Category Archives: Belgia

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 6: Dendermonde — Antwerpen

Lør­dag 31. juli 2015. Det var depri­me­ren­de å se GPS-spo­ret for gårs­da­gen. Jeg var så nær Ant­wer­pen, før det ble bare tull.

Dagens dis­tan­se: 54,2 km + 21,6 km rundt omkring i Ant­wer­pen. Totalt for dagen: 74 km. Sam­let syk­ling så lang: 643,2 km. For ruten, se Stra­va. (Har ikke laget len­ker til små­tu­rer i Ant­wer­pen.)

Jeg våk­net gans­ke tid­lig, som jeg har hatt for (u)vane å gjø­re under reTouren, selv om jeg had­de lagt meg gans­ke sent.  Jeg er van­lig­vis ikke noe mor­gen­men­nes­ke. Jeg had­de ikke fun­net noe i infor­ma­sjons­per­men på rom­met om når fro­kost­ser­ve­rin­gen var. Jeg gikk ned i fro­kost­rom­met i 8‑tiden.

Frokostrommet B&B

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 6: Den­der­mon­de — Ant­wer­pen

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 5: Gent til Gud vet hvor

Fre­dag 31. juli 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 134,5 km. Frem­drift: Kan­skje ca 30 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 569,2 km. Det er depri­me­ren­de å se på GPS-spo­ret for den­ne dagen. Det er et eksem­pel på at att og fram (eller sna­re­re fram og att) er dob­belt så langt. Men det måt­te vel kom­me en slik dag også.

I dag had­de jeg håp om å kom­me gans­ke langt, kan­skje til Baar­le Her­tog. Jeg bruk­te litt tid på å lete etter noen cacher i Gent, som jeg ikke fant. Det kan være utford­ren­de å lete etter cacher i byer. Mot­taks­for­hol­de­ne for GPS er ikke gode, slik at den blir upre­sis og vir­rer mye fra en posi­sjon til en annen. Man må tro at det ofte er til­fel­let for de som leg­ger ut cacher også, slik at koor­di­na­te­ne ikke all­tid er helt pre­si­se. Hvis man har en ordent­lig GPS, man man mid­le posi­sjo­nen. GPSen må da lig­ge en stund på ste­det, og gjør en rek­ke målin­ger som den så bereg­ner en gjen­nom­snitts­po­si­sjon av. Bru­ker man mobil­te­le­fon, har de stort sett ikke den funk­sjo­nen. Man kan også jegg posi­sjo­nen mot sat­tel­litt­bil­de­ne på Goog­le maps eller til­svarn­de. Jeg påstår ikke at de som har lagt ut cacher i Gent ikke had­de gjort det. Men det bidrar til at man ikke all­tid kan være sik­ker på posi­sjo­ner i tet­te byer.

Gent er på man­ge måter en finn syk­kel­by. Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter  og kol­lek­tiv­tra­fikk er prio­ri­tert, slik det skal være i byer, Biler er noen gan­ger nød­ven­di­ge onder, men uan­sett onder i byen, og bør behand­les der­et­ter.

Sykkelgate Gent Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 5: Gent til Gud vet hvor

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 4: Roubaix — Gent

Tors­dag 29. juli 2015, Olsok. Syk­let dis­tan­se i dag: 95,2 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 434,7 km. For hele ruten, se Stra­va.

Gårs­da­gens etap­pe var lang, og hang i da jeg våk­net. Det var gans­ke kjø­lig, og innen jeg var fer­dig med fro­kos­ten, plask­reg­net det. Det var gans­ke lett å bestem­me seg for at det­te ikke skul­le bli en ny, anstren­gen­de etap­pe. Jeg bestem­te meg for å dra til Gent, ikke len­ger. Van­lig­vis har jeg star­tet med noen alter­na­ti­ve ende­punk­ter, så får jeg se hvor langt jeg kom­mer. Der­for har jeg ikke bestilt hotel­ler på for­hånd. Men den­ne gan­gen bestil­te hotell i Gent på for­hånd. Der­med var det gans­ke bestemt at det var dit jeg skul­le. Og jeg had­de ikke hast­verk med å kom­me i gang.
Jeg vet ikke stort om Rou­baix. Det enes­te jeg viss­te var at Rou­baix er ende­punk­tet for syk­kel­rit­tet Paris — Rou­baix. Egent­lig er det ikke Rou­baix som gjør det­te rit­tet spe­si­elt inter­es­sant, men alle bro­steins­par­ti­ene, som vi var inn­om i går. Det er dis­se som gjør at rit­te har fått til­nav­net “Hel­ve­tet i nord”.

