Category Archives: Trafikkregler

Selvtilfredse Statens vegvesen om vikeplikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør aldri feil

Aften­pos­ten sat­te søke­lys på syk­len­des vike­plikt. Det er mye å si om Aften­pos­tens vink­ling, blant annet at de foku­ser­te alt­for mye på gang­felt. Et selv­til­freds Sta­tens veg­ve­sen, repre­sen­tert ved senior­in­ge­ni­ør Tan­ja Lofts­gar­den, sva­rer at vike­plikt­reg­le­ne er gode. Man kan lure på hvil­ken pla­net de lever på, og hvor­dan de beve­ger seg rundt i sam­fun­net. Det­te er nok som det plei­er å være i Sta­tens veg­ve­sen: Folk som beve­ger seg i, og ten­ker bil, bil, bil, og som ikke har syk­let siden de var barn.

Sta­tens veg­ve­sen, ved Kai­sa Froyn, har nylig intro­du­sert kon­sep­tet selv­for­kla­ren­de reg­ler for syk­len­de. Reg­ler som ver­ken fin­nes i tra­fikk­reg­ler eller skilt­reg­ler, og som selv­føl­ge­lig ikke er er skil­tet. Man bare tar for gitt at syk­len­de for­står hvor­dan dis­se sel­for­kla­ren­de reg­le­ne er. Så da må jeg bare slut­te meg til , skri­ver på Twit­ter:

For meg vir­ker det “selv­for­kla­ren­de” at bilis­ter har vike­plikt når de krys­ser gang- og syk­kel­vei. For dem og, for de aller fles­te av dem stop­per jo.”

Det kun­net vært inter­es­sant å over­høre en lunsj­dis­ku­sjon hvor Kai­sa Foyn for­sø­ker å for­kla­re selv­for­kla­ren­de tra­fikk­reg­ler til para­graf­ryt­ter Tan­ja Lofts­gar­den.

Skjønt for Satans bil­veg­ve­sen er det nok bare for­bud mot å syk­le som er selv­for­kla­ren­de. At syk­len­de skul­le ha noen for­de­ler i tra­fik­ken, nei det skul­le tatt seg ut. I Satans bil­veg­ve­sen gjel­der: Bilen først, det er bilen først. Dis­se fol­ke­ne har tross alt viet livet sitt til å sør­ge for bed­re frem­kom­me­lig­het for bilis­ter. Da kan man ikke ha sli­ke for­styr­ren­de syk­lis­ter som øde­leg­ger kjø­re­ryt­men. Eller “beve­ge­li­ge side­hin­der” som de lær­te at syk­len­de var, de som stu­der­te vei­byg­ging og bruk­te T.B. Rii­ses lære­bok “Veg­byg­ging”. Den sis­te ver­sjo­nen jeg har sett av den lære­bo­ken er fra 1966. Men kul­tu­ren er rot­fes­tet, og pre­ger åpen­bart hold­nin­ge­ne fort­satt.

I Satans bil­veg­ve­sen base­rer man seg på at nors­ke bilis­ter er vel­dig mye dum­me­re enn bilis­ter i det sto­re og skum­le lan­det, Utlan­det. For det som fun­ge­rer utmer­ket i and­re land, det kan umu­lig gå i Nor­ge. Kan­skje har de rett i at nors­ke bilis­ter er dum­me­re og mer hen­syns­løse enn bilis­ter i and­re land. Etter å ha syk­let i Nor­ge og en del and­re land, kan man få inn­trykk av at det er slik. Men jeg har ikke sett noen data som under­byg­ger det.

Vi må først få på plass infra­struk­tur, sier Tan­ja Lofts­gar­den. Først da kan vi lage gode tra­fikk­reg­ler. I Nor­ge er det slik at det som reg­nes som den bes­te infra­struk­tu­ren, som det sat­ses på i de fles­te sivi­li­ser­te land: Sepa­ra­te syk­kel­vei­er, blir dår­lig i Nor­ge pga håp­løse vike­plikt­reg­ler. Dår­li­ge reg­ler gjør god infra­struk­tur dår­lig. Hvor lang tid mener Tan­ja Lofts­gar­den det vil gå før infra­stra­struk­tu­ren er god nok til at man kan lage gode tra­fikk­reg­ler? 150 år? 200 år?

Hvem ha så hoved­an­sva­ret for den dår­li­ge infra­struk­tu­ren? Sta­tens veg­ve­sen, ingen and­re. Bjør­vi­ka er et skan­dale­pro­sjekt, med Sta­tens veg­ve­sen som hoved­skan­da­lør. I dis­se dager blir vi også min­net om en Sta­tens veg­ve­sen spe­si­al i Haa­kon Vs gate: De har laget en smal gang- og syk­kel­vei, ja akku­rat: Den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei, som alle and­re enn Sta­tens veg­ve­sen for lengst har for­stått er ubru­ke­lig. Da den­ne ble laget, var det åpen­bart at det var en ubru­ke­lig løs­ning, som det mes­te annet de har laget i Bjør­vi­ka. Nå som poli­ti­et har stengt gang­bro­en til Sør­en­ga, har Haa­kon Vs gt blitt ufrem­kom­me­lig for syk­len­de pga av alle fot­gjen­ger­ne. Få ut fin­gern, Tan­ja Lofts­gar­den, og få meg deg dine med­sam­men­svor­ne til å lage den infra­struk­tu­ren du mener må på plass.

Vike­plikt­reg­le­ne er elen­di­ge, og de er direk­te far­li­ge for syk­len­de. Men Sta­tens veg­ve­sen ofrer gjer­ne noen syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re) for å unn­gå at man hind­rer bilis­te­nes frem­kom­me­lig­het, og for å spa­re noen små­pen­ger. Jada, jeg har hørt om null­vi­sjo­ner osv. Men det er bare tom sva­da, så len­ge dere ikke gjør det som er nød­ven­dig for å rea­li­se­re dem. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det dere gjør, ikke i det dere sier. I prak­sis aksep­te­rer dere at noen syk­len­de ofres.  Men før jeg kom­mer til­ba­ke til det­te, litt om infra­struk­tur. Mye syk­kel­in­fra­struk­tur er kom­mu­nal. Men Sta­tens veg­ve­sen har gjen­nom sine Syk­kel­hånd­bø­ker lagt en mal for å sik­re dår­lig infra­struk­tur, også på vei­er de selv ikke har det for­mel­le ansva­ret for.

Vi som bor i Oslo er såpass hel­dig at de ansvar­li­ge i byen ikke vil føl­ge Sta­tens veg­ve­sens hånd­bø­ker for dår­lig syk­kel­in­fra­struk­tur, og har i ste­det laget sin egen Oslo­stan­dard.

