Category Archives: Italia

I vini del Giro d’Italia 2022. 11. etappe: Santarcangelo di Romagna — Reggio Emilia Parmigiano Reggiano Food Stage

Tobias Foss fikk vist seg litt fram på 17. mai-etap­pen. Men det var vir­ke­lig flott å se Biniam Gir­may vin­ne etap­pen, som den førs­te svar­te afri­ka­ner som vin­ner en grand tour etap­pe. Det var his­to­risk, og kom­mer til å bety mye for syk­kel­spor­ten i Afri­ka gene­relt og i Eri­trea spe­si­elt. Det var også flott å se spurt­ri­val Mathieu van der Poel gi tom­mel opp til Gir­may alle­re­de før de pas­ser­te mål­stre­ken. Alle vil selv­føl­ge­lig gjer­ne vin­ne, men om de unnet noen annen en etappe­sei­er, så var det nok Gir­may. Men Gir­may tren­ger litt opp­læ­ring i hvor­dan man åpner flas­ker med mus­se­ren­de vin. Nå er det meldt at han ble sendt til syke­hus og at det er uvisst om han kan star­te på dagens etap­pe. Jeg håper vir­ke­lig ikke det er noe alvorlig!

Det er egent­lig tra­gisk å se hvor­dan mus­se­ren­de vin behand­les ved sli­ke anled­nin­ger. I Giro d’I­ta­lia bru­ker de ikke edle­re bob­ler enn prosecco. Men når pro­du­sen­te­ne har inves­tert arbeid og pen­ger i å få bob­ler i vinen, er det trist å se at de spru­ter med vinen. Bob­le­ne skal være i vinen når man drik­ker den, det er ikke noe som skal bru­kes for å søle med vinen. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 11. etap­pe: San­tar­cange­lo di Romag­na — Reg­gio Emi­lia Par­mig­ia­no Reg­gia­no Food Sta­ge

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 10. etappe: Pescara — Jesi

Det ble en hef­tig avslut­ning søn­dag. Jeg had­de ikke ven­tet et spurt­opp­gjør opp Block­haus og det ble en flott sei­er til Jai Hind­ley. Det gjor­de nok godt med en hvile­dag etter dette. 

Det er en real­tivt myk start etter hvile­da­gen. Det er en etap­pe som star­ter helt flatt, og som er små­kupert på slut­ten. Også det­te er en etap­pe hvor et brudd kan stik­ke av og gå inn. Det kan kan­skje star­te som et rolig 17. mai-tog, før det går over til mer hef­ti­ge 17. mai-leker. Skjønt tren­den har blitt at noen angri­per og for­sø­ker å gå i brudd gans­ke umid­del­bart etter start, og det kan godt skje i dag også. På 17. mai-etap­pen må det være lov å håpe på en god plas­se­ring til årets enes­te nors­ke del­ta­ker: Tobias Foss. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 10. etap­pe: Pes­ca­ra — Jesi

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 9. etappe: Isernia — Blockhaus

Som ven­tet ble det brudd­sei­er i går. Det er vans­ke­lig å for­ut­si vin­ne­re på sli­ke etap­per. Alt avhen­ger av om man kom­mer med i det ret­te brud­det. Men er det noe som er gans­ke for­ut­sig­bart, så er det at Tho­mas de Gendt er med i brudd. Men han har ikke hatt for vane å fin­ne. Om min hukom­mel­se er rett, annon­ser­te han etter fjor­årets Tour de Fran­ce to gode syk­kel­ben til salgs, men de var ikke i stand til å vin­ne. Men den­ne gan­gen hol­det det helt inn for brudd­kon­gen. Jeg unner ham en seier. 

Det blir en gans­ke hef­tig avslut­ning på den­ne uken i Giro d’I­ta­lia. Nå er det igjen en etap­pe med en del klat­ring og avslut­ning på top­pen. Jeg tar igjen med pro­fi­len. Nå skal klatre­egen­ska­per avgjø­re, og vi får se om f.eks. Tom Dumou­lin vir­ke­lig har fun­net igjen klatre­bena. Jeg føl­ger ikke godt nok med på det som skjer i syk­kel­spor­ten til å ha noen mening om hvil­ke and­re klat­re­re som kan være favo­rit­ter på den­ne etappen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 9. etap­pe: Iser­nia — Block­haus

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 8. etappe: Napoli — Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura)

Så ble det en spen­nen­de etap­pe med et sterkt brudd, og kamp i brud­det helt inn til mål. Kouen Bou­w­man over­be­vis­te på slut­ten, med god hjelp fra Tom Dumou­lin. Det var godt lagarbeid. 

