Category Archives: Andorra

Les Vins du Tour de France 2016 — 10. etappe. Escaldes-Engordany — Revel

 • Jeg lik­te Tom Dumou­lins sei­er på søn­dag. Både at han vant, og måten han gjor­de det på. Etter hat han kræ­sjet ut i snø­en på en av de sis­te etap­pe­ne i Giro d’I­ta­li­aa, og med det mis­tet en mulig god plas­se­ring, synes jeg han for­tjen­te noe slikt.

  Man­ge er slit­ne etter noen har­de fjell­e­tap­per, og har sik­kert satt pris på hvile­da­gen. Vi star­ter i Andor­ra, og skal ned fra Pyre­ne­ene. Det blir ikke noen lett opp­var­ming etter hvile­da­gen. Ryt­ter­ne går rett inn i en første­ka­te­go­ri­stig­ning. Der­fra er det 30–40 km gans­ke bratt ned­over, før det er små­kupert med hoved­ret­ning ned­over 130 km til mål. De vil bli kjørt inn igjen før mål. Kun de som kjem­per om klatre­trøy­en vil ha noe å hen­te her. Kan­skje er det­te en etap­pe hvor man­ge vil spa­re lage­ne til de utford­rin­ger som kom­mer, enten utford­rin­gen er å posi­sjo­ne­re seg til en spurt, eller til nye fjell. Så det­te er en etap­pe hvor et brudd kan ten­kes å gå inn.

  I Frank­ri­ke har nylig en del regio­ner blitt slått sam­men. Regio­ne­ne Lan­gue­doc-Rous­sil­lon og Midi ‑Pyre­ne­es har blitt slått sam­men, og fra 1. juli er nav­net på den nye regio­ne­ne Occi­tai­ne, og region­ho­ved­sta­den er Toulouse.

  TdF2016_10Når dea­gens etap­pe star­ter, er jeg gans­ke døgn­vill på Char­les de Gaul­le fly­plas­sen i Paris, men jeg håper at jeg kom­mer “hjem” til La Gran­de Mot­te innen etap­pen er fer­dig, slik at jeg får sett slutten.

  Jeg har ald­ri tenkt på Andor­ra som et vin­land, og det er det vel hel­ler ikke. Men når Touren er inn­om her, må man i alle fall under­sø­ke litt og se om det kan være noe å fin­ne. Og san­ne­lig rekla­me­res det også for vin­tu­ris­me i Andor­ra. Det vises til fire vin­pro­du­sen­ter, og de lig­ger alle i den syd­vend­te skrå­nin­gen på vei­en ut fra Andor­ra, mot den frans­ke gren­sen, alt­så sånn noen­lun­de langs star­ten på dagens etap­pe. Jeg vet ikke noe om dis­se vine­ne, og har ikke smakt dem. Jeg vil tro at også det­te er viner det er liten grunn til å lete etter uten­for Andor­ra, dels for­di de kan være vans­ke­li­ge å få tak i, dels for­di det nep­pe er viner som er så inter­es­san­te at det er verdt å lete etter dem. Men nes­te gang jeg måt­te hav­ne i Andor­ra, vil jeg for­sø­ke å få tak i noe av den vinen.

  De som ikke fikk gjort unna all shop­ping på hvile­da­gen, får en ny sjan­se i dag. På vei­en ned fra dagens førs­te stig­ning, like før man kom­mer til den frans­ke gren­sen, er det sto­re kjøpesentre.

  Når vi kom­mer ned fra fjel­let, er det mulig å fin­ne litt vin, selv om vi ikke er i det mest spen­nen­de vin­om­rå­det. Vi skal gjen­nom Ariege. Det er et områ­de man skal gjen­nom nes­ten hvert år, på vei til eller fra Pyré­né­ene. Jeg var inn­om Arié­ge i mai i år. Vi over­nat­tet i Foix, og jeg sør­get selv­sagt for å få tak i litt lokal vin. På hotel­let vi bod­de var det en helt OK res­tau­rant, jeg fikk inn­trykk av at det var en av de bed­re i byen. Vi spis­te lokal ørret, som var utmer­ket. Til den­ne vil­le vi ha hvit­vin. Res­tau­ran­ten had­de en lokal rødvin, men ingen lokal hvit­vin på vin­lis­ten. De mest­lo­ka­le hvit­vi­ne­ne var en fra Gail­lac, som lig­ger et styk­ke nord-øst for Tou­lou­se, og en Juran­con sec. Vi kom fra Pau, og had­de druk­ket Juran­con sec der dagen før, så det ble Gail­lac den­ne gangen.