Sta­tens veg­ve­sen plei­er å være flin­ke til å leg­ge ut skrytetwe­ets når de åpner en ny riks­vei. Som her, når de for­tel­ler om nasjo­nal turist­vei over Sogne­fjel­let. Jeg plei­er ofte å sjek­ke doku­men­te­ne, for å se hva slags syk­kel­in­fra­struk­tur de har byg­get. Depri­me­ren­de ofte er det ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Ofte har man laget tun­nel­løs­nin­ger som direk­te hind­rer syk­ling. Som på Sogje­fjell­s­vei­en som er nevnt oven­for. At det­te er Nasjo­nal syk­kel­rute 6 hol­der Sta­tens veg­ve­sen kjeft om, og ser helt bort fra når de skal reha­bi­li­te­re vei­en. Syk­kel­tu­ris­ter, det vil ikke Sta­tens veg­ve­sen ha i Nor­ge. Turis­ter får pent kjø­re bil, som skik­ke­li­ge folk! For i Sta­tens veg­ve­sen gjel­der: Bilen først, det er bilen først.

Man er seg selv nær­mest. Nor­ges anta­ge­lig mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei er i mitt nær­om­rå­de, selv om den ikke inn­går i min dag­li­ge syk­kel­rute: Frog­ner­stran­den, Tour de Finan­ce. Den har peri­ode­vis bruk­bar, med ikke god stan­dard. Den bur­de ha vært mye bre­de­re, og det bur­de vært høy­kva­li­tets­stan­dard  hele vei­en.

Føl­ger vi den fra Bestum­ki­len og inn, kom­mer vi først til rund­kjø­rin­gen ved Sjø­lyst. Inn­kjø­ring til og utkjø­ring fra båtopp­lags­plas­sen er åpen­bart “par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de “, som etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 har vike­plikt for krys­sen­de syk­kel­vei. Både bilis­ter som skal svin­ge inn på, og som kom­mer ut fra plas­sen har vike­plikt. Like­vel er det satt opp et vike­plikt­skilt som er plas­sert slik at det sig­na­li­se­rer at bilis­te­ne ikke har vike­plikt før de har krys­set syk­kel­vei­en og skal ut i rund­kjø­rin­gen.

Hvem har ansva­ret? Sta­tens veg­ve­sen. Elen­dig prak­ti­se­ring av et elen­dig regel­verk, som gjør situa­sjo­nen enda vans­ke­li­ge­re for folk som syk­ler. Når skal dere ret­te opp det­te, Tan­ja Lofts­gar­den?

Fra Sjø­lyst til Bygd­øy­krys­set snev­res vei­en inn til en smal gang- og syk­kel­vei, før den igjen blir litt bed­re mot Frog­ner­ki­len. Langs den­ne strek­nin­gen er det man­ge båt­plas­ser. Båt­folk er åpen­bart dår­li­ge til bens, så de er visst avhen­gi­ge av å kun­ne kjø­re helt fram til båten. Jeg lurer på hvor­dan de kla­rer å kom­me seg ombord, har de kran slik at de hei­ses ombord? Vak­te­ne som skal pas­se på båte­ne, er så beve­gel­ses­hem­me­de at de må kjø­re helt fram til vakt­bo­den. Det kan ikke være mye hjelp i sli­ke vak­ter. Det er selv­fø­le­lig ikke lov å kjø­re bil her. Men vi risi­ke­rer sta­dig å møte bilis­ter i syk­kel­vei­en.

Sær­lig risi­ke­rer vi å møte dem fine som­mer­hel­ger, når Tour de Finan­ce-syk­lis­te­ne ikke domi­ne­rer, men når fami­li­er med barn gjer­ne syk­ler f.eks. mot Bygd­øy. Reg­le­ne er greie nok, det er ikke lov å kjø­re bil her. Men ikke noe er gjort for å hind­re bilis­ter i å kjø­re på syk­kel­vei­en. Hvem har ansva­ret for at infra­struk­tu­ren er man­gel­full: Sta­tens veg­ve­sen.

Når vi kom­mer til Kon­gen mari­na, er vi igjen et sted hvor det er adkomst til par­ke­ring, ikke offent­lig vei, slik at bilis­ter har vike­plikt. Det bur­de selv­sagt vært mar­kert med skilt som min­ner bilis­te­ne om den­ne vike­plik­ten. Men Sta­tens veg­ve­sen er visst opp­tatt av at infra­struk­tu­ren skal være dår­lig, kan­skje slik at de kan unn­la­te å gjø­re noe med det elen­di­ge regel­ver­ket.

Rund­kjø­rin­gen ved Hjort­nes er også et sted hvor de er helt åpen­bart at det bur­de skil­tes vike­plikt for krys­sen­de bil­tra­fikk. Her har det skjedd alvor­li­ge ulyk­ker med syk­len­de. Men pytt, pytt, en syk­list fra eller til betyr da ikke noe, bara bilis­te­ne kom­mer fram. Det er åpen­bart hold­nin­gen i Sta­tens veg­ve­sen.

Når vi kom­mer til avkjørn­gen til Tjuv­hol­men, er det igjen et sted hvor det er åpen­bart at bilis­ter bør ha vike­plikt, og hvor syk­kel­vei­en bur­de ha vært mar­kert over krys­set.

Den­ne lis­te kun­ne vært gjort vel­dig lang. Det skal jeg ikke gjø­re. Men jeg tar med vei­en for­bi Njård­hal­len mot Røa. Her er det en  syk­kel­vei som er alt­for smal, så smal at jeg van­lig­vis ikke tar sjan­sen på å bru­ke den når jeg syk­ler ned­over. Det er dår­lig sikt, og man risi­ke­rer å møte noen på vei opp­over, som ikke hol­der siden sin godt.

Det er der­for bed­re å vel­ge kjøre­fel­tet, så risi­ke­rer man ikke å kol­li­de­re med møten­de syk­lis­ter. Hvem har ansva­ret for elen­dig­he­ten? Sta­tens veg­ve­sen, selv­føl­ge­lig.

Ved Njård­hal­len er det et stygt kryss. Etter dagens reg­ler for dis­kri­mi­ne­ring av syk­len­de, har syk­len­de som kom­mer langs hoved­vei­en vike­plikt for bilis­ter som kom­mer fra eller skal inn å side­vei­en. En dame kla­get i Akers­pos­ten at hun var blitt skjelt ut av en syk­list — uten grunn. Syk­lis­ten bur­de nok hel­ler ha skjelt ut Tan­ja Lofts­gar­den og and­re som har ansvar for de elen­di­ge reg­le­ne og den håp­løse regu­le­rin­gen.

