Category Archives: Frankrike

Les vins du Tour de France 2023 — ruten er klar

I går, den 27. okto­ber ble etap­pe­ne til Tour de Fran­ce 2023 offent­lig­gjort. Noe som er frust­re­ren­de med Tour de Fran­ce er at de bare offent­lig­gjør en over­sikt. Vi får vite start- og mål­by­ene for etap­pe­ne, men deta­ler om etap­pe­ne får vi ikke. Giro d’I­ta­lia offen­lig­gjør kar­te­ne for etap­pe­ne når etap­pe­ne offent­lig­gjø­res, hvil­ket betyr at vi alle­re­de nå kan begyn­ne å se på detal­jer som vi er avhen­gi­ge av når vi skal lete etter vin. Tour de Fran­ce plei­er ikke å offent­lig­gjø­re dis­se kar­te­ne før et styk­ke ut i juni.

Vi kan mer­ke oss at Touren 2023 går fra sør­vest til nord­øst. Touren er inn­om Mas­sif Cen­tral før den fort­set­ter mot Alpe­ne. Mid­del­havs­om­rå­de­ne får ikke besøk av Touren i 2023. Ryk­te­ne sier at Touren i 2024 vil ende i Nice, og at den vil gå på en litt annen tid enn van­lig. Det er OL i Paris i 2024. De som har ansva­ret for sik­ker­he­ten har visst­nok ikke kapa­si­tet til å hånd­te­re OL og Tour de Fran­ce sam­ti­dig. Og kan­skje kan det være greit å ende et annet sted enn i Paris det året byen har OL. Hvis alt det­te stem­mer, kan det blir fle­re etap­per i syd i 2024. Men det­te er bare ryk­ter og mine spe­ku­la­sjo­ner basert på dis­se ryktene. 

Touren 2023 star­ter i spansk Bas­ker­land, noe som ble offent­lig­gjort alle­re­de ved avslut­nin­gen av årets Tour. Det betyr et nytt møte med bas­kisk vin, som for meg var et nytt bekjent­skap da jeg i år også valg­te å lete etter vin langs etap­pe­ne for Vuel­ta d’E­spag­na. 3. etapp­pe star­ter i Amo­re­bie­ta-Etxa­no i Spa­nia og ender i Bayonne i Frank­ri­ke. Bayonne er blant annet kjent for sin skin­ke. Touren tar en tur til Pyre­ne­ene. Den fort­set­ter så mot Bor­deaux, og på en slik etap­pe skal det godt gjø­res ikke å fin­ne inter­es­sant vin. Der­fra fort­set­ter Touren med en etap­pe som star­ter i Libour­ne, som er hoved­sta­den i Saint-Émi­lion. Her må vi også kun­ne fin­ne inter­es­sant vin. Mas­sif Cen­tral, som Touren så skal inn i, er ikke kjent for vinproduksjon.

Touren skal også inn­om Beau­jo­lais, og der er det mye inter­es­sant og god vin. 

Når vi kom­mer inn i Alpe­ne vil det som van­lig være en utford­ring å fin­ne vin. Men vi skal gjø­re et for­søk. Tra­di­sjo­nen tro vil det bli champag­ne når det hele avslut­tes i Paris. 

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France: 21. etappe: Paris La Défense Arena — Paris Champs Élysées

Alt er i prak­sis avgjort, bort­sett fra hvem som vin­ner fina­len på Champs Élysé­es. For en Tour for Dan­mark og for Jum­bo Vis­ma. Jum­bo Vis­ma har seks etappe­sei­re, og tan­ge­rer da så vidt jeg vet Skys rekord. Wout var Aert kan også fin­ne på å vin­ne i mor­gen. De tar med seg gul trøye, klatre­trøye og poeng­trøye. Og Wout van Aert er kåret til tourens mest offen­si­ve ryt­ter. Lag­kon­kur­ran­sen ble vun­net av Ine­os Gre­na­dier, så Jum­bo Vis­ma gjor­de ikke helt rent bord. Ung­doms­trøy­en går til Tadej Pogacar.

Så gjen­står bare fina­len. For spur­ter­ne er det­te den mest pre­sti­sje­fyl­te etap­pen. Hvis jeg skal være norsk og sjå­vi­nis­tisk, bør jeg si at jeg håper Alex­an­der Kristoff vil vin­ne. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg Caleb Ewan har vært for­fulgt av så mane uhell under årets Tour, at jeg vil unne ham en tri­umf i finalen. 

For de and­re hand­ler det stort sett om å kom­me i mål og full­fø­re. Det mel­des om ful­le fly fra Køben­havn til Paris. Det blir nok mye rødt og hvitt langs etappen. 

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce: 21. etap­pe: Paris La Défen­se Are­na — Paris Champs Élysé­es

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 20. etappe: Lacapelle Marval — Rockamadour

Så fikk ende­lig Frank­ri­ke en etappe­sei­er. Gene­relt var det langt mer action på gårs­da­gens etap­pe enn hva jeg had­de fore­stilt meg. Det had­de gitt høye odds om man had­de tip­pet Chris­tophe Lapor­te som vin­ner. Og det ble fem­te etappe­sei­er til Jum­bo Vis­ma. Jum­bo Vis­man ender med gul trøye, klatre­trøye og poeng­trøye, i til­legg til minst fem etappe­sei­re. Det i et år da deres sto­re stjer­ne Pri­moz Rog­lic brøt Touren. De må i alle fall si seg for­nøyd med resul­ta­te­ne i årets Tour. Wout van Aert er en av favo­rit­te­ne på dagens etap­pe, og han kan også godt fin­ne på å vin­ne på Champs Elyssées.

