Category Archives: Italia

I vini del Giro d’Italia 2020. 11. etappe: Porto Sant’elpidio > Rimini

Så lyk­tes det til slutt for Peter Sagan, som vant på en impo­ne­ren­de måte. Kan­skje er han ikke like rå i spur­te­ne len­ger, men han er langt fra fer­dig. Ellers ser 2020 ut til å være et gjen­nom­brudds­år for en ny gene­ra­sjon unge syk­lis­ter, med Tadej Poga­car som rakk å vin­ne Tour de Fran­ce dagen før han fyl­te 22 år, og den 22 år gam­le João Almei­da som leder av Giro d’Italia.

Det ble offent­lig­gjort fle­re poci­ti­ve covid-19 tes­ter etter at jeg had­de skre­vet kom­men­ta­ren til gårs­da­gens etap­pe. Med posi­ti­ve prø­ver for Simon Yates, Ste­ven Kru­ij­swijk og Michael Matt­hews, samt fle­re i støtte­ap­pa­ra­tet, og hele Mitch­el­ton-Scott og Jum­bo-Vis­ma ute, var det et redu­sert felt. Til Aften­pos­ten for­tel­ler Tobias Foss om dra­ma­et før start i går, og beslut­nin­gen i Jum­bo-Vis­ma om ikke å stil­le til start. Mads Kag­ge­stad anty­der slurv med smitte­ver­net, og Tobias Foss sier han var sjok­kert over dår­lig smitte­vern. I en artik­kel pubi­sert av Reu­ters kan vi lese følgende:

Dutch­man Jos van Emden of Jum­bo-Vis­ma cri­ti­cised the orga­ni­sa­tion, say­ing the bubb­le was not secu­re enough.

The other day we were in the­re with four or five teams… but in that par­ti­cu­lar hotel we were in, the neut­ral ser­vice, the police on motorbi­kes were the­re, just nor­mal peop­le were the­re and they were all eating from the same buf­fet so I think it was a real big mis­ta­ke,” Van Emden told The Cycling Podcast.

I heard from a guy from (Dece­u­ninck) Quick Step they had exact­ly the same, this guy sent me a movie from their dining hall and also Mitch­el­ton-Scott were the­re… for me there’s no doubt were he (Simon Yates) got the virus.””

Med smit­te i støtte­ap­pa­ra­tet også i noen av de gjen­væ­ren­de lage­ne, vil jeg ikke bli over­ras­ket om det kom­mer fle­re posi­ti­ve covid-19 tes­ter. Det er fort­satt et gans­ke åpent spørs­mål om årets utga­ve av Giro d’I­ta­lia vil bli fullført.

De ti førs­te etap­pe­ne ble end­ret etter at star­ten i Ungarn ble drop­pet. Nå er vi til­ba­ke på og i rute med den opp­rin­ne­li­ge ruten. Dagens etap­pe fort­set­ter langs Adria­ter­havs­kys­ten. Den er 182 km lang og flat. Her må vi reg­ne med nok et spurt­opp­gjør. Kan­skje kan Arnaud Dema­re ta nok en seier. 

Nå som Giro­en hat blitt utsatt for koro­na, er det grunn til å min­ne om betyd­nin­gen av å tes­te seg. Et av sym­pto­me­ne på covid-19 er tap av lukt- og smak­san­sen. Skjenk et glass vin. Lukt ordent­lig på vinen. Roter vinen i glas­set, og stikk nesen dypt ned i det. Kjen­ner du vinens aro­ma? Smak på vinen. Kjen­ner du sma­ken? Hvis du kan sva­re ja på beg­ge dis­se spørs­må­le­ne er tes­ten neg­a­tiv, og det er som kjent posi­tivt. Noen mener at man må gjen­ta tes­ten om mor­ge­nen, sær­lig hvis man føler seg litt grog­gy og ikke i helt i form til tross for man­ge neg­a­ti­ve tes­ter kvel­den før. Selv fore­trek­ker jeg å ta mor­gen­tes­ten med kaf­fe laget på nymal­te bønner.