Jeg lurer på hva som er galt med Tan­ja Lofts­gar­den, som kan påstå at det­te er en god løs­ning. Hun har nok bare kjørt bil her. Selv­føl­ge­lig bur­de det ha vært skil­tet vike­plikt for krys­sen­de bilis­ter. Selv en byrå­krat i Satans bil­veg­ve­sen  bur­de være i stand til å for­stå det.

I til­legg til at syk­kel­vei­en er for smal, bidrar også vike­plikt­reg­le­ne til å gjø­re at man bør vel­ge kjøre­fel­tet ned­over. Da har nem­lig bilis­ter som kom­mer fra eller skal inn på side­vei­en vike­plikt.

Kryss­ut­for­min­gen er også gjen­nom­gå­en­de dår­lig, en spe­sia­li­tet for Sta­tens veg­ve­sen. Man mar­ke­rer ikke syk­kel­vei over krys­set. Det må for all del ikke gis inn­trykk av at kjøre­fel­tet krys­ser en syk­kel­vei. Den skal åpen­bart utfor­mes slik at syk­len­de kom­mer inn på eller krys­ser vei fra syk­kel­vei. Slik under­stre­ker Satans bil­veg­ve­sen sitt grunn­prin­sipp: Det er bilen først, bilen først!

I sivi­li­ser­te land utfor­mer man gjer­ne kryss slik at det er plass mel­lom syk­kel­vei og kjøre­felt til at én bil kan krys­se førs­te vike­plikts­lin­je for syk­kel­vei­en, og ven­te mel­lom syk­kel­vei og kjøre­felt på at det skal bli kart å kjø­re inn i eller over kjøre­fel­tet.

Tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, lyder:

Kjø­ren­de som krys­ser gang­veg eller for­tau, har vike­plikt for gåen­de. Det sam­me gjel­der kjø­ring på gågate eller gate­tun.”

Det bur­de være like selv­sagt at kjø­ren­de som krys­ser syk­kel­vei har vike­plikt for syk­len­de. Tra­fikk­reg­le­ne er i, til­legg til å dis­kri­mi­ne­re syk­len­de, pre­get av dår­lig regel­hånd­verk. Gang­vei, hva er det? Hva hvis det er den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei? I fle­re sam­men­hen­ger har gang- og syk­kel­vei blitt like­stilt med gang­vei, hvil­ket ytter­li­ge­re bidrar til å gjø­re dem ubru­ke­li­ge for syk­len­de. Gjel­der den­ne vike­plik­ten også ved krys­sing av gang- og syk­kel­vei? Og har man da bare vike­likt for gåen­de, ikke for syk­len­de på den­ne vei­en. Det­te sier Tan­ja Lofts­gar­den:

Det er et vik­tig prin­sipp at tra­fikk­reg­le­ne gir ret­tig­he­ter og plik­ter avhen­gig av om du befin­ner deg i vei­bane, syk­kel­felt, gang- og syk­kel­vei, for­tau, osv. Syk­lis­ter bør ikke ha egne vike­plikts­reg­ler, dis­se må være knyt­tet til hvor de syk­ler.”

Jeg er enig i det­te utgangs­punk­tet. Og da må det selv­sagt være slik at kjø­ren­de som krys­ser gang- (og syk­kel­vei) har vike­plikt for all tra­fikk på den­ne vei­en.

I Nor­ge lages sli­ke vei­er stort sett slik at det ikke er plass for en bil å stå her. Resul­ta­tet er ofte at de blir stå­en­de og blok­ke­re syk­kel­vei­en, mens de ven­ter på at det skal bli klart i kjøre­fel­tet. Men på den­ne måten sør­ger en avde­ling i Satans bil­veg­ve­sen for dår­lig infra­struk­tur, slik at Tan­ja Lofts­gar­den får en unn­skyld­ning for ikke å gjø­re noe med reg­le­ne.

Vi kan glem­me gang­felt. De er ikke vik­ti­ge i den­ne sam­men­hen­gen. Man kan all­tid gå av syk­ke­len og tril­le over, gjer­ne saaaaak­te for å under­stre­ke idio­ti­en, og bilis­te­ne har vike­plikt. Eller man kan begyn­ner å gå, så begyn­ner man å syk­le når bilis­te­ne har stop­pet. Bilis­te­ne har ikke påkjørs­rett, selv om noen av dem synes å tro det. Har de først stan­set, kan de selv­sagt ikke star­te for å kjø­re på en per­son, bare for­di ved­kom­men­de har satt seg på syk­ke­len. Det er dess­uten i beg­ges inter­es­se at man syk­ler over, slik at krys­sin­gen går ras­ke­re.

Bilis­ter har en ube­tin­get vike­plikt for gåen­de i gang­felt, og må all­tid være for­be­redt på å stop­pe når de kom­mer til et gang­felt. En som løper er også gåen­de, og en løpen­de kan godt kom­me i vel så stor fart som de fles­te syk­len­de hol­der på sli­ke ste­der. Så det­te, Tan­ja Lofts­gard, er et klart eksem­pel på at tra­fikk­reg­le­ne gir ret­tig­he­ter til tra­fi­kant­grup­per, ikke etter på hva slags områ­de de befin­ner seg. Men det er langt tra­di­sjon i Sta­tens veg­ve­sen for å fra­vi­ke prin­sip­per, så len­ge det er til ska­de for folk som syk­ler.

Nor­ge er et av, så vidt jeg vet to land hvor det er til­latt å syk­le på for­tau­et. Det er en håp­løs regel som ald­ri bur­de ha vært ved­tatt. Men den er der, og det er ikke mulig å rever­se­re den nå. De far­li­ge situa­sjo­ne­ne opp­står som regel i kryss­nings­punk­te­ne. Syk­ling på for­tau­et gir en falsk trygg­het. Det fører til at syk­len­de kom­mer ut i kjøre­fel­tet på for bilis­ter (og syk­lis­ter i kjøre­fel­tet) helt uven­te­de ste­der. Å gi syk­len­de som kom­mer fra for­tau ut i fot­gjen­ger­felt en form for for­kjørs­rett, vil ikke være en god løs­ning.

Der­imot må den ver­ste av dis­kri­mi­ne­rings­reg­le­ne fjer­nes, den som står i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, førs­te punkt­um:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Her sier Satans bil­veg­ve­sen og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet med all mulig tyde­lig­het: Syk­len­de er en paria­kas­te som egent­lig er uøns­ket. Skul­le de like­vel syk­le, skal de i alle fall vike for alle and­re. Det er bilen først, bilen først.

