Category Archives: Italia

I Vini di Giro d’Italia 2011: 14. etappe — en smak av Østerrike

14. etap­pe star­ter i Øster­rike i Lienz og ender på den legen­da­ris­ke Mon­te Zon­co­lan. Det var en etap­pe til Mon­te Zon­co­lan i 2010 også. Du kan se et klipp fra den klat­rin­gen på YouT­ube.

Etter Wout­er Wey­landts tra­gis­ke død på tred­je etap­pe har sik­ker­he­ten kom­met i fokus. Det har sær­lig vært satt fokus på vei­en ned fra dagens nest sis­te fjell, Mon­te Cro­s­tis. Det ble snak­ket om aksjo­ner. Om jeg har for­stått det rett vil man sik­re ned­kjø­rin­gen. Det gir asso­sia­sjo­ner til utfor­løy­per på ski.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 14. etap­pe — en smak av Øster­rike

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 13. etappe — fra vin til høyfjell

Så ble det en spurt, og ikke over­ras­ken­de var det Mark Caven­dish som var ras­kest på de sis­te hund­re meter­ne og der­med vant “17.-mai toget”. Men 9. plass til Alex­an­der Kristoff i Giro­en og 3. plass til Thor Hus­hovd i Tour of Cali­for­nia var slett ikke dår­lig på en 17. mai, og en fin burs­dags­hil­sen til Edvald Boa­sson Hagen. Men i dag vin­ner nep­pe Mark Caven­dish, og han vin­ner defi­ni­tivt ikke den etap­pen vi nå skal se på.

13. etap­pe star­ter i Spil­im­bergo og ender på Gross­glock­ner i Øster­rike. Vei­en går opp i 2572 meters høy­de. Jeg mener å hus­ke at Dag Erik Peder­sen en gang på et spørs­mål svar­te at han ikke vil­le snak­ke om Gross­glock­ner, ut over å si at det var det ver­ste han had­de vært med på og at han kom over. Men ut fra løype­pro­fi­len ser det ut til at de ikke skal helt opp, for høy­es­te punkt der viser 1908 meter. Men det er sik­kert hardt nok.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 13. etap­pe — fra vin til høy­fjell

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 12. etappe — frisk hvitvin ved Adriaterhavet

Mens ryt­ter­ne i Ita­lia fikk en vel­for­tjent hvil, kom de omsi­der i gang i Cali­for­nia, om enn for­sin­ket og for­kor­tet. Men nå risi­ke­rer de ikke mer snø der borte. Det kan de nok risi­ke­re i Ita­lia, men ikke før de kom­mer inn i fjel­le­ne for alvor.

Nå er det klart for 17. mai-tog i Ita­lia. Ryt­ter­ne skal syk­le fra Ter­mo­li til Teramo i Abruz­zo. Men vi lig­ger fort­satt to dager foran og skal til 12. etap­pe. Det er en flat etap­pe fra mål­byen på 11. etap­pe, Castef­i­dar­do til Raven­na. Den føl­ger stort sett Adria­ter­havs­kys­ten.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 12. etap­pe — frisk hvit­vin ved Adria­ter­ha­vet

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etappe — Dylan-vin og drueforvirring

Min førs­te ita­li­ens­ke uke avslut­tet på en strå­len­de måte. Først var det den spen­nen­de etap­pen opp til Etna, og der­et­ter var jeg på kon­sert med Ceci­lia Bar­to­li i Ope­ra­en. Det er ikke ofte man ser stjer­ner i den klas­sen som til de gra­der utstrå­ler at de har det gøy på sce­nen. En ufor­glem­me­lig kon­sert!

Jeg had­de også tenkt å bli med Chris­ti­an Paasche & co til Tour of Cali­for­nia. Men som alle syk­kel­in­ter­es­ser­te alle­re­de vet, så snød­de den etap­pen bort. Cali­for­nia er ikke bare Venice Beach og kli­sje­en om sol og som­mer. Nord i Cali­for­nia kan det være vir­ke­lig mye mye snø. Jeg kjør­te for noen år siden i slut­ten av april Inter­sta­te 80 i gjen­nom Don­ner-pas­set, hvor syk­lis­te­ne etter pla­nen skal syk­le i kveld. Det var så kraf­tig snø­vær at jeg var bekym­ret for at vei­en skul­le bli stengt. Syk­lis­te­ne skal ikke føl­ge hoved­vei­en, men over noe fjell litt syd for den­ne, som tar dem en god del høy­ere.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 11. etap­pe — Dylan-vin og drue­for­vir­ring

Print Friendly, PDF & Email

I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etappe — et oversiktlig italiensk vinområde!

For oss i Nor­ge had­de det kan­skje vært best om de had­de utsatt hvile­da­gen til 17. mai. Men slik er det ikke, så 17. mai er ny syk­kel­dag i Ita­lia.

10. etap­pe fra Ter­mo­li til Teramo er rela­tivt kort (156 km) og flat. Den føl­ger Adria­ter­havs­kys­ten inn­til den svin­ger inn mot mål­byen Teramo.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 10. etap­pe — et over­sikt­lig ita­li­ensk vin­om­rå­de!