Vi har for­flyt­tet oss nord­over, og har kom­met inn i vin­om­rå­det Mar­che. Det er et spen­nen­de områ­de som kan by på gode og inter­es­san­te viner. Som and­re områ­der på Ialias øst­kyst er det et bel­te mel­lom sjø­en og fjel­le­ne, hvor det mes­te av vinen pro­du­se­res. I Mar­che går det skil­le ved Mon­te Conero ved Ana­co­na, som er en ca 570 meter høy knaus, en slags utlø­per fra Apen­ni­ne­ne. Det gir le for til tider kal­de vin­der fra nord-øst. Områ­de­ne syd for Mon­te Conero er var­me­re og fuk­ti­ge­re enn områ­de­ne i nord.

Mar­che er først og fremst kjent for hvit­vin laget av dru­en Ver­dicchio, en drue som i liten grad dyr­kes uten­for regio­nen. Skjønt det er en sann­het med vis­se modi­fi­ka­sjo­ner. DNA-tek­no­lo­gi gjør at man kan spo­re slekt­skap, også mel­lom vin­dru­er, på helt and­re måter enn tid­li­ge­re. Man har fun­net ut at Ver­dicchio i utgangs­punk­tet er den sam­me dru­en som Tre­b­bia­no di Soave, som er kjent fra Vene­to. Men alle dru­er fin­nes i man­ge uli­ke, gjer­ne loka­le varianter.

Verdicchio-amforaflaske

Stor­pro­du­sen­ten Fazi Bat­tag­lia fikk i 1954 desig­net en spei­sell amfor­aflas­ke, og den ble raskt tatt i bruk av and­re pro­du­sen­ter. Flas­ken ble nær­mest vinens sig­na­tur og kjenne­tegn. En slik flas­ke kan være en god mar­keds­fø­rings­gim­mick, og den ble en suk­sess. Folk hus­ker fason­gen på flas­ken, oksen eller pin­nen rundt hal­sen, scoo­te­ren på eti­ket­ten, osv. Men det kan være et tve­eg­get sverd. Når folk først og fremst hus­ker embal­la­sjen, og ikke inn­hol­det, da kan sli­ke flas­ker stå i vei­en for en kva­li­tets­ut­vik­ling. Det er vans­ke­lig å kvit­te seg med stem­pel­et som bil­lig turist­vin når den leve­res på en slik flas­ke. En gang var Chi­an­ti vinen på bast­flas­ker. Vi hus­ket ikke vinen, men vi viss­te at om vi skul­le ha ordent­lig ita­li­ensk rødvin, da skul­le vi ha den­ne vinen på bast­flas­ker. Kan­skje hus­ket vi ikke hva den het, men vi hus­ket flas­ke­ne. I dag ser man ikke stort til de flas­ke­ne. Chi­an­ti tap­pes på van­li­ge vin­flas­ker, og de kon­kur­re­rer på vinens kva­li­tet, ikke på en flaske­gim­mick. I Mar­che var den spe­si­el­le flas­ken i van­lig bruk til godt ut på 80-tal­let, men nå ser man ikke len­ger så mye til den.

Hoved­om­rå­det for pro­duk­sjon av Ver­dicchio er områ­det rundt byen Jesi, litt inn i lan­det fra Ana­co­na. Her­fra får vi Ver­dicchio dei Castlli di Jesi,. Som nav­net på vin­om­rå­det sier, er det­te viner av Ver­dichcion, alt­så hvit­vin. Det­te reg­nes som en av Ita­lias bes­te hvit­vi­ner. Det er en aro­ma­tisk, karak­ter­full og fyl­dig vin, med gans­ke høy syre av og aro­ma av tro­pisk frukt. Den størs­te pro­du­sen­ten, som lager utmer­ke­de viner, er Fazi Battaglia.

Pecco­ri­no er en annen hvit/grønn drue som har blitt sta­dig mer popu­lær. Dru­en skal opp­rin­ne­lig kom­me fra det­te området. 

Det pro­du­se­res også rødvin i Mar­che, DOCG Cònero og DOC Ros­so Cònero pro­du­se­res i områ­det vest og syd-vest for Mon­te Cònero. De lages med mini­mum 85% Mon­te­pul­cia­no, den dru­en som i alle fall jeg sær­lig for­bin­der med Abruz­zo. Men skal vi tro for­fat­ter­ne av Ita­li­ensk vin, og jeg ser ingen grunn til ikke å gjø­re det, pro­du­se­res noe av den bes­te Mon­te­pul­cia­no-vinen i Mar­che. De 15% som ikke må være Mon­te­pul­cia­no, skal være San­giove­se. Det pro­du­se­res også en del vin av Sangiovese.

