Category Archives: Italia

I Vini del Giro d’Italia 2011: 6. etappe — viner fra Romas bakhage

Etter gårs­da­gens tra­gis­ke døds­fall vir­ker det egent­lig absurd å ten­ke på hva slags vin man kan drik­ke til de kom­men­de etap­per. 4. etap­pe, som skal syk­les i dag, vil bli gjen­nom­ført. Men ellers vet jeg ikke hva som kom­mer til å skje.

Situa­sjo­nen får meg til å ten­ke på de to sis­te lin­je­ne i Johan Sebas­ti­an Wel­ha­vens dikt, Repub­li­ka­ner­ne, som lyder slik:

De saae paa hver­and­re. Han vandred sin Vei.
De hav­de Champag­ne, men rør­te den ei.”

Men livet går vide­re, også etter sli­ke tra­ge­di­er. Den­ne kor­te inn­led­nin­gen er skre­vet om kvel­den, etter den tra­gis­ke tredje­etap­pen. Men det som føl­ger er skre­vet tid­li­ge­re, og jeg vel­ger å la det stå uendret.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 6. etap­pe — viner fra Romas bak­hage

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 5. etappe — inn i Toscana og sangiovesebeltet

Så er vi i gang på ordent­lig. Gårs­da­gens etap­pe ble som ven­tet et sam­let felt og en masse­spurt. I dag skal syk­lis­te­ne ut på tred­je etap­pe. Det er ca 90 km med stig­ning fra ca 40 til ca 130 km, før det bærer utfor og det igjen blir en liten stig­ning ca en mil før mål. Det er kan­skje en etap­pe hvor noen kan kom­me løs i et brudd som hol­der til mål. Men vi skal hop­pe fram til fem­te etap­pe, som syk­les på onsdag.

5. etap­pe går fra Piom­bi­no til Orvie­to. Syk­lis­te­ne skal krys­se Tosca­na og ender i Umbria. De skal over noen fjell, men fort­satt er det gans­ke mode­ra­te fjell. Den høy­es­te top­pen de skal over er 930 meter. Du kan se pro­fi­len her. Orvie­to var et av de kul­tu­rel­le sent­re­ne i den etrus­kis­ke sivi­li­sa­sjo­nen. Romer­ne kal­te etrus­ker­ne for tus­ci eller etrus­ci, og områ­det hvor tus­cer­ne bod­de kal­te de Tosca­na, eller i alle fall det som i dag har blitt til Tosca­na. Så Tosca­na er områ­det der tus­c­ne­re bod­de. Etrus­ker­ne etter­lot seg ingen lit­te­ra­tur og ingen reli­giø­se teks­ter, så det man vet om dem er basert på arkeo­lo­gis­ke utgra­vin­ger. Slik sett kan de lig­ne på våre for­fed­re her oppe i nord. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 5. etap­pe — inn i Tosca­na og san­giovese­bel­tet

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etappe — kyst og marmor

Så er også syk­lis­te­ne i gang. Man kan tape et etappe­ritt på en lag­tem­po hvis laget ikke er godt nok, men det er ikke her vin­ne­ren viser seg fram. Og 19,5 km er uan­sett for kort til å gi de sto­re utsla­ge­ne. Det er under et minutt fra førs­te til 140. plass.

And­re etap­pe, som syk­lis­te­ne skal syk­le i dag, er gans­ke flat. Så det er mest sann­syn­lig at det blir et sam­let felt til mål og at spur­ter­ne skal gjø­re opp om etappe­sei­e­ren. Men vi skal over til fjer­de etap­pe og vin.

4. etap­pe går fra fra Quar­to dei Mil­le til Livor­no. Det er nok en mode­rat fjell­e­tap­pe, den­ne gan­gen på 208 km. Den infor­ma­sjo­nen jeg fin­ner om Qua­tro dei Mil­le er stort sett på ita­li­ensk, noe som gjør at den bare er av begren­set nyt­te for meg. Vi star­ter litt len­ger nord enn der gårs­da­gens etap­pe end­te. Men etap­pen føl­ger stort sett kys­ten sør­over, slik at vi også skal gjen­nom det områ­det hvor vi end­te i går.

