Category Archives: Languedoc

Les vins du Tour de France 2020: 6. etappe: Le Teil > Mont Aigoual

Gårs­da­gens avslut­ning var visst ikke så hard som jeg tol­ket den til å være ut fra kar­tet og løype­pro­fi­len. Juli­an Alap­hi­lip­pe rotet det til, fikk tids­straff og mis­tet den gule leder­trøy­en. Reg­le­ne er kla­re på det­te punk­tet. At Alap­hi­lip­pe på slut­ten at en etap­pe gri­per flas­ken som en fra hans lag hol­der fram, uten å ten­ke på reg­le­ne, er gans­ke for­ståe­lig. Thor Hus­hovd had­de også en kom­men­tar om at ved­kom­men­de med flas­ken sto godt plas­sert, og sa etter­på at det vis­te hvor dår­lig han var som eks­pert­kom­men­ta­tor. Men at laget plas­se­rer en av en av sine folk for å gi ham en flas­ke etter gren­sen for når det ikke len­ge er til­latt, det var sær­de­les amatørmessig. 

Dagens etap­pe er 191 km lang, klas­si­fi­sert som kupert (hilly). Det er sik­kert vans­ke­lig å plas­se­re etap­per inn i de kate­go­ri­ene de ope­re­rer med. Dagens etap­pe er til­nør­met helt flat de førs­te 155 km, og der­et­ter går det opp, opp og opp til mål. Vi van­li­ge død­li­ge vil nok mene at noen små uklas­si­fi­ser­te og en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning gjør at det slett ikke er flatt, men for proff­syk­lis­te­ne er det bare små krus­nin­ger på en flat etap­pe. Etap­pen avslut­tes med mål­gang på top­pen av Mont Aigou­al, som er klas­si­fi­sert som første­ka­te­go­ri. Så den­ne gan­gen vil nok spur­ter­ne vil være hek­tet av i god tid før målgang.

Nå har jeg nes­ten kom­met hjem. Vi har en lei­lig­het i La Gran­de Mot­te i Lan­gue­doc, ute ved kys­ten, og jeg har vært i det områ­det de syk­ler gjen­nom man­ge gan­ger, selv om jeg ser at deler av etap­pen føl­ger en rute hvor jeg ennå ikke har vært.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2020: 6. etap­pe: Le Teil > Mont Aigou­al

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2016 — 12. etappe. Montpellier — Mont Ventoux

Den som had­de sat­set pen­ger på at dagens etap­pe skul­le bli et spurt­opp­gjør mel­lom Chris Froo­me og Peter Sagan, vil­le ha fått høye odds.

SIMG_7354_DxO

Chris Froom har i år vist seg som en kom­plett ryt­ter. Vi viss­te at han kan klat­re. Vi vet også at han kan kjø­re gode tem­p­e­tap­per. I år har han også vist at han kan vin­ne ned­over, og at han kan spur­te. Nå tror jeg at man­ge av sam­men­lag­tryt­ter­ne er bed­re spur­te­re enn vi får inn­trykk av. Men de syk­ler for å fin­ne touren, ikke for å vin­ne etap­per. Og da er det liten grunn til å løpe den risi­ko­en det er å kas­te seg inn i en masse­spurt. Hvor­dan de and­re lage­ne kun­ne la et brudd med Chris Froo­me og Peter Sagan, hver med to hjelpe­ryt­te­re, få gå 15 km før mål, det er for meg ufor­ståe­lig. De had­de kank­sje ikke noe å sva­re med?

Så til dagens etap­pe. Det­te er årets 14. juli­etap­pe, alt­så etap­pen på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Det er den etap­pen alle fransk­menn øns­ker å vin­ne. Jeg har tenkt at vi vil kun­ne se Thi­baut Pinot i angrep her. Nå vet vi at det ikke blir noen avslut­ning på Mont Ventoux. Det er meldt for mye vind. Ikke vil­le det bare blitt vel­dig hardt å syk­le Mont Ventoux i kraf­tig mot­vind. Arran­gø­re­ne vil­le også få pro­ble­mer med det tek­nis­ke. Mål­gang blir ved Cha­let Renard, omtrent der ryt­ter­ne kom­mer ut av sko­gen. Dag Otto Lau­rit­zen sa at etter hans vur­de­ring er den førs­te delen av Mont Ventoux den har­des­te. Men klat­rin­gen blir nå 6 km kor­te­re, og da blir den mind­re hard. De som for fle­re dager siden har par­kert bobi­le­ne sine langs bak­ken opp­over mot Mont Ventoux, kom­mer nok til å bli skuffet.

TdF2016_12I Montpel­li­er lig­ger vin­mar­ke­ne helt inn­til byen, så vi kan ta med vin fra start. Og vi fin­ner ny vin helt til ryt­ter­ne star­ter på selve klat­rin­gen opp mot Mont Ventoux.

Selv om ruten ut av byen ikke pas­se­rer rett for­bi det­te, star­ter jeg med Château Flau­ger­gues. Det lig­ger helt inne til byen. Er man ikke alt­for redd for å gå litt, vil jeg si at det lig­ger i gang­av­stand fra sen­trum, og i alle fall i grei avstand med bysyk­kel. Eller man kan ta trikk no 1 til kjøpe­sen­te­ret Odys­se­um, og der­fra er det kort vei.

