Category Archives: Italia

I vini del Giro d’Italia 2018: 19. etappe: Venaria Reale — Bardonecchia

Så ble det ende­lig et brudd som gikk inn. Men det mest inter­es­san­te skjed­de len­ger bak, i kon­kur­ran­sen mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne Simon Yates vis­te svak­hets­tegn, og Chris Froo­me vis­te at han i alle fall er kan­di­dat til en pall­plass.

I dag er årets Cima Coppi etap­pe, det høy­es­te punk­tet i årets Giro: Col­la del­le Fine­st­re på 2178 meter. Det er et av fire fjell i dag, og det hele avslut­tes med nok en toppav­slut­ning. Intet er så langt avgjort.

Jeg tar med løype­pro­fi­len, for å gi et inn­trykk av hva ryt­ter­ne har i ven­te.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 19. etap­pe: Vena­ria Rea­le — Bar­do­necchia

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 18. etappe: Abbiategrasso — Prato Nevoso

Nå er det tre dager med fjell, før spur­ter­ne igjen får en muig­het til å vise seg fram på avslut­nings­etap­pen i Roma. Etap­pen er gans­ke flat de førs­te ca 160 km, så begyn­ner det å gå opp­over. De sis­te 15 km er bare opp­over, stort sett ca 7%. Her må vi ven­te angrep fra de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner.

Etap­pen star­ter i Lom­bar­dia like uten­for, eller i utkant­en av Mila­no. Når vi er i det områ­det, plei­er jeg å trek­ke fram fran­ciacor­ta. Men der var vi i går, og for­hå­pent­lig­vis har du en flas­ke i bak­hånd til søn­da­gens avslut­ning i Roma.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 18. etap­pe: Abbia­te­gras­so — Pra­to Nevo­so

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 17. etappe: Riva del Garda — Iseo (Franciacorta stage)

Ingen sto­re end­rin­ger i går.Jeg var på rei­se det mes­te av dagen i går, og når man kom­mer hjem er det all­tid mye man må ta tak i. Så jeg fikk ikke opp­da­tert den­ne før et godt styk­ke utpå etter­mid­da­gen. Da jeg kom hjem igjen på etter­mid­da­gen, kun­ne jeg ikke fin­ne noen nors­ke TV-kana­ler som sen­der Giro d’Italia. Jeg har van­lig­vis hatt pro­ble­mer med å fin­ne noen som sen­der Giro­en i Frank­ri­ke, men ikke i Nor­ge. I år er det visst omvendt.

I dag er den noen mind­re stig­nin­grer i førs­te del, der­et­ter er det gans­ke flatt, og etap­pen avslut­ter ned­over. Det er en etap­pe for spur­ter­ne.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 17. etap­pe: Riva del Gar­da — Iseo (Fran­ciacor­ta sta­ge)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 15. etappe: Tolmezzo — Sappada

Det var inter­rës­sant å se Chris Froo­me i en posi­sjon hvor han måt­te angri­pe opp Mont Zon­co­lan. Han vis­te at man ikke kan avkri­ve ham ennå, selv om han bare tok 6 sekun­der ( + net­to 4 bonus­se­kun­der) på Simon  Yates. Som de frans­ke TV-kom­men­ta­tor­ne sa: Det pas­set med dob­belt bri­tisk på dagen for prin­se­bryl­lup i Lon­don.

Chris Froo­me lig­ger fort­satt 3.10 bak Simon Yates i sam­men­dra­get. Men han ryk­ket opp fra 12. til 5. plass, og tok mye tid på alle and­re enn Simon Yates. Og Simon Yates har økt sin ledel­se til alle and­re. Det er ikke ofte man ser noen som er så slit­ne etter mål­pas­se­ring som Thi­baut Pinot var i går. Den kan bli inter­es­sant å se om han har fått resti­tu­ert seg til i dag.

De frans­ke TV-kom­men­ta­tor­ne sa at man had­de bestemt at det ikke var til­latt å byt­te syk­kel før ryt­ter­ne skul­le opp Mont Zon­co­lan, og de var opp­tatt av hvo­dan man vil­le hånd­te­re situa­sjo­nen hvis noen skul­le få meka­nis­ke pro­ble­mer. Jeg fikk ikke med meg alle del­al­jer, men det så i alle fall ikke ut til å bli et aktu­elt pro­blem.

