Category Archives: Personvern

Publisering av bilder av parkerte biler m.m.

<edit>Etter å ha fått litt mot­stand på Twit­ter, blant annet fra Jon Wes­sel-Aas, har jeg gått gjen­nom de per­son­vern­dom­mer fra EU-dom­sto­len og ECHR som han vis­te til i den trå­den, og opp­da­tert og utdy­pet det jeg skrev om per­son­vern. Slik sett blir det­te en illu­sta­sjon av hvor­for ytrings­fri­he­ten er vik­tig: vi kom­mer med noen ytrin­ger, møter mot­stand, og gjen­nom et fritt ord­skif­te kan vi kom­me litt nær­me­re en slags sann­het. Noen gan­ger får man bite i det sure eplet, og aksep­te­re at argu­men­ta­sjo­nen ikke ble god nok. And­re gan­ger blir man styr­ket av å møte mot­stand, og kan utvik­le argu­men­ta­sjo­nen videre.

Jeg har valgt å behol­de alt fra den opp­rin­ne­li­ge kom­men­ta­ren, men har føyd til en del nye avsnitt som er mar­kert ved at de er satt mel­lom tage­ne <edit> og /edit>. Det er ikke den bes­te meto­den for å få en best mulig tekst, men da er det i alle fall gans­ke enkelt å se hvil­ke end­rin­ger som er gjort.</edit>

NRK skri­ver om bilis­ter som risi­ke­rer lat­ter­lig­gjø­ring i sosia­le medi­er om de par­ke­rer feil. Advo­kat Jon Wes­sel-Aas sier til NRK:

Han vur­de­rer at pub­li­se­rin­ga­ne er i strid med per­son­opp­ly­sings­lova, der­som bilen og plas­se­rin­ga er hovud­fo­kus, og pub­li­se­rin­ga ikkje har and­re syn­le­ge motiv enn å «hen­ge ut» den enkelte.”

Jon Wes­sel-Aas har pub­li­sert hele sitt svar på Twit­ter, som selv­føl­ge­lig er mer nyan­sert enn det som gjen­gis av NRK.

Bil­de­ne er offent­lig­gjort i en face­bo­ok­grup­pe som iføl­ge NRK har nes­ten 5 000 med­lem­mer. Det er ingen tvil om at det som pub­li­se­res i sli­ke grup­per er offent­lig. Jeg viser her til det jeg skrev i min kom­men­tar til de to dom­me­ne om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger, HR-2020–184?A og HR-2020–185?A.

Jeg mener vi må star­te et helt annet sted enn i per­son­opp­lys­nings­lo­ven. Pub­li­se­ring av bil­der er ytrin­ger som er ver­net av ytrings­fri­he­ten. Vi må da star­te i Grunn­lo­ven § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjon (EMK) art 10.

Con­ti­nue read­ing Pub­li­se­ring av bil­der av par­ker­te biler m.m.

Print Friendly, PDF & Email

Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.

Den­ne kom­men­ta­ren er basert på et kapit­tel i utkast til en bok om “Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring” som er plan­lagt utgitt i 2019. Bil­de på top­pen: Foto: Jen­ni­fer Moo, CC BY-ND 2.0.

For en stund siden ble det kjent at per­sonen som til da stort sett had­de vært omtalt som “sam­funns­topp” når medie­ne skrev om saken om sek­su­el­le over­grep, var tid­li­ge­re sats­råd og fyl­kes­mann Svein H Lud­vig­sen. Lud­vig­sens for­sva­rer, Ulf E. Han­sen, sa til Aften­pos­ten at det var “defi­ni­tivt på tide å min­ne om Tøn­ne-saken”. For de som tren­ger en opp­frisk­ning, var det­te saken med et enormt medie­press etter at Øko­krim tok ut til­ta­le mot tid­li­ge­re helse­mi­nis­ter Tore Tøn­ne, som end­te med at han tok sitt liv i desem­ber 2002.

Con­ti­nue read­ing Sam­funns­topp arres­tert for sek­su­el­le over­grep. Om navn­gi­vel­se ved omta­le av straff­ba­re for­hold.