Dagens etap­pe er en 40,7 km tempo­etap­pe. Det­te er i prak­sis sam­men­lagt­kan­di­da­te­nes sis­te sjan­se til å for­bed­re eller befes­te sin posi­sjon. Mor­gen­da­gens avslut­nings­etap­pe er i prak­sis en parade­etap­pe som gir stor pre­sti­sje for spur­ter­ne, men som ikke betyr noe i sam­men­dra­get — annet enn i kam­pen om poengtrøyen. 

De fles­te har ingen ting å kjø­re for på en tem­p­e­tap­pe på nest­sis­te dag i en grand tour. Jens Voigt kal­te en gang sli­ke etap­per for “semi rest-day”. De som kon­kur­re­rer om sam­men­lagt­sei­e­ren må sat­se. 40,7 km er langt nok til å gi tids­for­skjel­ler som kan være avgjø­ren­de. Men Jonas Vinge­gaards ledel­se bør være betryg­gen­de. 3 min og 26 sekun­der, det må mer enn et uhell til om han skal tape det­te. Men fra 5. til 7. plass er ikke avstan­den stør­re enn at dagens etap­pe kan få betyd­ning. Mel­lom 9. og 10. plass skil­ler det bare 8 sekun­der. Men fra 10. til 11. plass skil­ler det så mye, at de som er topp 10 i dag vil være det også til slutt, så sant de kom­mer til Paris. 

Noen tempo­spe­sia­lis­ter syk­ler for etappe­sei­er. I en tempo­etap­pe er alle ale­ne. Hjelpe­ryt­ter­ne kan ikke hjel­pe sine kap­tei­ner, så for dem hand­ler det stort sett om å gjen­nom­føre med stil innen­for tids­gren­sen. Skjønt hvis et lag har ambi­sjo­ner om å vin­ne lag­kon­kur­ran­sen, kan det hen­de at noen ryt­te­re uten ambi­sjo­ner å egne veg­ne blir sendt ut i kri­gen. Men Ine­os Gre­na­diers har et så sik­kert grep om lag­kon­kur­ran­sen at hel­ler ikke den er noe å kjem­pe om mot slut­ten av rit­tet i år.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 20. etap­pe: Laca­pel­le Mar­val — Rocka­ma­dour

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 19. etappe: Castelnau-Magonac — Cahors

Det var vir­ke­lig en spek­ta­ku­lær etap­pe i går, men en spen­nen­de duell mel­lom Jonas Vinge­gaard og Tadej Poga­car, og det ble Dan­marks dag, etter en impo­ne­ren­de etap­pe fra Jonas Vinge­gaard. Han vis­te også sports­manship da han ven­tet på Poga­car etter at Poga­car falt i utfor­kjø­rin­gen ned fra Col de Span­del­les. Nå må det mer enn et uhell til for at Jonas Vinge­gaard ikke skal vin­ne det hele. 3 min og 26 sekun­der, det kan han ikke tape på en ca 40 km tempo­etap­pe. Jonas Vinge­gaard tar også klatre­trøy­en. Han har en ledel­se på 8 poeng, og det skal bare deles ut tre klatre­po­eng på de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne. Woet var Aert har et helt sik­kert grep om poeng­trøy­en. Og Tadej Poga­car tar ung­doms­trøy­en. Det ser ut til at alle kom i mål innen­for tids­gren­sen. Det som gjen­står av spen­ning er hvem som vin­ner de sis­te etap­pe­ne, ikke minst fina­len i Paris. 

Dagens etap­pe er flat. Om jeg hus­ker rett, det er noen år siden sist jeg var i områ­det, er det mye skog her, slik at etap­pen hel­ler ikke er sær­lig vind­ut­satt. Det­te er spur­ter­nes sis­te sjan­se før fina­len i Paris, og om noen av spur­ter­ne og spurt­la­ge­ne har kref­ter igjen etter Pyre­ne­ene, så vil de nok prø­ve å kon­trol­le­re etap­pen slik at det blir et spurt­opp­gjør. Woet van Aert kan fin­ne på å vin­ne den­ne etap­pen, men det er and­re utfordrere.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 19. etap­pe: Cas­tel­nau-Magonac — Cahors

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 18. etappe: Lourdes — Hautacam

Fra gårs­da­gens etap­pe er det fris­ten­de å frem­heve tre hjelpe­ryt­te­re: Bran­don McNul­ty, Mik­kel Bjerg og ikke minst Andreas Lek­ne­s­sund. Tadej Poga­car vant etap­pen, men klar­te ikke å ta tid på Jonas Vinge­gaard, annet enn bonus­se­kun­de­ne. Han begyn­ner å få dår­lig tid. Fabio Jacob­sen fikk også dår­lig tid, og had­de ikke man­ge sekun­der igjen til tids­gren­sen da han kom i mål som siste­mann. Dagens etap­pe er også gans­ke kort, og kan bli en utford­ring for de som sli­ter i fjellene. 

