Category Archives: Sveits

Kan 2minus1-vei være en (sykkel)løsning i Norge?

I Øst­fold øns­ker man å prø­ve ut såkal­te “2 minus 1” vei­er.  En “2 minus 1” vei er en vei med bred­de omtrent som en van­lig tofelts­vei, men hvor man har ett kjøre­felt i midt­en, og  et gans­ke bredt syk­kel­felt på hver side. Bil­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger bru­ker kjøre­fel­tet i midt­en, men må nød­ven­dig­vis svin­ge ut i syk­kel­fel­tet når det er møten­de bil­tra­fikk. Sys­te­met, som pre­sen­te­res som en dansk løs­ning, er illust­rert slik av det dans­ke Vejdirektoratet:

Selv møt­te jeg en slik løs­ning førs­te gang i Neder­land som­mer­en 2015. Der syn­tes jeg den fun­ger­te gans­ke godt.

Con­ti­nue read­ing Kan 2mi­nus1-vei være en (sykkel)løsning i Nor­ge?

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 6. 31. juli: Fra Rhinrute til vinrute

Den­ne kom­mer sent. Inter­net på mitt hotell i Col­mar fun­ger­te så dår­lig at jeg til slutt ga opp. Jeg fikk gans­ke enkelt ikke las­tet opp bil­der. Uten bil­der blir det­te for tørt.

Etter fro­kost gikk jeg ut for å fin­ne en geocache i Basel by. Basel by og land­om­rå­det rundt, er to uli­ke kan­to­ner. Jeg fant en rett ved hotel­let, så det var greit. Men så var det det­te med land­kan­to­net. Noen cacher er av uli­ke grun­ner mer attrak­ti­ve enn and­re. Hva som er attrak­tivt kan variere etter per­son­li­ge pre­fe­ran­ser. Noen els­ker å løse vans­ke­li­ge mys­te­ri­er. And­re liker cacher som det er vans­ke­lig å få tak i, f.eks. ved at man må klat­re høyt opp i et tre, i en fjell­vegg, en en bro, osv. Men gam­le cacher er attraktive.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 6. 31. juli: Fra Rhin­rute til vin­rute

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 6. 30. juli: Siste dagen i Sveits

Jeg våk­net alt­for tid­lig, slik jeg har en tendens til å gjø­re. Men jeg snud­de meg rundt, og sov­net anta­ge­lig igjen. I alle fall var klok­ken blitt vel­dig mye mer da jeg så på den igjen, og da var det på tide å stå opp og få en solid fro­kost. Det ble litt sent for jeg kom av går­de, langt sene­re enn når ambi­siø­se syk­lis­ter star­ter dagen. Men jeg er ikke så ambi­siøs på det­te områ­det. Det pas­ser meg gans­ke greit å ha en rolig start på dagen.

Også i Schaff­hau­sen fant jeg det som bør fin­nes ved env­her jern­bane­sta­sjon av noen stør­rel­se: En velo­sta­tion, med sik­ker syk­kel­par­ke­ring, syk­kel­ut­leie og sykkelservide.

20160730113047

Og et kart med fore­slåt­te sykkle­tu­rer i byen.

20160730113203

I dag var det ingen tog eller fer­ger. Jeg end­te til slutt, litt sene­re enn jeg had­de tenkt, i Basel. Dagens etap­pe end­te på ca 128 km, som var litt len­ger enn jeg had­de tenkt at den skul­le bli. Jeg opp­da­get at min GPS-klok­ke had­de stop­pet å logge,så det er et hull mel­lom de to kartene.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 6. 30. juli: Sis­te dagen i Sveits

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 5. 29. juli: Tilbake til Sveits

Boden­see og Lange­ar­gen er turist­ste­der. Det mer­kes blant annet på fro­kost­ti­de­ne på hotel­let. Her star­tet ikke fro­kost­ser­ve­rin­gen før 07.30. Det er tid­lig nok for meg, så det er ikke noe pro­blem. Men der man har for­ret­ninge­gjes­ter m.m., star­ter den gjer­ne tid­li­ge­re. På et av mine tid­li­ge­re hotel­ler ble jeg advart om at det var en grup­pe som had­de bestilt fro­kost mel­lom 06.00 og 06.30, og at det kun­ne bli gans­ke fullt i fro­kost­ro­memt på det tids­punk­tet. Jeg spur­te om det var en grup­pe japans­ke turis­ter, som plei­er å være svært så effek­ti­ve med å pres­se mye inn på hver dag. Men det var det ikke. Det var en grup­pe syk­lis­ter. Noen syk­lis­ter liker å star­te tid­lig. Jeg kan godt for­stå dem, men jeg fore­trek­ker en litt mer for­sik­tig start på dagen.

