Category Archives: Opphavsrett

Detter er egne artikler og kommentarer om opphavsrett.

Rettigheter til digitalt undervisningsmateriale

En kortere redegjørelse for mine synspunkter er publisert i Khrono. Her utdypes en del i denne kommentaren.

Nød lærer naken kvinne å spinne, og akademisk ansatte å undervise gjennom digitale kanaler. Våren 2020 var unntakstilstand. Vi improviserte som best vi kunne, for å gjøre det beste ut av en situasjon ingen av oss var forberedt på.

Vi må regne med at digital undervisning og digitale læremidler har kommet for å bli. Men det bør være som et supplement til tradisjonell undervisning, ikke noe som kommer i stedet for den. Selv savner jeg å møte levende studenter, ikke bare et kamera og en skjerm.

Når undervisning hermetiseres i form av opptak er det ikke lenger undervisning, men læremidler. Som universitets- og høyskoleansatte har vi plikt til å forske og til å publisere forskningsresultater, og til å undervise. Vi har også en plikt til å formidle, men den er det i praksis ingen institusjoner som bryr seg om. Men vi har ingen plikt til å lage læremidler annet det vi eventuelt trenger til vår egen undervisning. Noen av oss lager læremidler i form av lærebøker. At man velger å bruke digitale kanaler i stedet for tradisjonell bokform, endrer ikke utgangspunktet. Dette er noe vi gjør i tillegg til våre vanlige arbeidsplikter.

Continue reading Rettigheter til digitalt undervisningsmateriale

Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

I disse koronatider har Universitetet i Oslo bestemt at alle forelesninger skal være digitale. Jeg synes ikke det blir god undervisning av å forelese foran et fast kamera i et tomt audiotorium. Forelesninger tatt opp på den måten blir ikke gode undervisningsvideoer — enten det er studenter i auditoriet eller ikke.

Jeg har derfor valgt å produsere undervisningsvideoer med sikte på at disse skal kunne fungere alene, ikke som en repetisjon for studenter som har fulgt forelesninger, eller for å tette hull for de som har vært fraværende. Det er i bokstavelig forstand hjemmelagde videoer, og jeg er ikke noen profesjonell videoprodusent.

Jeg bruker alltid en lang rekke eksempler i min undervisning, og i en videoforelesning fungerer det best med noen video- og lydklipp. Jeg er selvfølgelig godt kjent med at særregelen om fremføring i undervisning i åvl § 43 ikke gjelder for det som gjøres tilgjenelig på nettet. Så de klippene jeg bruker er klippet ned slik at de skal ligge godt innenfor rammen av lovlige sitater. Likevel opplever jeg at YouTube blokkerer videoer når jeg laster dem opp.

Continue reading Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

Universitetet i Oslo har vedtatt at alle forelesninger høsten 2020 skal være digitale. Derfor lager jeg denne serien Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter.

Den primære målgruppen er studenter som tar kurset RINF 1200. RINF 1200 er et fag som ble laget til studieprogrammet Digitale medier. Det er et 10 studiepoeng fag, laget med sikte på studenter som ikke har juridisk bakgrunn, og som ikke har ambisjoner om å bli jurister med fordypning i opphavsrett. Det bør også kunne være interessent for andre som har behov for opphavsrettskunnska eller interesse av kunnskaper om opphavsrett, som personer i kultur- og mediebransjen, osv.

Jeg vil gjøre disse forelesningen tilgjengelig på YouTube og på semestersidene for faget innenfor UiO.

Når jeg først lager dette, velger jeg å gjøre det tilgjengelig for alle som måtte være interesst. Etter den oppsatte studieplanen skal det være ti forelesninger, hver på 2×45 minutter. Når jeg velger dette formatet, får innholdet styre lengden på den enkelte forelesning. Det er ikke som i en tradisjonell forelesningssituasjon, hvor man kan oppdage at tiden ikke strekker til, eller at det gjenstår 20 minutter når man er ferdig med dagens tema, og må begynne på det neste.