Det er ikke man­ge ste­der i Nor­ge hvor vi har syk­kel­vei­er som ikke lig­ger langs “bil­vei” (det fin­nes ikke noe som heter bil­vei). Skul­le det fin­nes sli­ke, bør i utgangs­punk­tet den van­li­ge høyre­reg­len gjel­de.

Når syk­kel­vei går langs annen vei, bør sam­me reg­ler gjel­de som for annen tra­fikk på den vei­en. Hvis det er for­kjørs­vei, bør syk­kel­vei­en også ha for­kjørs­rett. Man kan betrak­te syk­kel­vei som kjøre­felt, om enn fysisk adskilt, slik at vi kan hol­de oss til tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1, førs­te ledd:

Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krys­ses.”

Om vi ellers lar de van­li­ge vike­plikt­reg­ler gjel­de, vil vi få bort det aller ver­ste, nem­lig at en syk­len­de etter dagens reg­ler risi­ke­rer å bli ansvar­lig for å bli påkjørt i situa­sjo­ner hvor det er åpen­bart at bilis­ten har skyl­den. Jeg bru­ker her “har skyl­den” i betyd­nin­gen at det er bilis­ten som ved uakt­som opp­tre­den har for­år­sa­ket kol­li­sjo­nen, ikke i betyd­nin­gen har det juri­dis­ke ansva­ret.

Hvis vi hol­der oss til krys­set ved Njård­hal­len for å illust­re­re det­te. En syk­list kom­mer syk­len­de i syk­kel­vei­en, ned­over langs Sørke­dals­vei­en, inn mot krys­set Mor­ge­dals­vei­en.

Hvis en bilist som kjø­rer ned­over Sørke­dals­vei­en kjø­rer for­bi, og svin­ger inn i Mor­ge­dals­vei­en foran syk­lis­ten, er det syk­lis­ten som har vike­plikt.

Som syk­len­de risi­ke­rer man å bli ned­kjørt av en bilist som kom­mer bak­fra og svin­ger inn foran en. Det er direk­te far­lig. Hvor­dan kan du si at det­te er en god regel, Tan­ja Lofts­gar­den ? Er det en god regel for­di den kan bidra til at fær­re syk­ler?

Vi kan end­re litt på eksem­pe­let. Syk­lis­ten kom­mer for­tatt ned­over. Bilis­ten kom­mer opp­over, og svin­ger til venst­re inn Mor­ge­dals­vei­en, foran syk­lis­ten. Syk­lis­ten har vike­plikt etter dagens reg­ler. Det er også et eksem­pel på at reg­le­ne utgjør en fare for syk­len­de. Hvor­dan kan du for­sva­re sli­ke reg­ler, Tan­ja Lofts­gar­den?

Tra­fikk­reg­le­ne må være knyt­tet til vei­en, ikke til tra­fi­kan­ten sier Taj­na Lofts­gar­den. Pro­ble­met er ikke at reg­le­ne ikke utfor­met for vei­en, men at reg­le­ne knyt­tet til syk­kel­vei­er er håp­løst dår­li­ge, direk­te dis­kri­mi­ne­ren­de over­for og far­li­ge for syk­len­de. Jeg skul­le gjer­ne hatt Tan­ja Lofts­gar­dens kom­men­tar til det­te.

Tan­ja Lofts­gar­den snak­ker seg bort fra det vesent­li­ge ved å foku­se­re på gang­felt. Men hun bekref­ter en av tvangs­tan­ke­ne og feil­slut­nin­ge­ne hos Sta­tens veg­ve­sen når hun sier:

Å gi syk­lis­ter sam­me ret­tig­het som gåen­de på gang­felt vil kun­ne føre til at syk­lis­ter hol­der høy­ere has­tig­het når de kom­mer fra gang- og syk­kel­vei eller for­tau og skal krys­se vei­en.”

Det er idio­ti, og bidrar til dår­lig infra­truk­tur når syk­kel­vei­er, eller den håp­løse bas­tar­den gang- og syk­kel­vei ender i gang­felt hver gang en krys­ser en annen vei. I sivi­li­ser­te land mar­ker man selv­sagt syk­kel­vei gjen­nom krys­set.

Skal man leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for å syk­le, da leg­ger man for­hol­de­ne til ret­te for folk som syk­ler. Men tvin­ger dem ikke av syk­le­ne for å kon­ver­te­re til å bli fot­gjen­ge­re ved hvert kryss, for­di regu­le­rin­gen er knyt­tet til tra­fi­kan­ten, ikke til vei­en.

Sta­tens veg­ve­sen sli­ter med alvor­li­ge hold­nings­pro­ble­mer. De to som er nevnt her, Kai­sa Foyn og Tan­ja Lofts­gar­den er to av pro­ble­me­ne. Kai­sa Froyn hev­der at vi har selv­for­kla­ren­de reg­ler som for­byr syk­ling, noe som er helt på try­net. De vil­le vært kva­li­fi­sert stryk om hun skul­le ha hev­det noe slikt ved en juri­disk prø­ve. Men i Sta­tens veg­ve­sen slip­per man visst unna med hva som helst. Tan­ja Lofts­gar­den er et pro­blem når hun kan mene at det er bra å ha reg­ler som set­ter syk­lis­ters liv og helse i fare.

De er dess­ver­re ikke ale­ne. Avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon Guro Ranes, kun­ne til Dagens Nærings­liv i 2011 utba­su­ne­re at syk­lis­te­ne ofte har skyl­den ved kol­li­sjo­ner.

Det er slikt vi er vant til å lese i syk­kel­hat­grup­per på Face­bo­ok,  i kom­men­tar­fel­te­ne i Nett­avi­sen og and­re søp­pel­pub­li­ka­sjo­ner. Men når en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg har ikke blitt klok på for­hol­det mel­lom Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­sen) sier noe slikt, da reg­ner jeg med at de har et visst fakta­grunn­lag. Så jeg les­te med inter­es­se hva hun byg­get på. Men det var totalt use­riøst:
Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det sam­me.”

Hun had­de tit­tet ut kon­tor­vin­du­et, og truk­ket sine slut­nin­ger. Det er syn­sing på kom­men­tar­felt­nivå, og ikke slikt man ven­ter fra en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet. Det sier noe om hvor dår­lig grunn­lag sli­ke folk kan ha for sine påstan­der. Også for avde­lings­di­rek­tø­rer i Veg­di­rek­to­ra­tet synes det å være aksep­tert, i alle fall i eta­ten, å kom­me med ube­grun­net hets mot syk­len­de. Er det over­ras­ken­de at jeg har mis­tet respek­ten for de som utta­ler seg på veg­ne av Sta­tens veg­ve­sen?