På rit­tets sis­te fjell­e­tap­pe skal mye avgjø­res. I mor­gen er det en flat etap­pe, hvor det nep­pe vil bli tids­for­skjel­ler av betyd­ning. Sis­te end­rin­ger i sam­men­dra­get vil vi even­tu­elt få på lør­da­gens tempo­etap­pe, men de får vi ta når vi kom­mer dit. Både Jonas Vinge­gaard og Tadej Poga­car har mis­tet vik­ti­ge hjelpe­ryt­te­re, så de må i stor grad sto­le på egne kref­ter på dagens etap­pe. Skjønt to av Poga­cars hjelpe­ryt­te­re over­gikk seg selv i går. Det er grunn til å set­te et spørs­måls­tegn ved at Jum­bo-Vis­ma lot Pri­moz Rog­lic få rei­se hjem før Pyre­ne­etap­pe­ne, skjønt vi vet ikke hvor alvor­lig ska­den hans var. Han kun­ne ha bidratt her. På de gjen­væ­ren­de etap­per etter Pyre­ne­ene vil­le han ikke vært vel­dig vik­tig for laget. 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 18. etap­pe: Lour­des — Hauta­cam

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 17. etappe: Saint-Gaudens — Peyragudes

Som nevnt i går, fikk jeg ikke fulgt gårs­da­gens etap­pe. Det så ut til at det skjed­de en del som det kun­ne ha vært inter­es­sant å få med seg. Men det før­te ikke til end­rin­ger av betyd­ning i de uli­ke sammenlagtkonkurransene.

Dagens etap­pe er gans­ke kort, 129,7 km, med en del gans­ke tøf­te klat­rin­ger, og avslut­ning på top­pen av Pey­ra­gu­des. På sli­ke kor­te klatre­etap­per er det stor risi­ko for å hav­ne uten­for tids­gren­sen, da etap­pe­ne er har­de og tids­gren­sen blir gans­ke kort. 

Pyre­ne­ene byr på spek­ta­ku­lær syk­ling, men rent vin­mes­sig er det gans­ke kje­de­lig. Det er vans­ke­li­ge­re å fin­ne inter­es­sant vin her enn i Alpene. 

Etap­pen star­ter ca 400 moh, og går med jevn stig­ning ca 50km nede i dalen, før den svin­ger av og opp i fjel­le­ne. Dalen langs nord­si­den av Pyre­ne­ene er ofte pre­get av kjø­lig og fuk­tig vind fra Atlan­ter­ha­vet, og for­hol­de­ne lig­ger ikke til ret­te for vin­pro­duk­sjon. I dag må vi bare inn­se at i dag er det ikke inter­es­sant vin å fin­ne langs etappen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 16. etappe: Carcassonne — Foix

Så ble det spurt, og Jas­per Phi­lip­sen var den ras­kes­te i finalen. 

Nå er alle “mel­lom­e­tap­pe­ne” unna­gjort. Sykllis­te­ne skal nå gjen­nom tre fjell­e­tap­per i Pyre­ne­ene. Dagens etap­pe er ikke den har­des­te. På en måte er den opp­var­ming til de to etap­pe­ne som kom­mer etter den­ne. Uan­sett: Poga­car må angri­pe om han skal ta til­ba­ke den gule trøy­en. Og spørs­må­let er hvor svek­ket Jum­bo Vis­ma-laget viser seg å være. For spur­ter­ne hand­ler det om å over­le­ve fjel­le­ne og kom­me til Paris 

Jeg skrev til 10. etap­pe at jeg vil­le sit­te på et fly til Sin­ga­po­re når den etap­pen skul­le syk­les. Jeg har i mel­lom­ti­den for­flyt­tet meg til New Del­hi i India, og når dagens etap­pe syk­les er jeg på vei hjem til Oslo. Den­ne gan­gen er jeg hel­dig­vis ube­rørt av SAS-strei­ken. Jeg fly­er Finn­air via Hel­sin­ki. Russ­lands inva­sjon i Ukrai­na har gjort at Finn­air ikke kan utnyt­te det som len­ge var deres kon­kur­ranse­for­del i den­ne delen av ver­den: De kun­ne fly over Russ­land til land i Asia, det var det ikke man­ge and­re fly­sel­ska­per, i alle fall ikke vest­li­ge, som fikk lov til. Når flyr de en gans­ke lang omvei rundt Ukrai­na, før de set­ter kur­sen mot Hel­sin­ki. Så ruten er ikke len­ger så guns­tig som den var før 24. febru­ar 2022.

Limoux er et av fle­re områ­der som hev­der å være ste­det der man først begyn­te å lage mus­se­ren­de vin. De er i alle fall et av de som kan doku­men­te­re den elds­te pro­duk­sjo­nen, fra 1543. Til 18. etap­pe i årets Giro d’I­ta­lia, vis­te jeg til en artik­kel i Wine Folly, hvor det står om den tra­di­sjo­nel­le meto­den for pro­duk­sjon av prosecco, Col Fon­do, at det er omta­le av prosecco med andre­gangs­gjæ­ring til­ba­ke på 800-tal­let. Jeg kan ikke skry­te på meg å være noen eks­pert på det­te. Men den his­to­ri­en jeg har lest, eller kan­skje bare hørt om den­ne tid­li­ge pro­duk­sjo­nen, er at man tap­pet en til­syne­la­ten­de fer­dig­gjæ­ret vin sent på høs­ten eller om vin­te­ren. Når vår­en kom og det begyn­te å bli var­me­re, våk­net noen av gjær­sop­pe­ne til liv igjen, og vinen begyn­te å gjæ­re på ny. Det­te var egent­lig et uøns­ket pro­blem, for flas­ke­ne og kor­ke­ne tål­te ikke det­te trykket.