Chateau_de_flaugergues

De har en fin belig­gen­het, en flott hage og god vin. Tren­ger man fle­re grun­ner til å besø­ke stedet?

Vi er fort­satt i Gres de Montpel­lier, som vi var i i går. Innen­for det­te har vi områ­det Meja­nel­le øst for Montpel­li­er. Noen av vine­ne fra Château de Flau­ger­gues er AOP Mejanelle.

Etap­pen fort­set­ter i ret­ning Som­mie­res. På vei­en dit går etap­pen et sted mel­lom Saint-Dré­ze­ry og Saint-Chris­tol. Strengt tatt ser det ut som om den går gjen­nom Saint-Chris­tol, men jeg tar med begge.

I Saint-Dré­ze­ry lig­ger en av mine favo­rit­ter: Château Puech Haut. De har god vin, og det er et vel­dig hyg­ge­lig sted å besø­ke. Hva mer kan man håpe på hos en vin­pro­du­sent? His­to­ri­en til Château Puech-Haut lig­ner på his­to­ri­en til man­ge and­re gode pro­du­sen­ter i Lan­gue­doc: Entre­pre­nør­skap. Gérard Bru had­de bak­grunn fra for­ret­nin­ger. Etter at hans sel­skap var kjøpt av et stør­re sel­skap, kjøp­te han det­te områ­det. Det var da ingen vin­pro­duk­sjon, men han var over­be­vist om at det var et områ­de godt egnet for vin­pro­duk­sjon, noe han fikk rett i.

Deres hoved­pro­dukt er rødvin, og Lan­gue­doc er først og fremst er rødvins­om­rå­de. Men den­ne gan­gen vil jeg ta for meg litt hvit­vin. Det var gjen­nom deres hvit­vin jeg først opp­da­get Château Puech Haut. Sann­syn­lig­vis fikk jeg den anbe­falt på en res­tau­rant, men jeg hus­ker ikke mitt førs­te møte med den vinen. Uan­sett: Den falt i smak, og den var litt anner­le­des enn mye av den and­re hvit­vi­nen vi drakk.

Deres hvit­vi­ner er for en stor del laget på dru­ene Rous­san­ne og Mar­san­ne, som er to aro­ma­tis­ke dru­er som gir en til­sva­ren­de aro­ma­tisk vin. Det er dru­er som bru­kes gans­ke mye i hvit­vin i Lan­gue­doc og i Rhô­ne.  Jeg liker slik aro­ma­tisk hvit­vin. Prøv noen hvit­vi­ner laget med dis­se dru­ene, som en avveks­ling fra Ries­ling, Cha­don­nay, Sau­vig­non Blanc og alle de van­li­ge hvitvinsdruene.

Château Puech Haut har to hoved­se­ri­er vin: Pre­sti­ge og Tête de Beli­er. Tête de Beli­er er det vær­ho­det som er vinens sym­bol, et hode i kalk­stein som ble fun­net i åke­ren da den­ne ble opp­ar­bei­det. Av dis­se er Tête de Beli­er den bes­te (og dyres­te). I til­legg pro­du­se­rer de noen and­re viner.

Saint-Chris­tol lig­ger syd for dagens etap­pe. Det er et stei­ne­te områ­de, som også nyter godt av avkjø­len­de vin­der fra havet. Det pro­du­se­res sær­lig rødvin av Mourvèdre.

Jeg er til­hen­ger av at man all­tid skal ser­ve­re vann, med eller uten bob­ler, til vin. Man drik­ker vin for sma­ken, vann for tørs­ten. I dag bør det bli vann med bob­ler, nær­me­re bestemt Per­ri­er. Ikke len­ge etter at ryt­ter­ne har pas­sert Somiè­res, kom­mer de gjen­nom Ver­gè­ze, hvor Per­ri­ers kil­de, og der­med også tap­pe­ri, befin­ner seg.

Omtrent her kom­mer vi inn i vin­omrrå­det Cos­tiè­res de Nîmes. Det lig­ger i over­gan­gen mel­lom Lan­gue­doc og Rhô­ne. Det er litt uklart hvor man skal plas­se­re den­ne, hører den hjem­me i Lan­gue­doc eller i Rhô­ne? Noen ste­der, som i vinat­la­set Grand Atlas des Vig­nob­le de Fran­ce, er den plas­sert under Lan­gue­doc, mens vin­mono­po­let har plas­sert områ­det under Rhô­ne. Spo­ler vi tiden en del år til­ba­ke, had­de Lan­gue­doc et gans­ke dår­lig ryk­te som vin­om­rå­de. En gang var det for­tjent. Det var et områ­de hvor kvan­ti­tet var vik­ti­ge­re enn kva­li­tet. Rhô­ne had­de en bed­re klang hos det vin­drik­ken­de pub­li­kum. Kan­skje vil­le man fri­gjø­re seg fra det dår­li­ge ryk­tet som Lan­gue­doc had­de, og hel­ler kom­me inn under Rhô­ne paraplyen?

