Category Archives: Nederland

I vini del Giro d’Italia 2016: 3. etappe. Nijmegen — Arnhem

Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel skul­le vin­ne gårs­da­gens etap­pe, men Tom Dumou­lin fort­set­ter i rosa. Med bare et sekunds ledel­se kan den ryke etter den­ne etap­pen. Men Dumou­lin syk­ler i alle fall i rosa til giro­en skal for­la­te Nederland.

Att og fram er like langt, i alle fall nes­ten. Nå skal man til­ba­ke fra for­ri­ge etap­pes mål­by til dens start­by. Men den­ne gan­gen går ruten i en sløy­fe østover.

Giro_2016_03Det er ikke lett å fin­ne øl som er helt på høy­de med det vi had­de i går.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 3. etap­pe. Nij­me­gen — Arn­hem

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2016: 2. etappe, Arnhem — Nijmegen

Det var en popu­lær hjem­me­sei­er for Tom Dumou­lin. Nå får han sann­syn­lig­vis syk­le i rosa til Giro­en for­la­ter Nederland.

2. etap­pe er en flat etap­pe på 190 km. Det­te blir et opp­gjør mel­lom sprin­ter­ne. Sann­syn­lig­vis kom­mer fel­tet sam­let til mål, slik at alle får sam­me tid. Det deles ut bonus­se­kun­der: 10 sekun­der til vin­ne­ren. Men de bes­te sprin­ter­ne lig­ger mer enn 10 sekun­der bak Tom Demou­lin, og tar ham ikke igjen på den­ne etappen.

Giro_2016_02Det blir fort­satt øl, men i dag hol­der vi oss unna indu­stri­ø­let. Trappi­støl er et vel­kjent begrep for ølen­tu­si­as­ter. Det er øl bryg­get i et Trappist­klos­ter. Trappist­or­de­nen sprang ut av Cis­ter­ci­enser­or­de­nen, etter at noen men­te at den­ne var blitt for libe­ral. Orde­nen ble stif­tet av abbe­den ved de frans­ke La Trap­pe-klos­te­ret i 1664. Vi kan leg­ge til at Cis­ter­ci­enser­or­de­nen ble etab­lert i 1098 av mun­ker som men­te at Bene­dic­ti­ner­or­de­nen var blitt for libe­ral, og som vil­le være mer tro mot reg­le­ne fra den hel­li­ge St. Bene­dict. Det synes som det all­tid er noen som vil være mer rettro­en­de enn de rettro­en­de.  Men vi skal hol­de oss til øl, ikke til teologi.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 2. etap­pe, Arn­hem — Nij­me­gen

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2016: Prolog i Apeldoorn

Årets giro star­ter med en 9,8 km lang pro­log i Apel­do­orn i Nederland.

Giro_2016_01Det­te blir på en måte en repri­se fra Tour de Fran­ce 2015, som også star­tet i Neder­land. Det betyr at vi må hol­de oss til neder­landsk øl i noen dager, før vi fin­ner ita­li­ensk vin. Og det er ikke til å unn­gå at det blir mye gjen­ta­kel­ser om neder­landsk øl.

Jeg er ikke kjent med noen vin­pro­duk­sjon i Neder­land. Neder­land er øl og gene­ver. Neder­landsk ølpro­duk­sjon har len­ge vært for domi­nert av sto­re bedrif­ter som Heine­ken og Grolsch. Heine­ken er Euro­pas størs­te bryggeri­kon­sern. Heine­ken ble utvik­let til suk­sess av Alfred “Fred­die” Heine­ken, kjent for utsag­net: “In the end, life is all about adver­ti­sing.” Det er typisk at Heine­ken på sine nett­si­der frem­he­ver at de i 2015 ble kåret til Mar­ke­ter of the year. Selv er jeg mer opp­tatt av sub­stan­sen, enn av mar­keds­fø­rin­gen. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: Pro­log i Apel­do­orn

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2016: Innledning

Så er det på’an igjen. I mor­gen star­ter Giro d’I­ta­lia. Årets giro star­ter med tre dager i Neder­land, før sir­ku­set for­flyt­ter seg til Italia.