Nå er det et gene­relt prin­sipp at man ikke skal sjek­ke ihjel en god his­to­rie. Men det er kan­skje fors­ker­instink­tet mitt som gjør at jeg gjer­ne vil vite hvor­dan ting hen­ger sam­men. Jeg begyn­te å få mine mis­tan­ker. Had­de de flas­ker på den­ne tiden? Ut fra det jeg har fun­net ut, begyn­te man å lage glass­flas­ker på 1600-tal­let, og de kom først i van­lig bruk på 1700-tal­let. Før det­te ble vinen opp­be­vart på fat eller i leir­kurk­ker, amfora­er. Om man “for­seg­ler” den sma­le åpnin­gen på en amfora med oli­ven­olje, vil det kun­ne hind­re oksy­de­ring. Men det er ikke nok til å kun­ne hol­de på tryk­ket fra en mus­se­ren­de vin. Jeg tror hel­ler ikke at man kla­rer å hol­de på det­te tryk­ket med tra­di­sjo­nel­le eike­fat. Så det er noe som ikke stem­mer her, uten at jeg kan gi noen fasit. 

Hvis man vil sma­ke mus­se­ren­de vin fra Limoux slik den opp­rin­ne­lig ble laget, skal man kjø­pe Blan­quet­te de Limoux, met­hode ancest­ra­le. Den lages av dru­en mauzac. Hvis jeg skal være ærlig, er det ikke min favo­ritt blant mus­se­ren­de viner, men det er en type vin vin­in­ter­es­ser­te bør ha smakt. De lager også en utmer­ket Cré­mant de Limoux, på char­don­nay, che­nin blanc, pinot noir og mauzac. Vin­mono­po­let har i sin podkast den prak­sis at de ald­ri nev­ner navn på pro­du­sent eller noe annet som kan iden­ti­fi­se­re vinen de omta­ler. De nøy­er seg med type, dis­trikt, drue, osv. Ofte har de blind­sma­kin­ger. Det typis­ke er at de får skjen­ket noe å drik­ke i svar­te glass, slik at det ikke er mulig å se hva som er i glas­set. Det kan være vin, øl, sider eller noe annet. 

Etter Limoux er det lite vin å hen­te langs dagens etap­pe. Og det blir ikke så mye vin i mor­gen hel­ler, så det er lurt å bunk­re i Limoux.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 15. etappe: Rodez — Carcassonne

Michael Matt­hews var den ster­kes­te, og bes­te dans­ke ble bare nr 6! Caleb Ewan sli­ter, og laget klar­te å få ham gjen­nom. Han ser nok fram til hvile­da­gen, men nep­pe til fjell­e­tap­pe­ne som føl­ger etter den.

Dagens etap­pe er også mye opp og ned, men uten de helt sto­re klatre­ut­ford­rin­ge­ne. Det er nok man­ge som vil spa­re kref­ter til de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, enten de har ambi­sjo­ner om å vin­ne, eller bare om å kom­me leven­de gjen­nom Pyre­ne­ene. Så også i dag kan et brudd gå inn. 

Car­cas­son­ne er en gam­mel borg­by som jeg anbe­fa­ler alle som måt­te være på de kan­ter, å besø­ke. Jeg hen­ter ofte fram utsnitt av det­te satel­litt­bil­det fra NASA, som viser den­ne delen av Frankrike.

con­verted PNM file

Car­cas­son­ne lig­ger omtrent der dalen mel­lom den syd­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral, Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene er på det sma­les­te. All trans­port over land mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet måt­te gjen­nom her, og Car­cas­son­ne byg­get sin rik­dom på å kre­ve toll av den­ne frakten. 

Topo­gra­fi­en har også en annen virk­ning. Områ­det mel­lom Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene dan­ner en trakt, med åpning mot Atlan­ter­ha­vet. Fuk­tig og gans­ke kjø­lig luft kom­mer inn fra Atlan­ter­ha­vet. Når den kom­mer inn i trak­ten pres­ses den opp­over, slik at den kjø­les ned og slip­per fuk­tig­he­ten i form av regn. Så i den­ne delen av Frank­ri­ke er det ofte regn, og tåke. Når luf­ten pres­ses inn i den­ne trak­ten, øker far­ten. Det kan være kraf­tig vind fra vest i dis­se områ­de­ne, en vind som mer­kes helt ut til Mid­del­ha­vet. Den­ne vin­den kan påvir­ke dagens etappe.

Vi skal inn­om vinor­må­det Cabardès. Det­te er et av områ­de­ne som er påvir­ket både av Atlan­ter­havs- og Mid­dela­havs­kli­ma, og her dyr­kes det dru­er kjent fra Bor­deaux, som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot, i till­legg til de van­li­ge middelhavsdruene.

Mal­pè­re er det vest­ligs­te vin­om­rå­det i Lan­gue­doc. Her møtes “Mid­del­ha­vet” og “Atlan­ter­ha­vet”. Det er selv­føl­ge­lig ikke have­ne som møtes — vi er et godt styk­ke inne i lan­det. Men her fin­ner man både mid­del­havs­dru­er og dru­er kjent fra atlan­ter­havs­re­gio­ner, som Bor­deaux. Områ­det fikk AOC sta­tus så sent som i mai 2007, etter å ha hatt VDQS sta­tus siden 1983. Og som nevnt mer­kes atlan­ter­havs­vin­den godt i områ­det. Ryt­ter­ne kan også kom­me til å mer­ke den­ne vin­den når de krys­ser her.