Dagens etap­pe star­ter og slut­ter i Napo­li. Det sies at enhver rei­se er en omvei hjem. Dagens etap­pe er en 153 km “små­knud­re­te” etap­pe fra Napo­li og hjem igjen til Napo­li. Ryt­ter­ne skal fire gan­ger gjen­nom en run­de som tar dem opp til Mon­te de Pro­ci­da. Til tross for nav­net er det ikke noe fjell å snak­ke om, ryt­ter­ne skal opp til 128 meter. Den sis­te pas­se­rin­gen er klas­si­fi­sert som fjer­de­ka­te­go­ri. Men selv om den ikke er sær­lig lang, 2,1 km, har den mak­si­mal stig­ning på 11%. En annen liten “knott”, Lago Lucri­no er bare 46 meter høy, men har brat­tes­te stig­ning på 14%. Jeg vil anta at noen vil for­sø­ke å angri­pe der og på noen av de and­re mind­re stig­nin­ge­ne, og at vi kan­skje vil få et brudd som kan gå inn. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 8. etap­pe: Napo­li — Napo­li (Pro­ci­da Capi­ta­le Ita­lia­na del­la Cul­tura)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 7. etappe: Diamante — Potenza

Gårs­da­gens etap­pe var akku­rat så kje­de­lig som en lang, flat etap­pe kan være: 190 km rolig lang­tur, så en spurt. Arnaud Dema­re had­de mar­gi­ne­ne på sin side, men noen stor mar­gin var det ikke. 

Nav­net tyder på at det­te kan bli en dia­mant­etap­pe. I dag begyn­ner det å bli såpass mye klat­ring at noen kan ha ambi­sjo­ner om å vin­ne tid og å kjø­re av noen kon­kur­ren­ter. Etap­pen har fire klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger. Kan­skje Mathieu van der Poel kan vise seg fram igjen på den­ne etappen. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 7. etap­pe: Dia­man­te — Poten­za

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 6. etappe: Palmi — Scalea (Riviera dei Cedri)

Calb Ewan og Mark Caven­dish klar­te ikke å hen­ge med over stig­nin­gen på gårs­da­gens etap­pe. Jeg had­de ikke ven­tet at den skul­le bli så utslags­gi­ven­de. Arnaud Dema­re grep sjan­sen, og sik­ret seg en etappe­sei­er. Førs­te etap­pe på det ita­li­ens­ke fast­lan­det er en flat etap­pe langs den ita­li­ens­ke vris­ten. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri­stig­ning tid­lig å etap­pen, men den bør ikke gi sto­re utslag. Også det­te er en gans­ke flat etap­pe med flat avslut­ning, så det­te er ven­te­lig også en etap­pe for spurterne. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 6. etap­pe: Pal­mi — Sca­lea (Rivie­ra dei Cedri)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 5. etappe: Catania — Messina

Det var ikke over­ras­ken­de at det var klat­rer­ne som tok show­et på gårs­da­gens etap­pe, og at det ble en del end­rin­ge­ri sam­men­dra­get. Vi er fort­satt på Sici­lia. Dagens etap­pe har en andre­ka­te­go­ri­stig­ning etter ca 75 km. Men da gjen­står det ca 100 km, så den­ne klat­rin­gen vil nep­pe være avgjø­ren­de. Det er en liten stig­ning når det gjen­står ca 2 km, men fra 1500 m til mål går det litt ned­over og flatt. Så er fel­tet sam­let over den sis­te top­pen, kan det bli en gans­ke hef­tig spurt. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 5. etap­pe: Cata­nia — Mes­si­na

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2022. 4. etappe: Avola — Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza)

At Mark Caven­dish har ruti­nen som skal til for å posi­sjo­ne­re seg når det blir en spurt, bur­de ikke over­ras­ke. Man at den snart 37 år gam­le syk­lis­ten har råska­pen og hur­tig­he­ten som skal til for fak­tik å vin­ne, er gans­ke utro­lig. Det var vir­ke­lig en flott avslut­ning av Mark Caven­dish på søndag. 

Nå har vi for­flyt­tet oss til Ita­lia, nær­me­re bestemt til Sici­lia. Nå får klat­rer­ne sjan­sen til å vise seg fram, på den førs­te etap­pen med toppav­slut­ning på vul­ka­nen Etna. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 4. etap­pe: Avo­la — Etna-Nico­lo­si (Rif. Sapi­en­za)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2021. 21. etappe: Senago — Milano TISSOT ITT

Egan Ber­nal holdt unna godt nok til at ledel­sen bør være betrg­gen­de. To minut­ter, eller 1.59 om man skal være pir­ke­te, bør være betryg­gen­de på en 30 km tem­po, om det ikke skje noen uhell. Tobias Foss må ta igjen over fire minut­ter for å avan­se­re, og har ca seks minut­ter å gå på til Dan Mar­tin på plas­sen bak, så om det ikke skjer noen uhell, bør han behol­de sin 9. plass, den bes­te nors­ke plas­se­rin­gen i Giro d’I­ta­lia noen gang. 