  SIMG_4283_DxO

  WIMG_4380_DxONår en rime­lig god res­tau­rant bare har én lokal vin på vin­lis­ten, da for­tel­ler det meg at de ikke er sær­lig stol­te av sin loka­le vin. Jeg kjøp­te noen flas­ker vin i en deli­ka­tesse­bu­tikk som had­de loka­le spe­sia­li­te­ter, her­under vin. Hvis jeg skal være ærlig, og det skal kan som kjent helst være, så var det ikke noen vel­dig spen­nen­de viner. Nes­te gang jeg er i Arié­ge, vil jeg igjen drik­ke lokal vin hvis de har det. Men det er ikke en vin det er bry­et verdt å lete etter om man er and­re ste­der, og det er hel­ler ikke en vin jeg vil­le kjø­pe man­ge flas­ker av for å ha på lager.

  Etap­pen går gjen­nom Mire­poix. Det er en fin mid­del­al­der­by, hvor hus fra mid­del­al­de­ren lig­ger rundt et torg. Det er en by somer verdt å besø­ke, om man skul­le være på dis­se kanter.

  SIMG_4314_DxO

  Etap­pen pas­se­rer vest for Car­cas­son­ne, før den går i mål i Revel. Vi er nå i Lan­gue­doc. Vi skal gjen­nom Mal­pè­re før vi krys­ser Canal du Midi vest for Car­cas­sone, og kom­mer inn i Cabardès etter å ha pas­sert den. Skjønt skal vi være pir­ke­te, er vi litt vest for dis­se vinområdene.

  Nav­net Mal­père kom­mesr fra det occi­tanske nav­net male pey­re som er en lokal type sandstein.

  Mal­pè­re er det vest­ligs­te vin­om­rå­det i Lan­gue­doc. Her møtes “Mid­del­ha­vet” og “Atlan­ter­ha­vet”. Det er selv­føl­ge­lig ikke have­ne som møtes — vi er et godt styk­ke inne i lan­det. Men her fin­ner man både mid­del­havs­druer og dru­er kjent fra atlan­ter­havs­re­gio­ner, som Bor­deaux. Områ­det fikk AOC sta­tus så sent som i mai 2007, etter å ha hatt VDQS sta­tus siden 1983. Og som nevnt mer­kes atlan­ter­havs­vin­den godt i områ­det. Ryt­ter­ne kan også kom­me til å mer­ke den­ne vin­den når de krys­ser her.

  Mer enn 90% av vin­pro­duk­sjo­nen er rødvin, som i hoved­sak lages på dru­ene Mer­lot, Cot (Mal­bec) og Cin­sault. Mer­lot, som man sær­lig for­bin­der med St. Emil­lon og Pome­rol i Bor­deaux, utgjør mer enn 50% av pro­duk­sjo­nen. Også Cot, som gene­relt er mer kjent som Mal­bec, er en drue som sær­lig for­bin­des med Bor­deaux, mens Cin­sault er mer van­lig rundt Middelhavet.

  Res­ten av vinen er rosé­vin, som i hoved­sak lages på dru­ene Cin­sault, Gre­nache og Lla­do­ner pelut. Det­te er drues som for­bin­des med Mid­del­ha­vet og Rhô­ne. Men så er da også rosé­vin i utpre­get grad en Mid­del­havs­vin. Se Hachet­te guide til Mal­pè­re.

  Mal­pè­re lig­ger lengst i vest på kar­tet under. Det nes­te områ­det vi skal inn i, Cabardès, lig­ger rett nord for dette.