Continue reading Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

Bruk av bilder i sosiale medier

Billedbyrået Scanpix har begynt å sende faktura for billedbruk uten tillatelse på sosiale medier.

Fotografen, eller den fotografen har overdratt rettigheter til — f.eks. et billedbyrå som Scanpix, har enerett tli å gjøre fotografiet tilgjengelig for allmenheten. Publiserer man et bilde på sosiale medier, gjør man det tilgjengelig for allmenheten, og man krenker fotografens opphavsrett. Dette er en gjenganger, som jeg har kommentert flere ganger, senest i mars 2020.

Man kan også bruke andres bilder i forbindelse med nyhetsdekning, noen ganger mot å betale vederlag, andre ganger uten å betale vederlag. Disse reglene går jeg ikke inn på nå.

Mange snubler her. Det gjelder diverse private nettsider og publisering på sosiale medier, det gjelder kommuner, organisasjoner, kommersielle aktører og andre. Det gjelder ikke bare bilder, selv om det her problemet er størst. Jeg har f.eks. vært borte i tilfeller hvor noen har brukt andres dikt, uten samtykke. Det er de samme regler som gjelder for dette.

Continue reading Bruk av bilder i sosiale medier

Bruk av fotografier og sosiale medier

Kommentaren er oppdatert 31. mars 2020 kl. 23.50, se tilføyelse til slutt i kommentaren.

NRK melder at det har blitt tvist mellom den prisbelønnede naturfotografen Audun Rikardsen og «Foreningen mot klimahysteri» om bruk av et av Audun Rikardsens bilder. Som vanlig er meida mer opptatt av å få fram konflikten, at partene krever penger av hverandre og kommuniserer via advokater, enn av å få fram fakta i saken. Så jeg har ganske sparsomme opplysninger å bygge på, når jeg kommenterer dette.

Vi kan starte med noen utgangspunkter. Hvis fotografiet er resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats vil fotografiet være vernet som et åndsverk, et fotografisk verk. De fleste av de bilder vi tar med våre mobiltelefoner, enten det er selfier eller bilder av biler parkert i sykkelfelt, er ikke resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats. Så de vil ikke være åndsverk. Men slike bilder er vernet som fotografisk bilde, etter åvl § 23.

Continue reading Bruk av fotografier og sosiale medier

Fri fra 2020

Så er vi ved et nytt årsskifteskifte, og nye verk “faller i det fri”. Som jeg pleier å minne om på disse tider, varer opphavsretten i 70 år etter utløpet av opphavers dødsår. Det er verk etter opphavere som døde i 1949 som denne gangen faller i det fri.

I blant annet EU/EØS og USA er vernetiden 70 år (i USA kan det være ganske komplisert, men det går jeg ikke inn på). Minstekravet etter Bernkonvensjonen er 50 år etter uløpet av opphavsers dødsår. Noen land har 50 års vernetid, og noen har lenger. Når et verk ikke lenger er vernet i hjemlandet, er det heller ikke vernet i andre land innenfor Bernkonvensjonen. Dette følger av Bernkonvensjonen art 7 (8).

Continue reading Fri fra 2020

RINF 1200 “Opphavsrett og beslektede emner” – eksamen høst 2019

Dette er kommentarer til eksamensoppgaven fra høsten 2019, i kurset “RINF 1200 Opphavsrett og beslektede emner”. Til orientering: Dette er et 10-studiepoeng kurs, beregnet for folk som ikke er og heller ikke har ambisjoner om å bli jurister, men som kan trenge litt kunnskaper i opphavsrett, som folk i media, kultursektoren, IT-bransjen, osv. Denne gjennomgangen er først og fremst skrevet for de som var oppe til eksamen i høst, og for fremtidige studenter som vil vite litt mer om hva slags oppgaver som gis til eksamen. Det juridiske fakultet er ikke spesielt raske med å legge eksamensoppgaver ut på nett. Når jeg skriver dette, er den siste eksamensoppgaven som ligger ute fra høsten 2016, så jeg inkliuderer oppgaveteksten i kommentaren.