Kunn­skap gir stør­re utbyt­te. De som kan noe om kunst har stør­re utbyt­te av å se på kunst, enn de som ikke kan noe. De som kan noe om musikk har stør­re utbyt­te av å høre musikk enn de som ikke kan noe. Og de som kan noe om syk­kel har stør­re utbyt­te av å se på et syk­kel­ritt enn de som bare synes det er man­ge timer med inge­ting, før det hele avgjø­res i en kort slutt­spurt. Og de som kan noe om vin (og øl) av stør­re utbyt­te av det­te enn de som ikke kan noe. Jeg liker å vite. Jeg er ingen eks­pert på det­te, men jeg vil lære mer og jeg invi­te­rer dere med i den­ne lærings­pro­ses­sen. Skal man lære noe om ita­li­ensk vin, er det å føl­ge Giro d’I­ta­lia like greit som en hvil­ken som helst annen tilnærming.

Giro_2016_00Timin­gen har all­tid vært en utford­ring med dis­se kom­men­ta­re­ne. Jeg star­tet med å pub­li­se­re dem to dager før de aktu­el­le etap­pe­ne. Tan­ken var at de som øns­ket å anskaf­fe litt drik­ke til etap­pen, skul­le ha litt tid til å hand­le. Men det ble for­vir­ren­de, også for meg, hvor jeg i rea­li­te­ten end­te med å kom­men­te­re fle­re etap­per sam­ti­dig. I 2015 pub­li­ser­te dem sam­me dag. I dag har jeg valgt å pub­li­se­re dem sam­me dag som etap­pen sykles.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: Inn­led­ning

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 9: Rotedag i Utrecht, tog til Assen

Tirs­dag 4. august 2015. Syk­let dis­tan­se, nes­ten ingen ting. Bare noen små­tu­rer som ble til sam­men ca 7 km. Her er det jeg syk­let. Nå var alt håp ute om å kun­ne hen­te inn for­sin­kel­sen ved å leg­ge inn noen lan­ge syk­kel­e­tap­per. Jeg måt­te ta toget et stykke.

I Copen­ha­ge­nize’ indeks over ver­dens bes­te sykkel(stor)byer kom Utrecht på tredje­plass, etter Køben­havn og Anster­dam. Jeg spur­te Tine­ke de Jong om hva man bur­de se etter i syk­kel­byen Utrecht. Tine­ke er neder­landsk arki­tekt og byplan­leg­ger, som, så vidt jeg vet, blant annet har arbei­det i Utrecht. Hun er bosatt i Nor­ge, har arbei­det i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, og arbei­der nå ved Trans­port­øko­no­misk insiti­tutt. Hun svarte:

I Utrecht kom­bi­ne­rer de kol­lek­tiv og syk­kel på en god måte. Syk­kel­par­ke­ring på cen­tral sta­tion. Men også buss­holde­plass icm syk­kel. Hou­ten (en satel­litt by) er et klas­sisk eksem­pel. Og mye mer. Det fin­nes en eks­po­sition om Utrecht syk­kel­by på Ham­bur­ger­straat 28, som er gra­tis til­gjen­ne­lig nå.

Dess­ver­re gikk det mes­te av tiden i Utrecht med til å lete etter syk­kel­verk­ste­der m.m. Så jeg fikk ikke sett så vel­dig mye syk­kel­in­fra­struk­tu­ren. Men Utrecht er en by jeg gjer­ne rei­ser til­ba­ke til.

I dag var det om å gjø­re å få fik­set syk­ke­len igjen. Dagen ble på ingen måte noe bed­re av at det regnet.

Jeg fikk damen i hotell­re­sep­sjo­nen til å fin­ne et syk­kel­verk­sted. Man fin­ner dem på net­tet. Men hvis man ikke er i stand til å søke på og lese søke­re­sul­ta­ter på neder­landsk, fin­ner man ikke mye. Hun ga meg adres­sen til et verk­sted på jern­bane­sta­sjo­nen, og jeg syk­let dit. Joda, det­te kun­ne de fik­se. Kom til­ba­ke om en time.

