Category Archives: Tyskland

Rhinruten dag 11, 4. august. Langs Rhinen i regn

Och vem har sagt att just du kom till världen
för att få sols­ken och lycka på färden?

Det­te sier Evert Tau­ge i sin fine vise “Så län­ge sku­tan kan gå”. Det er en fin sang om at livet ikke all­tid er en sei­las i sol­skinn og med­vind. Men så len­ge det er liv er det håp.

Så län­ge sku­tan kan gå
så län­ge hjär­tat kan slå
så län­ge solen den glittrar på böljor­na blå

Og gjør det bes­te ut av situasjonen.

Kla­ra job­bet med glans,
gå iland någonstans,
ta en kyss eller två i en yran­de dans!

Det måt­te kom­me. Jeg har vært på tur i ti dager. Det har vært en og annen lett regn­byge. Men stort sett har det vært sol og pent vær. Men det kun­ne selv­sagt ikke vare. I dag var det regn. Lett regn på mor­ge­ne, mer regn på etter­mid­da­gen og kvel­den, inn­til det let­tet litt omtrent da jeg kom fram.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 11, 4. august. Langs Rhi­nen i regn

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 5. 29. juli: Tilbake til Sveits

Boden­see og Lange­ar­gen er turist­ste­der. Det mer­kes blant annet på fro­kost­ti­de­ne på hotel­let. Her star­tet ikke fro­kost­ser­ve­rin­gen før 07.30. Det er tid­lig nok for meg, så det er ikke noe pro­blem. Men der man har for­ret­ninge­gjes­ter m.m., star­ter den gjer­ne tid­li­ge­re. På et av mine tid­li­ge­re hotel­ler ble jeg advart om at det var en grup­pe som had­de bestilt fro­kost mel­lom 06.00 og 06.30, og at det kun­ne bli gans­ke fullt i fro­kost­ro­memt på det tids­punk­tet. Jeg spur­te om det var en grup­pe japans­ke turis­ter, som plei­er å være svært så effek­ti­ve med å pres­se mye inn på hver dag. Men det var det ikke. Det var en grup­pe syk­lis­ter. Noen syk­lis­ter liker å star­te tid­lig. Jeg kan godt for­stå dem, men jeg fore­trek­ker en litt mer for­sik­tig start på dagen.

I dag er det Olsok, og alt­så min navne­dag. Den fei­res langs Boden­see, med en fer­ge over og til­ba­ke til Sveits.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 5. 29. juli: Til­ba­ke til Sveits

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten, dag 4, 28. juli. Til Bodensee

Hvor­for skal kir­ke­ne rige med klok­ke­ne tid­lig om mor­ge­nen? Man­ge kir­ker rin­ger time­slag med klok­ke­ne. Om de gjør det hele nat­ten, vet jeg ikke, for de våk­ner jeg van­lig­vis ikke av — hel­ler ikke her hvor tre kir­ker slår time­slag. Men at en av kir­ke­ne skal set­te i gang med kraf­tig og lang­va­rig rin­ging klok­ken 6 en tors­dag mor­gen, det er det vans­ke­li­ge­re å akseptere.

20160727195641

En liten avspo­ring om time­slag. Uni­ver­si­te­tet i Upp­sa­la, som er et gam­melt uni­ver­si­tet, gjør krav på å være opp­ha­vet til det aka­de­mis­ke kvar­te­ret. (Det kan godt hen­de at and­re også gjør krav på det sam­me, jeg bare refe­re­rer hva folk ved Uiver­si­te­tet i Upp­sa­la har for­talt) Stu­dent­ne had­de ikke prak­tis­ke arm­bånds­ur, smart­te­le­fo­ner eller smart­klok­ker. De bod­de på stu­dent­hjem, eller nasjo­ner som det heter i Upp­sa­la, gans­ke nær uni­ver­si­te­tet. Når kir­ke­ne slo time­slag, viss­te de at nå had­de de et kvar­ter til fore­les­ning­ne begynte.

Tra­di­sjo­nen var at skrev man klok­ken 12, viss­te alle at man egent­lig men­te 12.15. Jeg har blitt for­talt at for en del år til­ba­ke men­te man at det­te var en gans­ke menings­løs tra­di­sjon. Men uni­ver­si­te­te­ne i Stock­holm og Upp­sa­la skil­te lag da skul­le kvit­te seg med det aka­de­mis­ke kvar­te­ret, utan at jeg hus­ker hvem som gikk hvil­ken vei. Det ene begyn­te å angi tiden til 12.15 (slik man van­lig­vis gjør ved uni­ver­si­te­te­ne i Nor­ge), det and­re beholdt tids­an­gi­vel­sen, men gikk over til at man fak­tisk star­tet på annon­sert tids­punkt, atlså f.eks. 12.00.