12. juni 2015 var det en Karin Høy­stad, også i tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen, men nå i Sta­tens veg­ve­sen og ikke i Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg tror de snak­ker om sam­me sek­sjon, men vet ikke), som sa til Øst­lan­dets blad at det vil­le være å favo­ri­se­re syk­len­de og nær­mest en dis­kri­mi­ne­ring av bilis­ter å leg­ge til ret­te for syk­ling på Gam­le Mosse­vei, en strek­ning hvor det for noen år siden ble laget ny vei for bilis­te­ne. Jeg lurer på hva slags tul­le­sek­sjon den­ne tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen er. Er det Veg­di­rek­to­ra­tets satire­av­de­ling?

De ver­ste utta­lel­se­ne fra Sta­tens veg­ve­sen kom i for­bin­del­se med en rap­port om 23 per­soner som var drept i for­bin­del­se med vei­ar­beid, fle­re av dem barn på gang- og syk­kel­vei­er. En av påkjørs­le­ne, av en 10-åring som ble kjørt ihjel mens han syk­let på en gang- og syk­kel­vei hjem fra SFO, beskri­ves slik:

Iføl­ge rap­por­ten fra Veg­ve­se­net var det­te ikke skil­tet, og det var ingen sik­ring mel­lom anleggs­om­rå­det og gang- og syk­kel­vei­en. Avkjør­se­len var utfly­ten­de og dår­lig utfor­met, og Veg­ve­se­net had­de ikke stilt krav om manu­ell diri­ge­ring av tra­fik­ken. ”

Det var på det rene at fle­re liv vil­le ha blitt spart ved bed­re sik­ring. Til det­te sier en Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen:

Vi har tra­di­sjo­nelt sik­ret gåen­de og syk­len­de dår­li­ge­re enn bile­ne. Det er mer kom­pli­sert å sik­re dem for­di vi ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei. Barn går dess­uten mye på gam­mel vane og har vans­ke­li­ge­re for å til­pas­se seg et nytt møns­ter,”

Vi skil­ter ikke på for­tau eller gang- og syk­kel­vei.” Nei, da får gåen­de og syk­len­de hel­ler bli drept. Jeg spur­te etter den­ne saken Hvor man­ge drep­te og skad­de har byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet på sam­vit­tig­he­ten? De lik­te ikke den kom­men­ta­ren, hvil­ket jeg kan for­stå. Men rea­li­te­ten er ikke end­ret. De skil­ter fort­satt ikke for fot­gjen­ge­re og syk­len­de, og arbeids­ste­der er fort­satt elen­dig sik­ret, sær­lig for gåen­de og syk­len­de.

De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Å lage tryg­ge pas­sa­sjer for gåen­de og syk­len­de for­bi et arbeids­sted, nei slikt dri­ver man ikke med i Nor­ge. Her er et eksem­pel på hvor­dan det kan og skal gjø­res, fra Bre­men i Tysk­land.

Sta­tens veg­ve­sens prak­sis viser med all mulig tyde­lig­het at fot­gjen­ge­re og syk­len­de er ikke vik­ti­ge. Man lar hel­ler noen av dem bli drept eller ska­det unød­ven­dig, frem­for å bru­ke litt pen­ger og and­re res­sur­ser på å sik­re anleggs­ste­de­ne. Sann­he­ten er noen gan­ger bru­tal, men det betyr ikke at vi ikke skal si sann­he­ten. De kan bare vise at jeg tar feil på én måte: De må end­re prak­sis, prio­ri­te­re liv og helse til gåen­de og syk­len­de, og begyn­ne å sik­re anleggs­ste­de­ne bed­re. Vide­re stil­le stren­ge krav til entre­pre­nø­re­ne, og ikke minst skil­te for gåen­de og syk­len­de. Her kan du lage reg­ler, Tan­ja Lofts­gar­den. Vi som fore­trek­ker å gå eller syk­le, er ikke dum­me. Vi kan se og vi for­står skilt. Jeg vet ikke om Sta­tens veg­ve­sen vir­ke­lig base­rer seg på at vi er dum­me, siden de noen gan­ger også synes å base­re seg på at vi har over­na­tur­li­ge evner.

Sta­tens veg­ve­sen kjø­rer jevn­lig hold­nings­kam­pan­jer. De bør star­te en intern hold­nings­kam­pan­je. Kam­pan­jen bør også inne­hol­de prak­sis. Deler av den­ne kam­pan­jen bør være at folk som Kai­sa Froyn, Tan­ja Lofts­gar­den, Guro Ranes, Karin Høy­stad, Ann Karin Midt­gaard m.fl. bør nek­tes å kjø­re bil, i alle fall i tje­nes­te. De skal ut på syk­kel, og tvin­ges til å syk­le på noen av de håp­løse vei­ene de kom­men­te­rer.

Når det er sagt: Det fin­nes selv­sagt også folk i Sta­tens veg­ve­sen som er ærlig opp­tatt av å bed­re for­hol­de­ne for gåen­de og syk­len­de. Men det er ikke de som får gjen­nom­slag, og det er visst ikke de som får utta­le seg offent­lig.

Selv­sagt tren­ger vi bed­re infra­struk­tur Tan­ja Lofts­gar­den. Men at vi mang­ler mye, er ikke en begrun­nel­se for å ha dår­li­ge reg­ler som gjør dår­lig infra­struk­tur enda dår­li­ge­re. Det er enkelt å skil­te vike­plikt for krys­sen­de vei på de ste­de­ne jeg har nevnt og man­ge and­re ste­der hvor det bur­de ha vært gjort, og det vil bidra til å gjø­re vik­ti­ge syk­kel­strek­nin­ger litt mind­re dår­li­ge. Man skil­ter slik i sivi­li­ser­te land. Vi behø­ver ikke å gå til gull­stan­dar­den i Dan­mark eller Neder­land. I Fin­land synes det, så langt jeg har kun­net obser­ve­re, å bli gjen­nom­ført gans­ke kon­se­kvent.

Men nors­ke bilis­ter er kan­skje så mye dum­me­re enn f.eks. fins­ke bilis­ter, at noe slikt ikke kan fun­ge­re i Nor­ge? De kla­rer visst ikke å lese skilt langs vei­en.

Men Sta­tens veg­ve­sen og Tan­ja Lofts­gar­den har kan­skje som mål å gjø­re det dår­li­ge enda dår­li­ge­re, slikt at dere kan hind­re at folk syk­ler?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leder i Oslo-politiets trafikkorps Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn bør lære trafikkreglene @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

TV2 har et opp­slag om “Her tre­ner syk­kel­la­get ulov­lig på Ring 3 i Oslo”, med video av et syk­kel­lag som begår den kar­di­nal­synd å kren­ke bilis­te­nes, etter bilis­te­nes vur­de­ring, hel­li­ge grunn.