Sykkelverksted UtrechtJeg spur­te om de had­de klos­ser til sko­ene mine. Det had­de de ikke, og de kun­ne hel­ler ikke si hvor jeg kun­ne få tak i sli­ke. Jeg had­de syk­let dit på mine halvt ubru­ke­li­ge syk­kel­sko, men had­de med et par and­re sko å skif­te til. Jeg vand­ret inn­over i sen­trum. Det reg­net, til dels gans­ke mye. Jeg tenk­te at sports­bu­tik­ker kan­skje had­de det som måt­te reg­nes som syk­kel­sports­ut­styr. Så jeg gikk inn i en Inter­Sport. Men det er ikke sports­bu­tik­ker som sel­ger syk­ler i Neder­land. Jeg ble hen­vist til den i buti­ken som holdt på med syk­ler. I et lite rom, innerst i under­eta­sjen, had­de de noen syk­ler og litt syk­kel­ut­styr. Men ikke de jeg var ute etter. Han kun­ne imid­ler­tid gi meg adres­sen til en butikk han men­te kun­ne ha sli­ke, og jeg vand­ret ut i reg­net igjen. Den butik­ken lå litt i utkant­en av sen­trum, så jeg stakk inn­om fle­re syk­kel­bu­tik­ker under­veis. Det er man­ge av dem. Men ingen had­de det jeg var ute etter.

Mens jeg vand­ret i ret­ning den butik­ken jeg had­de fått opp­gitt, var det mor­somt å se på syk­ler og syk­lis­ter i Utrecht. Men hva gjør vel litt regn? Men ærlig talt: Jeg synes ikke at syk­kel og para­ply er en sær­lig god kom­bi­na­sjon. Det fun­ker kan­skje hvis man syk­ler lang­somt og det ikke blåser.

Syklist med paraplyMan kan møte regn på man­ge måter.

Syklist regncape UtrechtJeg har skre­vet tid­li­ge­re at jeg ikke har sett så man­ge av kli­sje­en “dame med kurv”. Men vel­dig man­ge har syk­kel med baga­sje­brett foran, hvor man kan plas­se­re en kurv eller noe annet,

WIMG_7638_DxOMan bør helst se hvor man syk­ler, og ikke være for opp­tatt av SMS, Face­bo­ok, eller hva det nå er den­ne per­sonen ser på på sin telefon.

Syklist med mobiltelefon, UtrechtKof­fert? Ikke noe pro­blem så len­ge kof­fer­ten har gode hjul.

Syklist med koffert, UtrechtMed de syk­le­ne vi van­lig­vis bru­ker hos oss, har man ikke len­ger mulig­he­ten til å ha ei jen­te på bagasjebrettet.

WIMG_7648_DxOMan møter ikke bare folk på typis­ke neder­lands­ke bysyk­ler. Man møter sli­ke også, også inne i byen. Men sli­ke syk­ler er dår­lig egnet som bysyk­ler, så man har gode grun­ner til å vel­ge noe annet. Men kan­skje har han lang vei å syk­le til og fra jobb.

WIMG_7652_DxOMor med med to barn på syk­kel. Legg mer­ke til at den­ne syk­ke­len har en støt­te som er så kraf­tig og så bred at syk­ke­len står med to barn på.

Mor med to barn på sykkel, UtrechtEn ikke uvan­lig vari­ant av “kurv”.

WIMG_7663_DxOMor og dat­ter syk­ler i byen. Hvor ofte ser man slikt i f.eks. Oslo? Mor og datter på sykkel,UtrechtGodt for­be­redt på å løse dag­lig­li­vets behov. Jeg så en del med vind­skjerm på syk­le­ne. Det var gjer­ne de som had­de et barne­sete foran. Jeg har man­ge gan­ger tenkt at barne­sete foran må være bed­re enn barne­sete bak. Det må være gans­ke kje­de­lig for barn å ba se inn i en bred vok­sen­rygg. Ikke kan man snak­ke sam­men hel­ler, når man sit­ter bak der. Hun her var for­be­redt på det mes­te, men barne­sete og vind­skjerm foran, barne­sete bak, baga­sje­brett med en kas­se foran og kløv­ves­ker bak.

