Category Archives: Italia

I vini del Giro d’Italia 2012

Da er vi igjen kla­re for tre uker hvor rosa ikke bare er sym­bol på det søte og kvin­ne­li­ge. Den som synes det er grunn til å reflek­te­re over rosa og far­ge kan se NRK-pro­gram­met Najo­nal­gal­le­ri­et fra 23. april i år, hvor rosa var et hoved­tema. Men jeg synes det var litt svakt at Giro d’I­ta­lia ikke var med som et rosa inn­slag i pro­gram­met.

De vik­tigs­te far­ge­ne vi skal bry oss om er rødt og hvitt/gult/grønt slik vi møter dem i ita­li­ensk vin. Kan­skje blir det litt rosa som i rosé­vin også — egent­lig bur­de rosé være vinen til Giro d’I­ta­lia. Skjønt det blir ikke bare ita­li­ensk vin. I år har man fun­net det for godt å star­te Giro d’I­ta­lia i Dan­mark. Så til de tre førs­te etap­pe­ne blir det dansk øl, ikke ita­li­ensk vin. Men om vi nå skal inn­le­de med litt gene­relt om ita­li­ensk vin, så blir det bare en revi­dert utga­ve av fjor­årets inn­led­ning. Vi har sik­kert ikke vondt av litt repe­ti­sjon.

I fjor skul­le syk­lis­te­ne omtrent så langt syd man kan kom­me i Ita­lia — helt til Sici­lia. I år star­ter de i nord — så langt nord som i Dan­mark. Men de skal ikke så langt syd. De skal bare ned til “anke­len” —  litt syd for Napo­li, før de set­ter kur­sen mot nord.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2012

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2011: 18. etappe — noen ukjente vinskatter i Pinerolo

I dag er det på ‘an igjen for syk­lis­te­ne. De skal ut på en 162,5 km etap­pe som går jevnt opp­over, har en andre­ka­te­go­ri på slut­ten før det hele avslut­tes med 11 km utfor­kjø­ring. Kan­skje kan det være en etap­pe som kan pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men de to nors­ke del­ta­ger­ne har alle­re­de pres­tert mer enn hva man med rime­lig­het kan ven­te, så vi har ikke lov til å bli skuf­fet om de hol­der seg i bak­grun­nen fram til Paris. Phi­lip­pe Gil­bert har ennå ikke gitt opp jak­ten på den grøn­ne trøy­en. Han kan også være en som sat­ser her. Jeg vil tro at Mark Caven­dish vil ha pro­ble­mer med å føl­ge her, men man vet ald­ri. Man­ge hus­ker 19. etap­pe i 2009 til Aubeans, som har en del til fel­les med den­ne. Der tau­et laget Caven­dish over top­pe­ne, og han vant spur­ten.

Det bør også være gans­ke gode mulig­he­ter for at et ufar­lig brudd kan gå inn. Kan­skje kan FDJ ende­lig lyk­kes med et av sine utal­li­ge brudd­for­søk. Med mind­re Gil­bert og/eller Rojas sit­ter i brud­det vil nep­pe noen være inter­es­sert i å kjø­re sær­lig hardt for å hen­te det inn. Da vil nok HTC kjø­re for å hind­re at dis­se får for man­ge poeng.

For sam­men­lag­tryt­ter­ne er dagens etap­pe en opp­kjø­ring til den etap­pen vi skal til, som er den førs­te av to meget kre­ven­de alpe­etap­per. 18. etap­pe går fra Pine­rolo i Ita­lia til­ba­ke til Frank­ri­ke og opp på Gali­bi­er Ser­re-Che­va­li­er. Tre høy­ka­te­gori­fjell, men avslut­ning på det sis­te av dem — det blir knall­hardt.

Det er ikke så mye mer vin på vei ut fra Pine­rolo enn det var på vei inn, og det blir ikke bed­re når vi kom­mer inn i fransk høy­fjell. Der­for må vi pro­sjo­ne­re ut, og vi har spart vinen fra Pine­rolo-områ­det, Pine­role­se, til i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 18. etap­pe — noen ukjen­te vin­skat­ter i Pine­rolo

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2011: 17. etappe — Girosyklistene krysser sitt spor

Som ven­tet vant Mark Caven­dish gårs­da­gens etap­pe. Det var den førs­te av dage­ne hvor vi opp­lev­de Tour de Fran­ce live. Det betyr i prak­sis at man får med seg mye av sir­ku­set, men ikke så vel­dig mye av rit­tet. Skal man skje hva som skjer må man se på TV, skal man opp­le­ve stem­nin­gen må man være på ste­det. Med “Back sta­ge pass” hos TV2 kun­ne vi i alle fall et styk­ke på vei få en “ja takk, beg­ge deler” løs­ning. Og vi fikk hilst på gam­le kjen­te i TV2-team­et.