W20130412_223956

Et av de inter­es­san­te vin­be­kjent­ska­pe­ne fra Mar­che er Lacri­ma Di Mor­ro d’Alba Passi­to. Etter å ha druk­ket meg gjen­nom Tour de Fran­ce og Giro d’Italia i noen år, har jeg smakt man­ge viner jeg ellers ikke vil­le ha hatt fan­ta­si nok til å kjø­pe. Ikke minst har jeg opp­da­get man­ge gode des­sert­vi­ner. Vi fikk den­ne ser­vert på en res­tau­rant i Oslo. Etter at vi først had­de fått en dess­vert­vin, en Recioto di Soave, kom vin­kel­ne­ren med Lacri­ma Di Mor­ro d’Alba Passi­to. Flas­ken var åpnet, og da kun­ne de ikke ser­ve­re den dagen etter. En for­del ved at vi kom sent til den res­tau­ran­ten den dagen, var at vi fikk sma­ke på inter­es­sn­te slan­ter. Hun sa den var fra Mar­che. Jeg så på flas­ken, og pro­te­ster­te: “Alba, det er da i Pie­mon­te, ikke i Marche?”

Alle som kan litt om ita­li­ensk vin, vet at Alba lig­ger i Pie­mon­te, kjent for bl.a. Bar­be­ra d’Alba. Men det fin­nes også en liten by i Mar­che som heter Alba. Der dyr­ker de dru­en Lacri­ma, og pro­du­se­rer vinen Lacri­ma di Mor­ro d’Alba.

Ita­li­ensk vin er mang­fol­dig og for­vir­ren­de. Det er det som gjør Ita­lia så spen­nen­de som vin­land. Jeg bur­de selv­sagt ha visst at vin­kel­ne­re på gode res­tau­ran­ter kan sitt fag. Jeg skul­le ikke ha pro­te­stert mot det hun sa. På den annen side: Da had­de vi gått glipp av for­tel­lin­gen om vinen.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 10. etappe: Lanciano — Tortoreto

Førs­te dag etter hvil­da­gen, og det er all­tid spen­nen­de hva slags nyhe­ter som duk­ker opp i løpet av den dagen. Tid­li­ge­re kom gjer­ne doping­av­slø­rin­ge­ne på den­ne dagen. Nå er det Covid-19 som ska­per mye av spen­nin­gen. Simon Yates har tes­tet posi­tivt for Covid-19, og er der­med ute av rit­tet. Det rap­por­te­res om bety­de­lig ner­vø­si­tet nå som smit­ten også har kom­met til ryt­ter­ne. Men jeg har ikke fått med meg at fle­re er smittet.

Dagens etap­pe er en 177 km lang, gans­ke flat etap­pe. Men mot slut­ten skal syk­lis­te­ne over fem små top­per. De er nok ikke noen vel­dig utford­ren­de klat­rin­ger. Men kom­bi­na­sjo­nen hav og kan­skje vind, og kupert avslut­ning til­si­er at her kan vi ven­te angrep fra noen som vil gå i brudd.

Vi er fort­satt i Abruz­zo, og jeg inn­ser at jeg bur­de ha holdt litt mer igjen på søn­dag, og latt litt mer av vinen ven­te til i dag. Vi star­ter litt len­ger nord enn der søn­da­gens etap­pe for­lot kysten. 

Det er tre små områ­der med egen klas­si­fi­se­ring nær star­ten av etap­pen. Den førs­te vi kom­mer inn i er DOC Orto­na, Det er et lite områ­de i Chie­ti-pro­vin­sen, hvor det pro­du­se­res rødvin av Mon­te­pul­cia­no, og hvit­vin av Tre­b­bi­nao Abruz­ze­se og Tre­b­bia­no Tosca­no. Det er ikke mye som skil­ler det­te fra and­re viner fra den­ne delen av Abruz­zo. I Ita­li­ensk vin sies at det er vans­ke­lig å gjen­nom­skue hvor­for det­te områ­det har fått egen DOC-status.