WIMG_7670_DxO

Det er syk­ler par­kert over alt. Når jeg ser slikt, da ten­ker jeg: Hvis det­te had­de vært biler, da had­de man vir­ke­lig hatt et parkeringsproblem.

WIMG_7620_DxOJeg fikk dess­ver­re ikke sett den nye, innen­dørs par­ke­rin­gen på jern­bane­sta­sjo­nen. Men et av par­ke­rings­an­leg­ge­ne uten­for ser slik ut.

Sykkelparkering, UtrechtNoen typis­ke bytte­dyr, som f.eks. gnu­er, har et salgs kol­lek­tivt over­le­vel­ses­instinkt. Når de opp­trer i sto­re flok­ker, vil i alle fall flok­ken over­le­ve og kun­ne føre arten vide­re, selv om enkel­te blir tatt av rov­dyr. Jeg tenk­te på dem da jeg så noen av dis­se sto­re par­ke­rings­an­leg­ge­ne. Når det er så man­ge par­ker­te syk­ler er det risi­ko for at noen kan bli stjå­let. Men risi­ko­en for at det skal være akku­rat min, er gans­ke liten — så len­ge man ikke har en syk­kel som skil­ler seg ut som spe­si­elt attraktiv.

Og igjen: Tenk om det­te had­de vært biler. Da had­de man vir­ke­lig hatt et par­ke­rings­pro­blem. Det­te er et par­ke­rings­hus for biler, liten uten­for sen­trum i Utrecht. Jeg var ikke inne i det­te par­ke­rings­hu­set. Det er stort, det er stygt (som par­ke­rings­hus all­tid er), og det er nep­pe plass til så vel­dig man­ge biler. Bil er et sær­de­les plass­kre­ven­de trans­port­mid­del. Det er ille hvor mye plass sam­fun­net har satt av til bilen, både til plass­kre­ven­de vei­er og til par­ke­ring. Syk­kel er langt mer plasseffektivt.

WIMG_7702_DxOÅpnin­gen på årets Tour de Fran­ce var i Utrecht, og det var åpen­bart min­ner de vil­le ta vare på.

TdF hus, UtrechtTdF gatemarkering, UtrechtTil slutt kom jeg til den butik­ken jeg had­de fått adres­sen til. Ikke noe pro­blem. Man­nen i butik­ken var litt over­ras­ket da jeg for­tal­te hvor vans­ke­lig det had­de vært å få tak i dis­se. Det er da helt stan­dard, men­te han.

Det reg­net fort­satt. Jeg tenk­te å ta en buss til­ba­ke til jern­bane­sta­sjo­nen, og spur­te man­nen i butik­ken om bus­se­ne. “It’s a mess”, var hans svar. Det jeg var inter­es­sert i å vite var om man kjøp­te bil­let­ter på bus­sen, eller om man måt­te kjø­pe dem et annet sted, even­tu­elt hvor. Men en mann i en syk­kel­bu­tikk er ikke rett per­son å spør­re om bus­ser. Jeg bru­ker dem ald­ri, kun­ne han for­tel­le. Alle had­de et kort som gjaldt på bus­sen, og som visst­nok kun­ne bru­kes i hele Neder­land. Men hvor jeg kun­ne få tak i noen slikt, det viss­te han ikke. Så det ble å gå til­ba­ke. Hel­dig­vis had­de været let­tet noe.