Mer enn 90% av vin­pro­duk­sjo­nen er rødvin, som i hoved­sak lages på dru­ene Mer­lot, Cot (Mal­bec) og Cin­sault. Mer­lot, som man sær­lig for­bin­der med St. Emil­lon og Pome­rol i Bor­deaux, utgjør mer enn 50% av pro­duk­sjo­nen. Også Cot, som gene­relt er mer kjent som Mal­bec , er en drue som sær­lig for­bin­des med Bor­deaux (og Argen­ti­na), mens Cin­sault er mer van­lig rundt Middelhavet.

Res­ten av vinen er rosé­vin, som i hoved­sak lages på dru­ene Cin­sault, Gre­nache og Lla­do­ner pelut. Det­te er drues som for­bin­des med Mid­del­ha­vet og Rhô­ne. Men så er da også rosé­vin i utpre­get grad en Mid­del­havs­vin. Skjønt rosé­vi­nens popu­la­ri­tet gjør at vi nå også kan få rosé­vin fra Bordeaux. 

Dagens mål­by, Car­cas­son­ne, Det­te er en flott og impo­ne­ren­de borg­by, som abso­lutt er verdt et besøk. Den lig­ger omtrent der pas­sa­sjen mel­lom Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir er på det sma­les­te. De kon­trol­ler­te han­dels­ru­ten mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet, og krev­de toll på vare­ne som pas­ser­te. Fri­han­del var gans­ke ukjent på den tiden. 

I mor­gen er det stil­ler før stor­men. Eller en hvile­dag før syk­lis­te­ne tar fatt på Pyreneene. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 14. etappe: Saint-Étienne — Mende

Det er Dan­marks år i år. Når Jonas Vinge­gaard av åpen­ba­re grun­ner vel­ger å ta en gans­ke rolig dag på job­ben, slår Mads Peder­sen til med nok en dansk sei­er. Det ble som ven­tet brudd­sei­er, og Mads Peder­sen var den smar­tes­te og ster­kes­te i det bruddet.

Dagens etap­pe er også en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. Den avslut­tes i Men­de, opp Côte de la Croix Neu­ve, som også er kjent som Mon­tée Jala­bert, etter at Lau­rent Jala­bert vant den førs­te etap­pen opp hit i 1995. Det er bratt opp til avslut­nin­gen på en fly­stri­pe. Det­te er en etap­pe for en som kan vin­ne en bak­kespurt. Om jeg hus­ker rett, var Lau­ren Jala­bert en spur­ter som etter en stygg kræsj slu­tet å være med i gla­dia­tor­kam­pe­ne mel­lom spur­ter­ne, og “omsko­ler­te” seg til å bli en mer klatre­sterk ryt­ter. Da pas­set nok en avslut­ning som den­ne godt.

Hvor len­ge var Adam i Para­dis? Det ble i alle fall ikke noe langt opp­hold i vin-para­dis den­ne gan­gen. Etap­pen star­ter i depar­te­men­tet Loire, men det er ikke der vi fin­ner vin­om­rå­det Loire. Elven Loire har rik­tig­nok sitt utpring ikke så langt her­fra. Men Loire er en lang elv, og det er len­ger mot nord langs elven vi fin­ner de man­ge inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne som reg­nes til Loire.

Etap­pen går gjen­nom et områ­de hvor det i bes­te fall er vans­ke­lig å fin­ne god vin. Den avslut­tes i depar­te­men­tet Loze­re, som er et av de tyn­nes befol­ke­de depar­te­men­te­ne i Frank­ri­ke. Her er det man­ge sau­er, men ikke så mye folk.

En gang vi var i områ­det, vil­le jeg gjer­ne ha en lokal vin. Iføl­ge turist­re­kla­men laget de mye god vin i omår­det. Men man skal ikke tro turist­re­kla­men når det gjel­der slikt. Jeg bestil­te en rødvin fra en av de pro­du­sen­ter som fikk rosen­de omta­le i turist­re­kla­men. Kel­ne­ren på res­tau­ran­ten hvor vi spis­te, anbe­fal­te at vi hel­ler skul­le vel­ge en annen vin, uten at jeg hus­ker hvil­ken. Men den var ikke lokal, og jeg vil­le sma­ke den loka­le vinen. Kel­ne­ren had­de rett. Jeg bestil­ler nok ikke en til­sva­ren­de vin nes­te gang jeg måt­te være i området. 

Det ble visst­nok pro­du­sert god vin i områ­det før vin­lu­sen phyl­lox­e­ra øde­la det mes­te av euro­pe­is­ke vin­stok­ker på slut­ten av 1800-tal­let og begyn­nel­sen av 1900-tal­let. Vin­mar­ke­ne i det­te områ­det ble ikke til­plan­tet på nytt. Noen for­sø­ker å byg­ge opp igjen vin­pro­duk­sjo­nen. Men det gjen­står å se om de lykkes.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 13. etappe: Le Bourg d’Oisans — Saint-Étienne

I går var det vel­dig frust­re­ren­de ikke å ha til­gang til en TV-kanal som sen­der Tour de Fran­ce. Å føl­ge nett­opp­da­te­rin­ger fra TdF og diver­se twit­ter­opp­da­te­rin­ger, blir ikke det sam­me. Tom Pid­cock vant på en over­be­vi­sen­de måte, og ble med sine 22 år den yngs­te som har vun­net opp til Alpe d’Huez i TdF. Etter all den mot­gan­gen Chris Froo­me har hatt de sis­te åre­ne, var det litt fint å se at han også var i stand til å være med helt frem­me. Jonas Vinge­gaard beholdt den gule trøy­en. Simon Gesch­ke beholdt klatre­trøy­en. Og alle kom i mål innen­for tidsgrensen.

