Category Archives: Markedsføring

Flåklypa Grand Prix ruller videre med Il Lawyerscost(er) Extra Gigante

For et drøyt år siden avgjor­de Høy­este­rett et av hoved­spørs­må­le­ne i tvis­ten om Il Tem­po Gigan­te, og ga Auk­rust­stif­tel­sen og Hun­der­fos­sen fullt med­hold. Jeg har omtalt saken her.. Høy­este­retts behand­ling var avgren­set til det opp­havs­retts­li­ge, og de behand­let ikke spørs­må­let om avta­ler og mar­keds­fø­rings­rett. Lag­manns­ret­tens dom, som ga Cap­ri­no med­hold, ble opp­he­vet, og saken ble sendt til­ba­ke til lagmannsretten.

Eid­si­va­ting lag­manns­rett har nå avsagt ny dom. Også den­ne gan­gen tap­te Cap­ri­no. Advo­kat­kost­na­de­ne har iføl­ge NRK nå kom­met opp i ca 17 mill. And­re kil­der sier at de tota­le advo­kat­kost­na­de­ne er høy­ere, da også and­re har for­be­redt seg på søks­mål fra Cap­ri­no, som synes å vil­le ta kon­troll over Flåklypa-universet.

Rett24 skri­ver at alt tyder på at også den­ne dom­men kom­mer til å bli anket til Høy­este­rett. For oss som sit­ter på siden og er opp­tatt av retts­ut­vik­lin­gen på det­te områ­det, og som ikke skal beta­le advokat­reg­nin­ge­ne, vil det være inter­es­sant. Men de som per i dag har vun­net de vit­ki­ge sla­ge­ne, skul­le nok helst sett at det tar slutt.

Con­ti­nue read­ing Flå­kly­pa Grand Prix rul­ler vide­re med Il Lawyerscost(er) Extra Gigan­te

Print Friendly, PDF & Email

Enerett til populærkulturens klisjéer? NRK, Skam og Gina Tricot

Kles­kje­den Gina Tri­cot bru­ker sita­ter fra «Skam» på klær­ne de sel­ger, mel­der NRK, og mener det kan være mis­bruk. Jeg kjen­ner ingen and­re ord og uttrykk fra kol­lek­sjo­nen enn de som er gjen­gitt i artik­ke­len på NRK.no. De sita­te­ne som nev­nes, er:

«Hooke», «Isak + Even», «Kose­grup­pa» og «Livet er nå»”

Jeg har hel­ler ikke sett på seri­en Skam, så også der er mitt grunn­lag tynt. Men et uttrykk som “hooke”, er det noe de har fun­net på i Skam, eller er det et uttrykk ung­dom bru­ker, som man også brukr i Skam? Jeg er til­bøye­lig til å tro det sis­te, og i såfall kan alle fritt bru­ke det, selv om man­ge i dag vil for­bin­de det med Skam.

Livet er nå”, en selv­føl­ge­lig­het som nep­pe er ori­gi­nal i Skam, selv om man­ge i dag kan­skje asso­si­e­rer det med seri­en. “Kose­grup­pa” klin­ger hel­ler ikke sær­lig ori­gi­nalt i mine ører. Det enes­te som kan gi en kon­kret asso­sia­sjon til seri­en, kan etter min mening være “Isak+Even”. Con­ti­nue read­ing Ene­rett til popu­lær­kul­tu­rens kli­sjé­er? NRK, Skam og Gina Tri­cot

Print Friendly, PDF & Email

Ost, opprinnelse og varemerker

Syn­nø­ve Fin­den fikk en mid­ler­ti­dig for­føy­ning mot seg i Fol­lo ting­rett. De får ikke lov til å skri­ve at deres ost “Kongs­gård” er av jarls­berg­type. Tine har regist­rert vare­mer­ke “Jarls­berg”, samt uli­ke vari­an­ter av det­te, både som ord­mer­ke, figur­mer­ke og kom­bi­nert merke.

Jarsl­berg er en tra­di­sjo­nell oste­type, utvik­let i Vest­fold. I Far­mann-kro­nik­ken 24. juni 2005, : “Osten og æren”, skri­ver Odd Gun­nar Skage­stad:

For det førs­te – den merke­va­ren som i våre dager frem­stil­les og mar­keds­fø­res av TINE under den vel­kjen­te Jarls­berg-logo­en, er en rela­tivt nyut­vik­let ver­sjon av den tra­di­sjo­nel­le Jarls­berg­os­ten. En del av æren for dagens merke­pro­dukt må såle­des til­skri­ves det for­ed­lings­ar­bei­det som ble dre­vet på Nor­ges Land­bruks­høy­sko­le på slut­ten av 1950-tal­let, under pro­fes­sor Ole Mar­tin Yst­gaards ledel­se. Den vik­tigs­te nyvin­nin­gen i så måte var til­set­nin­gen av pro­pion­syre­kul­tur, som bed­ret på hull­set­ning og smak. Men grunn­pro­duk­tet var og for­ble den tra­di­sjo­nel­le oste­ty­pen, med røt­ter i Våle i Vestfold.

Om Jarls­berg­os­tens his­to­rie – og for­his­to­rie – flo­re­rer imid­ler­tid de mest fan­tasi­ful­le myter, som det nå bur­de være på tide å ryd­de opp i.”

