Category Archives: Betalingsformidling

11 kilo mynt til NRK-lisensen. NRK kunne ha sagt nei

Aften­pos­ten kan i dag for­tel­le om en mis­for­nøyd lisens­be­ta­ler som betal­te lisens med 2999 50-ørin­ger. Sli­ke stunt hører man om fra tid til annen.

Litt tung­vint for mot­ta­ger, kan­skje, men fullt lov­lig beta­lings­mid­del — inn­til videre”

skri­ver Aften­pos­ten i ingressen.

En beta­lings­mot­ta­ker bør selv­sagt ta imot en slik beta­ling med et smil, noe NRK tyde­lig­vis også gjor­de i den­ne saken. Men det­te med “lov­lig beta­lings­mid­del” kan for­tje­ne en liten kommentar.

Con­ti­nue read­ing 11 kilo mynt til NRK-lisen­sen. NRK kun­ne ha sagt nei

Print Friendly, PDF & Email

Fra høsten vil jeg være advokat

Jeg had­de tenkt å ven­te litt med det­te til alt var avklart og over­gan­gen var litt mer nær fore­stå­en­de. Men når Uni­fo­rum og der­et­ter and­re medi­er har tatt tak i det­te er det greit å rede­gjø­re for det­te uten å få det fil­trert gjen­nom jour­na­lis­ter. Uan­sett: Fra høs­ten vil jeg etter all sann­syn­lig­het være advo­kat på hel­tid i Bing Hodne­land.

Det er en lang tra­di­sjon at uni­ver­si­tets­ju­ris­ter tar opp­drag ved siden av opp­ga­ve­ne ved uni­ver­si­te­tet. I et prak­sis­nært fag som jus er det vik­tig, etter min mening nød­ven­dig å gå ut i den prak­tis­ke juri­dis­ke vir­ke­lig­he­ten, akku­rat som medi­si­ne­re bør møte vir­ke­li­ge pasi­en­ter. Vi kan ikke nøye oss med bare å lese om jusen gjen­nom dom­mer og and­re skrif­ter. Vi må kjen­ne pro­ses­se­ne bak, enten det er stra­te­gis­ke, tak­tis­ke, kom­mer­si­el­le eller and­re vur­de­rin­ger. Kort sagt må vi få ut i ver­den og få litt “møkk” på fingrene.

Con­ti­nue read­ing Fra høs­ten vil jeg være advo­kat

Print Friendly, PDF & Email

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. janu­ar 2011 opp­hør­te vårt sel­skap Bing & Co. Sel­ska­pet er med virk­ning fra den­ne dato fusjo­nert med advo­kat­fir­ma Hodne­land til Bing Hodne­land. Jon Bing og jeg vil fort­satt ha vår hoved­virk­som­het ved Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk, men eks­ter­ne opp­drag bli kana­li­sert gjen­nom Bing Hodne­land.

Man kan lese mer om sam­men­slå­in­gen på nett­si­de­ne til Bing Hodne­land.

Print Friendly, PDF & Email

Skremmende kundebehandling fra Visa og Teller (Wikileaks)

Føl­je­ton­gen om Visa og Tel­lers blok­ke­ring av Wikile­aks og deres islands­ke sam­ar­beids­part­ner Data­cell, fort­set­ter. I et blogg­inn­legg i går og i Dagens Nærings­liv anty­det jeg at ute­steng­nin­gen av Wikile­aks kan­skje var lov­stri­dig. (En kort­ver­sjon av DN saken fin­nes på dagensit.no, men det står mer i papirutgaven.)

I dag er Tel­ler og Visa ute og ror — noe som sik­kert kan være vans­ke­lig nok når man har islen­din­ger på den and­re siden.

Tel­ler skrev, i føl­ge DN og infor­ma­sjon på Data­cells nett­si­der, at de var blitt pålagt fra Visa Euro­pa å sten­ge for å beskyt­te Visas vare­mer­ke. Men det benek­ter Visa Euro­pa over­for DN. Så kan man lure på hvem av dem man skal tro på.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de kunde­be­hand­ling fra Visa og Tel­ler (Wikile­aks)

Print Friendly, PDF & Email

Opptrer Teller ulovlig når de blokkerer Wikileaks?

Det har i dag blitt kjent at det norsk-dans­ke sel­ska­pet Tel­ler, som hånd­te­rer trans­ak­sjo­ner for bl.a. Visa og Mas­ter­Card, blok­ke­rer over­fø­rin­ger til Wikile­aks , alle fall for så vidt gjel­der beta­lin­ger gjen­nom Visa.

I dagens sam­funn er vi avhen­gi­ge av til­gang til infra­struk­tu­rer. Ret­ten til fri beve­gel­se blir illu­so­risk om man nek­tes til­gang til trans­port­mid­ler. Ytrings­fri­he­ten blir illu­so­risk hvis man rent fak­tisk nek­tes mulig­het til å ytre seg. Det var erkjen­nel­sen av det­te som lig­ger bak ved­ta­kel­sen av Grl § 100 sjet­te ledd, som lyder:

Det paa­lig­ger Sta­tens Myn­dig­he­der at lægge For­hol­de­ne til Ret­te for en aaben og oplyst offent­lig Samtale.”