I dag er det en kupert etap­pe, uten de sto­re klatre­ut­fod­rin­ge­ne. Jeg reg­ner med at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil slik­ke sine sår og se det­te mer eller mind­re som en resti­tu­sjons­økt. Sam­ti­dig er den nok litt for hard, sær­lig mot slut­ten, for spur­ter­ne, slik at de hel­ler ikke har noe sær­lig å kjø­re for. Så da ser det­te ut som en typisk etap­pe hvor et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re kan gå inn. 

Jeg skrev i inneld­nin­gen til årets Tour at et det ikke var vel­dig mye inter­es­sant vin å fin­ne. Men i dag er det edle drå­per å hen­te. Etap­pen krys­ser den nord­li­ge delen av Rhô­nen. Skjønt det er ikke helt sant. Rhô­nen star­ter i de Sveit­sis­ke alper. 9. etap­pe gikk langs Rhô­nen, og krys­set elven før klat­rin­gen opp mot mål. Den ren­ner ut i Lac Léman nær Mon­treux, og fort­set­ter fra utlø­pet av den­ne sjø­en ved Gene­ve, ned mot Lyon, hvor den ren­ner sam­men med elven Saò­ne. Men når vi i vin­sam­men­heng snak­ker om Rhô­ne, da er det områ­det langs den del av elven som er syd for Lyon. 

Det er van­lig å skil­le mel­lom den nord­li­ge delen av Rhô­ne, som fransk­menn kal­ler Rhô­ne Sep­tren­ti­no­al, og den syd­li­ge delen som i Frank­ri­ke kal­les Rhô­ne Mér­i­dio­nal. Den nord­li­ge delen er områ­det nord for Valen­ce. Den syd­li­ge delen er områ­det syd for Mon­te­li­mar. I områ­det mel­lom Valen­ce og Mon­te­li­mar pro­du­se­res ikke mye vin, i alle fall ikke inter­es­sant vin. Der dyr­kes det mer apri­ko­ser, fers­ken og annen frukt. Den syd­li­ge delen er Rhô­ne-del­ta­et, som brer seg utover et i hoved­sak gans­ke flatt område. 

I den syd­li­ge delen domi­ne­rer dru­ene Syrah og Gre­nache. Men Gre­nache er en drue som liker mye var­me, og i den nord­li­ge delen av Rhô­ne er det for kjø­lig til å dyr­ke Gre­nache. Så her er Syrah ene­rå­den­de når det gjel­der sorte dru­er. Det­te er hjem­me­om­rå­det til Syrah. Jeg tar med en len­ke til den­ne epi­so­den av Vin­mono­po­lets podkast: Syrah — bli kjent med druen

Rhô­ne­da­len er en rift-dal. Mas­sif Cen­tral er et gam­melt, og i utgangs­punk­tet vul­kansk fjell­om­rå­de. Det utford­res fra syd-øst av de noen hund­re mil­lio­ner år yng­re Alpe­ne, og i syd-vest av Pyre­ne­ene. Fjell er som isfjell. De er langt stør­re under enn over over­la­ten. Det er enor­me kref­ter i sving der dis­se fjel­le­ne møtes. Geo­lo­gisk er de gans­ke uli­ke. Rhô­ne­da­len, i alle fall i nord er i hoved­sak rif­ten mel­lom Alpe­ne i øst og Mas­sif Cen­tral i vest. Vi kan mer­ke oss at de inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne, med et unn­tak, lig­ger på vest­si­den, eller langs høyre­bred­den som fransk­menn sier. Det vil si bred­den til høy­re med­strøms. Unn­ta­ket er Hermi­ta­ge og Cro­sez-Hermi­ta­ge. Men her har elven tatt en snar­vei, slik at elven går vest for dis­se områ­de­ne, men geo­lo­gisk hører de til høyrebredden. 

Dagens etap­pe krys­ser Rhô­nen ved byen Vien­ne, og fort­set­ter gjen­nom et av de aller bes­te vin­om­rå­de­ne langs Rhô­nen: Côte-Rotie. Côte-Rotie er en dyr vin. Vin­mono­po­let har i øye­blik­ket 57 Côte-Rotie, som kos­ter fra 440 kr og opp­over. Det er en vin laget av i hoved­sak av Syrah. Jeg vel­ger ofte en Syrah fra Rhô­ne til vilt. Vi plei­er å spi­se rype­bryst and­re jule­dag, og da vel­ger jeg ofte Côte-Rotie, alter­na­tivt en Cor­nas, som pro­du­se­res litt len­ger syd. 

Van­lig­vis vel­ger jeg ikke en så dyr vin som Côte-Rotie. Som regel blir det en rime­li­ge­re syrah-vin fra Rhô­ne. I nord domi­ne­rer syrah. I Côte-Rotie er det til­latt med inn­til 20% av den grøn­ne dru­en Vio­g­ni­er, som er dru­en den enes­te dru­en til­latt i Cond­rieu, litt len­ger syd i Rhô­ne. Hvis man skal ha vio­g­ni­er på sitt bes­te (og dyres­te) vel­ger man en vin fra Condrieu.