Print Friendly, PDF & Email

Støtteordning for elsykkel og personvern

Foto på top­pen: Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen tes­ter elsyk­kel. Foto fra elbil­for­enin­gen, CC BY 2.0.

Ski kom­mu­ne vil inn­føre en støtte­ord­ning for kjøp av elsyk­kel. Det er et for­nuf­tig til­tak. Som så man­ge and­re kom­mu­ner, så bru­ker sik­kert også Ski et mye stør­re beløp enn det­te på å støt­te elbi­lis­ter, med lade­sta­sjo­ner, osv.

Men noen “krea­ti­ve” byrå­kra­ter har fun­net ut at de må kon­trol­le­re bru­ken av dis­se elsyk­le­ne. Det­te kan vi lese hos NRK Øst­lands­sen­din­gen:

Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Ski fore­slår at elsyk­le­ne utsty­res med GPS og inter­nett­opp­kob­ling. Og at det fore­tas uke­vise avles­nin­ger av hvor langt elsyk­ke­len har gått.

Der­som syk­ke­len ikke bru­kes nok – vil kom­mu­nen vur­de­re å kre­ve pen­ge­ne til­ba­ke. Det­te går fram av en for­slag som skal behand­les av lokal­po­li­ti­ker­ne i nes­te uke.

Con­ti­nue read­ing Støtte­ord­ning for elsyk­kel og per­son­vern

Print Friendly, PDF & Email

Minnetale over Jon Bing

I dag holdt jeg den­ne minne­ta­len over Jon Bing i Det Nors­ke Vidensakabs-Akademi:

Jon Bing var en av de som skap­te det faget som i Nor­ge har fått beteg­nel­sen retts­in­for­ma­tikk: Møtet og sam­spil­let mel­lom jus og infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi. Han var den leden­de i Nor­ge, og en av de leden­de i ver­den. Jeg tror ikke noen, kan­skje bort­sett fra Jon selv, vil­le ha pro­te­stert om jeg had­de sagt at han var den leden­de i verden.

Han ble født i Tøns­berg 30. april 1944. Fami­li­en flyt­tet til Trond­heim da Jon var tre år gam­mel, og det var Trond­heim han reg­net som byen han kom fra. Jon døde 14. janu­ar i år, 69 år gammel.

Jon var en eks­tra­or­di­nær per­son. Alle­re­de som stu­dent var han etab­lert som skjønn­lit­te­rær for­fat­ter. Sam­men med Tor Åge Brings­værd gjor­de han scien­ce fic­tion kjent for det nors­ke folk. De som kan mer om den sjan­ge­ren enn meg, sier at de gjen­nom sine over­set­tel­ser og anto­lo­gi­er brak­te det bes­te av ver­dens scien­ce fic­tion til Nor­ge, og at de selv løf­tet sjan­ge­ren til et ordent­lig lit­te­rært nivå i Nor­ge. Vi er man­ge som var blitt kjent med Jon gjen­nom det­te for­fat­ter­ska­pet, før vi møt­te fag­per­sonen Jon Bing.

Con­ti­nue read­ing Minne­tale over Jon Bing

Print Friendly, PDF & Email

Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?

[Bil­de på top­pen: Foto Johan Roed, CC BY-NC-SA 2.0.] Det­te er et spørs­mål jeg får gans­ke ofte: Kan vi som fore­le­se­re nek­te stu­den­ter (eller and­re) å gjø­re opp­tak av våre fore­les­nin­ger? Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om til­gjenge­lig­gjø­ring av fore­les­nin­ger ved podcast m.m., men da uten å gå inn på de juri­dis­ke problemstillingene.

Det­te er ikke først og fremst et opp­havs­retts­spørs­mål. Et opp­tak av en frem­fø­ring vil inne­bære at man frem­stil­ler et eksemp­lar av det som frem­fø­res, f.eks. en fore­les­ning. Men der­som stu­den­ter gjør opp­tak til eget bruk, vil det være en eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk, som er til­latt i med­hold av ånds­verks­lo­ven § 12. Det er de sam­me reg­le­ne som gjel­der både for lyd­opp­tak og videoopptak.