Da jeg kom for å hen­te syk­ke­len, sa de at de ikke kun­ne fik­se det. De mang­let nød­ven­dig verk­tøy for å ta av gir­kas­set­ten. Det syn­tes jeg var gans­ke dår­lig. Dels bur­de de ha det, dels bur­de de ha sagt det da jeg lever­te syk­ke­len. Det var alt­så ikke helt sant, som det sto på pla­ka­ten uten­for at de utfør­te alle typer reparasjoner.

Før jeg ja la i vei på leting etter nytt verk­sted, skif­tet jeg klos­ser på sko­ene, med et av mine med­brak­te multivertøy.

Nye skoklosserMan skal skif­te dem når det gule er slitt bort, står det. Jeg hen­ter inn igjen et “før” bil­de før det­te “etter” bil­de. Det var på høy tid å skif­te dem ut.

Sykkelsko med utslitt klossDet var bare å lete etter et nytt verk­sted. Jeg syk­let først ned til han som had­de sko­klos­ser. Jo, han tok repar­sjo­ner. Men han had­de så mye å gjø­re at han ikke kun­ne gjø­re det før til nes­te dag. Så jeg dro vide­re til et verk­sted som han anbe­fal­te. Det vis­te seg å være et annet verk­sted i den sam­me kje­den som det førs­te jeg had­de vært inn­om. Klok av ska­de, for­sik­ret jeg meg om at de had­de nød­ven­dig verk­tøy. Det kun­ne han bekref­te. Kom til­ba­ke om en time. Jeg sen­der mel­ding når syk­ke­len er ferdig.

Jeg fant også den­ne butik­ken som er et lite para­dis for gam­le gut­ter som ald­ri blir for sto­re til å leke med elekt­risk tog. At de had­de en syk­kel over døren, gjor­de meg ikke mind­re nys­gjer­rig. Jeg måt­te selv­sagt ta en tur inn. Men jeg kjøp­te ikke noe. (Ja, jeg har elekt­risk tog. Men det er stort sett ned­pak­ket. Jeg har ikke plass til å ha det stå­en­de fremme.)

Märklinbutikk, UtrechtDet var gått en tid over utsjek­kings­tid på hotel­let. Jeg had­de sagt fra til damen i resep­sjo­nen at jeg kan­skje ikke vil­le rek­ke til­ba­ke til kl. 12, som var utsjek­kings­ti­den. Hun for­sik­ret meg om at det ikke var noe pro­blem.. Jeg tok en taxi til­ba­ke ti hotel­let, for at det ikke skul­le bli alt­for sent. Det var ikke noe pro­blem, bort­sett fra at nøk­kel­kor­tet mitt ikke len­ger fun­ger­te. Man damen i resep­sjo­nen laget et nytt til meg. Jeg pak­ket og tok baga­sjen ned i resep­sjo­nen, og fikk satt den i baga­sje­rom­met — egent­lig et møte­rom som var omdis­po­nert til formålet.

Mens jeg ven­tet på at det igjen skul­le bli tid for å hen­te syk­ke­len, gikk jeg på leting etter en geocache, ikke så langt fra hotel­let. Cachen var skjult på den­ne broen.

Bro UtrechtEn “spoi­ler” er i geocaching et bli­de av selve cachen, som gjør det let­te­re å fin­ne den. Det er geocache­re selv som leg­ger ut cacher, som blir pub­li­sert på net­tet, etter å ha blitt god­kjent av en reviewer. Noen vel­ger å pub­li­se­re spoi­ler, and­re ikke. Om det skal være spoi­ler eller ikke, får være opp til cache­ei­er. Så jeg leg­ger ikke ut detal­jer­te bil­der av and­res cacher eller deres plas­se­ring. Om det skal være spoi­ler, det får være opp til cache­ei­er. Så ingen bil­der av selve cachen.

Bro­en vis­te seg å være et stjerne­ek­sem­pel på god syk­kel­in­fra­struk­tur. Det var toveis syk­kel­vei med for­tau på beg­ge sider.

