Category Archives: Varemerker

Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering?

WIMG_0223_DxOBil­led­hug­ge­ren Gus­tav Vige­land døde i 1943. Da nytt­års­fyr­ver­ke­riet gikk til værs rundt mid­natt nytt­års­af­ten 2013, var det gått 70 etter utlø­pet av Gus­tav Vige­lands døds­år. Verne­ti­den var der­med løpt ut og hans verk falt i det fri.

Men Oslo kom­mu­ne, som eier de fles­te av hans skulp­tu­rer, og Vige­lands­mu­se­et liker ikke tan­ken på at de ikke len­ger skal ha kon­trol­len over og inn­tek­ter fra Gus­tav Vige­lands kunst. I et for­søk på igjen å fes­te gre­pet om kuns­ten og der­med få en slags for­len­gel­se av ver­net, har man gått i gang med å regist­re­re en rek­ke vare­mer­ker.

Det er ikke en slem og grå­dig USA-eid medie­gi­gant som for­sø­ker seg på den­ne type retts­li­ge krum­spring for å sik­re sine ret­tig­he­ter et slags evig liv. Det er Oslo kom­mu­ne! Som inn­byg­ger i Oslo synes jeg det er for­stem­men­de at kom­mu­nen opp­trer på en slik måte. Par­ti­et Venst­re har fle­re gan­ger kom­met med kri­tis­ke utta­lel­ser om opp­havs­ret­ten som de øns­ker å libe­ra­li­se­re, her­under å kor­te ned verne­ti­den (syns­punk­ter jeg i stor grad er uenig i, men det er en annen sak). Det er en etat som ledes av venstre­by­råd Hall­stein Bjercke, som for­sø­ker seg på det­te. Egent­lig bur­de ikke det­te vært et juri­disk spørs­mål. Kul­tur­eta­ten i Oslo kom­mu­ne bur­de inn­se at de nå er i ferd med å dum­me seg grun­dig ut, og skrin­leg­ge hele pro­sjek­tet. Det man nå for­sø­ker seg på er dår­lig kulturpolitikk.

Con­ti­nue read­ing Bør opp­havs­retts­lig verne­tid kun­ne for­len­ges ved vare­merke­re­gist­re­ring?

Print Friendly, PDF & Email

Fra i dag er verk av disse opphavsmenn fri!

WIMG_0223_DxOOpp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Der­for er 1. janu­ar den dagen i året en rek­ke verk “fal­ler i det fri”. Fra og med i dag er verk skapt av opp­havs­menn som døde i 1943 fri.

Her er noen, hvis ver­ker vi fra i dag kan frem­stil­le eksemp­lar av og gjø­re til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten uten å spør­re noen om lov, og uten å beta­le til opp­havs­man­nens arvinger.

Gus­tav Vige­land. Der­for kan jeg fra og med i dag bru­ke bil­der av f.eks. “Sinna­tag­gen”, uten å spør­re noen om lov og uten å beta­le for å bru­ke det­te ver­ket. [Noen har på Twit­ter påpekt at foto­gra­fen har ret­tig­he­ter til bil­det. Vi kan ikke fritt utnyt­te and­res bil­der. Men vi kan ta våre egne bil­der, slik jeg har gjort, og utnyt­te dis­se som man vil.] Nylig kun­ne vi lese at Vigle­land-muse­et er redd for mis­bruk, hva de nå måt­te mene med det. De mode­re­rer seg litt i Dags­avi­sen dagen etter.

Ja, de må reg­ne med at det nå vil bli fle­re Sinna­tag­gen-suve­ni­rer enn hva det har vært før. Det er en kon­se­kvens av at ver­ke­ne blir fri, og det må muse­et aksep­te­re. Fra i dag har ingen ene­rett til Vige­lands ver­ker. Der­for blir det feil når Vige­lands-muse­et i føl­ge Øst­lands­sen­din­gen mener det “øker faren for ulov­lig utnyt­tel­se til kom­mer­si­el­le for­mål”. Poen­get er at det ikke len­ger vil være ulov­lig å utnyt­te ver­ke­ne, ei hel­ler til kom­mer­si­el­le for­mål. Man kan fra i dag helt lov­lig lage pla­ka­ter og post­kort med Vige­lands verk. Hvem som helst kan gjø­re det, vi behø­ver ikke spør­re noen om lov og ingen kan kre­ve vederlag.

Con­ti­nue read­ing Fra i dag er verk av dis­se opp­havs­menn fri!

Print Friendly, PDF & Email

Beskytte brunost?