I dag er det Olsok, og alt­så min navne­dag. Den fei­res langs Boden­see, med en fer­ge over og til­ba­ke til Sveits.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 5. 29. juli: Til­ba­ke til Sveits

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten, dag 4, 28. juli. Til Bodensee

Hvor­for skal kir­ke­ne rige med klok­ke­ne tid­lig om mor­ge­nen? Man­ge kir­ker rin­ger time­slag med klok­ke­ne. Om de gjør det hele nat­ten, vet jeg ikke, for de våk­ner jeg van­lig­vis ikke av — hel­ler ikke her hvor tre kir­ker slår time­slag. Men at en av kir­ke­ne skal set­te i gang med kraf­tig og lang­va­rig rin­ging klok­ken 6 en tors­dag mor­gen, det er det vans­ke­li­ge­re å akseptere.

20160727195641

En liten avspo­ring om time­slag. Uni­ver­si­te­tet i Upp­sa­la, som er et gam­melt uni­ver­si­tet, gjør krav på å være opp­ha­vet til det aka­de­mis­ke kvar­te­ret. (Det kan godt hen­de at and­re også gjør krav på det sam­me, jeg bare refe­re­rer hva folk ved Uiver­si­te­tet i Upp­sa­la har for­talt) Stu­dent­ne had­de ikke prak­tis­ke arm­bånds­ur, smart­te­le­fo­ner eller smart­klok­ker. De bod­de på stu­dent­hjem, eller nasjo­ner som det heter i Upp­sa­la, gans­ke nær uni­ver­si­te­tet. Når kir­ke­ne slo time­slag, viss­te de at nå had­de de et kvar­ter til fore­les­ning­ne begynte.

Tra­di­sjo­nen var at skrev man klok­ken 12, viss­te alle at man egent­lig men­te 12.15. Jeg har blitt for­talt at for en del år til­ba­ke men­te man at det­te var en gans­ke menings­løs tra­di­sjon. Men uni­ver­si­te­te­ne i Stock­holm og Upp­sa­la skil­te lag da skul­le kvit­te seg med det aka­de­mis­ke kvar­te­ret, utan at jeg hus­ker hvem som gikk hvil­ken vei. Det ene begyn­te å angi tiden til 12.15 (slik man van­lig­vis gjør ved uni­ver­si­te­te­ne i Nor­ge), det and­re beholdt tids­an­gi­vel­sen, men gikk over til at man fak­tisk star­tet på annon­sert tids­punkt, atlså f.eks. 12.00.

Hvis poen­get med å ta toget bare had­de vært å spa­re mot­bak­ker, kun­ne jeg ha nøyd meg med å ta toget til Gais, hvor jeg måt­te byt­te tog. Opp til Gais var det bratt.Jeg opp­da­get at jeg had­de glemt å stop­pe min GPS da jeg gikk på toget (den er kor­ri­gert nå). Men den vis­te at togets stig­ning var gjen­nom­snitt­lig 10% den førs­te kilometeren.

Men fra Gais til Appen­zell var det dels flatt, dels gikk det ned­over. Så jeg kun­ne ha tril­let lett ned­over fra Gais til Appen­zell. Men det  viss­te jeg ikke da jeg kjøp­te tog­bil­lett. Dess­uten, som jeg sa i går, jeg synes sli­ke tog er morsomme.

20160728122118

En utford­ring med Webcam­cacher er at webka­me­ra­et må vir­ke når man er der. Noe av pro­ble­met med sli­ke cacher, og en grunn til at man ikke len­ger til­la­ter at de opp­ret­tes, er dår­lig opp­fø­ling fra cache­ei­ere. Når kame­ra­et ikke vir­ker, noe cachei­er van­lig­vis ikke har herre­døm­me over, log­get folk med bil­de av seg selv på ste­det. Sli­ke log­ger skul­le ha vært slet­tet. Skal man log­ge en webcam­cahe som fun­net, må man ha lag­ret bil­de av seg selv fra webka­me­ra­et. Det hol­der ikke å ta en sel­fie der kame­ra­et der. når det ikke virker.

Da jeg kom til Appen­zell, måt­te jeg til min sto­re skuf­fel­se kon­sta­te­re at kame­ra­et ikke vir­ket. Da jeg gikk inn på nett­si­den for kame­ra­et, stod det en beskjed om det at det vil­le være ute av drift i minst en dag. Og da var det utgjort at den­ne dagen var akku­rat den dagen jeg var der. Men helt resul­tat­løs var turen ikke. Jeg fikk en tur med et mor­somt tog og jeg fikk se Appen­zell,  Og jeg kun­ne ikke dra der­fra uten å ha fun­net minst én annen cache, Jeg had­de også fun­net og log­gen en cache ved tog­byt­te i Gais, og det ga meg cacher i to kan­to­ner hvor jeg ikke had­de noen cache fra før.