Bro, Utrecht, sykkelveiAkku­rat på den­ne bro­en er det ikke kri­tisk at det er syk­kel­vei på beg­ge sider, da det nep­pe er man­ge som skal krys­se fra den ene siden av bro­en til den and­re, midt på. Men langs sterkt tra­fik­ker­te vei­er, og ikke minst der det er motor­vei, bør stan­dar­den være tosi­dig syk­kel­vei på beg­ge sider. Syk­kel­vei på den ene siden har begren­set nyt­te hvis man fak­tisk skal på den and­re siden av en vei som det er svært vans­ke­lig å krys­se, og langt mel­lom krys­sings­mu­lig­he­te­ne, og man må fort­set­te på en side hvor det ikke er noen til­rette­leg­ging. Det gjør at syk­kel­ru­te­ne blir mye len­ger enn nød­ven­dig. Gi den kor­tes­te vei­en til syk­lis­te­ne, og send bilis­te­ne ut på omvei­er. I alt for stor grad gjør man dess­ver­re det mot­sat­te: Man inves­te­rer mas­se for at bilis­te­ne skal spa­re noen få minut­ter, og sen­der syk­lis­ter ut på lan­ge omveier.

Jeg fant cachen. Jeg gikk til­ba­ke til hotel­let, og ga damen i resep­sjo­nen en liten inn­fø­ring i geocaching. Hun vir­ket inter­es­sert, og skul­le se mer på det når hun kom hjem. Hun kun­ne ikke bru­ke PCen i resep­sjo­nen til å gjø­re slikt. Ellers snak­ket vi om lik­he­ter og ulik­he­ter i språk, sær­lig lik­he­ter mel­lom neder­landsk og norsk. For en nord­mann er det ikke sær­lig vans­ke­lig å for­stå hva det­te skil­tet sier, selv om man i utgangs­punk­tet ikke kan nederlandsk.

WIMG_7703_DxODa tiden begyn­te å nær­me seg det tids­punkt da syk­ke­len skul­le være fer­dig, fikk jeg damen i resep­sjo­nen til å bestil­le en taxi. Jeg tok med all baga­sjen til syk­kel­verk­ste­det. Han som had­de fik­set syk­ke­len sa at han had­de gått over hju­let, og at det var gans­ke man­ge løse eiker, og da var risi­ko­en stor for at noen vil­le brek­ke igjen. Han had­de stram­met dem, sa han. Og men­te at jeg nå ikke vil­le få mer pro­ble­mer med det. Han fikk nes­ten rett. Det røk en eike til, men det var da jeg had­de bare noen kilo­me­ter igjen til Kiel, og da var det bare å syk­le tid og få det fik­set etter at jeg kom hjem. Jeg tenk­te, med en ikke helt blid følel­se, på at jeg fak­tisk had­de bedt verk­ste­det i Bre­da ta en gene­rell sjekk på syk­ke­len, og hadde­be­talt dem for det. De bur­de ha opp­da­get og fik­set det­te. Dess­uten bør det vel være stan­dard å gå over slikt når man skif­ter en bruk­ket eike. Og jeg må lære meg litt mer om syk­kel­ved­li­ke­hold, sjek­ke eike­ne og stram­me dem av og til om jeg igjen drar på lang­tur. Jeg pak­ket syk­ke­len der, og syk­let til jern­bane­sta­sjo­nen. Assen neste.

Den­ne gan­gen had­de jeg lært at jeg måt­te ha bil­lett til syk­ke­len. Det gikk helt fint å få syk­ke­len med på toget. NSB har mye å lære her.

20150804155237_IMG_7726Det var noen slags fes­ter i veg­gen, og jeg bruk­te en baga­sje­stropp til å hol­de syk­ke­len på plass.

WIMG_7729_DxOJeg har i etter­tid kom­met til at det nær­mest var en slags panikk­re­ak­sjon å ta toget med en gang. Jeg bur­de ha ven­tet, og syk­let mer i Neder­land, og hel­ler tatt toget f.eks. fra Gro­nin­gen til Bre­men. Men det er for sent å gjø­re noe med det nå.