Had­de det ikke vært for det­te, had­de jeg vel nep­pe dratt hit i det hele tatt. Områ­det er en klyn­ge av mer eller mind­re sam­men­voks­te små­byer, hvor man­ge sik­kert er like inter­es­san­te eller like uin­ter­es­san­te, i alle fall så len­ge man ikke er sær­lig inter­es­sert i syk­kel. Hoved­byen i områ­det er Lil­le, og jeg har sett hele omrdå­et omtalt som Lil­le Metrop­li­tan. Nes­te gang jeg måt­te fin­ne på å dra til områ­det, vel­ger jeg nok Lil­le, som jeg har inn­trykk av er en på man­ge måter mer inter­es­sant by.

Men når jeg først var i  Rou­baix, måt­te jeg ta en tur for å se på den vel­o­dro­men hvor rit­tet ender. Det var dusk­regn, men ikks så galt vær. Det er en gam­mel vel­o­drom. Det lig­ger en moder­ne, innen­dørs vel­o­drom ved siden av. Det er stort sett den som bru­kes til kon­kur­ran­ser, sik­kert også til seriøs tre­ning. Men den gam­le lig­ger der, helt åpen. Det er bare å svin­ge inn. Ingen spør hva du skal, eller hind­rer deg. Det var i alle fall ingen som spur­te meg. Når jeg først var der, måt­te jeg syk­le en run­de på vel­o­dro­men. Det skum­melt å syk­le i en vel­o­drom, i alle fall for en som ald­ri har gjort det før. Dose­rin­ge­ne er brat­te, og egent­lig skal man nok ha mye stør­re fart enn hva jeg had­de. Men det er gøy å ha prøvd. 
Roubaix velodrome
 Jeg had­de kon­sta­tert at jeg had­de mis­tet en skrue som hol­der et av sta­ge­ne på baga­sje­bret­te på plass. Ikke et som bærer tyng­den. Men like­vel: Når jeg syk­ler med mye baga­sje, da vil jeg ha et baga­sje­brett som er fes­tet ordent­lig.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 4: Rou­baix — Gent

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2015 4. etappe — Seraing — Cambrai

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Syk­kel er risiko­sport. Velt og kræsj er en del av spor­ten. Men sli­ke velt som vi så i går, det vil vi helst slip­pe å se fler av. Far­ten var stor, og man­ge gikk ned. Syk­lis­ter er ikke ping­ler. Fabi­an Can­cel­la­ra full­før­te etap­pen med brudd i ryg­gen, og Daryl Impey med bruk­ket krave­ben. Ingen av dem star­ter i dag. Greg Hen­der­son har måt­tet sy et sår i hof­ten, og har bruk­ket et ribben. Men avgjø­rel­sen om hvor­vidt han skal fort­set­te eller ikke, ble utsatt til i dag. Det er nok også and­re som etter nær­me­re under­sø­kel­se og en søvn­løs og smerte­full natt kom­mer til at de ikke kan fort­set­te.

Den­ne video­en, fra en Orica Gree­nEd­ge meka­ni­ker med GoPro kame­ra, gir et annet bil­de av kao­set enn det vi ser på van­li­ge TV-bil­der:

På fransk TV sa Chris­ti­an Pru­hom­me at det var en lett avgjø­rel­se å stan­se rit­tet da de gjor­de det, og det var begrun­net i hen­sy­net til ryt­ter­nes sik­ker­het. Det var så man­ge involvert og så man­ge ska­de­de i vel­ten, at alle ambu­lan­ser og alt helse­per­so­nell var opp­tatt med å ta hånd om de som var ska­det. Det vil­le være ufor­svar­lig å fort­set­te etap­pen uten å ha noen av dis­se til­gjen­ge­lig.

I dag skal ryt­ter­ne syk­le bro­stein, noe som kan gi ny dra­ma­tikk.

4. etap­pe star­ter i Bel­gia, og tar oss inn i Frank­ri­ke. Den er lang, 223,5 km. Her skal syk­lis­te­ne igjen få prø­ve seg på noen av bro­steins­par­ti­ene fra Paris — Rou­baix. Det er i alt syv bro­steins­par­ti­er på til sam­men ca 13 km. Man syk­let også noen bro­steins­par­ti­er i fjor, og det var her Chris Froo­me kræ­sjet og måt­te bry­te touren. Vi får håpe at det ikke skjer i år. Men bro­stein er ikke et under­lag som pas­ser for let­te klat­re­re, så en del dra­ma­tikk må vi reg­ne med også i år. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 4. etap­pe — Sera­ing — Cam­brai

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2015 3. etappe — Antwerpen — Huy

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg så bare slut­ten på gårs­da­gens etap­pe. Jeg har lest at Alex­an­der Kristoff ble hind­ret av Vin­cen­zo Niba­lis velt, og at fel­tet ble split­tet i vin­den og at reg­net skap­te dra­ma­tikk. Jeg har ikke sett så mye om hva som egent­lig skjed­de med Edvald Boa­sson Hagen, men jeg har fått med meg at han var involvert i en velt. Uan­sett, de som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, hel­ler ikke om grønn trøye, kan syn­ge: Du skal få en dag i mårå (som nå er i dag), som rein og ubrukt står. Med blan­ke ark og farge­stif­ter tell. Ny dag og nye sjan­ser.