Continue reading RINF 1200 “Opphavsrett og beslektede emner” – eksamen høst 2019

Uberettiget bruk av fotografi. Viktig dom for fotografer.

Stavanger tingrett avsa 28. august 2019 en dom om vederlag for uberettiget bruk av fotografi i en “Nettavis”. En enkeltstående tingrettsdom har ikke stor rettskildemessig vekt. Resultatet er etter min mening ganske selvsagt. Men saken viser at det nytter å gå til sak for å kreve verderlag/erstatning for urettmessig bruk av fotografier.

Om saksøkte kan vi lese følgende i dommen:

“Saksøkte Ekte Media AS eier og driver etter det opplyste nettstedet ektenyheter.no, med medsaksøkte Onar Åm som ansvarlig redaktør. Åm er etter det opplyste eneste aksjonær, enestyre og daglig leder i selskapet.

Av nettstedets omtale av seg selv fremgår det at det er et sted der leseren vil finne fakta og synspunkter som de store mediene underslår. Under programerklæringen fremkommer det blant annet at publikasjonen tror på en minimalistisk stat som legger til rette for et fritt samfunn, som fungerer som en garantist for vestlige tradisjoner, kultur og identitet.”

Continue reading Uberettiget bruk av fotografi. Viktig dom for fotografer.

Ny utgave av min bok Opphavsrett for begynnere

Norge fikk en ny åndsverklov 15. juni 2018. Det var derfor nødvendig å revidere min bok “Opphavsrett for begynnere”. Denne reviderte, andre utgaven foreligger nå.

Boken er en innføringsbok skrevet for alle som har behov for en viss innsikt i opphavsrett uten å gå dypt ned i juridiske detaljer, som forfattere, kunstnere, forlagsfolk, mediefolk, IT-folk, folk i rettighetshaverorganisasjoner, osv.

Boken forutsetter ikke juridiske forkunnskaper. Jeg er inhabil når det gjelder å vurdere boken. Det er nok forlaget også, men jeg tar likevel inn forlagets presentasjon av boken:

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, står det i åndsverkloven. Men hva betyr det for deg som eier, bruker eller forvalter et åndsverk? Og hva er egentlig et åndsverk?

Opphavsrett er en engasjerende, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende opphavsrett, skrevet for deg som møter opphavsrett i praksis. Boka er egnet for alle fra jurister som trenger et oppslagsverk, til journalister og ansatte i mediehus som har behov for et verktøy i møte med opphavsrettslige problemstillinger. Boka har blitt revidert og inneholder nå den nye åndsverkloven og de seneste rettsavgjørelsene.

Kjøp boken der du pleier å kjøpe bøker, eller kjøp den gjennom Universitetsforlaget.

Fakta er fri. Også biografiske opplysninger om Roald Amundsen

Cappelen Damm påstår at de som har laget filmen om Roald Amundsen har stjålet materiale fra kjent biografi. Det er pinlig for et stort forlag som Cappelen Damm kan gå så ettertrykkelig “på trynet” i et spørsmål om elementær opphavsrett.

Til Cappelen Damm: Gjenta dette mange ganger: Fakta er fri, fakta er fri, fakta er fri. Dette gjelder selvsagt også biografiske opplysninger, om Roald Amundsen og andre.

Opphavsretten verner utforming. Hvis noen etterligner måten en historie er fortalt på, kan det være en opphavsrettskrenkelse. Det var dette som var noe av problemet med Karsten Alnæs’ “Historien om Norge”. Det er historikere og andre forskeres lodd at det de måtte grave fram av kunnskap, blir en gave til samfunnet som hvem som helst fritt kan benytte seg av.

Continue reading Fakta er fri. Også biografiske opplysninger om Roald Amundsen