Etap­pen er nok mer inter­es­sant turist­mes­sig enn vin­mes­sig, sær­lig om man hol­der seg litt nær­me­re kys­ten i områ­det Cin­que Ter­re, et av de mest idyl­lis­ke og dra­ma­tis­ke kyst­land­ska­pe­ne i Ita­lia. Det er krong­le­te og bratt, noe som inne­bæ­rer en natur­lig begrens­ning av bil­tra­fik­ken. Områ­det står på UNESCO World Her­ita­ge list. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etap­pe — kyst og mar­mor

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 3. etappe — sprudlende Lambrusco og dramatisk kyst

I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne, med førs­te etap­pe og lag­tem­po i Tori­no. Vi har tyv­star­tet og har kom­met til 3. etap­pe. Den går fra fra Reg­gio Emi­lia til Rapal­lo reg­nes som en mid­dels fjell­e­tap­pe hvor ryt­ter­ne skal over Pas­so del Bocco på 957 m, samt Mad Del­le Gra­zie, som ikke er så høy, men bratt. Reg­gio Emi­lia er nok en by som over­skyg­ges av de man­ge stor­he­te­ne i områ­det, og har ikke det aller mest spen­nen­de å by på.

Mål­byen lig­ger mel­lom Porto­fino og Chi­a­va­ri. Porto­fino er en av de vak­res­te middelhavs(lands)byer i Ita­lia og popu­lær blant rike turis­ter. Den er verdt et besøk. Men ikke regn med å fin­ne par­ke­ring, om du ikke kom­mer vel­dig off sea­son. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 3. etap­pe — sprud­len­de Lam­brus­co og dra­ma­tisk kyst

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 2. etappe. Piemontevin, parmesan og parmaskinke til fiolintoner

2. etap­pe fra  Alba til Par­ma er lang og flat, 242 km. Den star­ter i regio­nen Pie­mon­te og ender i Emi­lia-Romag­na. Det er bare en gans­ke liten bak­ke mot slut­ten av etap­pen. Skjønt liten og liten. Det er lett for oss som ser på. Men skul­le vi for­sø­ke oss på å syk­le den, vil­le nok man­ge av oss mene at den er gans­ke hard. Sær­lig vil­le vi mene det når vi møter bak­ken etter først å ha syk­let 230 km. Men om syk­lis­te­ne ikke møter så man­ge høy­der, så er det man­ge vin- og mat­mes­si­ge høye­punk­ter langs dagens etap­pe. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 2. etap­pe. Pie­mon­te­vin, par­me­san og par­ma­skin­ke til fio­lin­to­ner

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 1. etappe — fra kongeslott til sprudlende søtsaker

Jeg kan dess­ver­re ikke ita­li­ensk, men har gjort noen for­søk på å kva­li­tets­sik­re min begren­se­de bruk av ita­li­ensk språk. Men det har åpen­bart ikke vært godt nok. Hall­vard Ofte­bro kom­men­ter­te til gårs­da­gens åpnings­ar­tik­kel at det heter “vini del Giro ..”, ikke “vini di Giro …” som jeg had­de skre­vet. Der­for har jeg kor­ri­gert tit­te­len. Det blir sik­kert fle­re feil i inn­leg­ge­ne som kom­mer, og jeg set­ter pris på at folk som vet bed­re kor­ri­ge­rer dis­se. Det er når feil blir kor­ri­gert man lærer, ikke når det vis­kes i kro­ke­ne mens man selv kan­skje bare blir styr­ket i sin feil­ak­ti­ge tro for­di ingen reagerer.

Årets Giro d’I­ta­lia star­ter med en kort lag­tempo­etap­pe, 19,3 km, fra Vena­ria Rea­le, som lig­ger ca 8 km nord-vest for Tori­no, til Tori­no. Vena­ria Rea­le er kjent for konge­slot­tet Reg­gia di Vena­ria Rea­le, som er en av ver­dens størs­te kon­ge­li­ge resi­den­ser. Den har stått på UNESCO World Her­ita­ge list siden 1997. Det kan være mye spen­nen­de å se. Men det er bare å inn­se at ryt­ter­ne på en kort tempo­etap­pe i byom­rå­de ikke får nær­kon­takt med så mye inter­es­sant vin. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 1. etap­pe — fra konge­slott til sprud­len­de søt­sa­ker

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2011

Det ble for fris­ten­de. I 2010 laget jeg en serie om Les vins du Tour de Fran­ce. Den kom­mer i en 2011-utga­ve når touren nær­mer seg. Men Ita­lia er også et sær­de­les spen­nen­de land når det gjel­der vin, syk­kel, geo­gra­fi, mat og kul­tur gene­relt. Jeg klar­te ikke å mot­stå fris­tel­sen til også å se hva slags viner man fin­ner langs ruten til årets Giro d’I­ta­lia. Jeg “skul­le bare …”, og resul­ta­tet ble at jeg fulg­te alle etappene.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2011

Print Friendly, PDF & Email