3. etap­pe star­ter i hav­ne- og dia­mant­byen Ant­wer­pen, og ender med bak­ken Mur de Huy. Mur de Huy er et av man­ge eksemp­ler på at selv om Bel­gia ikke kan by på høye fjell, så kan de by på har­de bak­ker. Det er en bak­ke på ca 1,2 km, men en gjen­nom­snitts­stig­ning på 10%. Noen ste­der er det 17%, og det aller brat­tes­te ste­det skal være 26%. Bak­ken er nær­me­re beskre­vet i boken Moun­tain High. Det­te er van­lig avslut­ning i klas­si­ke­ren Flèche Wallon­ne. De fles­te spur­ter­ne vil ikke ha en sjans opp den­ne bak­ken. Det­te er en bak­ke for en ryt­ter som har kraft igjen til en bak­kespurt.

Etap­pen er på 159,5 km, og må kun­ne karak­te­ri­se­res som små­kupert. Ut fra pro­fi­len er det­te en etap­pe hvor det er lett å ten­ke at en brudd kan gå inn. Men det skjer nep­pe så tid­lig i rit­tet. Det­te er den førs­te etap­pen i årets tour hvor det deles ut klatre­po­eng, så de som øns­ker å kun­ne ikle seg klatre­trøy­en for en peri­ode, vil ha en del å kjø­re for her. Fabi­an Can­cel­la­ras ledel­se er på ingen måte trygg, så her kan det også bli kamp om den gule trøy­en.

TdF_2015_03WIMG_5199_DxOVi er i Bel­gia, ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Litt øst for start­byen Ant­wer­pen fin­ner vi klos­te­ret og bryg­ge­ri­et West­mal­le. Det er et trappist-bryg­ge­ri. Vi var inn­om Trappist­bryg­ge­ri­er til and­re etap­pe, så jeg skri­ver ikke mer om dis­se bryg­ge­ri­ene gene­relt i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 3. etap­pe — Ant­wer­pen — Huy

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 5. etappe: Ypres – Arenberg Porte du Hainaut

TdF_2014_00_05Nok en flott etap­pe i Eng­land er unna­gjort. Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel ikke klar­te å hol­de den gule trøy­en. Han får nok ikke den til­ba­ke på den­ne touren.

Jeg var litt over­ras­ket over at Chris Froo­me sat­set så friskt her. Men kan­skje vil­le han gjer­ne vise seg fram på hjem­me­bane. Mitt inn­trykk er at de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner helst ikke vil ha den gule trøy­en alt for tid­lig, for å slip­pe å for­sva­re den på alt for man­ge etap­per. Og det var meget heder­lig inn­sats av Alex­an­der Kristoff.

Den etap­pen som går i dag, er flat. Så også i Lon­don blir det nok et opp­gjør mel­lom spur­ter­ne.

Vi skal nå over til Bel­gia. Fem­te etap­pe star­ter i Ypres, og her er det vel­kjent bro­stein fra Paris Rou­baix inn mot Aren­berg.

Under førs­te ver­dens­krig ble det utkjem­pet fem sto­re slag ved Ypres. Det and­re sla­get, i 1915 var det førs­te sla­get hvor det ble brukt gift­gass. Ypres ble nes­ten totalt øde­lagt under førs­te ver­dens­krig, men har siden i stor grad blitt res­tau­rert.

TdF_2014_05Bel­gia betyr øl, og er øllan­det frem­for noe. I “The World Atlas of Beer” skri­ver de det­te i inn­led­nin­gen om Bel­gia:

Bel­gi­um is to beer what Fran­ce is to wine or the Scot­tish High­lands to whis­ky. It is the mot­her ship of craft brewing.”

WIMG_2065_DxO Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 5. etap­pe: Ypres – Aren­berg Por­te du Hainaut

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 2. etappe Visé — Tournai

I dag star­ter Tour de Fran­ce, og ryt­ter­ne skal ut i pro­lo­gen i Liè­ge. Vi krys­ser fing­re­ne for vår mann i pro­lo­gen og håper han sik­rer seg et godt utgangs­punkt før fel­les­star­te­ne.