To and­re små områ­der som etap­pen går rundt, men egent­lig ikke er inn­om, er DOC Tul­lum (Ter­re Tollesi) og DOC Villa­mag­na. I den sis­te pro­du­se­res bare rødvin, i den førs­te både rødvin og hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten.

Søn­dag nevn­te jeg DOCG Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Jeg bur­de ha ven­tet med den til i dag. Søn­dag sving­te etap­pe­ne vekk fra kys­ten før vi kom hit. I dag avslut­tes etap­pen i det­te områ­det. Jeg bur­de også ha nevnt at nav­net i 2016 ble end­ret til DOCG Col­line Tera­ma­ne Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo. De bes­te mon­te­pul­cia­no-baser­te rødvi­ne­ne fra Abruz­zo kom­mer herfra. 

DOC Abruz­zo, som dek­ker stort sett de sam­me geo­gra­fis­ke områ­de­ne som Mon­te­pul­cia­no og Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo. Innen­for den­ne klas­si­fi­se­rin­gen til­la­tes fle­re drue­ty­per, og det lages i hoved­sak hvit­vin, men også noe annet. Pecco­ri­no er en drue som har blitt popu­lær innen­for den­ne klassifiseringen.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 9. etappe: San Salvo > Roccaraso

I føl­ge sin egen twit­ter­med­ling star­tet Alex Dow­setts dag i går slik:

Cle­aned my teeth then rea­lised I hadn’t drunk my freshly brewed coffee yet this mor­ning. I real­ly hope the day picks up becau­se it star­ted with a nightmare.” 

Han var nok adskil­lig mer for­nøyd med hvor­dan dagen end­te enn hvor­dan den star­tet. Det var ingen over­ras­kel­se at et brudd skul­le gå inn, og det er all­tid sti­lig når noen kla­rer å rive seg løs og kom­me seg ale­ne til mål. Når det skil­te 11.43 fra sis­te mann i brud­det i mål, til hoved­fel­tet, var det klart at hoved­fel­tet ikke had­de ambi­sjo­ner om å ta igjen bruddet. 

Dagens etap­pe blir nok ander­le­des. Etap­pen er 207 km lang. Den star­ter langs kys­ten, og svin­ger inn­over i lan­det, opp­over, med toppav­slut­ning. Her må ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner for­sø­ke å vin­ne tid. 

Vi har for­flyt­tet oss nord­over, og har nå kom­met inn i regio­nen Abruzzo. 

Abruz­zo er et områ­de som er over­ras­ken­de over­sikt­lig, sær­lig til å være i Ita­lia. Hele kyst­om­rå­det og en del mer dek­kes av to geo­gra­fisk sam­men­fal­len­de DOCer: Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo for røde viner og Tre­b­bia­no d’Abruzzo for hvi­te. De hvi­te er ikke sær­lig inter­es­san­te. I for­ri­ge utga­ve av boken “Ita­li­ensk vin” beskri­ves Tre­b­bia­no d’Abruzzo vine­ne slik:

Kun en lokal­pa­triot og en fem­te­ge­ne­ra­sjons­pro­du­sent vil hev­de at Tre­b­bia­no d’Abruzzo hører til blant Ita­lias mest inter­es­san­te og kva­li­tets­fø­ren­de hvit­vi­ner. Kun ytterst sjel­den leve­rer den­ne vinen vir­ke­lig minne­ver­di­ge opplevelser.”

De har mode­rert seg noe i den sis­te utgaven. 

Så vi drop­per den hvi­te, og hol­der oss til rødvin. Men skul­le du øns­ke å sma­ke den hvi­te, så har Vin­mono­po­let en del å vel­ge mellom.

Om geo­gra­fi­en er rela­tivt enkel, så er det man­ge mulig­he­ter til å mis­for­stå og kan­skje føle seg litt lurt. Vinen Mon­te­plu­cia­no d’Abruzzo er en vin­be­teg­nel­se av typen drue fra sted, alt­så viner fra Abruz­zo laget på dru­en Mon­te­pul­cia­no. Mon­te­pul­cia­no er en drue som visst­nok har sin opp­rin­nel­se her i Abruz­zo. Men Mon­te­pul­cia­no er også en by og et områ­de i Tosca­na. Den mest kjen­te vinen som kom­mer her­fra er Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no, som betyr noe slikt som nobel vin fra Mon­te­pul­cia­no. Men den er ikke laget på dru­en Montepulciano.