Det er ikke len­ger van­lig å bru­ke grøn­ne dru­er i rødvin, selv om det man­ge ste­der er til­latt. Noen pro­du­se­ne­ter bru­ker noe grøn­ne dru­er, men ikke på langt nær så mye som er til­latt. Mye Côte-Rotie er laget av 100% syrah. I den syd­li­ge delen av Rhô­ne kom­bi­ne­res gjer­ne syrah med dru­er som gre­nache og mour­ve­d­re. Til vilt, f.eks. til en van­lig søn­dags­mid­dag, vel­ger jeg ofte en syrah-domi­nert vin, gjer­ne 100% syrah fra den syd­li­ge delen av Rhô­ne, som ikke er så dyre som vine­ne fra len­ger nord. Jeg tar med nok en len­ke til en epi­so­de i Vin­mono­po­lets podkast: Vin til vilt

Husets rødvin hos oss er Petit Ours Brun fra Mathieu Bar­ret. Jeg inn­røm­mer at min svak­het for bam­ser har hatt betyd­ning for val­get. Men det er en utmer­ket Côte-du-Rhô­ne laget av 100% syrah. Jeg har en gang fått den­ne vinen ser­vert som en del av vin­pak­ken på en stjer­ne­res­tau­rant i Paris, og jeg tror ikke at de vel­ger vin for­di det er fine bam­ser på etiketten.

Da jeg for en tid siden åpnet den nest­sis­te flas­ken på lage­ret, vil­le jeg bestil­le fler. Til min for­skrek­kel­se opp­da­get jeg at den var i ferd med å bli utsolgt. Den kun­ne ikke len­ger bestil­les, og de had­de den ikke på mitt loka­le Vin­mno­pol. Men jeg opp­da­get at de had­de den på Alna­bru. Jeg tror de had­de 19 flas­ker, og jeg kjøp­te 12 av dem. Det var årgang 2020, mens den jeg had­de hatt var 2019. Nå har 2021-årgan­gen kom­met inn. 

Men vi må flyt­te oss nord­over, til Côte-Rotie. Det var Gui­gal som løf­tet Côte-Rotie på 1980-tal­let. Jeg kjø­per gjer­ne Gui­gals Côte-Rotie på Gare­der­moen. Da kjø­per jeg stan­dard­ut­ga­ven, om man kan kal­le en såpass dyr vin som en stan­dard­vin. Områ­det deles gjer­ne i Côte Bru­ne og Côte Blon­de og en del sel­ges med angi­vel­se av vin­mark. Vil vi ha vin fra de bes­te vin­mar­ke­ne, som La Mou­li­ne, La Tur­que og La Lan­don­ne, må man ut med mer enn 3 000 kro­ner per flaske. 

Dyr vin er dyrt. Men slik vin er ikke spe­si­elt dyr i Nor­ge. Den er fak­tisk rime­lig i for­hold til pri­se­ne i man­ge and­re land, om vi i det hele tatt kan kal­le vin i den­ne pris­klas­sen for rime­lig. Slik vin­om­set­nin­gen er orga­ni­sert i dag, er det kon­kur­ran­se i import/engrosmarkedet. Det kan vir­ke litt mer­ke­lig at man har kon­kur­ran­se i et mar­ked med bare en detal­jist, nem­lig Vin­mono­po­let. Men impor­tø­re­ne kan også sel­ge til res­tau­ran­ter. Og når det kom­mer til styk­ket er det oss, det vin­kjø­pen­de pub­li­kum som til slutt bestem­mer hva som blir solgt, og der­med også hva som blir væren­de i Vin­mono­po­lets hyller.

Vin­mono­po­let impor­te­rer så vidt jeg vet ikke len­ger vin selv. De kan inn­hen­te anbud fra impor­tø­rer hvis de skal ha en vin inn i stan­dard­ut­val­get. De kan f.eks. inn­hen­te anbud på en rød Côte du Rhô­ne. Da kom­mer impor­tø­re­ne med sine til­bud, og de vur­de­res i en inn­kjøps­pro­sess blant annet basert på blind­sma­king i et panel i Vinmonopolet.

Impor­tø­re­ne kan til­by sine viner (samt øl, brenne­vin mm) i bestil­lings­ut­val­get. Det er det­te bestil­lings­ut­val­get som gjør Vin­mono­po­let til kan­skje ver­dens bes­te vin­hand­ler. Vin­mono­po­let har nå over 30 000 varer i sitt utvalg. Det frans­ke vin­bla­det La Revue du Vin de Fran­ce gir hvert år ut en kata­log over frans­ke vin­hand­le­re. De fles­te har noen hund­re vin­ty­per. Bare de aller størs­te i f.eks. Paris, kan ha så mye som 5 000 viner. De fles­te vin­hand­le­re jeg har besøkt har et godt utvalg og god kunn­skap av regio­nal og lokal vin, samt et lite utvalg fra de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne som Bor­deaux, Bur­gund og Champag­ne. Hvis man skal ha noe litt mer spe­si­elt fra and­re områ­der, kan det være vans­ke­lig å fin­ne. Min erfa­ring er at det fin­ner man let­test i de sto­re super­mar­ke­de­ne, som gjer­ne har sitt eget, nasjo­na­le basis­ut­valg, som gjer­ne sup­ple­res med regio­nal og lokal vin. Noen av vin­hand­ler­kje­de­ne har også et slikt utvalg, men ikke sær­lig stort. Og ingen av dem har noe “bestil­lings­ut­valg”. Man kan kjø­pe det de har inne. Hvis du vil vite mer om bestil­lings­ut­val­get, kan du høre på Vin­mono­po­lets podkast Bestil­lings­ut­val­get — hvor­dan vir­ker det?