Con­ti­nue read­ing Ost, opp­rin­nel­se og vare­mer­ker

Print Friendly, PDF & Email

Rosabloggerne hyller seg selv

Nå kan vi lese at noen har fått pri­ser i noe som kal­les Vixen Blog Awards. Jeg ble opp­merk­som på den­ne da den ble delt ut i fjor. Selv om jeg har en blogg, i lik­het med nes­ten 200.000 and­re nord­menn om man skal tro NRK, så har jeg ingen ambi­sjo­ner om å bli “topp­blog­ger”. Det er vel en “heders­tit­tel” omtrent som å være “topp­kom­men­ta­tor” i nett­avi­se­nes kom­men­tar­felt. Men jeg ble like­vel litt nys­gjer­rig, og vil­le vite hva det­te var for slags kåring. Det var og er en kåring i klas­ser som repre­sen­te­rer uli­ke nyan­ser i rosa, med unn­tak av den rosa­ka­te­go­ri­en som John Chris­ti­an Elden repre­sen­te­rer. Det­te er slik rosa­b­log­gen Vixen deler nors­ke blog­ger inn i klasser:

 • Årets gull­penn
 • Årets kjen­dis­blogg
 • Årets mote­blogg
 • Årets stjerne­skudd
 • Årets skjønn­hets­blogg
 • Årets blogg­bu­si­ness
 • Årets blog­ger
 • Fol­kets favoritt
 • Årets inte­ri­ør­blogg
 • Årets livs­stils­blogg
 • Årets mat­blogg
 • Årets tre­nings- og helseblogg

Con­ti­nue read­ing Rosa­b­log­ger­ne hyl­ler seg selv

Print Friendly, PDF & Email

Når sitater brukes i kommersiell sammenheng

Det­te er noe jeg begyn­te på for nes­ten en måned siden. Som så ofte skjer: Tiden gikk, og jeg syn­tes ikke len­ger at saken var sær­lig aktu­ell, og det ble ikke pub­li­sert. Men når Dags­nytt 18 fant grunn til å ta opp dis­ku­sjo­nen i går, da kan jeg pub­li­se­re kom­men­ta­ren i dag. Men når Dags­nytt 18 fort­satt har bil­de av Anne Gros­vold på hoved­si­den for pro­gram­met, da viser vel det at de ikke all­tid er helt oppdatert.

Vi låner ikke bort vår tro­ver­dig­het” skrev for­bru­ker­om­bud Gry Nergård i Aften­pos­ten 11. desem­ber. Gry Nergård skri­ver: Con­ti­nue read­ing Når sita­ter bru­kes i kom­mer­si­ell sam­men­heng

Print Friendly, PDF & Email

Kan man stjele en idé?

Politi­be­tjent mener poli­ti­et stjal appen hans” skrev NRK nylig. Man kan selv­føl­ge­lig mene at poli­ti­et, som skal hånd­heve lov og orden i det­te lan­det, bør være sær­de­les påpas­se­li­ge med å hol­de si sti ren. Men det gjør de slett ikke all­tid. Men har de gjort noe ulov­lig her, om vi for­ut­set­ter at NRKs frem­stil­ling av saken er noen­lun­de korrekt?

I et brev fra politi­be­tjen­tens advo­kat, kan vi i føl­ge NRK blant annet lese:

Appen er til­nær­met iden­tisk med hans idé

(Bil­det på top­pen har ikke noe å gjø­re med den aktu­el­le appen.) Det er ikke førs­te gan­gen at noen har pre­sen­tert en idé, for så å opp­le­ve at de den­ne ble pre­sen­tert for har tatt ide­en og utvik­let den selv. Det blir nok hel­ler ikke det sis­te gan­gen vi hører om dette.

Hol­der vi oss til opp­havs­ret­ten, kan vi enkelt slå fast at ide­er ikke er opp­havs­retts­lig ver­net. Rea­li­te­ten er at de fles­te ide­er ver­ken er så geni­a­le eller ori­gi­na­le som vi gjer­ne tror selv. At fle­re kom­mer på den sam­me ide­en omtrent sam­ti­dig, er ikke uvan­lig. Man står over­for det sam­me pro­ble­met, og ten­ker i de sam­me baner når man skal fin­ne en løsning.

Con­ti­nue read­ing Kan man stje­le en idé?

Print Friendly, PDF & Email

Kan man stjele reklameidéer?

Salmon_SushiDet­te ble opp­rin­ne­lig skre­vet som en av de ukent­li­ge artik­le­ne Bing Hodne­land skri­ver for hegnar.no. Men den ble lagt til side for å gi plass til en annen artik­kel. Den er ikke len­ger like dags­ak­tu­ell, men pro­blem­stil­lin­gen er fort­satt aktuell.

En idé — fle­re reklame­fil­mer med men­nes­ke­lig sushi

To reklame­by­rå­er har laget rekla­me for sushi. Det ene er norsk, det and­re er japansk. «Det­te er et rent reklame­ty­ve­ri» sier rek­tor ved Mar­keds­høy­sko­len i Oslo, Trond Blind­heim, til NRK. Kan vi for­sy­ne oss fritt av and­res reklameidéer?

Con­ti­nue read­ing Kan man stje­le reklameidé­er?

Print Friendly, PDF & Email