IGPBrun­os­ten kan bli svensk” kan vi lese i en alar­me­ren­de over­skrift i VG. I dag kan brun­ost lages på svensk melk, og det vil visst tre av fire nord­menn ha slutt på. “vi nord­menn [bur­de] kla­re å beskyt­te brun­os­ten mot juks og fan­te­ri”, sier direk­tør Nina Sun­dqvist i Mat­merk til VG. Vi kan også lese at nord­menn vil beskyt­te blant annet fåri­kål, skrei og røkelaks.

Nå er kan­skje det størs­te pro­ble­met at man ikke bur­de få lov til å kal­le brun­ost for en ost, i og med at det fak­tisk ikke er ost. Det er en del gul jukse­ost som sel­ges med beteg­nel­ser som “revet” o.l, i håp om at folk ikke skal opp­da­ge at det er et syn­te­tisk pro­dukt og ikke ost. Det kan de ikke sel­ge som ost. Det­te er et spørs­mål om ville­den­de mar­keds­fø­ring. Men det lar jeg ligge.

Opp­rin­ne­lig var vare­mer­ker en form for for­bru­ker­be­skyt­tel­se. Når et pro­dukt had­de en pro­du­sents mer­ke, skul­le man være sik­ker på at man fikk et pro­dukt fra den­ne prod­sen­ten. Etter hvert har mar­keds­fø­rin­gen blitt vel så vik­tig. Med man­ge uli­ke lisens­pro­duk­ter, og man­ge merke­va­rer pro­du­sert i de sam­me fab­rik­ke­ne, sier ikke vare­mer­ket nød­ven­dig­vis så mye om opprinnelsen.

Con­ti­nue read­ing Beskyt­te brun­ost?

Print Friendly, PDF & Email

Bedre vern av immaterielle verdier

Regje­rin­gen har i mars og april lagt fram et lov­for­slag og en stor­tings­mel­ding, som beg­ge har som mål å styr­ke ver­net for imma­te­ri­el­le ver­di­er og ret­tig­he­ter. Lov­for­sla­get Prop 8L (2012–2013) skal stry­ke hånd­he­vings­be­stem­mel­se­ne i eksis­te­ren­de lov­giv­ning. Stor­tings­mel­ding 28 (2012–2013), “Uni­ke ide­ar, sto­re ver­di­ar – om imma­te­ri­el­le ver­di­ar og ret­tar”, for­tel­ler hva regje­rin­gen vil gjø­re frem­over på det­te området.

Håndheving av rettigheter — lovforslaget

Det kan være en bety­de­lig for­skjell mel­lom å ha rett og å rett. Det hjel­per lite å ha rett hvis den­ne ret­ten i prak­sis er vans­ke­lig å hånd­heve. Regje­rin­gen frem­met nylig for­slag om lov­end­rin­ger for å styr­ke hånd­he­vin­gen av imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter, som vil bidra til å gjø­re det enk­le­re for de som har rett også å få rett.

Con­ti­nue read­ing Bed­re vern av imma­te­ri­el­le ver­di­er

Print Friendly, PDF & Email

Høyesteretts dom i Tripp-Trapp saken

Så har Høy­este­retts dom i Tripp-Trapp saken blitt lagt ut på nett, og det har vært mulig å lese den. Jeg har tid­li­ge­re omtalt saken, før Høy­este­retts dom fore­lå, her. Strids­spørs­må­let var om sto­len “Oli­ver” til høy­re på bil­det, kren­ket en even­tu­ell opp­havs­rett til sto­len “Tripp-Trapp”, til venstre.

Dom­men er enstem­mig og Stok­ke / Ops­vik fikk med­hold på alle de tre vik­ti­ge punktene:

  • Tripp-Trapp sto­len er et åndsverk.
  • Oli­ver er en krenke­slse av opp­havs­ret­ten til Tripp-Trapp.
  • Trumf bruk av utsag­net “Den­ne flot­te barne­sto­len vokser med bar­net ditt” kren­ket Stok­kes eme­rett til vare­mer­ket “Sto­len som vokser med bar­net”.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­retts dom i Tripp-Trapp saken

Print Friendly, PDF & Email

Man får ikke patent på ord, Aftenposten

Tøft å ta patent på ord” skri­ver Aften­pos­ten 17.06.2012 (papir) og avslø­rer sin uvi­ten­het alle­re­de i over­skrif­ten. Ingen får patent på ord. Patent er for­be­holdt opp­fin­nel­ser av tek­nisk karak­ter. Det kan godt hen­de at Ekor­nes har hatt patent på noen av de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne i Stress­less-sto­len. Men de vil ald­ri kun­ne få patent på ordet “Stress­less”. Der­imot kan de få vare­merke­be­skyt­tel­se, som er noe annet enn patent.