Mye har for­and­ret seg siden den gang. Lan­gue­doc har utvik­let seg vel­dig mye, og her pro­du­se­res det vin av meget godt kva­li­tet, fort­satt til en rela­tivt rime­lig pris. Dess­ver­re bidrar en del vin­skri­ben­ter til å opp­rett­hol­de ryk­tet om Lan­gue­doc som et områ­de bare for uin­ter­es­sant bil­lig­vin. Skal jeg være ærlig, tror jeg det skyl­des at de på grunn av områ­dets tid­li­ge­re dår­li­ge renom­me, ikke har tatt seg bry­et med å set­te seg inn i hvor­dan det er i dag. Lan­gue­doc er Frank­ri­kes mest dyna­mis­ke vin­re­gion, og er i riven­de utvik­ling. Som jeg nevn­te i går, var jeg for en tid siden på en wine­ma­ker’s din­ner med eie­ren av Domai­nes Paul Mas, Jean-Clau­de Mas. De pro­du­se­rer vin fle­re ste­der, i AOC Lan­gue­doc, og i Cos­ti­eres de Nîmes. Vi fikk blant annet ser­vert en utmer­ket Cos­ti­eres de Nîmes. Jeg spur­te ham om han men­te at Cos­ti­ere de Nîmes er Lan­gue­doc eller Rhô­ne. Uten betenk­nings­tid ga han et klart svar: Det er Languedoc.

Men på sine ban­ne­re, sier pro­du­sen­te­ne helt klart: Val­lée du Rhône.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Før jeg for­la­ter det­te helt.

Vi kan hol­de oss til vinen, og den er den sam­me enten man kal­ler den Lan­gue­doc eller Rhô­ne. Men plas­se­rin­gen har en viss prak­tisk betyd­ning når vi skal lete etter vinen eller infor­ma­sjon om den. Uan­sett er det en vin pro­du­sert i over­gangs­so­nen mel­lom Lan­gue­doc og Rhô­ne. Viner her­fra kan ikke sel­ges som Côte du Rhô­ne, så på den­ne måten er det ikke like­stilt med and­re Rhô­ne appe­la­sjo­ner. Jeg les­te et sed, jeg har glemt hvor, at Rhô­ne er beskyt­tet av Aplpil­le­ne mot vind fra havet. Alpil­le­ne er et fjell eller en åsrygg som går øst-vest syd i Rhône.

converted PNM file

Om jeg skal være ærlig, skjøn­ner jeg ikke helt poen­get med akku­rat det­te. I det syd­li­ge Rhô­ne kan det være varmt, nes­ten for varmt. En litt ned­kjø­len­de vind fra havet vil bare gjø­re godt, og skul­le ikke være noe å beskyt­te seg mot. Jeg vil tro at det hel­ler er vin­om­rå­der syd for Alpil­le­ne som besky­tes mot den kal­de Mistral­vin­den fra nord, som kom­mer gjen­nom Rhô­ne­da­len, sær­lig om vin­te­ren og vår­en. På den­ne tiden er vind fra havet tem­pe­re­ren­de. Cos­tié­re de Nîmes er uan­sett ikke beskyt­tet av Alpil­le­ne, men får avkjø­len­de vind fra havet.

Etap­pen går gjen­nom Beau­cai­re og krys­ser der­fra Rhô­nen over til Tarascon.

SIMG_6429_DxO

Etter at vi også har krys­set elven Duran­ce, rela­tivt kort tid etter mel­lom­sprin­ten, kom­mer vi til vin­dis­trik­tet Lube­ron. Her pro­du­se­res det mye rødvin med Mid­del­havs­preg. Men det er også et av områ­de­ne i Rhô­ne hvor det pro­du­se­res gans­ke mye hvit­vin, på dru­ene Gre­nache blanc, Clair­et­te, Ver­men­ti­no og Rousanne.

Her­fra drei­er vi nord­over til Ventoux, ved foten av Mont Ventoux. 85% av pro­duk­sjo­nen er rødvin, men det pro­du­se­res også noe rosé og litt hvit­vin som omta­les som “hem­me­lig”. For litt mer infor­ma­sjon, se Decan­ter tra­vel guide: Ventoux. Jeg synes at Ventoux bør være dagens vin.

Skjønt, det er 14. juli, som til­si­er at vinen bør være Champagne.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2016 — 11. etappe. Carcassonne — Montpellier

Touren har vært inn­om Montpel­li­er omtrent hvert annet år. Etap­pen er flat, og det plei­er å ende med et spurt­opp­gjør. Går det etter pla­nen, syk­ler jeg inn til Montpel­li­er for å se på avslutningen.

TdF2016_11Vi skal gjen­nom Lan­gue­doc, det områ­det i ver­den hvor det pro­du­se­res mest vin. Her er det ikke noe pro­blem å fin­ne vin. Pro­ble­met blir å vel­ge ut hvil­ke viner som skal tas med. Lan­gue­doc er “mitt” områ­de i Frank­ri­ke, og når jeg er i områ­det drik­ker jeg selv­sagt vin herfra.

Vi star­ter i borg­byen Car­cas­son­ne, som er et av de ste­de­ne man må besø­ke om man er i områ­det. Car­cas­son­ne er stra­te­gisk plas­sert der pas­sa­sjen mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet er på det sma­les­te. Her kun­ne man kre­ve toll på varer som pas­ser­te. Det var vel dati­dens form for bompenger.

