Category Archives: Belgia

Mannen var ute etter øl

Det er bare en uke til Tour de Fran­ce star­ter. Lør­dag 30. juni bra­ker det løs. Også i år har jeg pla­ner om å drik­ke meg rundt Frank­ri­ke. Skjønt jeg tyv­star­ter litt, både med å tes­te løy­pe­ne og med å leg­ge meg noen dager foran ryt­ter­ne.

I år star­ter Tour de Fran­ce som kjent i Bel­gia. Bel­gia er ikke noe vin­land. Men det er ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Først på den 6. etap­pen, som er den 7. om vi reg­ner med pro­lo­gen, kom­mer ryt­ter­ne inn i inter­es­san­te vin­om­rå­der. Det vil der­for bli nes­ten en uke med øl, før vi ende­lig kan få vin i glas­set. Con­ti­nue read­ing Man­nen var ute etter øl

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 2. etappe, Brussel — Spa: På vannvogna.

I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne med pro­log i Rot­ter­dam. Men de som vil ha hol­landsk øl og kan­skje litt gene­ver har for­hå­pent­lig­vis gjort sine for­be­re­del­ser. Vi er i brudd og har alle­re­de kom­met til and­re etap­pe, som går fra Brus­sel til Spa. For turist­in­for­ma­sjon om ste­de­ne langs dagens etap­pe, se TdF Tou­rist Guide.

I dag får vi hol­de oss til det helse­brin­gen­de: Vann. I alle fall får vi avslut­te med det­te. Og etap­pen går tross alt på en man­dag, så det er kan­skje like greit å ta det litt pent.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 2. etap­pe, Brus­sel — Spa: På vann­vog­na.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 1. etappe, Rotterdam — Brussel: Mens mannen var ute etter øl

Den førs­te ordent­li­ge etap­pen, etter pro­lo­gen, går fra Rot­ter­dam til Brus­sel. Neder­land kan ikke by på mye når det gjel­der vin, men vind har de mer en nok av, noe ryt­ter­ne sik­kert kom­mer til å mer­ke på den­ne etap­pen.

For turist­in­for­ma­sjon om ste­de­ne langs etap­pen, se TdF Tou­rist Guide.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 1. etap­pe, Rot­ter­dam — Brus­sel: Mens man­nen var ute etter øl

Print Friendly, PDF & Email