I dag skal ryt­ter­ne ha en vel­for­tjent hvile­dag, og jeg skal ikke spe­ku­le­re i hvor­dan hvile­da­gen kom­mer til å for­lø­pe. Så spe­ku­la­sjo­ner får ven­te til i mor­gen. I dag nøy­er vi oss med vinen, selv om vi nå er uten­for de vik­tigs­te vin­om­rå­de­ne.

17. etap­pe går fra Gap til Pine­rolo. Det­te er etap­pen hvor Tour de Fran­ce møter Giro d’I­ta­lia. Etap­pen star­ter i Frank­ri­ke, men går inn i Ita­lia. Dagens etap­pe møter 20 etap­pe fra årets Giro d’I­ta­lia i Sestri­ere.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 17. etap­pe — Giro­syk­lis­te­ne krys­ser sitt spor

Print Friendly, PDF & Email

Vini di Giro d’Italia 2011: 21. etappe — opera og musserende Franciacorta

Ryt­ter­ne skal over mer fjell. Det er nok man­ge som nå ser fram til der vi skal være: Avslut­nin­gen.

Giro d’I­ta­lia har en tra­di­sjon for å avslut­te med en tempo­etap­pe. I år går 21. etap­pe og sis­te etap­pe i Mila­no. I Tour de Fran­ce er det mes­te avgjort før sis­te etap­pe, og ryt­ter­ne kan para­de­re inn til Paris før sprin­ter­ne gjør opp seg i mel­lom på Champs Elly­ses. I Giro d’I­ta­lia kan alt avgjø­res på den sis­te tempo­etap­pen. Selv er jeg litt ambi­va­lent. Tempo­etap­per er ikke like spek­ta­ku­læ­re som fel­les­start. På den annen side hol­der man spen­nin­gen til sis­te slutt.

Vis stør­re bil­de.

Con­ti­nue read­ing Vini di Giro d’Italia 2011: 21. etap­pe — ope­ra og mus­se­ren­de Fran­ciacor­ta

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etappe — Piemonte revisited

Med en ledel­se på ca 5 minut­ter er det bare uhell og UCI som kan fra­ta Alber­to Con­ta­dor sei­e­ren. Om noen orker, så bør de sis­te dage­ne gi ryt­te­re som er ufar­li­ge i sam­men­dra­get mulig­he­ter til å vise seg fram.

Vi skal fram til 20. og nest sis­te etap­pe fra Ver­ba­nia til Sestri­ere er gans­ke flat de førs­te 196 km. Men så kom­mer det noen skik­ke­li­ge bak­ker til slutt og den slut­ter på top­pen. Etap­pen er lang, 242 km. Det­te er klat­rer­nes sis­te sjan­sen til å avan­se­re før den avslut­ten­de tempo­etap­pen. Så her kan det bli kjør.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etap­pe — Pie­mon­te revi­sited

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etappe — skal det være en øl i dag?

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Alber­to Con­ta­dor vant gårs­da­gens bakke­tem­po. Han har nå så klar ledel­se at bare et uhell kan fra­ta ham sei­e­ren i årets Giro.

I dag er det fort­satt fjell, om ikke like har­de som på etap­pe­ne sist helg. Men etap­pen er lang, 230 km, så det blir hardt nok for de som har syk­let i mer enn to uker.

Vi skal fram til19. etap­pe, som går fra Bergamo til Macug­naga. Det er en etap­pe med to fjell, og man ender på top­pe av det sis­te.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etap­pe — skal det være en øl i dag?

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etappe — dagen for vannvogna?

I dag er det nok man­ge syk­kel­bein som vil sli­te med å kom­me i gang etter hvile­da­gen. For meg vir­ker det bru­talt å star­te med bakke­tem­po, men jeg med­gir at jeg ikke har noen erfa­ring her.

Vi skal imi­derl­tid fra til 18. etap­pe, som går fra Mor­begno til  San Pelle­gri­no Ter­me. Det er en 2. kate­go­ri-stig­ning, men det er gans­ke mode­rat i for­hold til hva de har vært gjen­nom tid­li­ge­re.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etap­pe — dagen for vann­vog­na?