WIMG_1110_RAW_DxO

Men vi hol­der oss til vin, selv om det er vel­dig man­ge mulig­he­ter for avspo­ring. Ut fra Car­cas­son­ne går etap­pen mot nordøst.

Etap­pen føl­ger for­kast­nin­gen mot Mon­tag­ne Noir, som er den syd­vest­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral. Vi kom­mer inn i vin­om­rå­det Miner­vois. Det er et  ca 60 km langt og 20 km bredt, syd­vendt amfi, og strek­ker seg fra Car­cas­son­ne  i vest omtrent til Nabon­ne i øst. Det lig­ger mel­lom 50 og ca 350 meter over havet. Det er først og fremst et rødvins­om­rå­de, men det pro­du­se­res også noe hvitvin.

Områ­det er delt inn i seks under­om­rå­der, i til­legg til det egne områ­det Miner­vois-La Liver­ne. Det førs­te områ­det vi kom­mer inn i etter å ha for­latt Car­cas­son­ne er Le Cla­moux. Det­te lig­ger gans­ke lavt, får mye sol og har et klart mid­del­havs­preg. Her dyr­kes det sær­lig Gre­nache og Carignan.

Litt len­ger inn mot fjel­let (Mon­tag­ne Noir) er Les Côtes Noire. Etap­pen går for en del mel­lom Le Cla­moux og Les Côtes Noir. Områ­det drar for­del av å lig­ge høyt, og er også pre­get av atlan­ter­havs­luf­ten som kom­mer inn mel­lom Mas­sif Cen­tral og Pyre­ne­ene. Jord­smon­net er pre­get av ski­fer. De domi­ne­ren­de dru­ene er Syrah og Gre­nache, men her dyr­kes også de hvi­te dru­ene Mar­san­ne og Rousanne.

Her­fra kom­mer vi over i Miner­vois-La Liver­ne. Det­te lig­ger i hjer­tet av Miner­vois, i det områ­det som kal­les Le Petit Caus­se, ved foten av Mon­tag­ne Noir.  Det dyr­kes sær­lig Carig­nan, men også Gre­nache, Mour­vèd­re og Syrah. Vine­ne er ele­gan­te, med et klart mid­del­havs­preg. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin, på Bour­bou­lenc, Mar­san­ne, Rous­san­ne og Gre­nache blanc.

Len­ger øst lig­ger Le Caus­se. Caus­se er beteg­nel­sen på kalk­pla­tå­ene som er van­li­ge i den­ne regio­nen. Her dyr­kes sær­lig Gre­nache, Carig­nan og Syrah. Men det er også områ­det for Mus­cat-de-Saint-Jean de Miner­vois. Det er en søt vin. Vin­mar­ke­ne her lig­ger høy­ere enn de fles­te and­re dyr­kings­om­rå­de­ne for Mus­cat. Det gir len­ger mod­nings­tid, og der­med en mer kom­pleks smak.

Land­byen Miner­ve, reg­nes for en av Frank­ri­kes vak­res­te lands­byer. Den lig­ger på en klip­pe der to elver ren­ner sam­men. Besøk den om du er på de kan­ter. I Tour de Fran­ce utga­ven av det frans­ke syk­kel­ma­ga­si­net Vélo Magazi­ne har de spurt syk­lis­ten Clé­ment Koretz­ky, som er fra regio­nen, om hvor han vil­le ha valgt å stå der­som han var til­skuer. Hans svar; Minerve.

SIMG_3586_DxO_1

De to lavere­lig­gen­de  områ­de­ne i Miner­vois, L’Ar­gent Double og Les Ser­res, er vi ikke inn­om, så de hop­per vi over den­ne gangen.

Det fin­nes ikke noen offi­si­ell klas­si­fi­se­ring av pro­du­sen­ter eller vin­mar­ker innen­for AOP og AOP-vil­la­ge klas­si­fi­se­rin­ge­ne i Lan­gue­doc. Men man­ge har for­søkt å set­te opp uli­ke “Grand Crus” lis­ter.  La Revue du Vin de Fran­ce har for­søkt seg med en inn­de­ling i førs­te, and­re og tred­je crus, had­de de Minerve­pro­du­sen­ten Domai­ne Jean-Bap­tis­te Senat blant pro­du­sen­te­ne i tred­je crus. De har tid­li­ge­re frem­he­vet L’Ous­tal Blanc i en lig­nen­de kåring, og frem­he­vet da sær­lig deres hvit­vin Pri­ma Donna.

SIMG_3825_DxO_1

Fra Miner­vois fort­set­ter vi inn i Saint-Chinian.

Ryt­ter­ne pas­se­rer på vei­en til venst­re, like etter den and­re og sis­te kate­go­ri­ser­te stig­nin­gen (fjer­de kate­go­ri). Bil­det er tatt i midt­en av april. Vin­ran­ke­ne i Saint Chi­ni­an har nok vokst en god del til i dag.