Appen­zell er en fin, liten by. Det er ikke noe ski­om­rå­de, i alle fall ikke et ski­om­rå­de som kan kon­kur­re­re med de mer kjen­te ski­om­rå­de­ne i de sveit­sis­ke alper. Det betyr at byen ikke har blitt øde­lagt av sto­re, styg­ge hotel­ler og leilighetskomplekser.

Det gam­le sen­trum er som en kli­sje av en svei­tisk alpe­by, med sveit­sik gjøku­r­ar­ki­tek­tur. Det er nes­ten som man ven­ter på det skal kom­me en gjøk ut av et vin­du og si Ko-Ko.

20160728111134

Hvis man vil ha hag­egno­mer, har de et stort utvalg her. Jeg har inn­trykk av at sveit­se­re er gla­de i hag­egno­mer. Jeg har sett gans­ke man­ge i uli­ke hager i Sveits.

20160728111454

Jeg kon­sta­ter­te at de også har et lokalt bryg­ge­ri. Men når jeg syk­ler, drik­ker jeg ikke øl, i alle fall ikke annet enn alko­hol­fritt øl, før jeg er fer­dig med dagens etap­pe. Så det ølet fikk bli usmakt.

20160728121836

Det gikk med en del tid til utfluk­ten til Appen­zell, så jeg kom egent­lig gans­ke sent i gang med dagens syk­kel­tur. Den end­te på litt i under­kant av 80 km.

_20160728_233342

Ned valg­te jeg en rute som var skil­tet til Alt­stät­ten. Det var en helt annen rute enn den jeg had­de plan­lagt, men det var helt greit.  Noe av det man har gjort man­ge ste­der i Sveits, er at når det har blitt byg­get ny vei, da er den gam­le lagt til ret­te for syk­ling. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at det er for­budt å kjø­re bil der. Man må bare iverk­set­te til­tak som begren­ser bil­kjø­ring, så som lav farts­gren­se, kan­skje and­re farts­be­gren­sen­de til­tak (det er van­lig­vis ikke til­strek­ke­lig å bare set­te opp skilt, de bryr ikke bilis­te­ne seg om.

20160728123055

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten, dag 4, 28. juli. Til Boden­see

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten. Dag 3, 27. juli: Tilbaketog gir mer tog

Jeg tok mun­nen for full da jeg i går skrev at nå var det slutt på tog for en stund.

Det ble en gans­ke sen start på dagen. Det var en lang dag i går, og det ble sent før jeg var i seng. Selv om jeg våk­net tid­lig, unød­ven­dig tid­lig om jeg skal være ærlig, så føl­te jeg ingen trang til å stå opp. Jeg ble lig­gen­de en stund i håp om å sove litt til, men jeg tror ikke jeg sov­net. Una­sett ble det en sen frokost.

Det var ikke til­fel­dig at jeg had­de valgt Chur, og der­for var det litt synd at jeg had­de sett så lite av den. Hotel­let mitt var uten­for sen­trum, og det var greit nok. Jeg måt­te gå inn til sen­trum i går for å fin­ne en res­tau­rant som fort­satt ser­ver­te mat da jeg had­de fått dusjet og var klar for en sen mid­dag. Men mye var det ikke jeg fikk sett av sen­trum. Jeg etter­lot baga­sjen på hotel­let, og dro ut på lokal sykkeltur.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten. Dag 3, 27. juli: Til­bake­tog gir mer tog

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten. 26. juli. En sykkelturist krysser sitt spor

I dag var i alle fall fore­lø­pig sis­te trans­port­strek­ning med tog. Rik­tig­nok var førs­te halv­del av dagen på tog, men så ble det sykkel.

_20160727_095526

I Sveits skal man reser­ver plass for syk­kel på Inter­City tog. Da jeg opp­da­get at førs­te strek­ning, Bern — Brig var et Inter­City tog, for­søk­te jeg å reser­ve­re. Men på nett­si­de­ne sto det at man ikke kun­ne reser­ve­re plass for syk­kel på det toget. Det var en uklar og tve­ty­dig mel­ding. Det kun­ne bety at man på det­te kun­ne ta med syk­ke­len, og håpe at man fant plass til den der det var satt av plass til syk­ler. Eller det kun­ne bety at alle syk­kel­plas­se­ne var bort­be­stilt. Jeg tok sjan­sen på det førs­te, syk­let til sta­sjo­nen og sat­te syk­ke­len på toget. Det var i alle fall ingen som spur­te om jeg had­de reser­vert og tru­et med å kas­te meg av. Jeg kom til Brig med syk­ke­len. Men jeg had­de sjek­ket at det var mulig å rei­se en annen vei en snau time sene­re, på tog som ikke var Inter­City tog.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten. 26. juli. En syk­kel­tu­rist krys­ser sitt spor