Nek­tes man til­gang til sys­te­mer for å beta­le eller mot­ta beta­ling er det umu­lig å dri­ve virk­som­het, og kna­pt mulig å fun­ge­re i dagens sam­funn. Con­ti­nue read­ing Opp­trer Tel­ler ulov­lig når de blok­ke­rer Wikile­aks?

Print Friendly, PDF & Email

Har ledelsen i Teller gått i dekning eller gått ned etter Wikileaks-skandalen?

Jeg for­søk­te å sen­de en e‑post til ledel­sen i Tel­ler hvor jeg ga uttrykk for hva jeg mener om at Tel­ler opp­trer som poli­tisk aktør og blok­ke­rer over­fø­rin­ger til en organ­sia­sjon USA ikke liker. Jeg bruk­te e‑postadressene som står på deres nett­si­der. Men alt kom i retur med mel­ding om at de ikke kun­ne leveres;

Mel­din­gen kom ikke frem til noen av eller alle mottakerne.

Emne: Tel­ler som poli­tisk aktør — Wikileaks

Sendt:      20.12.2010 07:35

Kan ikke nå føl­gen­de mottaker(e):

peter.wiren@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

dorthe.glenhøj@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

jesper.holme@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

jens.nes@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

kåre.regnarsson@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

haakon.fredriksen@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

Den siden det vises til i feil­mel­din­gen er bare en side ved UiO som gene­relt for­kla­rer hva som kan være grun­nen til en slik feil.

PS: Noen sier at det kan være et UiO-pro­blem og at de ikke har hatt pro­ble­mer med å sen­de på and­re måter. Jeg har for­søkt på nytt med adressene

pwire@teller.com
dglen@teller.com
jholm@teller.com
jnes@teller.com
kregn@teller.com
hfred@teller.com

De mel­din­ge­ne har i alle fall ikke kom­met i retur.

Print Friendly, PDF & Email

Teller har blitt politisk aktør mot ytringsfrihet — blokkerer Wikileaks

Vi har hørt om Visa, Mas­ter­Card, Pay­Pal og Bank of Ame­ri­cas kne­fall for USAs for­føl­gel­se av Wikile­aks. Nå skri­ver Dagens Nærings­liv at det norsk-dans­ke sel­ska­pet Tel­ler har meldt seg inn i skam­mens sel­skap og blok­ke­rer over­fø­rin­ger til Wikile­aks.

Tel­ler er et dat­ter­sel­skap av den dans­ke-nors­ke sel­ska­pet Nets, som ble dan­net gjen­nom en fusjon av Ban­ke­nes Beta­lings­sen­tral (BBS) og det dans­ke Penge­in­sti­tut­te­nes Beta­lis­sen­tral (PBS). Tel­ler hånd­te­rer kort­trans­ak­sjo­ner for Visa, Mas­ter­Card og Ame­ri­can Express.

Uan­sett hva man måt­te mene om Wikile­aks, så er det uhørt at et sel­skap som Tel­ler blok­ke­rer over­fø­rin­ger dit eller til and­re. Wikile­aks har ikke blitt dømt for noe, de har ikke en gang blitt til­talt for noe. Det sit­ter folk i USA og gra­ver i gam­le spion­lo­ver og annet for å fin­ne en krok de kan hen­ge Wikile­aks på, så langt uten hell. Det åpen­ba­re sva­ret fra Tel­ler bur­de ha vært at de ikke blok­ke­rer noe som helst før de even­tu­elt får en retts­av­gjø­rel­se som sier at de skal gjø­re det. Og for å blok­ke­re over­fø­rin­ger fra Nor­ge skal det være en norsk avgjø­rel­se. Hva de måt­te fin­ne på i USA er irrelevant.

Det åpen­ba­re sva­ret fra Tel­ler bør være at de ikke tar stil­ling til mot­ta­ker­nes virk­som­het så len­ge det ikke fore­lig­ger en retts­lig avgjø­rel­ser om at virk­som­he­ten skal blok­ke­res. Og det er vel typisk at sel­ska­pet ikke skri­ver noe om det­te på sine nett­si­der over aktuelt.

Jeg skul­le gjer­ne vite hvil­ke and­re per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner som Tel­ler på til­sva­ren­de måte over­fø­rer pen­ger til.