Det har blitt en tra­di­sjon at Giro s’I­ta­lia avslut­tes med en temppe­tap­pe, som regel inn til Mila­no. For­sø­ket med å leg­ge avslut­nin­gen til Roma i 2018 var ikke sær­lig vel­lyk­ket. Det ble for risi­ka­belt med fle­re run­der i de tran­ge og sted­vis brat­te gate­ne i Roma. Når rit­tet avslut­tes med en tempo­etap­pe, betyr det at det ikke er avgjort før sis­te etap­pe, slik at sis­te etap­pe nær­mest er en ren para­de, som i Tour de Fran­ce. Det skil­ler ca 1.45 mel­lom fjer­de og åttende­plass, så mel­lom dis­se kan det nok blit noen endringer. 

Etap­pen star­ter i et av for­ste­de­ne og ender i sen­trum av Mila­no, på plas­sen foran Duo­mo. Vi fin­ner ikke noe vin pro­du­sert i byen Mila­no, eller jeg har i alle fall ikke klart å fin­ne noen slik vin. Vi hol­der oss til det som har blitt en tra­di­sjon: Vi vel­ger en flas­ke av Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin, Fran­ciacor­ta. Decan­ter har kalt Fran­ciacor­ta “one of Italy’s best kept spark­ling wine secrets”.  Fran­ciacor­ta står bare tibake for champag­ne. Når det er sagt: Det fin­nes varie­ren­de kva­li­te­ter av champag­ne. Jeg kjen­ner ikke noen fran­ciacor­ta som kan måle seg med den bes­te champag­nen, men så har jeg nok hel­ler ikke brukt like mye tid og pen­ger på fran­ciacor­ta som jeg har gjort på champagne.

Fran­ciacor­ta fikk DOCG-sta­tus i 1995. Som champag­ne er en mus­se­ren­de vin laget i Champag­ne etter reg­le­ne som gjel­der for den­ne, er fran­ciacor­ta en mus­se­ren­de vin laet i Fran­ciacor­ta, etter reg­le­ne som gjel­der for den­ne. Fran­ciacor­ta lages av dru­ene Char­don­nay, Pinot Noir og Pinot Blanc. Den lages med tra­di­sjo­nell meto­de, som champag­ne. Den stil­le vinen lag­res, ofte len­ge, “sur lie”, alt­så på gjær­res­te­ne, før den blan­des, til­set­tes most og gjæ­rer for and­re gang på flaske.

Fran­ciacor­ta er en gans­ke dyr vin. Slik må det bli når man skal ha dru­er av god kva­li­tet, en lang og kom­pli­sert pro­duk­sjons­pro­sess og lang lag­ring. Vin­mono­po­let har fran­ciacor­ta fra 250 kr og opp­over. Fak­tisk kan man for tiden få champag­ne til lave­re pris, men det­te er champag­ner som jeg ikke kjen­ner og som jeg der­for ikke mener noe om. 

Det er fem kva­li­tets­klas­ser av franciacorta.

Fran­ciacor­ta NV, non vin­ta­ge. Stan­dard cuvé, uten årgang­san­gi­vel­se. Den må ha lig­get minst 18 måne­der på gjær­res­te­ne, og kan ikke slip­pes på mar­ke­det før minst 25 måne­der etter høsting.

Fran­ciacor­ta Satèn. Det­te er en blanc de blanc, laget med minst 50% Char­don­nay, og inn­til 50% Pinot Blanc. Den har lave­re trykk enn det som er van­lig, 5 atmo­sfæ­rer i mot­set­ning til 6. Den må lag­res minst 24 måne­der på gjærrestene.

Fran­ciacor­ta Rosé. Som nav­net sier, en rosé. Den skal inne­hol­de minst 25% Pinot Noir, og lag­res i minst 24 måne­der på gjær­res­te­ne. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke er helt sik­ker på pro­duk­sjons­pro­ses­sen her. Vanig­vis lages rosé mus­se­ren­de vin ved at man først lager en hvit vin, som så til­set­tes litt rødvin. Noen få lages som rosé­vin, alt­så ved at drue­skal­let fra sorte/røde dru­er får være med i gjæ­rings­pro­ses­sen en kort stund. Jeg synes rosé mus­se­ren­de vin laget på den sis­te måten er best. Men Giro d’I­ta­lias far­te er rosa, og da synes jeg en rosé fran­ciacor­ta er den ret­te vinen for finalen.

