Category Archives: Andorra

Les vins du Tour de France 2021. 16. etappe: Pas de la Case — Saint-Gaudens

Det var trist at Edvald Boa­sson Hagen kom uten­for tids­gren­sen og ikke får fort­set­te Tour de Fran­ce. Han har ikke vært sitt gam­le jeg, men jeg had­de ikke ven­tet at han skul­le ryke ut på den­ne måten. Men er man tom for kref­ter, så er man tom for kref­ter. Jeg fulg­te etap­pen på fransk TV, og av en eller annen mer­ke­lig grunn er ikke de så opp­tatt av de nors­ke syk­lis­te­ne. De var vel­dig opp­tatt av hvor­dan det gikk med Guil­lau­me Mar­tin, men sa ikke noe om Edvald. 

Det er sær­lig etter and­re hvile­dag man ser at ryt­ter­ne rea­ge­rer ulikt på hvi­len. Alle er slit­ne og har gans­ke sik­kert sett fram til hvile­da­gen. Men noen kom­mer ikke ordent­lig i gang igjen, i alle fall ikke med en gang. Selv om de fær­res­te av oss har vært i nær­he­ten av å være så utslitt som ryt­ter­ne er etter to uker med knall­hard syk­ling, kjen­ner vi litt av det­te: Vi har gått (eller syk­let) langt, har satt oss ned, kan­skje tatt av oss sek­ken og har spist. Da kan det være tungt å fort­set­te. En dag er kan­skje ikke nok etter det ryt­ter­ne har vært gjen­nom. I år kom­mer i til­legg at noen skal syk­le i OL, og må resti­tu­ere og omstil­le seg før de rit­te­ne star­ter. Så langt har jeg bare fått med meg at Vin­cen­zo Nibali for­la­ter Touren nå, for å kon­sen­tre­re seg om OL. Vi får se hvor man­ge som star­ter i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2021. 16. etap­pe: Pas de la Case — Saint-Gau­dens

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2021. 15. etappe: Céret — Andorre-la-Vieille

Det er noen ryt­te­re man av uli­ke grun­ner begyn­ner å like, ofte ryt­te­re som ikke nød­ven­dig­vis vin­ner så mye. For meg er Bauke Molle­ma en slik ryt­ter. Så jeg lik­te at han vant i går. Jeg reis­te til Frank­ri­ke i går, uten at jeg kom­mer til å se noen av etap­pe­ne live i år. De pas­ser­te mitt områ­de sist tors­dag. Men det betyr at jeg var på rei­se da i de syket i går og ikke fulg­te så godt med. Jeg har måt­tet hol­de meg til resul­tat­lis­ter og opp­sum­me­rin­ger. I opp­sum­me­rin­gen på fransk TV er de, ikke sær­lig over­ras­ken­de, vel­dig opp­tatt av at Guil­lau­me Mar­tin lig­ger på andre­plass sammenlagt.

Dagens etap­pe til Andor­ra er 191,3 km. Ryt­ter­ne skal over fire kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, en andre­ka­te­go­ri og tre første­ka­te­go­ri. Nok en gang er det mål­gang etter ned­kjø­ring fra den førs­te top­pen. Det er gans­ke ufor­ut­sig­bart hvem som vil vin­ne en etap­pe som det­te. Mine elen­di­ge resul­ta­ter i Tour Mana­ger viser at jeg ikke er vel­dig god til å pluk­ke vin­ne­re. Jeg tror ikke at det­te vil være en etap­pe hvor de som er igjen av spur­ter­ne vil få pro­ble­mer med tidsgrensen. 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2021. 15. etap­pe: Céret — Andor­re-la-Vie­il­le

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2016 — 10. etappe. Escaldes-Engordany — Revel

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2016 — 9. etappe. Vielha Val d’Aran — Andorre Arcalis

Chris Froo­me som etappe­vin­ner og i gult, kank­sje litt tid­li­ge­re enn plan­lagt. I dag går etap­pen i Spa­nia og Andor­ra, med mål­gang i Andor­ra. Det ski­ler drøyt to minut­ter mel­lom leden­de Chris Froo­me og Richie Por­te på 18. plass, og ytter­li­ge­re et drøyt minutt ned til Alber­to Con­ta­dor. I dag er det nye top­per, og avslut­ning på top­pen av en høy­ka­te­go­ri stig­ning. Så vi må reg­ne med nye angrep.

TdF2016_09Det kan være stor for­skjell mel­lom den spans­ke og den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Det kom­mer varm og tørr luft sør­fra mot de syd­vend­te siden av Pyre­ne­ene. Som nevnt har man ved Pau en føhn­vind­ef­fekt. Men på fransk side dan­ner Mas­sif Cen­tral (Mon­tag­ne Noir) og Pyre­ne­ene en trakt om kon­sen­tre­rer den ofte kjø­li­ge og fuk­ti­ge atlan­ter­havs­luf­ten som kom­mer vest­fra. Når den tref­fer fjel­le­ne i trak­ten, pres­ses den opp og ned­kjø­les, og den gir fra seg regn. Mitt inn­trykk er at det svært ofte er tåke og regn på den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Jeg synes det­te satel­litt­bil­det fra NASA gir et godt bil­de av top­gra­fi­en ved Pyré­né­ene, og det viser “trak­ten” mel­lom det­te og Mas­sif Central.