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 17. etappe — viner fra fjellsiden

I dag skal ryt­ter­ne ha en vel­for­tjent hvile­dag. omtrent 7,5 t på en etap­pe, da er man vel over gren­sen for gal­skap. Jeg mer­ket meg at Andreas Klö­den sam­men­lig­net det med Liè­ge-Bas­tog­ne-Lèi­ge, men at det er et én-dags­ritt, ikke en etap­pe i et tre-ukers etappe­ritt. Det er nok man­ge slit­ne bein som ikke ser fram til å syk­le bakke­tem­po.

Selv har jeg til­bragt hel­gen i Frank­ri­ke, og det er all­tid bra. Men det har vært litt frust­re­ren­de at ingen av alle de TV-kana­ler vi får inn har sendt Giro d’I­ta­lia. Så jeg har ikke fått se de kan­skje mest spen­nen­de etap­pe­ne i årets giro.

Men vi skal fram til ons­dag og 17. etap­pe. Det er en fjell­e­tap­pe som går fra  Fel­tre til Sond­rio. Det er nok en fjell­e­tap­pe.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 17. etap­pe — viner fra fjell­si­den

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 16. etappe — Soave og Valpolicella

I dag skal syk­lis­te­ne gjen­nom nok en mons­ter­etap­pe før de for en vel­dig godt for­tjent hvile­dag. Det ser ut som om Alber­to Con­ta­dor ikke har tenkt å gi fra seg den rosa trøya.

I USA avslut­tes Tour of Cali­for­nia, med 8. og sis­te etap­pe. Jeg synes det er litt mor­somt at det sis­te kate­go­ri­ser­te fjel­let i årets Tour of Cali­for­nia heter Nor­we­gi­an Gra­de. For syk­kel­spor­ten er det nok bra om det går som det ser ut til: En ame­ri­kansk syk­list på et ame­ri­kansk lag vin­ner. Slik kan bidra til økt syk­kel­in­ter­es­se i USA.

Vi skal fram til dagen etter hvile­da­gen og 16. etap­pe i Giro d’I­ta­lia. Det er en bakke­tem­po fra Bell­uno til Neve­gal (ITT). Den er bare 12,7 km, men det betyr bare stør­re fart hele vei­en. Det er en bru­tal start etter hvile­da­gen.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 16. etap­pe — Soave og Val­po­li­cel­la

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 15. etappe — prosecco!

Noen vil si at i dag begyn­ner Giro d’I­ta­lia for alvor. Nå er det fjell, fjell og fjell før den avslut­ten­de tempo­etap­pen i Mila­no. Rik­tig­nok er ikke alle etap­pe­ne like ille. Men det er ikke mer å hen­te for spur­ter­ne. Om jeg har for­stått det rett så er peon­ge­ne til poeng­trøya slik at spur­ter­ne også er gans­ke sjanse­løse her. Man har ikke en gang en avslut­ten­de pre­sti­sje­etap­pe som Champs-Éllysés i Tour de Fran­ce som en gul­rot for de som hen­ger med til slutt. I Giro d’I­ta­lia er det de gode tempo­syk­lis­te­ne som har noe å hen­te på sis­te­etap­pen. Så vi får se hvor man­ge spur­te­re som plute­se­lig har fått vel­dig von­de knær, en liten infek­sjon eller noe annet som gjør at det pas­ser godt å stå av før den etap­pen syk­lis­te­ne skal gå løs på i dag. Det er litt dumt at løpet er lagt opp slik at en stor grup­pe syk­lis­ter ikke har noe mer å syk­le for når halve løpet gjen­står.

Mark Caven­dish og Marc Rens­haw har meldt at de ikke fort­set­ter. Men det blir nep­pe bare de to som står av. Mark Cawen­dish skri­ver i sin mel­ding at de fles­te sprin­ter­ne bry­ter nå.

Kas­ter vi et blikk over dam­men, så skal syk­lis­te­ne i Tour of Cali­for­nia syk­le tem­po i det som er et lite styk­ke Dan­mark implan­tert i Cali­for­nia, nem­lig byen Sol­vang. Byen fyl­ler 100 år i år, og Aften­pos­ten had­de akku­rat en artik­kel om byen. Men når både Thor Hus­hovd og Kurt Asle Arve­sen er ute er nok ikke Tour of Cali­for­nia like inter­es­sant sett med nors­ke øyne.

Men vi skal fram til 15. etap­pe, som går fra Coneg­li­a­no til Gardeccia/Val di Fas­sa. Det er en hard fjell­e­tap­pe på 229 km med fem kate­go­ri­ser­te fjell og avslut­ning på top­pen av den sis­te. Men det er også en del vin mel­lom fjel­le­ne.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 15. etap­pe — prosecco!

Print Friendly, PDF & Email