Som de fles­te and­re røde viner fra Tosca­na er Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no i hove­sak laget på San­giove­se. Men for å gjø­re det vir­ke­lig for­vir­ren­de kal­ler de sin loka­le vari­ant for Prug­nolo Gen­ti­le. I Mon­tal­ci­no kal­ler de sin loka­le San­giove­se for Brunel­lo. Så Brunel­lo di Mon­tal­ci­no er den enes­te vinen som er laget på 100% San­giove­se. Fra Mon­te­pul­cia­no får vi også vinen Ros­so di Mon­te­pul­cia­no, som lages på de sam­me dru­ene som Vino Nobi­le, men kra­ve­ne til lag­ring, dyr­kings­ut­byt­te osv er noe mind­re strengt. Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no er et gans­ke kraf­tig vin med mar­ker­te tan­ni­ner, mens Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo er let­te­re og mer fruk­tig. Jeg har også blitt for­vir­ret av at det kun­ne være så stor for­skjell mel­lom Mon­te­pul­cia­no-viner inn­til jeg opp­da­get sam­men­hen­gen, eller sna­re­re man­gel på sam­men­heng. Det skal ikke være lett å ori­en­te­re seg i ita­li­ens­ke viner.

Det er et DOCG-områ­de i Abruz­zo, Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Noen av de bes­te Abruz­zo-vine­ne kom­mer her­fra. Det må bli en rød Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Av pro­du­sen­ter som frem­he­ves som sær­lig gode nev­ner jeg Eduar­do Valenti­ni (Lore­to Apru­ti­no), Edmi­do Pepe (Tora­no Nuo­vo), Gian­ni Mascia­rel­li (S. Mar­ti­no Sul­le Mar­ruc­ci­na), Orlan­di Con­tuc­ci Ponno (Rose­to Deg­li Abruzzi), Illu­mi­na­ti (Con­tro­guer­ra), Can­ti­na Tol­lo (Tol­lo) og Val­le Rea­le (Popo­li).

Roc­ca­raso, hvor dagens etap­pe ender, er et ski­om­rå­de i Apen­ni­ne­ne. I ski­om­rå­de­ne inne i fjel­le­ne, fin­ner vi ikke mye vin. Vi fin­ner nok vin i barer og res­tau­ran­ter, men den er ikke pro­du­sert lokalt. 

I mor­gen er det hvile­dag, så vi ses igjen på tirsdag.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 8. etappe: Giovinazzo > Vieste

Arnaud Déma­re tok hjem også gårs­da­gens etap­pe, selv om han ikke klar­te å hol­de koro­na­av­stand til kon­kur­ren­te­ne den­ne gan­gen. Groupa­ma FDJ had­de ingen stor sukess i Tour de Fran­ce. Kan­skje har de mind­re press på seg i Giroen. 

Dagens etap­pe er en i hove­sak flat etap­pe. Det er to klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, den førs­te omtrent på midt­en og den and­re når det gjen­står ca 50 km. Ingen av dis­se er så har­de at de bør gi sto­re utslag. Den sis­te delen er gans­ke kupert, og etap­pen avslut­ter med en run­de rundt Vies­te, med en del kor­te, men like­vel hef­ti­ge bak­ker. Jeg vil tro at det ikke vil være de mest typis­ke spur­ter­ne som kom­mer først til mål her. Kan­skje kan et brudd gå inn.

Før vi går til dagens etap­pe, kom­mer jeg litt til­ba­ke til det jeg tid­li­ge­re har sagt om at søn­dag om to uker kun­ne bli en hard dag for de som liker å føl­ge med på syk­kel, med fina­le i Giro­en, en etap­pe i Vuel­ta­en og Paris Rou­baix. Nå er det avgjort at Paris-Rou­baix er avlyst, så val­get står “bare” mel­lom Giro­en og Vueltaen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 8. etap­pe: Gio­vi­naz­zo > Vies­te

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 7. etappe: Matera — Brindisi

Jeg had­de ikke ven­tet spurt i går. Men Dema­re Arnaud hus­ket i alle fall på at man skal hol­de minst en meter avstan­de den­ne gangen. 