Hvis poen­get med å ta toget bare had­de vært å spa­re mot­bak­ker, kun­ne jeg ha nøyd meg med å ta toget til Gais, hvor jeg måt­te byt­te tog. Opp til Gais var det bratt.Jeg opp­da­get at jeg had­de glemt å stop­pe min GPS da jeg gikk på toget (den er kor­ri­gert nå). Men den vis­te at togets stig­ning var gjen­nom­snitt­lig 10% den førs­te kilometeren.

Men fra Gais til Appen­zell var det dels flatt, dels gikk det ned­over. Så jeg kun­ne ha tril­let lett ned­over fra Gais til Appen­zell. Men det  viss­te jeg ikke da jeg kjøp­te tog­bil­lett. Dess­uten, som jeg sa i går, jeg synes sli­ke tog er morsomme.

20160728122118

En utford­ring med Webcam­cacher er at webka­me­ra­et må vir­ke når man er der. Noe av pro­ble­met med sli­ke cacher, og en grunn til at man ikke len­ger til­la­ter at de opp­ret­tes, er dår­lig opp­fø­ling fra cache­ei­ere. Når kame­ra­et ikke vir­ker, noe cachei­er van­lig­vis ikke har herre­døm­me over, log­get folk med bil­de av seg selv på ste­det. Sli­ke log­ger skul­le ha vært slet­tet. Skal man log­ge en webcam­cahe som fun­net, må man ha lag­ret bil­de av seg selv fra webka­me­ra­et. Det hol­der ikke å ta en sel­fie der kame­ra­et der. når det ikke virker.

Da jeg kom til Appen­zell, måt­te jeg til min sto­re skuf­fel­se kon­sta­te­re at kame­ra­et ikke vir­ket. Da jeg gikk inn på nett­si­den for kame­ra­et, stod det en beskjed om det at det vil­le være ute av drift i minst en dag. Og da var det utgjort at den­ne dagen var akku­rat den dagen jeg var der. Men helt resul­tat­løs var turen ikke. Jeg fikk en tur med et mor­somt tog og jeg fikk se Appen­zell,  Og jeg kun­ne ikke dra der­fra uten å ha fun­net minst én annen cache, Jeg had­de også fun­net og log­gen en cache ved tog­byt­te i Gais, og det ga meg cacher i to kan­to­ner hvor jeg ikke had­de noen cache fra før.

Appen­zell er en fin, liten by. Det er ikke noe ski­om­rå­de, i alle fall ikke et ski­om­rå­de som kan kon­kur­re­re med de mer kjen­te ski­om­rå­de­ne i de sveit­sis­ke alper. Det betyr at byen ikke har blitt øde­lagt av sto­re, styg­ge hotel­ler og leilighetskomplekser.

Det gam­le sen­trum er som en kli­sje av en svei­tisk alpe­by, med sveit­sik gjøku­r­ar­ki­tek­tur. Det er nes­ten som man ven­ter på det skal kom­me en gjøk ut av et vin­du og si Ko-Ko.

20160728111134

Hvis man vil ha hag­egno­mer, har de et stort utvalg her. Jeg har inn­trykk av at sveit­se­re er gla­de i hag­egno­mer. Jeg har sett gans­ke man­ge i uli­ke hager i Sveits.

20160728111454

Jeg kon­sta­ter­te at de også har et lokalt bryg­ge­ri. Men når jeg syk­ler, drik­ker jeg ikke øl, i alle fall ikke annet enn alko­hol­fritt øl, før jeg er fer­dig med dagens etap­pe. Så det ølet fikk bli usmakt.

20160728121836

Det gikk med en del tid til utfluk­ten til Appen­zell, så jeg kom egent­lig gans­ke sent i gang med dagens syk­kel­tur. Den end­te på litt i under­kant av 80 km.

_20160728_233342

Ned valg­te jeg en rute som var skil­tet til Alt­stät­ten. Det var en helt annen rute enn den jeg had­de plan­lagt, men det var helt greit.  Noe av det man har gjort man­ge ste­der i Sveits, er at når det har blitt byg­get ny vei, da er den gam­le lagt til ret­te for syk­ling. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at det er for­budt å kjø­re bil der. Man må bare iverk­set­te til­tak som begren­ser bil­kjø­ring, så som lav farts­gren­se, kan­skje and­re farts­be­gren­sen­de til­tak (det er van­lig­vis ikke til­strek­ke­lig å bare set­te opp skilt, de bryr ikke bilis­te­ne seg om.