  Languedoc_vin

  Cabardés er iog­så pre­get av å lig­ge langt vest, med klar påvirk­ning fra Atlan­ter­ha­vet. I Cabardès bru­kes både de typis­ke “mid­del­havs­dru­ene” gre­nache og syrah, og “Bor­deaux-dru­ene” mer­lot og caber­net-sau­vig­non. I vine­ne kom­bi­ne­res kraf­ten fra det sol­rike mid­del­havs­om­rå­det med ele­gan­sen fra Aquitaine.

  Når den­ne etap­pen syk­les er jeg på rei­se fra Wash­ing­ton DC til Montpel­li­er. Kan­skje er jeg frem­me tids­nok til å få med slut­ten og opp­sum­me­rin­gen på fransk TV. I mor­gen er det mål­gang i Montpel­li­er, så da kan det nok hen­de jeg set­ter meg på syk­ke­len og syk­ler inn til målområdet.

  Les vins du Tour de France 2016

  Les Vins du Tour de France

  I vini del Giro d’Italia

  Mat og vin

  Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

  Hvor bratt er det der de sykler?

  De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

  Ønsker du bedre for­hold for syklende?

  Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
  Print Friendly, PDF & Email
 • Les Vins du Tour de France 2016 — 9. etappe. Vielha Val d’Aran — Andorre Arcalis

  Chris Froo­me som etappe­vin­ner og i gult, kank­sje litt tid­li­ge­re enn plan­lagt. I dag går etap­pen i Spa­nia og Andor­ra, med mål­gang i Andor­ra. Det ski­ler drøyt to minut­ter mel­lom leden­de Chris Froo­me og Richie Por­te på 18. plass, og ytter­li­ge­re et drøyt minutt ned til Alber­to Con­ta­dor. I dag er det nye top­per, og avslut­ning på top­pen av en høy­ka­te­go­ri stig­ning. Så vi må reg­ne med nye angrep.

  TdF2016_09Det kan være stor for­skjell mel­lom den spans­ke og den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Det kom­mer varm og tørr luft sør­fra mot de syd­vend­te siden av Pyre­ne­ene. Som nevnt har man ved Pau en føhn­vind­ef­fekt. Men på fransk side dan­ner Mas­sif Cen­tral (Mon­tag­ne Noir) og Pyre­ne­ene en trakt om kon­sen­tre­rer den ofte kjø­li­ge og fuk­ti­ge atlan­ter­havs­luf­ten som kom­mer vest­fra. Når den tref­fer fjel­le­ne i trak­ten, pres­ses den opp og ned­kjø­les, og den gir fra seg regn. Mitt inn­trykk er at det svært ofte er tåke og regn på den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Jeg synes det­te satel­litt­bil­det fra NASA gir et godt bil­de av top­gra­fi­en ved Pyré­né­ene, og det viser “trak­ten” mel­lom det­te og Mas­sif Central.

  Jeg må erkjen­ne at jeg ikke er vel­dig godt kjent med spans­ke viner. Vi er fort­satt gans­ke høyt oppe i fjel­let, og et styk­ke fra de mest kjen­te spans­ke vin­om­rå­de­ne. Det som synes å lig­ge nær­mest er Cos­ter del segre. Men om jeg tol­ker kar­te­ne rett, går etap­pen litt nord for det­te vinor­må­de, i alle fall nord for de vik­tigs­te dele­ne. Iføl­ge Hugh John­son og Jan­cis Robin­son har Gra­nacha (som jeg gjer­ne beteg­ner med det frans­ke nav­net Gre­nache) og Maca­beo et stort poten­sia­le i det­te områ­det. Men det dyr­kes i stor grad Tempra­nil­lo og inter­na­sjo­na­le druer.

  Hoved­sta­den i Andor­ra, Andor­ra la Vel­la, frem­står som en stor tax­free butikk. Som et lite land klemt mel­lom to sto­re, kan det leve godt med et lavt avgifts­nivå, så len­ge folk fra and­re land leg­ger igjen mye pen­ger i lan­det. Etter at res­ten av den vest­li­ge ver­den had­de inn­ført restrik­sjo­ner på røy­king, og i stor grad begren­set mar­keds­fø­rin­gen, var det i Andor­ra rekla­me for og nær­mest pal­le­salg av siga­ret­ter sist jeg var der, i 2010. Om jeg hus­ker rett, ble man også til­budt smaksprøver.