Con­ti­nue read­ing Kan vi nek­te stu­den­ter og and­re å gjø­re opp­tak av fore­les­nin­ger?

Print Friendly, PDF & Email

Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD) har avsagt sin dom i saken Lars Lil­lo-Sten­berg / And­ri­ne Sæther vs Se og Hør.  Resul­ta­tet over­ras­ker ikke.

Først noen juri­dis­ke tek­ni­ka­li­te­ter. Saken i EMD var mel­lom Lars Lil­lo-Sten­berg / And­ri­ne Sæther og Den nors­ke stat. Se og Hør var ikke len­ger part i saken. Høy­este­rett døm­mer i sis­te instans. Dom­mer fra Høy­este­rett kan ikke ankes, hel­ler ikke til EMD (men medie­ne frem­stil­ler det­te ofte mis­vi­sen­de). Tvis­ten med Se og Hør ble ende­lig avgjort ved Høy­este­retts dom.

Når ende­lig dom er avsagt i vårt retts­sys­tem, kan man rei­se sak mot sta­ten for brudd på Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK). Hvis sta­ten ikke i til­strek­ke­lig grad har beskyt­tet en per­sons men­neske­ret­tig­he­ter, f.eks. ved at lov­giv­ning eller retts­prak­sis er i strid med EMK, kan sta­ten bli dømt. Sta­ten kan også bli dømt til å erstat­te det tap en part har lidt ved et even­tu­elt menneskerettsbrudd.

Con­ti­nue read­ing Lars Lil­lo-Sten­berg / And­ri­ne Sæther vs Se og Hør

Print Friendly, PDF & Email

Jon Bing til minne

Jon_KleivstuaJeg fikk i dag den tris­te mel­din­gen at min gode venn og kol­le­ga Jon Bing døde i går, 69 år gammel.

Jeg møt­te Jon førs­te gang for drøyt 30 år siden, høs­ten 1981. Jeg ble da ansatt som vit.ass. på det som den gang het Insti­tutt for pri­vat­retts avde­ling for edb-spørs­mål. Jeg kjen­te til ham fra før, og had­de lest en del av hans scien­ce fic­tion. Jeg møt­te en venn­lig, imøte­kom­men­de, raus og entu­si­as­tisk person.

Alle som har hatt Jon som under­vi­ser, vil hus­ke ham som en enga­sjert, entu­si­as­tisk og inspi­re­ren­de lærer. Selv snak­ket han gjer­ne om entu­si­as­me som peda­go­gisk meto­de, og han prak­ti­ser­te det selv.

Con­ti­nue read­ing Jon Bing til min­ne

Print Friendly, PDF & Email

Cloud computing – en skyfri himmel?

CloudComputingCloud com­pu­ting kan ofte være en utmer­ket løs­ning. Men det fin­nes også uværs­sky­er, og man må kle seg etter været.

Bing Hodne­land arran­ge­rer fro­kost­se­mi­nar om “cloud com­pu­ting” tirs­dag 30. april 2013. Gå hit for mer infor­ma­sjon og påmel­ding.

Hva er «cloud computing»?

«Cloud com­pu­ting» — det er et av man­ge gans­ke inn­holds­løse buzzwords som IT-bran­sjen er så flink til å fin­ne på. Det fin­nes ingen sky. Skal man bru­ke meteoro­lo­gis­ke meta­fo­rer vil­le tåke pas­se bed­re. Det kan omfat­te data­lag­ring, data­be­hand­ling og pro­gram­vare som er til­gjen­ge­lig for bru­ker via nettet.

Con­ti­nue read­ing Cloud com­pu­ting – en sky­fri him­mel?