SIMG_3833_DxO_1

La Revue du Vin de Fran­ce frem­he­ver Domai­ne Yan­nick Pelle­ti­er i sin kåring av Grand crus fra 2011. Når de dle­re inn i tre crus, plas­se­rer Mas Champart i and­re crus. And­re pro­du­sen­ter som frem­he­ves er Domai­ne Boire La Vita­rel­le, Domai­ne les Émi­na­des og Domai­ne Canet-Valet­te.

Yan­nick Pelle­ti­er repre­sen­te­rer noe av det som gjør Lan­gue­doc så inter­es­sant. Etter å ha stu­dert vin ved uni­ver­si­te­tet, kjøp­te han som 29-åring et titalls hek­tar vin­mark, og lever­te sin førs­te vin som 30-åring. Unge, ambi­siø­se folk kan fort­satt kjø­pe vin­mark til en over­kom­me­lig pris, og leve­rer godt resul­tat. Yan­nick Pelle­ti­er er ikke den enes­te med et slikt resul­tat, men ikke man­ge kla­rer å nå det nivå­et han har nådd.

Utsikt over byen Saint-Chinian.

SIMG_3838_DxO_1

Etter Saint Chi­ni­an set­ter ryt­ter­ne kur­sen mot kys­ten. Vi leg­ger inn nes­te drikke­pau­se ved Peze­nas, der det er en mellomsprint.

Peze­nas er kome­die­for­fat­te­ren Moliè­res by. Moliè­re var født i Paris. Men han reis­te med den liten tea­ter­trop­pen ” l’Illustre Théât­re” i Lan­gue­doc, og i Pzeneas ble han godt mot­tatt, og hvor han og tea­ter­trop­pen ble len­ge. Bil­det under er fra Moliè­res tea­ter i Pezanas.

SIMG_2783_DxO

Men vi skal ikke dve­le len­ge ved tea­ter, i alle fall ikke når det er så mye vin å vel­ge blant.

I sin kåring av Les Gran­des Crus du Lan­gue­doc fra 2011, frem­he­ver La Revue du Vin de Fran­ce fire pro­du­sen­ter fra Pézenas:

  • Domai­ne la Garance
  • Domai­ne les Aurel­les. I inn­de­lin­gen i tre gands crus, plas­se­rer La Revue du Vin de Fran­ce dis­se i and­re cru.
  • Prieuré Saint-Jean de Béban.
  • Domai­ne le Cone­te des Flo­ris Carbonifère

Ryt­ter­ne fort­set­ter gjen­nom Mon­tag­nac. Her fin­ner vi pro­du­sen­ten Paul Mas. Det er en stor pro­du­sent som har vin­mar­ker man­ge ste­der i Lan­gue­doc, også i Peza­nas, som vi nett­opp var inn­om. I til­legg til viner under nav­net Paul Mas, pro­du­se­rer de også vinse­ri­en Arro­gant Frog. De pro­du­se­rer også vin i Cos­ti­eres de Nîmes, som vi kom­mer til i mor­gen. Jeg tar med Paul Mas for­di de pro­du­se­rer et bredt utvalg av utmer­ket vin i fle­re dis­trik­ter i Lan­gue­doc, og for­di jeg had­de gle­den av å møte eie­ren Jean-Clau­de Mas under en wine­ma­kers din­ner hos Bøl­ge og Moi i Oslo for ikke len­ge siden, hvor vi fikk sma­ke man­ge av deres viner.

SIMG_3422_DxO

Selv om pro­ble­met i det­te områ­det er et luk­sus­pro­blem av typen det er alt for mye vin, hva skal vi vel­ge bort, så tar jeg like­vel en liten avstik­ker, ca 7 km mot nord­øst. Der fin­ner vi Domai­ne Pey­re Rose. De er klas­si­fi­sert i and­re crus i La Revue du Vin de Fran­ce’ klas­si­fi­se­ring. Det­te er en av gans­ke man­ge vin­går­der i regio­nen som dri­ves av en kvin­ne. De vin­pro­du­se­ren­de dame­ne har laget sin egen for­ening, Vini­fil­les, alt­så vinjentene.

Men ikke alle vin­jen­te­ne er med­lem­mer, blant annet ikke Mar­lè­ne Soria, som dri­ver Domai­ne Pey­re Rose. I til­legg til at de lager utmer­ket vin, gjør his­to­ri­en bak Domai­ne Pey­re Rose at jeg gjer­ne vil ha det med. Mar­lè­ne Soria var eien­doms­meg­ler, og had­de eien­dom­men til salgs for en kli­ent. Hun lik­te eien­dom­men godt, og det end­te med at hun kjøp­te den selv. Hun star­tet med vin­pro­duk­sjon nær­mest på hobby­ba­sis, til fami­lie og ven­ner. Men ryk­te­ne om hen­nes utmer­ke­de vin spred­te seg. Hun for­lot eien­doms­bran­sjen, og gikk over til vin­pro­duk­sjon på hel­tid. Hen­nes viner er med på nes­ten alle kårin­ger jeg har sett over de bes­te rødvi­ne­ne fra Lan­gue­doc (jeg har ald­ri sett noen hvit­vi­ner eller rosév­ner fra Pey­re Rose). Dess­ver­re er Domai­ne Pey­re Rose en pro­du­sent som van­lig­vis ikke tar imot besø­ken­de. De står gans­ke høyt oppe på lis­ten over vin­pro­du­sen­ter jeg har lyst til å besøke.