20160728123055

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten, dag 4, 28. juli. Til Boden­see

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 14: Timmendorfer Strand — Kiel

Søn­dag 9. august 2015. Sis­te etap­pe. Syk­le­de kilo­me­ter: 87,7. Sam­let syk­let dis­tan­se så langt: 1340,2.  Se dagens etap­pe på Stra­va.

Leg­ger jeg til de kor­te ture­ne fra hotel­let i Kiel til båten, og fra båten og hjem, ble syk­kel­tu­ren totalt sett på 1345,5  km.

Fro­kost­ser­ve­rin­gen på mitt hotell star­tet ikke før kl 8. Det er ingen grunn til å bru­ke mye tid på mor­gen­stell på sli­ke turer. Det er f.eks. helt menings­løst å ta en dusj før man skal ut på de drøyt 80 km syk­kel­tur. Den får ven­te til man er fer­dig og har kom­met fram. Så jeg gikk en mor­gen­tur i Tim­mendor­fer Strand for å få litt inn­trykk av ste­det. Det var vel slik man ven­ter at et slikt ferie­sted kan være. Er været bra, kan man være på stran­den. Det er en del kunt­gal­le­ri­er, nep­pe med den mest frem­ra­gen­de og spen­nen­de kuns­ten, butik­ker, hotel­ler, kafe­er og res­tau­ran­ter. Og litt til.

WIMG_7818_DxO Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 14: Tim­mendor­fer Strand — Kiel

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 13: Hamburg — Timmendorfer Strand

Lør­dag 8. august 2015. Syk­let dis­tan­se 89,9 km. Sam­let dis­tan­se til nå: 1257,9 km. Se dagens etap­pe på Stra­va.

Jeg had­de laget en alter­na­tiv plan for det til­fel­let at tiden skul­le til­la­te det, å syk­le en omvei om Lübeck, og over­nat­te der.

Dagens førs­te ned­tur: Det reg­net. Ikke sær­lig fris­ten­de å kom­me av gårde.

Dagens and­re ned­tur: Det var ikke hotell­rom å opp­dri­ve i Lübeck, i alle fall ikke som jeg klar­te å fin­ne. Jeg fikk bare opp hotel­ler som lå 20–40 km fra Lübeck. For meg var avstan­den til Lübeck i seg selv ikke så vel­dig vik­tig. Jeg kom uan­sett ikke til å syk­le 20–40 km for å kom­me inn til Lübeck etter at jeg had­de tatt inn på hotel­let. Det var langt vik­ti­ge­re at hotel­let lå på et pas­sen­de sted i for­hold til min rute. Jeg kun­ne ikke hav­ne på et hotell som brak­te meg langt ut av kurs. Jeg måt­te sjek­ke belig­gen­he­te­ne for dis­se hotel­le­ne. Hotel­let jeg var på had­de en vel­dig treg inter­nett­for­bin­del­se. Så det tok tid å sjek­ke belig­en­he­te­ne for alle dis­se hotel­le­ne. Jeg end­te med å bestil­le hotell et sted som heter Tim­mendor­fer Strand, et bade­sted ved Øster­sjø­en. Dagens tur vil­le bli noe len­ger, mens mor­gen­da­gens etap­pe til gjen­gjeld vil­le bli litt kor­te­re.  Men jeg vil­le til Lübeck, ikke til et ferie­sted langs kysten.

Også i Ham­burg var det tyde­lig at bilen had­de vært, og til dels fort­satt var kon­gen, når man kun­ne set­te av mer en halv­par­ten av for­tau­et til par­ke­ring, som her.

Parkering Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 13: Ham­burg — Tim­mendor­fer Strand

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 12: Bremen — Hamburg

Fre­dag 7. august 2015. Syk­let dis­tan­se: 130,6 km. Sam­let dis­tan­se til nå: 1159 km. Se dagens etap­pe på Stra­va.