Print Friendly, PDF & Email

Forslaget til endringer i åndsverkloven

Fre­dag 8. febru­ar la kul­tur­mi­nis­ter Hadia Tajik fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, Prop. 65 L (2012–2013). Skud­de­ne fra skyt­ter­gra­ve­ne kom før presse­kon­fe­ran­sen var avslut­tet. Ingen had­de hatt tid til å lese pro­po­si­sjo­nen, men hva betyr vel det. Det er ikke bare pres­sen som gjer­ne unn­går fak­ta som kan øde­leg­ge saken. Vi har igjen også møtt den vel­kjen­te debatt­for­men hvor man lager sine egne spø­kel­ser, som man så slåss mot med stort engasjement.

<edit>En av de vir­ke­lig uin­for­mer­te kom­men­ta­re­ne kom­mer fra Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venst­re i BT. “Goog­le, Yout­ube, Face­bo­ok og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­de­ne som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.” Det er vrøvl. Hvis han i det hele tatt har lest for­sla­get, er hans lese­fer­dig­he­ter sær­de­les man­gel­ful­le. Men han har vel ikke tatt seg bry­et med å lese før han utta­ler seg han heller.</edit>

Før jeg går inn på inn­hol­det i for­sla­get, vil jeg mar­ke­re føl­gen­de ståsted:

  • Det er en selv­føl­ge at de som ska­per ånds­verk, utøven­de kunst­ne­re og and­re skal ha rådig­het over sine verk og sine kunst­ne­ris­ke pre­sta­sjo­ner. Det kan ikke være slik at de som dri­ver intel­lek­tu­elt og/eller ska­pen­de arbeid skal fra­tas resul­ta­te­ne av sin arbeids­inn­sats. Det er ikke slik man byg­ger et kunnskapssamfunn.
  • Det er opp­havs­man­nen som bestem­mer om et verk skal være til­gjen­ge­lig, og i så fall på hvil­ken måte ver­ket skal være tilgjengelig.
  • Det er ingen men­neske­rett til enhver tid og fra et hvil­ket som helst sted å få til­gang til alt som er skapt av åndsverk.
  • De som vil ha til­gang til og nyte godt av and­res ånds­verk, må beta­le for det­te, med mind­re opp­havs­man­nen har valgt å stil­le det til dis­po­si­sjon gra­tis. Det er like selv­føl­ge­lig som at vi beta­ler for den maten vi spi­ser. Synes man at et ånds­verk er så lite verdt at man ikke vil beta­le en rime­lig pris, da for­tje­ner man ikke å få til­gang til det.
  • Opp­havs­menn skal, som alle and­re, ha mulig­he­ter til å i iva­re­ta sine rettigheter.
  • Ting tar tid. Alle løs­nin­ger er ikke på plass med en gang. Con­ti­nue read­ing For­sla­get til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven
Print Friendly, PDF & Email

Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

En papa­raz­zi med kraf­tig tele­lin­se har klart å leg­ge fram bevis for at her­tug­in­ne Kate er kvin­ne: Hun har fak­tisk brys­ter. For å få fram den­ne sen­sa­sjo­nel­le nyhe­ten, har han tatt bil­de på en kilo­me­ters avstand. Slikt blir det selv­agt bråk av.

Vi har en bestem­mel­se om ret­ten til eget bil­de i ånds­verk­lo­ven § 45c. Den­ne slår fast føl­gen­de hovedprinsipp:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbildede”

Vi skal mer­ke oss at det er offent­lig gjen­gi­vel­se og vis­ning som kre­ver sam­tyk­ke. Det er ikke nød­ven­dig med sam­tyk­ke for å ta bildene.

Det er selv­føl­ge­lig unn­tak fra den­ne rege­len. De fem unn­ta­ke­ne er disse:

a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn interesse,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bildet,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn interesse,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tred­je ledd eller § 27 and­re ledd. ”

Det er de tre førs­te som har størst interesse.

Den­ne bestem­mel­sen er et inn­grep i ytrings­fri­he­ten. Den må der­for tol­kes med utgan­punkt i i Grl § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 10. Inn­gre­pet kan ikke gå len­ger enn det som lar seg for­sva­re ut fra ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­de­tes fri menings­dan­nel­se (Grl § 100), og at inn­gre­pet er nød­ven­dig i et demo­kra­tisk sam­funn (EMK art 10).

Print Friendly, PDF & Email