Ring 3 er for­budt for gåen­de og syk­lis­ter, sier Finn Erik Grøn­li, som leder Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps.”

Det­te er nok et eksem­pel på at et syk­kel­fiendt­lig polit dik­ter opp sine egne tra­fikk­reg­ler til ska­de for syk­len­de, og den­ne gan­gen får de også føl­ge av Sta­tens veg­ve­sen. Tra­ge­di­en er full­kom­men.

Lis­ten over feil­ak­tig infor­ma­sjon om tra­fikk­reg­ler fra pol­li­ti­et er dess­ver­re lang. Her er noen eksemp­ler:

Politi­le­der Finn Erik Grøn­li kom­mer med føl­gen­de for­kla­ring: Con­ti­nue read­ing Leder i Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps Finn Erik Grøn­li og Kai­sa Froyn bør lære tra­fikk­reg­le­ne @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

Print Friendly, PDF & Email

Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Det­te har jeg tatt opp før, og jeg kom­mer sik­kert til å ta det opp fle­re gan­ger, inn­til vi får bruk­ba­re reg­ler. I dag har vi den helt håp­løse situa­sjon at det som inter­na­sjo­nalt blir ansett for den bes­te sykke­løs­nin­gen, og som bevi­se­lig får fle­re til å vel­ge syk­kel, sepa­rat syk­kel­vei, i Nor­ge blir en dår­lig løs­ning ene og ale­ne for­di vi har håp­løse tra­fikk­reg­ler som er direk­te far­li­ge for folk som syk­ler på syk­kel­vei­er, even­tu­elt på den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei. Dis­se reg­le­ne blir ofte anført som en grunn til å vel­ge den mind­re gode løs­in­gen syk­kelfelt i ste­det for den langt bed­re med sepa­rat syk­kelvei. De er også en grunn til at man­ge av oss som syk­ler vel­ger å syk­le i kjøre­felt, frem­for i syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei.

Con­ti­nue read­ing Far­li­ge vike­plikt­reg­ler for syk­kel­vei­er. Men @ketilso vil ikke ryd­de opp.

Print Friendly, PDF & Email

En dom om syklist påkjørt i lastebilens blindsone @lastebileier @tryggtrafikk @presserom

Bor­gar­ting lag­manns­rett avsa 12. okto­ber 2017 dom i en sak hvor en syk­list var blitt påkjørt av en laste­bil­sjå­før, og alvor­lig ska­det. Syk­lis­ten befant seg i laste­bil­sjå­fø­rens blind­sone.

Laste­bil­sjå­fø­ren ble dømt til 18 dagers betin­get feng­sel og en bot på 10.000 kr, for uakt­somt å ha påført en per­son alvor­lig ska­de. Han ble dømt etter straffe­lo­ven (1902) § 238 og vei­tra­fikk­lo­ven § 3.

Sykis­ten ble ikke til­kjent oppre­sining for ikke øko­no­misk ska­de. For at man skal bli til­kjent opp­res­ning, må skade­vol­der, her laste­bil­sjå­fø­ren, ha opp­trådt grovt uaktomt. Et fler­tall på 6 dom­me­re men­te, under tvil, at han ikke had­de opp­trådt grovt uakt­somt, mens et mindre­tall på en men­te at det var grovt uakt­somt.

Påkjør­se­len fant sted i krys­set Kirke­vei­en / Mid­delt­huns gt, ved Frog­ner sta­dion.

I dis­se tider hvor Nor­ges Laste­bil­ei­er­for­bund og Trygg Tra­fikk synes å være på en lands­om­fat­ten­de tur­né for å skrem­me voks­ne og barn, og for­tel­le dem, dog uten å si akku­rat det eks­pli­sitt, at de selv har ansva­ret om de blir kjørt ned. Noen av de sene­re stopp på tur­ne­en har vært Fana og Slep­en­den. De må pas­se seg, for de som kjø­rer dis­se monst­re­ne av noen draps­ma­ski­ner på nors­ke vei­er kjø­rer i blin­de. Og det ver­ste av alt: De vil ikke se.

Con­ti­nue read­ing En dom om syk­list påkjørt i laste­bi­lens blind­sone @lastebileier @tryggtrafikk @presserom

Print Friendly, PDF & Email

Statens vegvesen driter seg ut i ny video hvor man igjen klandrer offeret @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har laget en ny video i sin serie hvor hoved­bud­ska­pet er at kvin­ner som går i kor­te skjørt og tar seg den fri­het å gå ut på byen, selv har ansva­ret om de blir vold­tatt. Eller kland­rer syk­len­de som er så frek­ke at de beve­ger seg ut i tra­fik­ken,  for at de blir påkjørt av bilis­ter som kjø­rer i blin­de og bry­ter vike­plikt. Grunn­hold­nin­gen er den sam­me: Offe­ret har skyl­den, og må pas­se seg for de sto­re og ster­ke bøl­le­ne. Sta­tens veg­ve­sen laget den­ne video­en, som her har fått noen kom­men­ta­rer fra @Delveien.

Sta­tens veg­ve­sen har lagt seg fla­te, og har truk­ket video­en fra net­tet. Det hol­der ikke. De må ret­te opp ska­de­ne som har skjedd som føl­ge av deres mis­vi­sen­de pro­pa­gan­da.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen dri­ter seg ut i ny video hvor man igjen kland­rer offe­ret @presserom

Print Friendly, PDF & Email

Blindsoner og korte skjørt

Bil­de på top­pen, fra Wiki­me­dia Com­mons. By Phil­ma­rin (Own work).  CC BY-SA 3.0. At bil­det viser en bil fra DHL, er til­fel­dig. Jeg er ikke kjent med at sjå­fø­rer fra DHL har vært involvert i den type påkjørs­ler som omta­les.

Se også inn­legg fra Syk­lis­te­nes gene­ral­sek­re­tær Mor­gan Ander­sen i Aften­pos­ten. Det er ingen ny pro­blem­stil­ling, så jeg har kom­men­tert det tid­li­ge­re. I den tid­li­ge­re saken fikk Laste­bil­ei­er­for­bun­det med seg bilist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk. Den­ne offer­kland­rings­or­ga­ni­sa­sjo­nens hoved­bud­skap er at vi må bru­ke refleks og hjelm, og hol­de oss unna laste­bi­ler. For bile­ne skal fram!

Nor­ges Laste­bil­ei­er­for­bund (NLF) har igjen lan­sert en kam­pan­je om at jen­ter ikke må gå  kor­te skjørt, og hol­de trygg avstand til sto­re og ster­ke menn, for å sik­re seg mot å bli vold­tatt.