Mil­le­si­ma­to, eller årgangs­fran­ciacor­ta. Den lages bare av viner fra et enkelt år. Den skal lag­res minst 30 måne­der på gjær­res­te­ne, og kan ikke sip­pes på mar­ke­det før 37 måne­der etter høsting.

Riser­va. Den­ne må lag­res minst 60 måne­der på gjær­res­te­ne, og er det yppers­te fran­ciacor­ta kan by på.

Nå er det bare fire uker til Tour de Fran­ce star­ter, den­ne gan­gen med øl og cider i Bre­tag­ne. Vi ses da.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2021

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2021. 20. etappe: Verbania — Valle Spluga — Alpe Motta

Igjen fikk vi se at Egan Ber­nal ikke er uslåe­lig, og det ble en ny sei­er til Simon Yates. Spørs­må­let nå er om han kla­rer å hol­de ledel­sen i dag, og om den vil være til­strek­ke­lig til å hol­de unna på søn­da­gens tempo­etap­pe. Tobias Foss syk­let inn til en fin 9. plass, og hol­der niende­plas­sen i sammendraget. 

I dag skal ryt­ter­ne en tur inn­om Sveits. Det er sis­te sjan­se for fjell­gei­te­ne. Men siden det gjen­står en tempo­etap­pe i mor­gen, kan mye fort­satt end­re seg. Hvis man skal vin­ne en grand tour må man helst være god både til å klat­re og på tempo­etap­per. Det er på slik etap­per kan kan vin­ne eller tape såpass med tid at det gir seg utslag i sammendraget.

Den førs­te delen av etap­pen går langs inn­sjø­en Lago Mag­giore, som er den vest­ligs­te av de tre sto­re preal­pi­ne inn­sjø­er i Euro­pa, og den nest­størs­te etter Gar­da­sjø­en. Den lig­ger ikke vel­dig høyt, 191 moh, og sli­ke inn­sjø­er vir­ker sta­bi­lis­ren­de på kli­ma­et. Kli­ma­et beskri­ves som mildt, og det vokser ekso­tisk plan­ter i områ­de­ne langs innsjøen. 

Hvis vi rei­ser mot nord­vest fra dagens start­by (etap­pen går mot nord­øst) kan vi fin­ne vin i Oss­lo­naeda­len. Områ­det DOC val­li Osso­lan­de lig­ger rundt byen Domodo­sola. Områ­det fikk DOC-klas­si­fi­se­ring i 2009. Som i and­re alpe­om­rå­der har noen vil­let revi­ta­li­se­re en nær­mest utdø­en­de vin­tra­di­sjon. I Ita­li­ensk vin nev­nes Can­ti­ne Garon­ne som en av pio­ne­re­ne. Det mes­te av vinen lages av neb­bio­lo (som her kal­les prü­nent), men de lager også vin av mer­lot og char­don­nay, og viner som beskri­ves som blan­dings­vi­ner av pie­mon­te­sor­ter. Jeg fin­ner ikke vin her­fra i Vin­mono­po­lets lis­ter. Jeg vil anta at den er vans­ke­lig å fin­ne uten­for produksjonsområdet. 

Vi kom­mer så inn i det sveit­si­ke kan­to­net Ticono, som er det enes­te kan­to­net i Sveits hvor ita­li­ensk er det domi­ne­ren­de spår­ket. Det pro­du­se­res noe vin langs den sveit­sis­ke kys­ten av Lago Mag­giore. Jeg fin­ner litt infor­ma­sjon om pro­duk­sjon av mer­lot-baser­te viner i områ­det rundt Asco­na og Locar­no, og inn dalen mot Rove­redo det klar­tin­gen opp i fjel­le­ne star­ter. Det pro­du­se­res en del vin i Sveits. Jeg drik­ker sveit­sisk vin når jeg er i Sveits, men kan ikke hus­ke å ha druk­ket vin fra det­te områ­det, hvor jeg hel­ler ikke har vært. Jeg har til nå ikke druk­ket noe svei­tisk vin som har impo­nert meg. Som det mes­te som kom­mer fra Sveits er vinen dyr, også om man kjø­per den i Sveits, og gene­relt over­pri­set i for­hold til kvaliteten. 