På jern­bane­sta­sjo­nen i Assen var det også par­kert man­ge syk­ler. Jeg tenk­te på nytt: Hva om det­te had­de vært biler? Da had­de man vir­ke­lig hatt et par­ke­rings­pro­blem, og man måt­te ha hatt et mye stør­re og dyre­re parkeringsanlegg.

Sykkelparkering, AssenJeg syk­let inn til sen­trum, og rakk å kom­me meg inn på turist­in­for­ma­sjo­nen i det den var i ferd med å sten­ge. En venn­lig dame for­tal­te meg om hvil­ke hotel­ler som fan­tes, og bestil­te rom for meg på det som lå mest sen­tralt, og jeg kjøp­te syk­kel­kart over nord­re Neder­land. Jeg liker å bo i sen­trum, og hel­ler syk­le, ta buss, trikk eller noe annet ut til sever­dig­he­ter uten­for sen­trum, hel­ler enn å måt­te rei­se på den måten inn til sen­trum. I turist­in­for­ma­sjo­nen had­de de pak­ker med øl fra bryg­ge­ri­et Maal­lust. Jeg spur­te om det var et lokalt bryg­ge­ri, noe som hun bekref­tet. Det lig­ger i Veen­huizen, litt øst for Assen. Jeg måt­te tes­te det­te ølet på en nær­lig­gen­de bar/restaurant, fak­tisk på hotel­let jeg bod­de på. Etter bare små­tu­rer i Utrecht og en tog­tur, kan jeg vel ikke si at det var sterkt behov for en resti­tu­sjons­drikk. Men det smak­te godt likevel.

Maallust blond, øl

ReTour de France. Paris-Kiel

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 8: Breda — Tilburg, Utrecht

Man­dag 3. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 46,1 km. For den syk­le­de delen av ruten, se Stra­va. Sam­let syk­ling så langt: 779,6.

Jeg had­de ambi­sjo­ner om å syk­le til Utrecht, gjø­re en stopp der, og så syk­le et styk­ke vide­re. Jeg had­de fak­tisk sett ut Zwol­le som et mulig mål for dagen, Tine­ke, i full­sten­dig utvi­ten­het om at det er byen du kom­mer fra, og at den er kåret til Neder­lands bes­te syk­kel­by. Den lå bare i til­syne­la­ten­de pas­se avstand på vei­en mot Gro­nin­gen. Men slik skul­le det ikke gå.

Da jeg hen­tet syk­ke­len ut av lager­rom­met hvor den var par­kert, hør­te jeg en ulyd i syk­ke­len. Uly­den vis­te seg å kom­me fra en bruk­ket eike i bak­hju­let. Det kan man ikke syk­le med. Det gir litt kast i hju­let, og fort­set­ter man med det­te uten å repa­re­re det, blir ska­den fort ver­re. Jeg spur­te den meget hjelp­som­me damen i resep­sjo­nen om det var et syk­kel­verk­sted i nær­he­ten. Hun for­klar­te vei­en til ett, og mar­ker­te det på kar­tet. Mye er stengt på man­da­ger i Neder­land, eller åpner sent. Det­te var hel­dig­vis åpent fra mor­ge­nen på man­dag, noe damen også sjekket.

Breda sykkelverksted Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 8: Bre­da — Til­burg, Utrecht

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris –Kiel. Etappe 7: Antwerpen — Breda

Søn­dag 2. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 90,3 km. Sam­let syk­ling så langt: 733,5 km. Hele ruten på Stra­va.

Det ble en litt sen start. Først måt­te jeg bort til Ibis-hotel­let for å hen­te syk­ke­len. Ikke at det var så langt, men jeg vel­ger nok ikke Mercu­re i Ant­wer­pen en annen gang. Litt klo­ke­re, og etter kla­re instruk­ser hjem­me­fra, måt­te jeg sør­ge for å få litt nød­pro­vi­ant, sånn for sik­ker­hets skyld. Det­te var søn­dag. Jeg had­de sett en Carre­four Express som had­de åpent fra klok­ken 10 på søn­da­ger. Jeg dro inn­om der og kjøp­te en pak­ke kjeks, og et par pak­ker nøt­ter. I til­legg kjøp­te jeg tann­pas­ta, som jeg var i ferd med å gå tom for.