Eller det var visst ikke akku­rat slik.  Bytt ut jen­te­ne med barn og and­re folk, bytt ut det kor­te skjø­re­tet med syk­kel og den sto­re, ster­ke man­nen med en mann bak rat­tet i en stor, sterk og far­lig laste­bil. Bud­ska­pet er like­vel det sam­me: Poten­si­el­le ofre må pas­se seg, for ikke å bli vir­ke­li­ge ofre. Noen ste­der kan bli far­li­ge på grunn av and­re, og Laste­bil­ei­er­nes og Sta­tens veg­ve­sens bud­skap til syk­len­de og fot­gjen­ge­re er: Hold dere unna, dere har selv ansva­ret for ikke å bli drept. I den sis­te kam­pan­jen er det barn som må ta ansva­ret for at de ikke blir ihjel­kjørt av mons­ter­bi­ler.

Con­ti­nue read­ing Blind­so­ner og kor­te skjørt

Print Friendly, PDF & Email

Skal signalet være at hvis du kjører uforsiktig og dreper noen, risikerer du en kraftig depresjon?

Advo­kat­for­enin­gen har laget et rolle­spill om straff som ble pre­sen­tert under Aren­dal­s­uka <eidt> Det har vært så mye i media om Aren­dal­s­uka, så jeg trod­de at den var for­ri­ge uke. Men den begyn­ner visst i dag</edit>.  Jeg har ikke sett rolle­spil­let, bare lest om det og lest inn­leg­get av lede­ren i Oslo krets av Advo­kat­for­enin­gen, Mar­te Svar­stad Brodt­korb, Når tra­ge­di­er straf­fes med feng­sel. Sce­na­ri­et beskri­ves som føl­ger:

En kvin­ne­lig bilist kjø­rer 3–4 sekun­der med solen i øyne­ne, og en fot­gjen­ger dør. Spørs­må­let jury­en og pub­li­kum skal ta stil­ling til er; skal bilis­ten idøm­mes feng­sels­straff, og hvor lang skal den even­tu­elt være?”

Det er gans­ke åpen­bart at den­ne saken er utgangs­punkt for rolle­spil­let. Jeg har ikke lest dom­men. Men NRK gjen­gir det­te avsnit­tet fra dom­men:

I retts­pa­pira frå Dram­men Ting­rett går det fram at dram­mens­kvin­na fekk sola rett i and­le­tet. Ho strek­te seg opp i setet for å få betre sikt i skug­gen frå taket. Ho brem­sa ikkje opp då ho mis­ta sik­ten.”

Con­ti­nue read­ing Skal sig­na­let være at hvis du kjø­rer ufor­sik­tig og dre­per noen, risi­ke­rer du en kraf­tig depre­sjon?

Print Friendly, PDF & Email

Tulleoppslag om syklister i NRK Sogn og Fjordane @NRKSF

Bil­det på top­pen har ikke noe med saken å gjø­re. Det er noen syk­lis­ter i Sveits, som gjør seg klar til en gans­ke hef­tig utfor­kjø­ring. Men jeg så ikke at noen av dem syk­let for­bi biler.

Hvis medie­ne kan skri­ve noe neg­a­tivt om syk­lis­ter, så gjør det det og gir det sto­re opp­slag. En ama­tør­vi­deo av syk­lis­ter som noen bilis­ter ikke liker, og det er stort opp­slag. Klikk­hore­ne i media vet at det gir man­ge klikk, så her er det bare å kjø­re på.

De sis­te, i alle fall som jeg har sett, er et opp­slag fra NRK Sogn- og Fjorda­ne om noen syk­lis­ter som er ufor­skam­me­de at de syk­ler for­bi bilis­ter. Slikt er blas­fe­mi for de bil­re­li­giø­se. Blant de bil­re­li­giø­se er det man­ge jour­na­lis­ter, blant dem er åpen­bart Odd­leif Løset, som skrev saken hos NRK Sogn og Fjorda­ne.

Den­ne Øystein Eide, som har sendt inn video­en, har åpen­bart dår­lig gang­syn og øye­mål — kan­skje så dår­lig at han ikke bur­de kjø­re bil i tra­fik­ken. Han sier:

Det er eit under at det gjekk bra med den sis­te syk­lis­ten. Han var kan­skje ein meter eller to frå den møtan­de bilen”

Video­en viser at syk­lis­te­ne had­de langt stør­re mar­gin. Det vir­ker som om situa­sjo­nen var helt ufar­lig. Men syk­lis­te­ne kren­ket bilis­te­nes hel­li­ge grunn, og kren­ket dess­uten en bilist ved å syk­le for­bi ham. Slikt gjør man ikke ustraf­fet i Nor­ge.

<edit>Når har føre­ren av den møten­de bilen, en taxi, uttalt seg: Møtan­de bilist opp­lev­de ikkje for­bi­syk­lin­ga som dra­ma­tisk. Så det var åpen­bart ikke så dra­ma­tisk som Øystein Eide opp­lev­de det, og som super­syk­list og lens­mann Arne Johan­nes­sen tol­ket video­en. Det er også fris­ten­de å leg­ge til: Arne Johan­nes­sen var len­ge leder av Poli­ti­ets fel­les­for­bund, og være svært ofte i media. Kan­skje sav­ner han litt av opp­merk­som­he­ten, og synes det blir litt vel stil­le som redion­lens­mann i Ind­re Sogn.</edit>

Dess­uten: Det er et langt mer alvor­lig pro­blem med alle bilis­te­ne som pres­ser seg for­bi syk­lis­ter når det er møten­de tra­fikk og det ikke er plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring, ofte med langt mind­re enn én meter kla­ring. Det fin­nes man­ge video­er av det­te. Men det er så dag­lig­dags at det åpen­bart ikke ins­ter­es­se­rer medie­ne. Dess­uten kjø­rer vel bil­re­li­giø­se jour­na­lis­ter slik selv, og synes det er helt OK.

De får selv­føl­ge­lig en politi­mann til å utta­le seg kri­tisk, region­lens­mann i Sogn, Arne Johan­nes­sen. En som angi­ve­lig skal være ivrig syk­list. Men som ikke synes å ha bed­re øye­mål enn Øystein Eide. Enten er han feil­si­tert, han skry­ter på seg man­ge bak­ker eller han lider av det sam­men som man­ge jour­na­lis­ter, blant dem Odd­leif Løv­set og jour­na­lis­ter flest. Mang­len­de, gans­ke ele­men­tæ­re regne­fer­dig­he­ter og evnen til å se når tall åpen­bart er feil. Han har syk­let 750 km og 16.000 høyde­met­re, kan vi lese.