Jeg må erkjen­ne at jeg ikke er vel­dig godt kjent med spans­ke viner. Vi er fort­satt gans­ke høyt oppe i fjel­let, og et styk­ke fra de mest kjen­te spans­ke vin­om­rå­de­ne. Det som synes å lig­ge nær­mest er Cos­ter del segre. Men om jeg tol­ker kar­te­ne rett, går etap­pen litt nord for det­te vinor­må­de, i alle fall nord for de vik­tigs­te dele­ne. Iføl­ge Hugh John­son og Jan­cis Robin­son har Gra­nacha (som jeg gjer­ne beteg­ner med det frans­ke nav­net Gre­nache) og Maca­beo et stort poten­sia­le i det­te områ­det. Men det dyr­kes i stor grad Tempra­nil­lo og inter­na­sjo­na­le druer.

Hoved­sta­den i Andor­ra, Andor­ra la Vel­la, frem­står som en stor tax­free butikk. Som et lite land klemt mel­lom to sto­re, kan det leve godt med et lavt avgifts­nivå, så len­ge folk fra and­re land leg­ger igjen mye pen­ger i lan­det. Etter at res­ten av den vest­li­ge ver­den had­de inn­ført restrik­sjo­ner på røy­king, og i stor grad begren­set mar­keds­fø­rin­gen, var det i Andor­ra rekla­me for og nær­mest pal­le­salg av siga­ret­ter sist jeg var der, i 2010. Om jeg hus­ker rett, ble man også til­budt smaksprøver.

SIMG_2560_DxO

Jeg kan ikke si at Andor­ra er et spen­nen­de sted å besø­ke. Men det er ikke lett å krys­se Pyre­ne­ene. Andor­ra lig­ger i et pass hvor det er mulig å krys­se. Når jeg har vært i Andor­ra noen gan­ger har det først og fremst vært for­di det­te har vært en av gans­ke få ruter mel­lom Spa­nia og Frank­ri­ke. Skjønt førs­te gan­gen var jeg der mest av nys­gjer­rig­het. Jeg er fasci­nert at sli­ke mikro­land. I et Euro­pa hvor lan­de­ne for en stor del har vært i mer eller mind­re kon­stant krig med hver­and­re gjen­nom man­ge hund­re år, hvor­dan har de over­levd uten å bli knust av eller mel­lom euro­pe­is­ke stormakter?

Det er den stra­te­gis­ke belig­gen­he­ten som har gjort at lan­det lig­ger der og har fort­satt som en slags selv­sten­dig stat. Ver­ken Frank­ri­ke eller Spa­nia kun­ne aksep­te­re at et så stra­te­gisk områ­de ble en del av det and­re lan­det. Der­for ble det etab­lert som et coprin­ci­pat, styrt av to prin­ser. Den ene er den frans­ke pre­si­den­ten, den and­re er bis­ko­pen i den spans­ke pro­vin­sen Urgell. Vis­snok var det slik at de to prin­se­ne etter den­ne avta­len had­de rett til en natt i året med den penes­te jen­ta i Andor­ra. Om det er noe som fort­satt er opp­rett­hold og som prak­ti­se­res, vet jeg ikke — men jeg tvi­ler i alle fall på at det er noe som skjer offi­si­elt. For ikke man­ge åre­ne siden ble det inn­ført en form for demo­kra­ti i Andor­ra, med stem­me­rett for de som bor der. Men jeg kjen­ner ikke detal­je­ne i Andor­ras statsforfatning.

Man­ge rei­ser på dags­tur fra Spa­nia og Frank­ri­ke for å hand­le i Andor­ra. Toll­kon­trol­len inn til Spa­nia og Frank­ri­ke er gans­ke nitid. Det kan det en idé å rei­se inn i Andor­ra på etter­mid­da­gen, over­nat­te der og rei­se vide­re for­mid­da­gen etter. Da unn­går man de lan­ge køene inn, og ikke minst gjen­nom toll­kon­trol­len ut. Selv om folk som ikke er fra Spa­nia eller Frank­ri­ke ikke kon­trol­le­res like nøye, hav­ner man i den sam­me køen. Rei­ser man i den nors­ke som­mer­fe­rie­ti­den, er det abso­lutt lav­se­song i Andor­ra. Man kan der­for over­nat­te bil­lig i Andor­ra på den­ne tiden av året. I til­legg til shop­ping­tu­ris­me, har “Pri­vat ban­king”, som er en for­skjøn­nen­de omskri­ving av “Skatte­pa­ra­dis” vært en vik­tig inn­tekts­kil­de for Andor­ra. Andor­ra lig­ger i et pass med bratt fjell på beg­ge sider. Ski­tu­ris­me er også vik­tig i Andor­ra. Bil­det neden­for er utsikt omtrent fra der dagens etap­pe går i mål, Arcalis.

SIMG_2580_DxO

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Jeg er ikke over­be­vist om at Andor­ra  er ste­det jeg vil­le ha fore­truk­ket for en dags pau­se. Sær­lig mye inter­es­sant vin er det ikke her, så vi tar også en dags pause.

Jeg vil bru­ke en del av hvile­da­gen til å kjø­re til Wash­ing­don Dul­les Inter­na­tio­nal Air­port, for å fly til­ba­ke til Frank­ri­ke. Jeg håper på å være til­ba­ke i vår lei­lig­het tids­nok til å kun­ne se slut­ten på nes­te etappe.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email