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 9. etappe — vulkansk vin på Sicilia

9. etap­pe går fra Mes­si­na til Etna. Nå er vi på Sici­lia og føl­ger øst­kys­ten før etap­pen ender på vul­ka­nen Etna. Jeg kom­men­te­rer Etna, en av ver­dens mest akti­ve vul­ka­ner, neden­for. Men vi har fått en påmin­nel­se om det­te. Dagen før det­te pub­li­se­res, og der­med tre dager før ryt­ter­ne skal syk­le etap­pen, had­de Etna nytt utbrudd. Så om etap­pen kan syk­les som plan­lagt, er i dag et åpent spørs­mål. Uan­sett kan vi se litt på viner fra områ­det.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 9. etap­pe — vul­kansk vin på Sici­lia

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 7. etappe — rystende vinopplevelser der syd og nord møtes

Gårs­da­gens etap­pe ble nøy­tra­li­sert. Det var det enes­te rik­ti­ge. Leo­pard-Trek har truk­ket laget og Taylor Far­rar har reist hjem. Det er lett å for­stå at de som sto Wout­er Wey­landt nær­mest ikke kun­ne fort­set­te rit­tet. For de and­re fort­set­ter det, men Wout­er Wey­landts død vil kas­te en mørk skyg­ge over rit­tet. Jeg had­de gle­det meg både til rit­tet og til vinen. Akku­rat nå er mye av gle­den og entu­si­as­men borte. Men jeg gjør som ryt­ter­ne, og fort­set­ter som plan­lagt. Og jeg får igjen si at bort­sett fra dis­se kor­te inn­led­nin­ge­ne, så er alt, også tit­le­ne, skre­vet ført rit­tet star­tet og den tra­gis­ke ulyk­ken skjed­de. Jeg vel­ger å ikke end­re på det­te.

7. etap­pe fra Mad­da­lo­ni til Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no er den førs­te ordent­li­ge fjell­e­tap­pen i årets Giro. Om jeg har for­stått det rett er det to 2. kate­go­ri­stig­nin­ger med mål­gang på den sis­te, Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no, som er 1260 m høy. Du kan se pro­fi­len her.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 7. etap­pe — rys­ten­de vin­opp­le­vel­ser der syd og nord møtes

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 6. etappe — viner fra Romas bakhage

Etter gårs­da­gens tra­gis­ke døds­fall vir­ker det egent­lig absurd å ten­ke på hva slags vin man kan drik­ke til de kom­men­de etap­per. 4. etap­pe, som skal syk­les i dag, vil bli gjen­nom­ført. Men ellers vet jeg ikke hva som kom­mer til å skje.

Situa­sjo­nen får meg til å ten­ke på de to sis­te lin­je­ne i Johan Sebas­ti­an Wel­ha­vens dikt, Repub­li­ka­ner­ne, som lyder slik:

De saae paa hver­and­re. Han vandred sin Vei.
De hav­de Champag­ne, men rør­te den ei.”

Men livet går vide­re, også etter sli­ke tra­ge­di­er. Den­ne kor­te inn­led­nin­gen er skre­vet om kvel­den, etter den tra­gis­ke tredje­etap­pen. Men det som føl­ger er skre­vet tid­li­ge­re, og jeg vel­ger å la det stå uend­ret.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 6. etap­pe — viner fra Romas bak­hage

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 5. etappe — inn i Toscana og sangiovesebeltet

Så er vi i gang på ordent­lig. Gårs­da­gens etap­pe ble som ven­tet et sam­let felt og en masse­spurt. I dag skal syk­lis­te­ne ut på tred­je etap­pe. Det er ca 90 km med stig­ning fra ca 40 til ca 130 km, før det bærer utfor og det igjen blir en liten stig­ning ca en mil før mål. Det er kan­skje en etap­pe hvor noen kan kom­me løs i et brudd som hol­der til mål. Men vi skal hop­pe fram til fem­te etap­pe, som syk­les på ons­dag.

5. etap­pe går fra Piom­bi­no til Orvie­to. Syk­lis­te­ne skal krys­se Tosca­na og ender i Umbria. De skal over noen fjell, men fort­satt er det gans­ke mode­ra­te fjell. Den høy­es­te top­pen de skal over er 930 meter. Du kan se pro­fi­len her. Orvie­to var et av de kul­tu­rel­le sent­re­ne i den etrus­kis­ke sivi­li­sa­sjo­nen. Romer­ne kal­te etrus­ker­ne for tus­ci eller etrus­ci, og områ­det hvor tus­cer­ne bod­de kal­te de Tosca­na, eller i alle fall det som i dag har blitt til Tosca­na. Så Tosca­na er områ­det der tus­c­ne­re bod­de. Etrus­ker­ne etter­lot seg ingen lit­te­ra­tur og ingen reli­giø­se teks­ter, så det man vet om dem er basert på arkeo­lo­gis­ke utgra­vin­ger. Slik sett kan de lig­ne på våre for­fed­re her oppe i nord. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 5. etap­pe — inn i Tosca­na og san­giovese­bel­tet

Print Friendly, PDF & Email