Han må være glad i eks­trem­syk­ling. 16.000 høyde­met­re for­delt på 750 km gir en gjen­nom­snitts­stig­ning på ca 4,7%. Men det er hvis han bare har syk­let 750 km bare opp­over. Reg­ner vi med at han fak­tisk syk­let ned igjen også fra alle bak­ke­ne, vil stig­nin­gen for­de­le seg på omtrent halve dis­tan­sen, og der­med dob­les stig­nings­pro­sen­ten. Hvis han har syk­let ca 375 km med 9,4% stig­ning i snitt, og ned omtrent like mye, da skal han være eks­tremt gla­di å syk­le mot­bak­ker. En av de har­des­te bak­ke­ne i årets Tour de Fran­ce, opp til Col du Gali­bi­er har en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 6,9%.

Syk­ke­len er rask og effek­tiv i ned­over­bak­ke, sær­lig når det er svin­ger. Bilis­ter har pro­ble­mer med å føl­ge gode syk­lis­ter ned­over. Spør noen av de som har vært pas­sa­sje­rer i Dag Otto Laur­ti­sens bil på noen av fjell­e­tap­pe­ne i Tour de Fran­ce. Selv syk­ler jeg ikke vel­dig fort ned­over. Egent­lig er jeg gans­ke pyse­te. Men like­vel blir jeg rela­tivt ofte lig­gen­de bak lang­som­me bilis­ter ned svin­ge­te bak­ker. Men det er ikke man­ge gan­ger jeg har syk­let for­bi noen av dem.

Når noen viser video av en syk­list som lig­ger foran en bil i kan­skje 30 sekun­der, uten at bilis­ten kan kjø­re for­bi, eks­plo­de­rer kom­men­tar­fel­te­ne av syk­kel­ha­ten­de bilis­ter. Man­ge kom­mer trek­ken­de med man­ge bilis­ters sutte­klut blant tra­fikk­reg­le­ne, § 12 nr 4, som lyder:

Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stan­se.”

Den­ne bestem­mel­sen gjel­der også når syk­lis­ter vil for­bi bilis­ter, selv om man­ge bilis­ter vil ha pro­ble­mer med å inn­se det. Så bilis­ten i den­ne saken bur­de ha sør­get for å slip­pe syk­lis­te­ne for­bi, ikke lage bråk om hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne var.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

Medienes kampanje mot syklister virker. @Aftenposten koker tynn agurksuppe på en meningsmåling

Tre av fem Oslo-folk mener syk­lis­ter er dår­li­ge til å over­hol­de tra­fikk­reg­le­ne” kan vi lese i Aften­pos­tens Oslo­by. Den­ne syl­tyn­ne agurk­sup­pen er kokt på en menings­må­lig utført for Gjen­si­di­ge for­sik­ring. Hva Gjen­si­di­ge vil med sli­ke opp­lys­nin­ger, er for meg kom­plett ufor­ståe­lig.

<edit>Folk flest kan ikke tra­fikk­reg­le­ne, sær­lig ikke de reg­le­ne som gjel­der for syk­ling. Vi ser sta­dig at folk dik­ter opp sine egne reg­ler, f.eks. om at det ikke er lov å syk­le over gang­felt, at det ikke er lov å syk­le to i bred­den, og at det ikke er lov å syk­le i kjøre­fel­tet når det er gang- og syk­kel­vei ved siden av. Så kri­ti­se­rer de syk­lis­ter for ikke å føl­ge de reg­le­ne de selv har dik­tet opp. Media videre­brin­ger gjer­ne dikt­nin­gen, til tross for at at den er totalt blot­tet for lit­te­rære kva­li­te­ter. Bare for å slå det fast: Det er lov å syk­le over et gang­felt, det er lov å syk­le to i bred­den, og det er lov å syk­le i kjøre­fel­tet, selv om det går en gang- og syk­kel­vei ved siden av. Hva som som stort sett ikke kan tra­fikk­reg­le­ne måt­te mene om and­res even­tu­el­le brudd på tra­fikk­reg­ler, er helt uinteressant.</edit>

Det er agurk­tid, og det ser ut til at man har pro­ble­mer med å få Trollpik­ken opp å stå igjen. Trol­let har erek­sjons­pro­ble­mer. Når det er kon­sta­tert, er det like uin­ter­es­sant som å ven­te på at Man­nen skal fal­le. Noe må jour­na­lis­te­ne fin­ne på for å fyl­le avi­sen og gene­re­re klikk. En tåpe­lig menings­må­ling og syk­kel­hets, det er all­tid suk­sess på klikk­hore­top­pen. Stopp pres­sen!

Con­ti­nue read­ing Medie­nes kam­pan­je mot syk­lis­ter vir­ker. @Aftenposten koker tynn agurk­sup­pe på en menings­må­ling

Print Friendly, PDF & Email

Sikring ved arbeider m.m. på vei: byggherre må gjøres ansvarlig!

Nok en gang får vi bret­tet ut en tra­gisk, og helt unød­ven­dig hen­del­se i ret­ten. En laste­bil­sjå­før ryg­get på en gang- og syk­kel­vei i nær­he­ten av en sko­le, kjør­te på og drep­te en 11-åring på vei til sko­len. Sjå­fø­ren er til­talt for uakt­somt drap, en til­tal­te som etter min mening er helt på sin plass. Det synes ikke å være sær­lig tvil om hen­del­ses­for­lø­pet.

Sli­ke hen­del­ser omta­les gjer­ne som ulyk­ker. Det er mis­vi­sen­de. Ulyk­ker, det er slikt som skjer gans­ke ufor­skyldt. Men såkal­te “tra­fikk­ulyk­ker” skjer sjel­den ufor­skyldt. Selv prø­ver jeg å bru­ke beteg­nel­ser som påkjør­sel eller kol­li­sjon, ikke ulyk­ke. Og bile­ne har fører, så man bli påkjørt av e bilist, ikke av en bil.

Vi kan star­te med to utgang­punkt. Laste­bil­sjå­fø­ren kjør­te på en gang- og syk­kel­vei. Der er det ikke lov å kjø­re med bil. Å kjø­re der, må i seg selv reg­nes som uakt­somt.

Laste­bil­sjå­fø­ren ryg­get på den­ne gang- og syk­kel­vei­en. Det­te er bestem­mel­sen om ryg­ging i tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1:

Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller ska­de.”

Con­ti­nue read­ing Sik­ring ved arbei­der m.m. på vei: bygg­her­re må gjø­res ansvar­lig!

Print Friendly, PDF & Email