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten: On the rail again

Tour de Fran­ce er over, og det er på tide å set­te kur­sen hjem­over. Også den­ne gan­gen går turen hjem del­vis med syk­kel. Jeg skif­ter en vokal fra turen ned­over, og skal nå syk­le langs Rhi­nen, i ste­det for Rhô­nen. Beg­ge elve­ne star­ter i De Sveit­sis­ke alper, og det er ikke mer enn ca tre mil mel­lom utgangs­punk­te­ne for dem. Ander­matt kan være et greit utgangs­punkt for beg­ge ture­ne, om man øns­ker å klat­re opp til og over hen­holds­vis Fur­ka­pas­set og Obe­ralp­pass. Jeg vel­ger å ta toget opp.

20160619131219

Elve­ne ren­ner i hver sin ret­ning. I mor­gen tar jeg toget til Obe­ralp­pass, hvor Rhi­nen begyn­ner. Eller den begyn­ner der oppe et sted. Man­ge bek­ker og små elver ren­ner sam­men til det som etter­hvert blir til Rhi­nen. Rhin­ru­ten er Euro­Ve­lo rute 15, og i Sveits er det nasjo­nal syk­kel­rute nr 2. I noen land øns­ker man syk­kel­tu­ris­ter vel­kom­men og leg­ger til ret­te for at man skal kun­ne syk­le. Nor­ge har mye å lære.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten: On the rail again

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2016 — 17. etappe. Bern — Finhaut-Emosson

Det var selv­sagt frust­re­ren­de for en nord­mann at Alex­an­der Kristoff var ca 3 cm bak Peter Sagan da de krys­set mål­lin­jen. Men det er første­mann over lin­jen som vin­ner, og jeg unner Peter Sagan en sei­er frem­for sin 18. andre­plass. Jeg så det på fransk TV. De utrop­te også Alex­an­der Kristoff som vin­ner, inn­til de så mål­foto. Og Peter Sagan var sik­ker på at han had­de fått nok en andre­plass. Men Kristoff på and­re og Sond­re Holst Enger på tred­je, det er ikke dår­lig uttel­ling. I and­re idret­ter hvor det er stor inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se, er man gjer­ne kjempe­for­nøyd om en nord­mann kva­li­fi­se­rer seg til finalen.

Vi er fort­satt i Sveits. I dag vil ryt­ter­ne få erfa­re noe av det som Sveits er kjent for: Fjell.

TdF2016_17 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 17. etap­pe. Bern — Fin­haut-Emos­son

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2016 — 16. etappe. Moirans-en-Montagne — Berne

Dagens etap­pe star­ter i Frank­ri­ke og ender i Sveits. At en colom­bia­ner vin­ner når de skal over le Grand Colom­bier er vel bare som det skal være. Men fort­satt har vi ikke sett noen seriø­se angrep på Chris Froome.

I dag er det spur­ter­nes sis­te mulig­het før Paris. Men dagens etap­pe sti­ger ca 50 meter fra det er to til det er en kilo­me­ter. Det er ikke vel­dig hard, men det er en drøy kilo­me­ter med ca 5% stig­ning. Det kan bli hardt for noen av spur­ter­ne på slut­ten av en etap­pe på 209 km. Kan­skje er det en avslut­ning som kan pas­se Alex­an­der Kristoff, Edvalg Boa­sson Hagen og Peter Sagan. Og nav­net Greg van Aver­ma­et duk­ker igjen opp i mitt hode. Dess­uten syk­ler Fabi­an Can­cel­la­ra hjem. Kan­skje hjem­leng­sel gir ham litt eks­tra fart?

TdF2016_16Vi star­ter i Jura, før vi kom­mer inn i den sveit­sis­ke regio­nen Neuchà­tel. Vin­om­rå­de­ne i Jura lig­ger i de vest­vend­te skrå­nin­ge­ne. Dagens etap­pe går len­ger øst. Ryt­ter­ne er nær­mest vin­om­rå­de­ne når de pas­se­rer Pont-du-Navoy etter ca 35 km, like før etap­pen begy­nen­ner å sti­ge (en ikke-kate­go­ri­sert stig­ning). Da er man mind­re enn 10  km fra vinområdene.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 16. etap­pe. Moirans-en-Mon­tag­ne — Ber­ne

Print Friendly, PDF & Email