I dag er det en ny fjell­e­tap­pe, med mye opp og ned. Også den avslut­ter med 10 km stig­ning, men ikke så hard som Mon­te Zon­co­lan. Vi kan få en uder­hol­den­de etap­pe i dag også.

No ser eg atter sli­ke fjell og daler,
hvor det er ikkje mykje vin å få.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 15. etap­pe: Tol­mez­zo — Sappa­da

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. San Vito al Tagliamento — Monte Zoncolan

Nå begyn­ner alvo­ret. Tre tred­je- og en andre­ka­te­go­ri stgning som opp­var­ming, før avslut­nin­gen opp Mon­te Zon­co­lan. 10 km med en gjen­nom­snitts­stig­ning på 12%, og 22% på det brat­tes­te, Her kan det være mye tid å mis­te og å vin­ne. De som har blitt hen­gen­de etter i sam­men­dra­get, som Chris Froo­me, må nå begyn­ne å angri­pe, hvis de skal kun­ne hev­de seg.

Vi begyn­ner å nær­me oss den delen av Giro­en hvor det blir sær­de­les inter­es­sant sports­lig, men hvor det er vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant drik­ke. Men fore­lø­pig er vi bare ved begyn­nel­sen av fjel­le­ne, og der er det mulig å fin­ne noe.

Vi er i Fri­uli — Vene­zia Giuli. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­ans­ke repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­ti­no ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvit­vins­re­gion.

Fri­uli er det områ­det som ledet an i utvik­lin­gen av kva­li­tets­hvit­vin i Ita­lia. Vi kan min­ne om at Ita­lia er et ungt land, Fri­uli er nær Øster­rike. Det var et rekrea­sjons­om­rå­de for Øste­riksk adel og kon­ge­li­ge, og var også en leve­ran­dør av vin til dis­se gans­ke kres­ne kun­de­ne. Fri­uli ble der­for tid­lig en pro­du­sent av kva­li­tets­vin. Områ­det er også sterk påvir­ket fra Frank­ri­ke, og det dyr­kes gans­ke mye “frans­ke” dru­er.

Vi star­ter mel­lom de to byene Udi­ne og Porde­none. Det er i områ­det Fri­uli Gra­ve. Gra­ve er det sam­me oret som vi fin­ner i Gra­ves i Bor­deaux, og i det engels­ke gra­vel, og betyr grus.

Vi er mel­lom Ape­ne og Adria­ter­ha­vet, I nord, mot Alpe­ne er det rela­tivt kjø­lig, og gans­ke mye regn. Mot sør er det var­me­re og tør­re­re. Adria­ter­ha­vet er et varme­ma­ga­sin som bidrar til å kjø­le tem­pe­ra­tu­ren om som­mer­en, og hind­re at det blir for kaldt om vin­te­ren. Alpe­ne skjer­mer områ­det mot kal­de vin­der fra nord om vin­te­ren.

I Fri­uli Gra­ve pro­du­se­res omtrent halv­par­ten av Fri­ulis viner. Det er ingen stor over­ras­kel­se at det størs­te områ­det i Fri­uli er det minst inter­es­san­te, med sto­re pro­du­sen­ter og gans­ke indu­stria­li­sert pro­duk­sjon. Men også her arbei­der noen pro­du­sen­ter for å øke kva­li­te­ten.

Hvit­vin domi­ne­rer, og Pinot Griogio er den domi­ne­ren­de dru­en. Men det pro­du­se­res også en del rødvin, for det mes­te på “inter­na­sjo­na­le” eller frans­ke dru­er som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot. Men man dyr­ker også den loka­le dru­en Refosco dal Pedun­colo, som gir en mørk rødvin med mye syre.

De bes­te områ­de­ne i Fri­uli lig­ger litt len­ger øst enn dagens etap­pe, nær­me­re gren­sen mot Slo­ve­nia. For man­ge er ita­li­ensk vin først og fremst Pie­mon­te, Vene­to og Tosca­na. Det er ike uten grunn at dis­se er de leden­de områ­de­ne. Men for­søk noen viner fra Fri­uli!

