsområdene er fast eiendom og IT-, medie- og immatrialrett. Bing Hodneland er også sterke på skatt og avgift, arbeidsrett, kjøp og salg av virksomheter og tvisteløsning.

Jeg vil inngå i gruppen som særlig arbeider med IT-, medie- og immatrialrett. Her vil jeg tilføre ytterligere kompetanse til et fra før meget sterkt fagmiljø. Men jeg vil også delta i corporate avdelingen (kjøp og salg av virksomheter).

Mine kompetanseområder er følgende:

Continue reading Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Offentlig eller ikke offentlig?

Gulating lagmannsretts kjennelse i saken om bloggeren Eivind Berge har medført en del debatt. Dette er et lite forsøk på klargjøring, uten pretensjoner om noen egentlig analyse av alle de spørsmål denne saken reiser. Eivind Berge er tiltalt etter strl § 140. Dennes første ledd lyder:

“Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.”

Saken reiser to hovedspørsmål, som begge er vanskelige. Det ene er om innholdet i Evind Berges ytringer “opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan”. Det reiser vanskelige spørsmål om ytringsfrihetens grenser, som jeg denne gangen lar ligge. Det annet er om eventuelle oppfordringer er fremsatt offentlig.

Continue reading Offentlig eller ikke offentlig?

Hold elfenbenstårnet rent og hvitt! Om meningsløse sidegjøremålsregler

Den danske tegneren Storm-P lar en av sine gubber si omtrent dette i en av sine mange tegninger: “En akademiker, det er en som må lese seg til det andre vet.” Han har unektelig et poeng. I et praksisnært fag som jus er det viktig at man som akademiker har nærkontakt med det praktiske rettsliv på ulike måter. Retten kan ikke bare være noe vi leser om i lovforarbeider, dommer og jurdisk litteratur. Vi må ha lært den å kjenne gjennom egne erfaringer.

Fra 1. august går jeg ut i permisjon fra UiO for å være advokat på heltid i Bing Hodneland.

Som jeg har vært inne på før, vedtok Det juridiske fakultet ved UiO i 2011 en lokal innskjerping av reglene for sidegjøremål som blant annet sier at man ikke kan være partner i et advokatfirma ved siden av å være ansatt ved Det juridiske fakultet. I praksis betyr det at man ikke kan drive noen form for virksomhet annet gjennom enkeltmannsforetak.

Continue reading Hold elfenbenstårnet rent og hvitt! Om meningsløse sidegjøremålsregler

Fra høsten vil jeg være advokat

Jeg hadde tenkt å vente litt med dette til alt var avklart og overgangen var litt mer nær forestående. Men når Uniforum og deretter andre medier har tatt tak i dette er det greit å redegjøre for dette uten å få det filtrert gjennom journalister. Uansett: Fra høsten vil jeg etter all sannsynlighet være advokat på heltid i Bing Hodneland.

Det er en lang tradisjon at universitetsjurister tar oppdrag ved siden av oppgavene ved universitetet. I et praksisnært fag som jus er det viktig, etter min mening nødvendig å gå ut i den praktiske juridiske virkeligheten, akkurat som medisinere bør møte virkelige pasienter. Vi kan ikke nøye oss med bare å lese om jusen gjennom dommer og andre skrifter. Vi må kjenne prosessene bak, enten det er strategiske, taktiske, kommersielle eller andre vurderinger. Kort sagt må vi få ut i verden og få litt “møkk” på fingrene.

Continue reading Fra høsten vil jeg være advokat

Er produksjon og distribusjon av papir gratis, Universitetsforlaget?

For tiden forsøker jeg å gjenvinne verdifull plass i hyller og andre steder ved å bli kvitt papir. Å bli kvitt tidsskrifter er en del av dette prosjektet. Jeg vil ha tidsskrifter elektronisk, jeg vil ikke ha papir. Den trykte lovsamlingen har jeg ikke brukt på mange år. Jeg bruker Lovdata. Det begynner å bli en del år siden jeg sluttet å abonnere på Norsk Rettstidende. Jeg bruker Lovdata. I en overgangsperiode søkte jeg på Lovdata, men fant fram papirversjonen hvis jeg skulle lese dommen ordentlig. Men det tok ikke så lang tid før jeg uansett bare leste dommene på PC, så da var det ingen grunn til å fortsette å abonnere på en papirversjon hvor man får dommene noen måneder etter at de kom i Lovdata.

Nå har tiden kommet til andre tidsskrifter. Man kan abonnere på elektroniske versjoner av Universitetsforlagets juridiske tidsskrifter, og sikkert mange av deres andre tidsskrifter også. Men jeg ble litt overrasket da jeg konstaterte at det koster akkurat like mye å abonnere på tidsskriftet elektronisk som på papir. Faktisk er det på en måte dyrere, for som abonnent på deres papirtidsskrifter får man også tilgang til de elektroniske versjonene. Skal man ha enkelthefter blir det helt absurd. 250 kr skal Universitetsforlaget, gjennom Idunn.no ha hvis man skal laste ned et enkelthefte av Lov og Rett som pdf-fil, og det koster 100 kr pr artikkel. Bestiller man enkelthefter på papir, koster det 139 kr + porto. Det er altså dyrere å laste ned enkelthefter enn å få dem tilsendt på papir.

Continue reading Er produksjon og distribusjon av papir gratis, Universitetsforlaget?

Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Fredag avsa Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) en dom som sier at det er i strid med menneskerettighetene å returnere asylsøkere til Hellas på grunn av den behandling de der blir utsatt for. Jeg har foreløpig ikke lest dommen, men det er ikke avgjørende for det jeg her skal ta opp.  I NRK Søndagsavisen i dag, 23. januar, intervjuet man FrPs Per Willy Amundsen om denne saken.  Dette var hva Per Willy Amundsen sa om Norges forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og internasjonale forpliktelser:

Continue reading Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. januar 2011 opphørte vårt selskap Bing & Co. Selskapet er med virkning fra denne dato fusjonert med advokatfirma Hodneland til Bing Hodneland. Jon Bing og jeg vil fortsatt ha vår hovedvirksomhet ved Senter for rettsinformatikk, men eksterne oppdrag bli kanalisert gjennom Bing Hodneland.

Man kan lese mer om sammenslåingen på nettsidene til Bing Hodneland.