  SIMG_2560_DxO

  Jeg kan ikke si at Andor­ra er et spen­nen­de sted å besø­ke. Men det er ikke lett å krys­se Pyre­ne­ene. Andor­ra lig­ger i et pass hvor det er mulig å krys­se. Når jeg har vært i Andor­ra noen gan­ger har det først og fremst vært for­di det­te har vært en av gans­ke få ruter mel­lom Spa­nia og Frank­ri­ke. Skjønt førs­te gan­gen var jeg der mest av nys­gjer­rig­het. Jeg er fasci­nert at sli­ke mikro­land. I et Euro­pa hvor lan­de­ne for en stor del har vært i mer eller mind­re kon­stant krig med hver­and­re gjen­nom man­ge hund­re år, hvor­dan har de over­levd uten å bli knust av eller mel­lom euro­pe­is­ke stormakter?

  Det er den stra­te­gis­ke belig­gen­he­ten som har gjort at lan­det lig­ger der og har fort­satt som en slags selv­sten­dig stat. Ver­ken Frank­ri­ke eller Spa­nia kun­ne aksep­te­re at et så stra­te­gisk områ­de ble en del av det and­re lan­det. Der­for ble det etab­lert som et coprin­ci­pat, styrt av to prin­ser. Den ene er den frans­ke pre­si­den­ten, den and­re er bis­ko­pen i den spans­ke pro­vin­sen Urgell. Vis­snok var det slik at de to prin­se­ne etter den­ne avta­len had­de rett til en natt i året med den penes­te jen­ta i Andor­ra. Om det er noe som fort­satt er opp­rett­hold og som prak­ti­se­res, vet jeg ikke — men jeg tvi­ler i alle fall på at det er noe som skjer offi­si­elt. For ikke man­ge åre­ne siden ble det inn­ført en form for demo­kra­ti i Andor­ra, med stem­me­rett for de som bor der. Men jeg kjen­ner ikke detal­je­ne i Andor­ras statsforfatning.

  Man­ge rei­ser på dags­tur fra Spa­nia og Frank­ri­ke for å hand­le i Andor­ra. Toll­kon­trol­len inn til Spa­nia og Frank­ri­ke er gans­ke nitid. Det kan det en idé å rei­se inn i Andor­ra på etter­mid­da­gen, over­nat­te der og rei­se vide­re for­mid­da­gen etter. Da unn­går man de lan­ge køene inn, og ikke minst gjen­nom toll­kon­trol­len ut. Selv om folk som ikke er fra Spa­nia eller Frank­ri­ke ikke kon­trol­le­res like nøye, hav­ner man i den sam­me køen. Rei­ser man i den nors­ke som­mer­fe­rie­ti­den, er det abso­lutt lav­se­song i Andor­ra. Man kan der­for over­nat­te bil­lig i Andor­ra på den­ne tiden av året. I til­legg til shop­ping­tu­ris­me, har “Pri­vat ban­king”, som er en for­skjøn­nen­de omskri­ving av “Skatte­pa­ra­dis” vært en vik­tig inn­tekts­kil­de for Andor­ra. Andor­ra lig­ger i et pass med bratt fjell på beg­ge sider. Ski­tu­ris­me er også vik­tig i Andor­ra. Bil­det neden­for er utsikt omtrent fra der dagens etap­pe går i mål, Arcalis.

  SIMG_2580_DxO

  Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Jeg er ikke over­be­vist om at Andor­ra  er ste­det jeg vil­le ha fore­truk­ket for en dags pau­se. Sær­lig mye inter­es­sant vin er det ikke her, så vi tar også en dags pause.

  Jeg vil bru­ke en del av hvile­da­gen til å kjø­re til Wash­ing­don Dul­les Inter­na­tio­nal Air­port, for å fly til­ba­ke til Frank­ri­ke. Jeg håper på å være til­ba­ke i vår lei­lig­het tids­nok til å kun­ne se slut­ten på nes­te etappe.

  Les vins du Tour de France 2016

  Les Vins du Tour de France

  I vini del Giro d’Italia

  Mat og vin

  Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

  Hvor bratt er det der de sykler?

  De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

  Ønsker du bedre for­hold for syklende?

  Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
  Print Friendly, PDF & Email