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etap­pe. San Vito al Tag­lia­men­to — Mon­te Zon­co­lan

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etappe. Ferrara — Nervesa della Battaglia

I dag er det nok en flat etap­pe. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri ca 20 km får mål, men den bør ikke by på noen pro­ble­mer. Så det blir nok spurt­opp­gjør i dag også. Men i mor­gen er det fjell for alvor, så det­te kan være dagen hvor noen begyn­ner å kjen­ne på gam­le ska­der, gry­en­de syk­doms­tegn og annet som kan gi dem et påskudd til å stå av før den sis­te delen med har­de fjell.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etap­pe. Fer­ra­ra — Nerve­sa del­la Bat­tag­lia

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etappe. Osimo — Imola

Gra­tu­le­rer med dagen, til alle i Nor­ge. Til folk av alle kjønn, med alle hud­far­ger, alle reli­gio­ner og alle sek­su­el­le leg­nin­ger. Ta på buna­den, syk­kel­klær­ne, den fines­te hija­ben eller noe annet. I dag fei­rer vi fri­he­ten. La ikke rasis­ter og de into­le­ran­te øde­leg­ge dagen med sin kval­men­de nasjo­na­lis­me og mas om “nors­ke ver­di­er”. Ikke glem at han som star­tet barne­to­ge­ne, Hen­rik Wer­ge­land, kjem­pet hardt for å få fjer­net skam­plet­ten i vår grunn­lov fra 1814: Bestem­mel­sen om at jøder ikke skul­le ha adgang til riket. Han vil­le nok ha kjem­pet mot frem­med­ha­tet i dag også.

I dag er det flatt, og en ny dag for spur­ter­ne, etter at ryter­ne har syk­let i et gans­ke så hur­tig “17.-mai-tog”.  Etap­pen star­ter der gårs­da­gens etap­pe end­te, går ut til kys­ten, og føl­ger rivie­ra­en nord­over.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etap­pe. Osi­mo — Imo­la

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etappe. Assisi — Osimo

I dag er det en etap­pe som går mye opp og ned, men uten de vel­dig utford­ren­de stig­nin­ge­ne. De to fjel­le­ne ryt­ter­ne skal over, kom­mer dess­uten gans­ke tid­lig. Men avslut­nin­gen er ca 2 km mot­bak­ke, så et er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne.

Vi star­ter i Assi­si, føde­byen til mun­ken Franz av Assi­si. Vi er i Umbria. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Assi­si DOC omfat­ter en rek­ke viner. Det pro­du­se­res mest rød med en blan­ding av San­giove­se og Mer­lot. Den sam­me blan­din­gen bru­kes også i rosé. Men det pro­du­se­res også røde end­rue­vi­ner av Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Pinot Noir (Pinot Nero).

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etap­pe. Assi­si — Osi­mo

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etappe. Penne — Gualdo Tandino

Ny start etter en dags vel­for­tjent hvi­le. Det er all­tid litt usik­kert hvor­dan de enkel­te ryt­ter­ne star­ter etter en hvile­dag. I dag skal de syk­le den lengs­te etap­pen i årets ritt. Den er 239 km lang. Den har­des­te stig­nin­gen kom­mer tid­lig på etap­pen, og ingen kom­mer til å bru­ke kref­ter på å angri­pe så tid­lig. Her kan et brudd gå inn. Men hen­ger spur­ter­ne med helt til mål, kan det blir et spurt­opp­gjør.

Pen­ne — jeg for­bin­der med med rør­for­met pas­ta. Men jeg klar­te ikke å fin­ne noen sam­men­heng mel­lom den­ne pas­ta­ty­pen og starts­te­det.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etap­pe. Pen­ne — Gual­do Tandi­no

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etappe. Pesco Sannita — Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore)

Det var jubel i Equa­dor, da de fikk sin and­re etappe­sei­er i Giro d’Italia. Vi som er fra et lite land, vet hvor vik­tig det er når en av “våre” hev­der seg. Det ble dra­ma mot slut­ten, da Chris Froo­me igjen gikk i bak­ken. Men når man fal­ler i mot­bak­ke, er hel­dig­vis ikke far­ten så stor, skjønt de syk­let nok for­te­re opp­over enn de fles­te av oss gjør på flat­mark. I sam­men­dra­get ble det ingen end­rin­ge av bety­ning.

Det hard­ner til. Det er nok en avslut­ning på top­pen, nå med på første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger rett etter hver­and­re, som tar ryt­ter til mål­gang over 2000 moh. Vi får håpe at vi får angrep fra noen som gjør at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må sva­re, og ikke bare kan avven­te de nes­te to uke­ne.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etap­pe. Pesco San­ni­ta — Gran Sas­so d’Italia (Cam­po Impe­ra­to­re)

Print Friendly, PDF & Email