Jeg våk­net til tor­den og plask­regn. Ikke akku­rat det været som inspi­re­rer til å kom­me raskt av går­de. Det er sli­ke mor­ge­ner det er lett, i alle fall for meg, å gjø­re litt av alle de små­ting man gjer­ne vil ha gjort. Jeg skrev sik­kert litt på et blogg­inn­legg eller gikk gjen­nom bil­der (det var noe jeg gjer­ne gjor­de mens jeg spis­te fro­kost, ingen grunn til å være vel­dig sosi­al når man spi­ser fro­kost ale­ne). Jeg kjøp­te et post­kort og et fri­mer­ke, og skrev det for å sen­de det til min mor. Og jeg gikk til et apo­tek for å kjø­pe diver­se Compe­ed gnag­sår­plas­ter, for å set­te på noen hen­der som begyn­te å bli litt såre, med antyd­ning til vann­blem­mer. Men det var hel­dig­vis bare antyd­nin­ger. Det had­de ikke blitt vann­blem­mer ennå, og det ble det ikke res­ten av turen hel­ler. WIMG_7795_DxOMen det var bare å bite i det sure, eller kan­skje våte, eplet, ifø­re seg regn­tøy og kom­me av går­de. Hel­dig­vis var tem­pe­ra­tu­ren OK. Det gjør ikke så vel­dig mye om man blir litt våt, så len­ge det ikke er kaldt. Men å bli våt og kald, det er ikke noe tri­ve­lig når man syk­ler. Men jeg fore­trek­ker selv­sagt at det ikke reg­ner. Jeg var ikke den enes­te som syk­let i regnet.

Syklister i regn, Bremen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 12: Bre­men — Ham­burg

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 11: Leer — Bremen

Tors­dag 6. august 2015. Dag­nes dis­tan­se: 118, 88 km. Syk­let dis­tan­se til nå: 1028,4 km. Se dagens etap­pe på Stra­va.

I løpet av den­ne etap­pen pas­ser­te jeg 1.000 syk­le­de kilo­me­ter, siden jeg star­tet fra Paris.

Det hotel­let jeg had­de hav­net på, Hotel Lan­ge, var gans­ke usen­tralt i for­hold til sen­trum i Leer. Så da jeg kom dit, gans­ke sent, trøtt og sli­ten, var det helt uak­tu­elt å dra inn til byen. Så jeg gikk glipp av Leer, bort­sett fra da jeg syk­let gjen­nom. Jeg tror jeg skul­le ha vært hel­dig om jeg had­de fun­net en like god res­tau­rant med like fin belig­gen­het inne i byen. Ser man etter et stopp for nat­ten langs vei­en i det­te områ­det, kan det trygt anbe­fa­les. Ikke var det dyrt heller.

WIMG_7745_DxO WIMG_7746_DxO WIMG_7748_DxO Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 11: Leer — Bre­men

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris — Kiel. Ferge ved reisens slutt

Selv om jeg ennå ikke er hjem­me, så slut­ter i grun­nen min rei­se her. Jeg er i Kiel, og har syk­let 1335 kilo­me­ter på min rei­se fra Paris.

Før jeg rei­ser fra Kiel, håper jeg på å få tid til litt shop­ping. Nå er ikke jeg et shop­ping­men­ne­ke. Det plei­er å gå gans­ke fort når jeg først bestem­mer meg. I mine bager er det ikke noe mer rent tøy. Det er helt i hen­hold til pla­nen. Det enk­les­te er å kjø­pe noe nytt til båt­tu­ren. Jeg tren­ger det nok uan­sett. Det er et gans­ke stort shop­ping­sen­ter ikke langt fra hotel­let, så der fin­ner jeg nok det jeg skal ha.

Nå gjen­står bare en ikke sær­lig spen­nen­de båt­rei­se hjem, med Color Fan­ta­sy. Jeg må inn­røm­me at jeg er glad for at jeg ikke skal ut på en ny, lang syk­kel­e­tap­pe i dag. I dag skal jeg spi­se en lunsj­buf­fet ombord. Jeg kan drik­ke øl eller vin til, uten å ten­ke på at jeg skal syk­le vide­re etter­på. Jeg er ikke redd for pro­mil­le av en øl når jeg skal syk­le vide­re. Men alko­hol er defi­ni­tivt ikke pre­sta­sjons­frem­men­de. Så jeg har holdt meg til vann eller alko­hol­fritt øl til lunsj. Det kom­mer jeg ikke til å gjø­re i dag.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris — Kiel. Fer­ge ved rei­sens slutt

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 10: Assen — Leer

Ons­dag 5. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 122,9 km. Se hele ruten på Stra­va. Sam­let syk­ling sålangt: 909,5 km.

Jeg hen­tet syk­ke­len ut av et møte­rom, som for anled­nin­gen var omgjort til syk­kel­par­ke­ring. Hvis man vil, fin­ner man en løsning.

Sykkelparkering, hotell, AssenOns­dag er mar­keds­dag i Assen. Før jeg dro hold stort sett sel­ger­ne på å rig­ge opp sine boder.

Markedsdag, Assen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 10: Assen — Leer

Print Friendly, PDF & Email