Category Archives: Annen jus

Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tidligere tatt opp at vi i Norge mangler skilt som varsler opphør av sykkelvei, sykkelfelt, gangvei og kombinert gang- og sykkelvei. Disse skiltene mangler i Norge: Jeg har også tatt opp dette i en henvendelse til Vegdirektoratet, en henvendelse som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt dette innlegget som del av en henvendelse til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet]

For to uker siden hadde jeg et hyggelig møte om sykkelpolitikk med stortingsrepresentant og medlem av programkomiteen i Oslo AP, Håkon Haugli. Denne mangelen på skilt var et flere spørsmål som vi diskuterte. Håkon Haugli tok etter vårt møte saken opp med Samferdselsdepartementet, som svarte at Statens vegvesen hadde vurdert dette og funnet at slike skilt var unødvendige. Sykkelfelt er merket med skillelinje, og bortfall av dette gir et tydelig budskap, slik at varsling med skilt i tillegg til dette anses unødvendig.

Min første reaksjon er at dette er et skrivebordsvar skrevet av folk som ikke sykler selv, eller som i alle fall ikke sykler på de litt vanskeligere steder hvor stadige og uskiltede opphør av sykkelfelt er et problem. For meg er det elementært at varsling i et ofte komplisert og uoversiktlig trafikkbildet skal være tydelig og entydig. Man skal varsler før endringen inntreffer, slik at man kan forberede seg på endringen før den inntreffer.

Continue reading Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Jeg skrev for litt siden en kommentar om biler som stanser utenfor Ullevålsvn 15. Mitt spørsmål var om det var feilparkering eller (“bare”) en idiotisk regulering. En sjåførlærer som jeg kom i en viss diskusjon med, pekte på at det var lovlig å stå akkurat der. Men jeg er ikke overbevist.

Et sikkert utgangspunkt er at det er all stans forbudt i sykkelfelt. Dette følger av trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav g. Men trafikkreglene sier ikke noe om at det er forbudt å parkere eller stanse utenfor et sykkelfelt. Følger man Ullevålsveien fra Waldemar Thranes gt i retnig sentrum, så står det ikke noe skilt med parkering eller stopp forbudt melloem Wlademar Thranes gt og Dalsbergstien. Det neste kvartalet er skiltet med parkering forbudt, men det er nok ment å regulere lastesonen innenfor sykkelfeltet.

Continue reading Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Skannet dokument likestilles med faks ved domstolene – det går ikke så fort

Høyesteretts ankeutvalg avsa 4. juni 2010 en kjennelse HR-2010-957-U om at en e-post vedlagt et inskannet, undertegnet dokument er fristavbrytende, forutsatt at originaldokumentet sendes umiddelbart. Dette betyr at der det kreves skriftlighet er det tilstrekkelig at e-post skanned dokument som vedlegg har kommet fram innen fristen.

Dette har vært praksis for telefaks i en del år, og realiteten er at man likestiller oversendelse av skannet dokument med telefaks. Det er interessant, på grensen til underholdende, å lese hvordan ankeutvalget forholder seg til teknologi. Flertallet skriver i avsnitt 17:

“Forskjellen mellom telefaks og elektronisk oversendelse er den tekniske overføringsmåten. Likheten er at et skriftlig, undertegnet originaldokument ved fotografering eller skanning blir omdannet til et kopiert/utskrevet dokument på mottakerens hånd. At et e-postdokument ikke automatisk blir skrevet ut på papir, kan etter flertallets syn ikke være avgjørende. I begge tilfeller får mottakeren et tilstrekkelig forvarsel om at et dokument er utferdiget, og forventes innkommet på lovfastsatt måte innen kort tid. “

Continue reading Skannet dokument likestilles med faks ved domstolene – det går ikke så fort