Til­fel­dig­he­te­ne vil­le at jeg så en doku­men­tar på NRK sist man­dag, med et eld­re ekte­par som rei­ser på kana­ler. Den­ne gan­gen gikk turen fra Locar­no, ned Lago Mag­giore og vide­re gjen­nom en kanal til Mila­no, som iføl­ge dem er Euro­pas elds­te kanal. De var inn­om stein­brud­det i Can­dog­lia, kjent for sin rosa mar­mor. Mar­mor her­fra ble brukt til å byg­ge kate­dra­len Duo­mo i Mila­no. Det er foran den­ne giro­en ender søn­dag. Vi kan være opp­gitt over at en del bygge­pro­sjek­ter tar lang tid. Men her holdt de på i 600 år, og de tren­ger sta­dig ny mar­mor til ved­li­ke­hol­det. Mar­mo­ren ble trans­por­tert på kana­len til Mila­no. Det var også mye annet inter­es­sant om det­te områ­det, blant annet om det som ble beskre­vet som den førs­te hip­pie-kolo­ni­en og ste­det for vega­ne­re, Mon­te Verità, fra tiden rundt år 1900. De som vil vite mer, får se programmet.

Jeg la mer­ke til at det så ut til å være fine syk­kel­vei­er langs kana­le­ne til Mila­no. I gam­le dager ble båte­ne på kana­le­ne gjer­ne truk­ket av hes­ter på land. Der­for er det gjer­ne ser­vice­vei­er langs kana­le­ne, ofte på beg­ge sider. Man­ge av dis­se er nå byg­get om til syk­kel­vei­er. Jeg har syk­let på en del sli­ke vei­er langs kana­ler i Europa.

Til­ba­ke til sveit­sisk vin. Da jeg grans­ket kar­te­ne litt mer nøye, opp­da­get jeg at det ikke er så langt her­fra til vinor­må­der i Sveits som jeg har smakt viner fra, Hvis vi føl­ger E62 vide­re fra Domodo­sola, kom­mer vi ned i dalen Wallis, som dene heter på tysk. Vi kom­mer til ste­det Brig, litt len­ger nede i dalen kom­mer vi til Visp, og tar vi av der­fra opp i fjel­le­ne kom­mer vil til Vispen­ter­mi­nen, som hev­der å ha Euro­pas høy­est­lig­gen­de vin­mar­ker. Det er ikke helt sant, men De sveit­sis­ke alper er ikke områ­det hvor man ven­ter å fin­ne vin­mar­ker opp­til 1150 moh. Jeg besøk­te ste­det da jeg syk­let langs Rhô­nen i 2016. Fort­set­ter vi enda len­ger ned­over dalen, kom­mer vi til byen Sier­re, og det­te er språk­gren­sen mel­lom den tysk­språk­li­ge og fransks­råk­li­ge delen av Sveits (Roman­die). Neden­for Sier­re heter dalen Valais. Språk­gren­sen er over­ras­ken­de skarp. Men det skal jeg ikke for­føl­ge vide­re. Vi må til­ba­ke til sykkeletappen.

Etap­pen slut­ter på en topp i Lom­bar­dia, Alpe Mot­ta, 1727 moh. Der er det ikke noe vin å fin­ne, i alle fall ikke vin som er pro­du­sert lokalt. 

Om jeg går noen tiår til­ba­ke, sann­syn­lig­vis til­ba­ke til 1960-tal­let, hus­ker jeg noen artik­ler om grense­om­rå­de­ne mel­lom Ita­lia og Sveits. Den ene var om det håp­løse ita­li­ens­ke post­ve­se­net, og hand­let om bedrf­ter som hver dag send­te kurér fra Nord-Ita­lia til Sveits, for å post­leg­ge all uten­lands­pos­ten der. Vide­re les­te jeg en artik­kel om smug­ling av siga­ret­ter fra Sveits til Ita­lia, hvor ita­li­ens­ke tol­le­re jak­tet på smug­ler­ne, mens sveit­sis­ke tol­le­re gjer­ne øns­ket dem god tur. Jeg håper og tror at det ita­li­ens­ke post­ve­se­net har blitt bed­re enn det var den gan­gen, skjønt post­ve­se­net har blitt dår­li­ge­re i det mes­te av i alle fall den vest­li­ge ver­den, etter at man stort sett slut­tet å sen­de brev, og den lønn­som­me delen av virk­som­he­ten har blitt utsatt for kon­kur­ran­se (mens pos­ten sit­ter igjen med plik­ten til å leve­re post i spredt­byg­de områ­der med lite volum og dår­lig lønn­som­het). Hvor­dan mar­ke­det for smug­ling er mel­lom de to lan­de­nen, vet jeg ikke. 

I mor­gen er det fina­le. Da skal det hele avgjøres.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2021

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email