Men vi hol­der oss som van­lig to dager foran syk­lis­te­ne og har kom­met til 2. etap­pe, som går fra Visé til Tour­nai. Nå for­la­ter vi Arden­ne­ne og set­ter kur­sen vest­over. Men også på den­ne etap­pen hol­der vi oss i Bel­gia.

Etter to dager i og rundt Liè­ge er det ingen grunn til noen pit-stopp før vi har kom­met ut av det­te områ­det. Det er mer enn nok av øl langs dagens etap­pe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 2. etap­pe Visé — Tour­nai

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 1. etappe — Liège — Seraing

De førs­te ordi­næ­re etap­pen, 1. etap­pe går fra  Liè­ge til Sera­ing. Sera­ing lig­ger bare en mil syd-øst for Liè­ge, så vi hol­der oss i det sam­me områ­det. Men etap­pen går syd­over, før den ven­der og kom­mer nes­ten til­ba­ke til start. Det er en små­kupert etap­pe som avslut­tes med en bak­kespurt. Jeg mer­ker meg at Sky har sett ut det­te som en etap­pe for Edvald Boa­sson Hagen.

Nå får vi syk­le ut etter øl. Det førs­te bryg­ge­ri­et vi stop­per ved under dagens etap­pe er Achouf­fe. Bryg­ge­ri­et lig­ger i lands­byen Achouf­fe, som lig­ger ca 70 km gans­ke rett syd for Liège.For å brin­ge inn litt eks­tra for­vir­ring i den bel­gis­ke geo­gra­fi­en kan vi nev­ne at vi nå er i pro­vin­sen Lux­em­bourg, som gren­ser til lan­det Lux­em­bourg. Geo­gra­fisk er den bel­gis­ke pro­vin­sen stør­re enn lan­det, men det bor fle­re folk i lan­det.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 1. etap­pe — Liè­ge — Sera­ing

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: Prolog — Liège

I årets utga­ve er det igjen pro­log, 6,1 km i Liè­ge. Vi er i Bel­gia, ver­dens mest inter­es­san­te øl-land. Så her må man ut etter øl

Men vi har tyv­star­tet og lig­ger foran syk­lis­te­ne og res­ten av Tour de Fran­ce-sir­ku­set. Først om to dager star­ter syk­lis­te­ne. Vi var­mer opp med del 2 av TV2-opp­sum­me­rin­gen fra i fjor.

Skal vi for­stå kul­tu­ren må vi også gå inn i his­to­ri­en. Bel­gia er et for­un­der­lig land. Det er et his­to­risk kom­pro­miss og en buf­fer mel­lom Frank­ri­ke og Neder­land. Pir­ker man i Bel­gia er det ikke til å unn­gå at man ser at språk er en vik­tig kil­de til kon­flikt. Lan­det er delt i to hoved­re­gio­ner: Flan­dern og Wallo­nia. I Flan­dern snak­ker man flamsk eller neder­landsk. Jeg plei­er ofte å spør­re neder­len­de­re og flamsk­ta­len­de bel­gi­ere om flamsk og neder­landsk er to språk, eller om det er det sam­me språ­ket. Stort sett sier neder­len­de­re at det er det sam­me språ­ket, mens bel­gis­ke flam­len­de­re sier at det er to uli­ke språk. Jeg sit­ter ikke på fasi­ten, om en slik fin­nes. Om vi hol­der Brus­sel uten­for, så har jeg vært ofte­re i Wallo­nia, sær­lig Namur, enn i Flan­dern. Men en gang jeg var i Leu­ven sa jeg til en av mine kol­le­ger at det var omtrent som å kom­me til et annet land, om vi sam­men­lig­net med Namur. Hans svar var: Det er et annet land.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Pro­log — Liè­ge

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: Innledning

Så er det klart for årets sto­re syk­kel­be­gi­ven­het: Tour de Fran­ce.

Selv om vårt hoved­tema er vin, så blir det her, som i Giro d’I­ta­lia, øl de førs­te dage­ne. De tre førs­te etap­pe­ne går i ver­dens mest spen­nen­de øl-land: Bel­gia. Men det blir nok litt fransk øl også, før vi kom­mer inn i noen vin-dis­trik­ter. I løpet av de tre uke­ne touren varer skal vi inn­om noen områ­der som vi har besøkt før, men også noe nye og vel­dig inter­es­san­te områ­der.

Vi skal en tur inn­om Sveits, så da får vi se på noe av det gjøkur­lan­det kan by på  av vin.

Vi skal også inn­om noen nye områ­der i det syd-ves­li­ge Frank­ri­ke — i alle fall nye i den for­stand at vi ikke har vært inn­om dis­se i de åre­ne jeg har fulgt vinen til Tour de Fran­ce.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Inn­led­ning

Print Friendly, PDF & Email