Con­ti­nue read­ing Man får ikke patent på ord, Aften­pos­ten

Print Friendly, PDF & Email

Louis Vuitton truer ytringsfriheten

NRK mel­der at “Mote­gi­gant [Louis Vuit­ton] vil inn­dra Dar­fur-male­ri”. Den dans­ke kunst­ne­ren Nadia Plesner har laget bil­det “Dar­fur­ni­ca”. Bil­det er en kom­men­tar medie­nes blan­ding av kjen­dis­stoff og kata­stro­fer. Louis Vuit­ton-ves­ken repre­sen­te­rer kjen­di­s­ver­den i bil­det. Nå kre­ver Louis Vuit­ton bil­det beslag­lagt og 75.000 kr pr dag i dag­bø­ter hvis det blir hengende.

Vi er for­fer­det over at Plesner igjen bru­ker vårt vare­mer­ke ulov­lig i sin kunst, sier en tal­s­per­son for Louis Vuit­ton til Dan­marks Radio.”

Con­ti­nue read­ing Louis Vuit­ton tru­er ytrings­fri­he­ten

Print Friendly, PDF & Email

Varemerker og ytringsfrihet

Utgangs­punk­tet for dis­se reflek­sjo­ne­ne er to kon­kre­te saker: Blog­ge­ren Chris­tof­fer Biong skrev en sak om merke­ord­nin­gen “Nyt Nor­ge” med tit­te­len Nyte Nor­ge? Chris­tof­fer Biong mener at kam­pan­jen gir et uær­lig bil­de av norsk land­bruk. Det er slett ikke slik at norsk land­bruk har høy kva­li­tet og har god dyre­vel­ferd. Chris­tof­fer Biong har blant annet den­ne illust­ra­sjo­nen om norsk kyllingoppdrett.

I for­bin­del­se med reklame­kam­pan­jer som gir et falsk bil­de av norsk land­bruk anbe­fa­ler jeg også Anne Vikens blogg­inn­legg “Nei til Tines lögn­ak­ti­ge pro­dukt­re­kla­me, ja til kyr på bei­te. Anne Viken er vete­ri­nær, og har såle­des gode fag­li­ge for­ut­set­nin­ger for å mene noe om dyre­hold i norsk land­bruk. Men det er ikke land­bruk som er tema den­ne gangen.

31. august 2010 mot­tok Chris­tof­fer Biong brev fra Mat­Merk ved advo­kat Nina Heg­dahl med krav om at han slut­tet å bru­ke logo­en, her gjen­gitt fra hans inn­legg Trues med søks­mål av Nyt Nor­ge. Bre­vet lyder:

Krav om umid­del­bar fjer­ning av urett­mes­sig bruk av logo­en NYT NORGE

Det vises til din Face­bo­ok side og din blogg hvor du omta­ler merke­ord­nin­gen Nyt Nor­ge og i for­bin­del­se med den­ne bru­ker logo­en NYT NORGE. Vi kre­ver at du umid­del­bart fjer­ner alle Nyt Nor­ge logo­ene, både på Face­bo­ok, blog­gen og even­tu­elt and­re ste­der hvor logo­en er brukt.

Det er KSL mat­merk som eier fel­les­mer­ket Nyt Nor­ge og din bruk av mer­ket er urett­mes­sig. Der­som logo­ene ikke fjer­nes vil KSL mat­merk vur­de­re søks­mål med krav om veder­lag og erstat­ning for den urett­mes­si­ge bruken.”

Con­ti­nue read­ing Vare­mer­ker og ytrings­fri­het

Print Friendly, PDF & Email

Rettigheter til fossilet Ida

Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert Jørn Hurums øns­ke om “copy­right” på fos­si­let “Ida”. Patent­sty­ret pek­te også på at opp­havs­rett var uak­tu­elt, men at Natur­his­to­risk muse­um kun­ne og bur­de søke vare­merke­be­skyt­tel­se. På spørs­mål om Jørn Hurum bør kjap­pe seg, svar­te sek­sjons­sjef Jens Her­man Ruge hos Patent­sty­ret 6. juni 2009: “–Det må han. Han bør søke i dag.” Jeg får leg­ge til at det er musé­ets admi­ni­stra­sjon, ikke Jørn Hurum som bur­de ha sør­get for even­tu­el­le registreringer.

Nå har muse­et som­let, og et lite fir­ma i Far­sund har sendt inn søk­nad om vare­merke­be­skyt­tel­se for navn og logo.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til fos­si­let Ida

Print Friendly, PDF & Email