I dag går det ned­over med syk­lis­te­ne. Etap­pen star­ter der gårs­da­gens etap­pe slut­tet. Etap­pen på 143 km er flat, det vil si, det går mer ned enn opp, og jevnt ned­over de sis­te fire mile­ne før mål. Så her kan vi ven­te stor fart og et sam­let felt før det avslut­tes med en spurt.

Førs­te gang Giro­en var i Brin­di­si etter at jeg begyn­te å drik­ke meg langs ruten, tenk­te jeg på san­gen Brin­di­si fra Giu­sep­pe Ver­dis ope­ra “La Tra­via­ta”. Da jeg begyn­te å under­sø­ke det­te nær­me­re, opp­da­get jeg til min skuf­fel­se at den ikke had­de noe med det­te ste­det å gjø­re, uten at det ble klart for meg hvor­for den har fått akku­rat det­te nav­net. Men det er en drikke­sang som heter Brin­di­si, så den pas­ser der­for utmer­ket når vi skal ut og fin­ne vin i det­te områ­det. Her er en kon­ser­tant ver­sjon med Luicia­no Pava­rot­ti. Det er dess­ver­re ikke opp­lyst hvem sopra­nen er.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 7. etap­pe: Mate­ra — Brin­di­si

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 6. etappe: Castrovillari — Matera

Det var en flott sei­er til Filip­po Gan­na i går. Jeg synes sli­ke sei­re er mer sti­li­ge enn å vin­ne med noen centi­me­ter i en spurt. 

Bern­hard Eisel, som kom­men­te­rer på ste­det for Euro­sport, sa at snø i nord kun­ne bli en utford­ring og at det slett ikke var sik­kert at de har­de klatre­etap­pe­ne i nord vil­le bli syk­let i år, og at de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må begyn­ne å vin­ne tid nå. De kan ikke ven­te til de avslut­ten­de fjelletappene. 

Dagens etap­pe er 188 km lang og kupert. Det er en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning drøyt 25 km før mål, hvor jeg ven­ter at noen vil angri­pe for å kun­ne få en luke før avslut­nin­gen. Etter at ryter­ne har kom­met ned fra den­ne høy­den, går det opp­over ca en mil mot mål. Det blir nok ikke en masse­spurt på den­ne etap­pen heller.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 6. etap­pe: Castro­vil­la­ri — Mate­ra

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 5. etappe: Mileto > Camigliatello Silano

Av og til er en milli­me­ter nok. Den­ne san­get spratt opp i mitt hode etter spurt­kam­pen på gårs­da­gens etap­pe. Det var nok litt mer enn én milli­me­ter, men milli­met­re­ne har ikke vært på Peter Sagans side i år.

Det mest dra­ma­tis­ke og skan­da­lø­se på gårs­da­gens etap­pe skjed­de imid­ler­tid etter at kam­pen om sei­ren var avgjort. Et heli­kop­ter skal ang­ve­lig ha fløy­et for lavt, og blåst gjer­de­ne langs løy­pa (som noen hev­der ikke var ordent­lig fes­tet) inn i de to Vini Zabu-KTM-ryt­ter­ne Luca Wack­er­mann og Etien­ne van Empel. Luca Wack­er­mann ble sendt til syke­hu­set i ambu­lan­se, og det er så langt uklart om han kan fortsette. 

Det tar visst litt tid å kom­me til dagens etap­pe. Det kan bli mer spen­nen­de enn vi liker når Giro­en kom­mer len­ger nord­over. Dis­se bil­de­ne er fra saint-Mar­tin-Vesubie i Frank­ri­ke. And­re etap­pe i Tour de Fran­ce gikk gjen­nom det­te områ­det. Det er ikke langt fra gren­sen til Italia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 5. etap­pe: Mileto > Camig­li­a­tel­lo Sila­no

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 4. etappe: Catania > Villafranca Tirrena

Vi ble i alle fall ikke sær­lig mye klo­ke­re når det gjel­der å pluk­ke favo­rit­ter til årets Giro. Det var trist å se Ger­raint Tho­mas sli­te alle­re­de før den avslut­ten­de bak­ken begyn­te. Ama­tør­vi­deo­er som er pub­li­sert, viser at han traff en drikke­boks. Laget har opp­lyst at han ikke har bruk­ket noe, og at han vil være til obser­va­sjon til i mor­gen, alt­så i dag. At han skul­le lig­ge på 53. plass etter tre etap­per, det had­de gitt høye odds. De nors­ke del­ta­ker­ne gjor­de det hel­ler ikke som vi had­de håpet.