Jeg er dypt skuf­fet over Tel­ler og synes ledel­sen opp­trer prins­pp­løst og ynke­lig. Hvis dere vil si hva dere mener, så si det til ledel­sen. Her er de per­soner i ledel­sen som er nevnt på Tel­lers nett­si­der:

Peter Wirén
Chief Exe­cuti­ve Officer
Tele­fon: + 47 22 92 84 50
Mobil: + 47 905 92 650
peter.wiren@teller.com

Dorthe Glen­høj
Vice Pre­si­dent Strategy
dorthe.glenhøj@teller.com

Jesper Hol­me
Vice Pre­si­dent Busi­ness Analysis
Tele­fon: + 47 22 92 84 35
Mobil: + 47 90 85 21 96
jesper.holme@teller.com

Jens A. Nes
Vice Pre­si­dent Sales
Tele­fon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Jens A. Nes
Vice Pre­si­dent Sales
Tele­fon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Haa­kon Fredriksen
Vice Pre­si­dent Risk Management
Mobil: + 47 45 04 33 22
haakon.fredriksen@teller.com
Print Friendly, PDF & Email

Bank of America blokkerer overføringer til Wikileaks

The Kan­sas City Star mel­der at Bank of Ame­rica har stan­set over­fø­rin­ger til Wikile­aks (som jeg har blitt opp­merk­som på via twit­ter-mel­ding fra Wikile­aks). Presse­mel­ding fra ban­ken er refe­rert slik:

“Bank of Ame­rica joins in the actions pre­vious­ly announ­ced by Mas­ter­Card, Pay­Pal, Visa Euro­pe and others and will not process transac­tions of any type that we have rea­son to belie­ve are inten­ded for WikiLe­aks,” the bank said in a statement.

This deci­sion is based upon our rea­so­nab­le belief that WikiLe­aks may be enga­ged in acti­vities that are, among other things, incon­sis­tent with our inter­nal poli­cies for proces­sing payments.””

De slut­ter seg der­med til Pay­Pal, Mas­ter­Card og Visa som har latt seg utnyt­te som red­skap for reak­sjo­næ­re kref­ter i USA.

Det har gått ryk­ter om at nes­te pak­ke med “cab­les” fra WikiLe­aks vil gjel­de finans­in­sti­tu­sjo­ner, og Bank of Ame­rica har vært nevnt som en insti­tu­sjon som har lite å gle­de seg til når det­te kom­mer. Om det­te har påvir­ket Bank of Ame­ri­cas beslut­ning, skal jeg ikke spe­ku­le­re i. Men det er fris­ten­de å si at man får håpe at Bank of Ame­rica får skik­ke­lig juling.

For egen del har jeg ikke noen form for kon­takt med Bank of Ame­rica, og der­med hel­ler ingen kon­takt å bry­te. Det er let­te­re å boi­kot­te en bank enn et glo­balt kort­sel­skap. Jeg håper man­ge som støt­ter fri­het flyt­ter sine pen­ger fra Bank of Ame­rica til and­re banker.

Hel­dig­vis her det fort­satt mulig å sen­de pen­ger til Wikile­aks. Her kan du lese hvor­dan du kan over­fø­re pen­ger til Wikile­aks.

Print Friendly, PDF & Email

Fredsprisen, ytrings- og informasjonsfrihet, Wikileaks

I dag deles i prin­sip­pet Nobels freds­pris ut til Liu Xia­o­bo. Liu Xia­o­bo sit­ter fengs­let i Kina. Han får ikke være til ste­de for å mot­ta pri­sen og ingen and­re kom­mer til å ta den imot på hans veg­ne. Der­for deles pri­sen bare i prin­sip­pet ut.

I ves­ten synes vi det er for­fer­de­lig at han som bare vil ha ytrings­fri­het og demo­kra­ti sper­res inne på den­ne måten. I Kina betrak­tes han som kri­mi­nell. Mens utde­lin­gen skjer sit­ter grunn­leg­gere­ne av Wikile­aks, Juli­an Assan­ge, fengs­let i Eng­land. Han er fengs­let for påståt­te sek­su­el­le over­grep. Men USA vil også ha ham utle­vert, og det er ikke på grunn av de påståt­te overgrepene.

USA har ambi­sjo­ner om å ta ledel­sen i kam­pen for infor­ma­sjons­fri­het og et fritt internett.USAs uten­riks­mi­nis­ter, Hilla­ry Clin­ton sa bl.a. det­te i en tale i Wash­ing­ton: Con­ti­nue read­ing Freds­pri­sen, ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het, Wikile­aks

Print Friendly, PDF & Email

Når banker feilbelaster konto

E24 skri­ver “Bank tok 1,8 mil­lio­ner ut av kun­des kon­to”. En dansk bank opp­da­get selv at de ved en feil “had­de tatt ut” 1,8 mill (1,7 mill DKK) fra en kun­dens kon­to for å inves­te­re på ban­kens vegne.

Vi får ser­vert den van­li­ge his­to­ri­en om at “ban­ken har lånt”, “kon­to­en tap­pet”, og han kre­ver pen­ger av ban­ken. Det er bare nok en bekref­tel­se på at ver­ken jour­na­lis­ter (hel­ler ikke i en øko­nomi­re­dak­sjon) eller kun­der for­står hva en bank­kon­to er.

Con­ti­nue read­ing Når ban­ker feil­be­las­ter kon­to

Print Friendly, PDF & Email