Det er også noen pro­se­dy­rer for test­ut­valg m.m. hos Vin­mono­po­let, som jeg ikke går nær­me­re inn på. Viner som sel­ger godt, blir væren­de i stan­dard­ut­val­get. Det er uli­ke kate­go­ri­er av vin­mono­pol­ut­salg, basert på hvor sto­re de er. Utsal­ge­ne kan også ha et eget utvalg i til­legg til stan­dard­ut­val­get. Jeg bor på Frog­ner, og jeg tror utval­get av champag­ne er stør­re der enn i en del and­re butik­ker av til­sva­ren­de stør­rel­se. Men til­ba­ke til prisene. 

Vi beta­ler moms på vin, som på de aller fles­te and­re varer. Det er et påslag på 25%, og vi beta­ler moms på sær­av­gif­ter — det er ikke noe spe­si­elt for alko­hol. Mom­sen utgjør 20% av utsalgs­pri­sen. Hvis en vin kos­ter 3000 kro­ner i utsalg, utgjør mom­sen 600 kro­ner. Moms­sat­sen kan variere fra land til land. I EU skal stan­dard moms­sats være mini­mum 15%. 

Jeg antar at impor­tø­re­ne bestem­mer sin egen avan­se, men de er også opp­tatt av å ha kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Alko­hol­av­gif­ten beta­les etter meng­den alko­hol, helt uav­hen­gig av om det er en dyr eller bil­lig vin. For en van­lig flas­ke vin med 13,5% alko­hol, utgjør alko­hol­av­gif­ten 43 kro­ner. Det­te bidrar til at bil­lig vin er rela­tivt dyr i Nor­ge, mens dyr vin er rela­tivt rime­lig. Hvis man kjø­per en flas­ke vin som kos­ter 100 kro­ner i utsalg, utgjør mom­sen 20 kro­ner. Av de gjen­væ­ren­de 80 kro­ner er 43 kro­ner alko­hol­av­gift, slik at man beta­ler 37 kro­ner for selve vinen, som inklu­de­rer pro­duk­sjon av vinen, tap­ping, trans­port, samt impor­tø­rens og Vin­mono­po­lets avan­se. Hvis vi dob­ler og kjø­per en vin som kos­ter 200 kro­ner, utgjør moms 40 kro­ner. Alko­hol­av­gif­ten er fort­satt 43 kro­ner, slik at vi beta­ler 117 kro­ner for vinen inklu­dert alle van­li­ge pro­duk­sjons- og salgs­om­kost­nin­ger. Så vi får mye mer kva­li­tet for pen­ge­ne om vi avstår fra den bil­ligs­te vinen.

Vin­mono­po­lets avan­se er lav, så vidt jeg vet 8.2%, og den utgjør ald­ri mer enn 88 kro­ner for en flas­ke. Om vi skul­le få vin i butikk, vil avgif­te­ne og utsalgs­ti­de­ne være bestemt av sta­ten, og være de sam­me — slik det er for butikk­øl i dag. Vi vil lett ende med et kje­de­lig KIWI-utvalg av vin, og en betje­ning som ikke har noe vin­kunn­skap. En ulem­pe med Vin­mono­po­let er at vi kan kjø­pe det de har, selv om utval­get er stort. En gang kjøp­te jeg en del vin hos en vin­hand­ler i Århus. Den ble dre­vet av en por­tu­gi­ser, og han had­de spe­sia­li­sert seg på por­tu­gi­sisk vin. Vi kan også ten­ke oss at en ita­li­ensk res­tau­rant kan sel­ge et kre­sent utvalg av ita­li­ensk vin, for­ut­satt at de får lov til å sel­ge flas­ker som folk kan ta med. Det er ikke sik­kert, de får ikke lov til å sel­ge øl på den måten i dag. Men for de fles­te vil det blir et begren­set bil­lig­bu­tikkut­valg av vin, omtrent som vi har et begren­set og kje­de­lig utvalg av mat i dag.

Jeg vil til­ba­ke til der dagens etap­pe krys­ser Rhô­nen. Litt syd for Côte-Rôtie fin­ner vi Cond­rieu. Det er et områ­de hvor det kun pro­du­se­res hvit­vin, og dru­en er Vio­g­ni­er. Det er her man får vio­g­ni­er på sitt bes­te, og dyres­te. Vio­g­ni­er er en drue som gir en vin med mye svak, men gans­ke lavt syrenivå. 

Til kyl­ling kan man vel­ge om man vil ha hvit­vin, rosé­vin eller rødvin. Vin­val­get vil blant annet avhen­ge av til­be­hø­ret, men det går jeg ikke nær­me­re inn på. Hvis jeg vel­ger rødvin, vil jeg ha en rela­tivt lett rødvin, f.eks. en vin lagt på pinot-noir eller gamay, gjer­ne en Beau­jo­lais. Hvis jeg vel­ger hvit­vin, vel­ger jeg gjer­ne en vin laget av vio­g­ni­er. Men jeg vel­ger nok en rime­li­ge­re vin enn Cond­rieu. Det er som oftest et valg når vi er i Frank­ri­ke, og da blir det gjer­ne en vio­g­ni­er fra Languedoc.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email