Til­ba­ke til dagens etap­pe. Ryt­ter­ne fort­set­ter for­bi Abbaye de Val­mag­ne. Det­te er et klos­ter fra 1257, og om jeg har for­stått det rett er klos­te­ret fort­satt i virk­som­het. Men det som inter­es­se­rer oss er at det i den­ne byg­nin­gen,  klas­si­fi­sert som his­to­risk monu­ment, pro­du­se­res det vin, det bryg­ges øl og det er en res­tau­rant. Det er i det tatt man­ge grun­ner til å ta en stopp her.

Vi er nå bare 35 km fra mål. Etap­pe­ne inn til Montpel­li­er har ofte endt med et spurt­opp­gjør, og nå er tiden så abso­lutt inne for at spur­ter­ne og deres lag må fin­ne sine posi­sjo­ner i fel­tet. I Montpel­li­er går vin­mar­ke­ne omtrent til bygren­sen. Vin­mar­ke­ne lig­ger i gang­av­stand fra målområdet.

Vi kom­mer inn i områ­det Gres de Montpel­li­er, som omkran­ser Montpel­li­er. Det betyr noe slikt som Montpel­li­ers grus. Det er et områ­de som lig­ger lavt, og hvor det kan bli gans­ke varmt. Men som sam­ti­dig nyter godt av litt kjø­len­de luft fra havet. Den sis­te strek­nin­gen før mål, før vi kom­mer inn i litt urba­ni­ser­te områ­der, er under­om­rå­det Saint-Geor­ges d’Or­ques. Jeg er ikke helt sik­ker på hva nav­net betyr. Men det får meg all­tid til å ten­ke på Orke­ne i Rin­ge­nes her­re, og på orken til Oda Rygh.

Jeg avslut­ter her med det bil­de noen av de sis­te vin­mar­ke­ne ryt­ter­ne vil pas­se­re får de går i mål. Her lig­ger det et stort kaffe­bren­ne­ri plas­sert i eller rett ved siden av vin­mar­ken. Vin og kaf­fe, det kan være godt når man ende­lig er i mål.

SIMG_4360_DxO

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 16. etappe: Carcassonne – Bagneres de Luchon

TdF_2014_00_16For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne blir den etap­pen de skal ut på i dag nær­mest å betrak­te som aktiv hvi­le. De skal hen­ge med fel­tet, bru­ke minst mulig kref­ter og unn­gå uhell. Sann­syn­lig­vis blir det en masse­spurt som de ikke kom­mer til å blan­de seg inn i, men de vil helst være i den grup­pen som får sam­me tid. Det er spur­ter­ne og deres lag som må gjø­re job­ben i dag. Det er selv­føl­ge­lig lov å øns­ke at Alex­an­der Kristoff skal lyk­kes en gang til.

Vi har­kom­met fram til 16. etap­pe, den førs­te etap­pen etter hvile­da­gen. Det blir en bru­tal start etter hvi­len, hvor det bærer rett inn i Pyre­ne­ene, med avslut­ning på et høy­ka­te­gori­fjell. Om sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan sat­se på aktiv hvi­le på den etap­pen de skal syk­le i dag, så blir det ikke mye hvi­le etter hviledagen.

Etap­pen star­ter ved den flot­te, befes­te­de byen Car­cas­son­ne, før ryt­ter­ne set­ter kurs mot fjel­le­ne og ender i Bag­ne­res de Luchon.

TdF_2014_16

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 16. etap­pe: Car­cas­son­ne – Bag­ne­res de Luchon

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 15. etappe: Tallard – Nimes

TdF_2014_00_15Så skul­le det ende­lig lyk­kes for Alex­an­der Kristoff, og han lyk­tes på den etap­pen som star­tet i den byen hvor Thor Hus­hovd tok sin førs­te TdF-etappe­sei­er i 2002. Med OL-bron­se, sei­er i Milan — San Remo og etappe­sei­er i TdF, sam­men med man­ge and­re gode resul­ta­ter, plas­se­rer Alex­an­der Kristoff seg blant de sto­re sykkelrytterne.

Ryt­ter­ne skal i dag gå løs på den førs­te Alpe­etap­pen, med mål­gang på en uten­for­ka­te­go­ri topp. Her kan Alex­an­der Kristoff og de and­re spur­ter­ne sat­se på å bru­ke minst mulig kref­ter. Dagens mel­lom­sprint kom­mer etter at ryt­ter­ne har vært over en første­ka­te­go­ri, så her hen­ger nep­pe spur­ter­ne med. Det blir en etap­pe hvor de som vil for­sø­ke å angri­pe Nibali må prø­ve seg.

Vi har kom­met til 15. etap­pe, hvor ryt­ter­ne skal ned fra fjel­let. Her blir det igjen sjan­ser for spur­te­re som fort­satt har saft igjen i bena.