Ant­wer­pen ble på Copen­ha­ge­nize Index for 2015 ran­gert som den 9. bes­te sykkel(stor)byen i ver­den. Det­te er noe av det de skriver:

The best lar­ge city in Bel­gi­um for cycling, Antwerp has a firm grip on the Top 20 index, even though they’ve slip­ped two places in 2015. The posi­ti­ve poli­tics that came out of City Hall sin­ce the last Index in 2013 have dried up with the last election. The­re is actual­ly talk from the cur­rent poli­ti­ci­ans about how to get more cars into the city cent­re. Serious­ly. In 2015. Cle­ar influ­en­ces from across the bor­der in The Nether­lands have given the city an impres­si­ve modal share for bicy­c­les and the bicy­cle as trans­port is embraced by all ages and wages. The­re are amp­le par­king faci­lities around the city and the tra­in sta­tion par­king remains one of the best in Euro­pe. The citizens have excel­lent opport­u­nities to use bike share sys­tems, as well. Smal­ler cities, like Ghent, were not ran­ked but as far as lar­ger cities go, Antwerp deser­ves its ran­king as one of the best cities in the world.”

Nå syk­let ikke jeg så vel­dig mye rundt i Ant­wer­pen. Det var stort sett syk­kel­felt de fles­te ste­der. Syk­kel­par­ke­rin­gen prøv­de jeg ikke sær­lig mye, og ikke den ved jern­bane­sta­sjo­ne­ne. De vei­ene jeg syk­let inn og ut, var bra. Men så vel­dig impo­nert var jeg strengt tatt ikke. Bysyk­le­ne ser ut til å være av sam­men type som de vi har i Oslo.

WIMG_7471_DxO Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris –Kiel. Etap­pe 7: Ant­wer­pen — Bre­da

Print Friendly, PDF & Email

Baarle-Hertog, et Belgisk “øyrike” i Nederland

Jeg har all­tid vært fasci­nert av lillep­ut­sta­ter og enkla­ver i and­re land. De er ikke noød­ven­dig noen spen­nen­de ste­der å besø­ke i seg selv, ut fra van­li­ge kri­te­ri­er for å vel­ge reise­mål. Men det er noe med feno­me­net. I et Euro­pa hvor det har vært kri­ger nes­ten kon­stant, til freds­pro­sjek­tet EU kla­ret å gjø­re slutt på dem, i alle fall i Vest-Euro­pa etter and­re ver­denskrikg. Dess­ver­re med dår­li­ge peri­oder på Bal­kan, og det ser gans­ke mørkt ut i øst nå som Putin åpen­bart har som mål å gjen­rei­se det gam­le sov­je­tis­ke impe­ri­et. Land har inva­dert hver­and­re, gren­ser har blitt flyt­tet og stor­mak­ter har spist små­sta­ter til fro­kost. Så har noen områ­der fått bli lig­gen­de gjen­nom his­to­ri­en. Hvor­dan kan de ha over­levd som selv­sten­di­ge sta­ter, eller som frem­me­de ter­ri­to­ri­er i et annet land?

Con­ti­nue read­ing Baar­le-Her­tog, et Bel­gisk “øyrike” i Neder­land

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 10: Assen — Leer

Ons­dag 5. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 122,9 km. Se hele ruten på Stra­va. Sam­let syk­ling sålangt: 909,5 km.

Jeg hen­tet syk­ke­len ut av et møte­rom, som for anled­nin­gen var omgjort til syk­kel­par­ke­ring. Hvis man vil, fin­ner man en løsning.

Sykkelparkering, hotell, AssenOns­dag er mar­keds­dag i Assen. Før jeg dro hold stort sett sel­ger­ne på å rig­ge opp sine boder.

Markedsdag, Assen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 10: Assen — Leer

Print Friendly, PDF & Email