Også dagens etap­pe er en av de opp­rin­ne­lig plan­lag­te etap­pe­ne, da som etap­pe 6. Etap­pen er på 150 km. Ryt­ter­ne skal opp på en ikke alt­for kre­ven­de topp, og så ned igjen.

Hver gang byen Cata­nia duk­ker opp, ten­ker jeg på Arild Fel­borgs flot­te sang “Opera­san­ge­ren”, mes­ter­lig frem­ført av Rolf Just Nil­sen, som åpner slik:

Til Youngs­tor­gets fla­te cam­pag­na
hvor Folke­teat­ret har grunn,
der kom en tenor fra Cata­nia –
Ita­lias Kristiansund.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 4. etap­pe: Cata­nia > Villa­fran­ca Tir­re­na

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 3. etappe: Enna > Etna (Piano Provenzana)

Diego Ulis­si had­de mest igjen på slut­ten, og tok sei­e­ren. Peter Sagan er ikke den sam­me som han var i fjor, og stiv­net i spurten. 

Det er en mer­ke­lig syk­kel­ses­ong, med Giro d’I­ta­lia og Liege-Bas­ton-Liege sam­ti­dig. Jeg fikk med meg fina­len, og så at Juli­an Alap­hi­lip­pe rotet bort sei­e­ren ved å jub­le for tid­lig, og så bli pas­sert av Pri­moz Rog­lic. For en ruti­nert syk­list som Alap­hi­lip­pe må det ikke bare være sær­de­les erger­lig, men også pin­lig å gjø­re en slik tab­be når han spur­ter mot mål i ver­dens­mes­ter­trøye. Og mer mer­ke­lig blir det. Søn­dag om tre uker, da det er fina­le i Gior d’I­ta­lia, en etap­pe i Vuel­ta­en opp til Tour­malet, og Paris-Rou­baix — alt på den sam­me dagen.

Jeg har tid­li­ge­re nevnt at snø kan bli en utford­ring når Giro­en kom­mer til Alpe­ne. Men annet uvar kan også bli en utford­ring. Det­te er drøyt to uker til de skal inn i Pie­mon­te, og det spørs om hvor mye vi ser av det­te i dage­ne som kom­mer, og om de rek­ker å ryd­de opp.

Dagens etap­pe er 150 km, og årets førs­te med toppav­slut­ning. Etap­pen star­ter i Enna, i det sici­li­ans­ke inn­lan­det, går langs foten av Etna, før den avslut­ter med en klat­ring mot top­pen. Her skal ryt­ter­ne opp 18 km med en stig­ning på 7% i snitt, med 10% på det bratteste.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 3. etap­pe: Enna > Etna (Pia­no Pro­ven­za­na)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 2. etappe: Alcamo — Agrigento

Vær og vind spil­te en rol­le på gårs­da­gens åpnings­etap­pe. Miguel Angel Lopez kræ­sjet ut av Giro­en alle­re­de på den førs­te etap­pen. Så kre­ven­de og rask som den førs­te etap­pen var, kun­ne det godt har blitt fle­re. Tobias Foss impo­ner­te med en fem­te­plass i sin Grand Tour-debut.

Dagens etap­pe er rela­tivt flat og 150 km lang. Det går en del opp og ned i begyn­nel­sen, før det fla­ter ut langs kys­ten. En etap­pe langs kys­ten kan være utsatt for vind. Men vær­mel­din­gen ser god ut. Etap­pen avslut­ter med litt i under­kant av 4 km stig­ning på ca 10%. Så det­te er ikke en etap­pe for spurterne. 

Det mes­te av vinen fra Sici­lia pro­du­se­res i den vest­li­ge enden, hvor vi er nå. Iføl­ge Ita­li­ensk vin pro­du­se­res 60% av vine­ne fra Sici­lia i Tra­panio­pro­vin­sen som vi er inn­om i dag, og 18% i Paler­mo, hvor gårs­da­gens etap­pe gikk.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 2. etap­pe: Alca­mo — Agri­gen­to

Print Friendly, PDF & Email