TdF_2014_15 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 15. etap­pe: Tal­lard – Nimes

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 8. etappe — inn mot Pyreneene

TdF_100_logo Så fikk Mark Caven­dish sin førs­te sei­er i årets Tour. Og Edvald Boa­sson Hagen ble nr 2, og slo blant and­re Peter Sagan i spur­ten. Alex­an­der Kristoff ble nr seks. Det er ikke dårlig!

Etap­pen de skal syk­le i dag er helt flat. Hvis ikke vin­den lager spe­si­el­le vans­ke­lige­he­ter vil det nok bli en ny masse­spurt. Jeg står der et eller annet sted når de går i mål!

Vi skal fram til 8. etap­pe, og her vil nok bil­det end­re seg. Den går fra Cast­res til Ax 3 Domai­nes. Det er ikke i Pyre­ne­ene årets tour skal avgjø­res. Det­te er den førs­te av bare to Pyre­nee-etap­per den­ne gan­gen. Men den har avslut­ning på top­pen, så klat­re­re vil nok tes­te for­men her. De som ble hengden­de etter på lag­tem­po kan prø­ve å ta igjen noe på den­ne etap­pen. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

TdF_2013_08

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 8. etap­pe — inn mot Pyre­ne­ene

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 7. etappe — Languedoc

TdF_100_logo Så ble det ikke noen gul trøye på Edvald Boa­sson Hagen i år — dess­ver­re. Det blir nok ingen fle­re mulig­he­ter før nes­te år. Dagens etap­pe går mye opp og ned. Kan­skje kan et brudd gå inn. Men et brudd med Edvald Boa­sson Hagen eller and­re som lig­ger godt an i sam­men­dra­get, får nep­pe lov til å gå. Aust­ra­lier­ne vil nok gjø­re alt de kan og litt til for å behol­de den gule trøy­en. Men kan­skje vi kan se Lars Petter Nord­haug i et brudd? Det er også mulig at det kan bli en sam­let spurt. Etap­pen er litt uforutsigbar.

Vi skal fram til 7. etap­pe, som star­ter der 6. etap­pe end­te, i alle fall i den sam­me byen. Men om det ikke skjer på sam­me sted i byen, så skjer det i alle fall i den sam­me byen: Mon­pel­li­er. Etap­pen går til en annen TdF-kjen­ning: Albi. Etap­pen har en del stig­nin­ger, men er nep­pe hard nok til at den vil føre til sto­re end­rin­ger i teten. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

TdF_2013_07

Hvis du vil lese om vin til den etap­pen de syk­ler i dag, må du gå til 5. etap­pe. Vi har som nevnt kom­met til den syvende.

Lan­gue­doc-Rous­sil­lon er det områ­det i Frank­ri­ke, og der­med i ver­den, hvor det pro­du­se­res mest vin. Evig eies kun et dår­lig ryk­te, syn­ger Hen­ning Kvit­nes. Det lider Lan­gue­doc-Rous­sil­lon fort­satt under. En gang var områ­det stor­pro­du­sent av like­gyl­dig kon­sum­vin. Men det begyn­ner å bli len­ge siden. Nå pro­du­se­res det mye god og spen­nen­de viner i området.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 7. etap­pe — Lan­gue­doc

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 6. etappe — fra Provence til Languedoc

TdF_100_logoI dag vil mye end­re seg. Alle lag, unn­tatt Argos-Shi­mano, har minst én ryt­ter som lig­ger ett sekund etter sam­men­lagt­le­de­ren. Det betyr at den best plas­ser­te på det laget som vin­ner lag­tem­po, om det ikke blir Argos-Shi­mano, vil få den gule trøy­en. Den best plas­ser­te på Sky heter Edvald Boa­sson-Hagen, og Sky er ikke noe dår­lig lag­tempo­lag. Så kan­skje Johan Kag­ge­stad får rett i sin spå­dom.

Lag­tem­po er en kre­ven­de gren. Det er ikke nok å ha ryt­te­re som er gode indi­vi­du­elt, man skal ha trent på å kjø­re lag­tem­po sam­men som et lag. De sto­re lage­ne har nok en for­del her.

Vi skal fram til 6. etap­pe, som star­ter i uni­ver­si­tets­byen Aix-en-Pro­ven­ce og ender i uni­ver­si­tets­byen Montpel­li­er. Jeg kom­mer nok til å se mål­gan­gen i Montpel­li­er i år også. Se også tourguide.no om etappen.

Sist syk­lis­te­ne kom den­ne vei­en inn mot Montpel­li­er, i 2007, valg­te vi å se dem pas­se­re i Aimar­gues, for så å kjø­re hjem og se inn­spur­ten på TV. Skal man se hva som skjer, ser man det best på TV. Sær­lig mot mål går det så fort at man kna­pt rek­ker å regist­re­re hva som skjer. Men stem­nin­gen får man ikke på TV. Så kan man hel­ler se alle de and­re etap­pe­ne på TV.

Det er moro å stå langs etap­pen, men mor­som­mere å stå ved mål. Vi gjen­tar nok ikke eks­pe­ri­men­tet med å se dem under­veis når mål­gang er i nær­he­ten. Siden den gang har det dess­uten kom­met TV-apper som gjør det mulig å føl­ge med på TV, også om man står i mål­om­rå­det. Appen til France2/3, som sen­der Tour de Fran­ce, fun­ger­te stort sett greit da vi så ryt­ter­ne pas­se­re mot Pic Saint Loup i fjor — skjønt mobil­dek­nin­gen var ikke helt god ute i vin­mar­ke­ne med så man­ge men­nes­ker i områ­det. Men en norsk mobil­te­le­fon blir det kan­skje en vel­dig dyr for­nøy­el­se. Jeg har en tele­fon med fransk abon­ne­ment, og ble i alle fall ikke rui­nert av å føl­ge sendingen.

TdF_2013_06

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 6. etap­pe — fra Pro­ven­ce til Lan­gue­doc

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 14. etappe Limoux — Foix

Sky is the limit. I går fes­tet Sky gre­pet. Cadel Evans prøv­de, men tap­te. Pier­re Rol­land viser at sei­e­ren til Alpes d’Huez i fjor ikke var et blaff. Fransk­men­ne­ne jub­ler. Det er tre frans­ke etappe­sei­ere til nå. Tho­mas Voeck­ler fikk en dag i klatre­trøy­en. Han beholdt den ikke len­ge. Men det er førs­te fransk­mann i klatre­trøye siden Richard Viren­que, om man skal tro fransk TV. Svens­ke Fred­rik Kes­sia­koff tok til­ba­ke klatre­trøy­en, og kjem­per blant annet med dans­ken Chris Anker Søren­sen om den­ne. Når Thor Hus­hovd sli­ter i Polen og Edvald Boa­sson Hagen er låst i sin rol­le for å hjel­pe Brad­ley Wiggins i fjel­le­ne og Mark Caven­dish på fla­te­ne, er det moro å se svens­ker og dans­ker som hev­der seg helt i toppen.

Det er også moro å se at så man­ge unge ryt­te­re gjør det godt. Tejay van Gar­de­ren og Thi­baut Pinot, som lig­ger på de to førs­te plas­se­ne i kam­pen om ung­doms­trøy­en, har vist at de kan spi­se kirse­bær med de sto­re. Peter Sagan og Edvald Boa­sson Hagen er også unge. Pier­re Roland er fort­satt gans­ke ung. Det sam­me er Andy Schleck, som er ska­det og der­for ikke er med i år. Vi kom­mer til å se mye til dis­se i man­ge år fremover.

Ryt­ter­ne skal ut av alpe­ne. Vi er alle­re­de på vei inn i Pyre­ne­ene.  14. etap­pe går fra Limoux — Foix

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 14. etap­pe Limoux — Foix

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 13. etappe: Flatt, men mye interessant vin.

Tho­mas Voeck­ler er Frank­ri­kes ynd­ling så det var en popu­lær sei­er i går. Han og Syl­vain Cha­va­n­el er to ryt­te­re som all­tid sat­ser friskt og ofte gjør nok­så håp­løse for­søk. Men som Tho­mas Voeck­ler sa i et eller annet inter­vju etter nok et for­søk som ikke før­te til noe: Jeg vet jo at det sann­syn­lig­vis ikke går, men jeg må jo bare for­sø­ke. Og noen gan­ger går det. I går gikk det. Når han ikke lyk­kes er han nes­ten like blid. Der­for er han så populær.

Jeg har også stor sans for Jens Voigt. Etter 8. etap­pe skrev han at han håpet at de and­re kan­skje kun­ne glem­me ham noen minut­ter, slik at hans solo­brudd kun­ne lyk­kes. I går så det nes­ten ut til at de had­de glemt ham til han duk­ket opp fra intet på slut­ten og kom inn som nr 3. Les hans beskri­vel­se av brud­det her. Det er all­tid mor­somt å lese Jens Voigt.

I dag skal ryt­ter­ne ut på årets sto­re alpe­etap­pe. Men vi er ute av fjel­le­ne og skal ut på mel­lom­e­tap­pen mel­lom Alpe­ne og Pyre­ne­ene. 13. etap­pe syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, så det er etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. Den går fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Le Cap d’Agde.

I fjor star­tet 16. etap­pe sam­me sted, men da gikk den øst­over til Gap. Det er en etap­pe få syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn glem­mer. Tre syk­lis­ter kom sam­men mot mål: Thor Hus­hovd, Ryder Hesje­dal og Edvald Boa­sson Hagen. Thor Hus­hovd vant, med Edvald Boa­sson Hagen på and­re. Vi til­la­ter oss å ta med den­ne set­nin­gen fra den offi­si­el­le omta­len av dagens etap­pe:

During the 2011 Tour, the Nor­we­gi­an riders were inspi­red by this start in Drô­me, as Thor Hus­hovd finis­hed first ahead of his fel­low coun­try­man Edvald Boa­sson Hagen, a uni­que double success.”

Vi kan tåle å fris­ke opp min­ne­ne fra 16. etap­pe i 2011. Det­te er et sam­men­drag fra  bri­tis­ke ITV4, så det er uten lett sjå­vi­nis­tis­ke nors­ke kom­men­ta­to­rer. Det er greit å bli min­net om at det ikke bare er vi nord­menn som er impo­nert over inn­sat­sen til Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 13. etap­pe: Flatt, men mye inter­es­sant vin.

Print Friendly, PDF & Email