Category Archives: Øl

Les vins du Tour de France 2015 3. etappe — Antwerpen — Huy

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg så bare slut­ten på gårs­da­gens etap­pe. Jeg har lest at Alex­an­der Kristoff ble hind­ret av Vin­cen­zo Niba­lis velt, og at fel­tet ble split­tet i vin­den og at reg­net skap­te dra­ma­tikk. Jeg har ikke sett så mye om hva som egent­lig skjed­de med Edvald Boa­sson Hagen, men jeg har fått med meg at han var involvert i en velt. Uan­sett, de som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, hel­ler ikke om grønn trøye, kan syn­ge: Du skal få en dag i mårå (som nå er i dag), som rein og ubrukt står. Med blan­ke ark og farge­stif­ter tell. Ny dag og nye sjan­ser.

3. etap­pe star­ter i hav­ne- og dia­mant­byen Ant­wer­pen, og ender med bak­ken Mur de Huy. Mur de Huy er et av man­ge eksemp­ler på at selv om Bel­gia ikke kan by på høye fjell, så kan de by på har­de bak­ker. Det er en bak­ke på ca 1,2 km, men en gjen­nom­snitts­stig­ning på 10%. Noen ste­der er det 17%, og det aller brat­tes­te ste­det skal være 26%. Bak­ken er nær­me­re beskre­vet i boken Moun­tain High. Det­te er van­lig avslut­ning i klas­si­ke­ren Flèche Wallon­ne. De fles­te spur­ter­ne vil ikke ha en sjans opp den­ne bak­ken. Det­te er en bak­ke for en ryt­ter som har kraft igjen til en bak­kespurt.

Etap­pen er på 159,5 km, og må kun­ne karak­te­ri­se­res som små­kupert. Ut fra pro­fi­len er det­te en etap­pe hvor det er lett å ten­ke at en brudd kan gå inn. Men det skjer nep­pe så tid­lig i rit­tet. Det­te er den førs­te etap­pen i årets tour hvor det deles ut klatre­po­eng, så de som øns­ker å kun­ne ikle seg klatre­trøy­en for en peri­ode, vil ha en del å kjø­re for her. Fabi­an Can­cel­la­ras ledel­se er på ingen måte trygg, så her kan det også bli kamp om den gule trøy­en.

TdF_2015_03WIMG_5199_DxOVi er i Bel­gia, ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Litt øst for start­byen Ant­wer­pen fin­ner vi klos­te­ret og bryg­ge­ri­et West­mal­le. Det er et trappist-bryg­ge­ri. Vi var inn­om Trappist­bryg­ge­ri­er til and­re etap­pe, så jeg skri­ver ikke mer om dis­se bryg­ge­ri­ene gene­relt i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 3. etap­pe — Ant­wer­pen — Huy

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2015 2. etappe Utrecht — Zélande

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg fikk ingen poeng i Tour mana­ger ved at Rho­an Den­nis vant åpnings­etap­pen, for å si det slik. Den nors­ke inn­sat­sen var hel­ler skuf­fen­de, men den får vi leg­ge bak oss.

2. etap­pe er en 166 km lang, helt flat etap­pe som går fra Utrecht til Zélan­de. Neder­land er flatt (skjønt hele Neder­land er ikke så flatt som man­ge i Nor­ge synes å tro). Men etap­pen  går i flatt ter­reng ut mot havet, og der kan det være vind. Vi har ofte sett at vind kan føre til split­tel­ser i fel­tet på fla­te etap­per, så vin­den kan kom­me til å være avgjø­ren­de på den­ne etap­pen. Men det er ikke meldt mye vind, der­imot er det meldt regn. Det er ikke åpen­bart at det­te kom­mer til å ende i en masse­spurt, selv om etap­pens pro­fil til­si­er at fel­tet vil være sam­let. Blir det vind, vil det være vik­tig å posi­sjo­ne­re seg i fel­tet, slik at man ikke blir lig­gen­de bak en splitt når det går mot fina­len.

TdF_2015_02Det blir fort­satt øl, men i dag hol­der vi oss unna indu­stri­ø­let. Det har len­ge vært hev­det at vin i mode­ra­te meng­der kan være sunt, selv om det i Nor­ge er sær­de­les poli­tisk ukor­rekt å si noe slikt. I Nor­ge set­tes det gjer­ne lik­hets­tegn mel­lom alko­hol og fyll, og det har vans­ke­lig for å syn­ke inn at alko­hol kan nytes med mode­ra­sjon. Når har man visst kom­met til at det kan være bra med litt øl også. Jeg les­te for noen år siden i et fransk syk­kel­ma­ga­sin at øl er en utmer­ket resti­tu­sjons­drikk. De anbe­fal­te omtrent det­te etter en tre­nings­tur: Drikk vann, ta en dusj og ta en øl. Men nå har man også fun­net ut at øl kan redu­se­re risi­ko­en for alz­hei­mer og par­kin­son. Da bør man drik­ke godt og tren­dy øl, for det er visst sær­lig hum­le som skal ha slik virk­ning. Mot­to­et er åpen­bart: “La hum­la suse”!

Trappi­støl er et vel­kjent begrep for ølen­tu­si­as­ter. Det er øl bryg­get i et Trappist­klos­ter. Trappist­or­de­nen sprang ut av Cis­ter­ci­enser­or­de­nen, etter at noen men­te at den­ne var blitt for libe­ral. Orde­nen ble stif­tet av abbe­den ved de frans­ke La Trap­pe-klos­te­ret i 1664. Vi kan leg­ge til at Cis­ter­ci­enser­or­de­nen ble etab­lert i 1098 av mun­ker som men­te at Bene­dic­ti­ner­or­de­nen var blitt for libe­ral, og som vil­le være mer tro mot reg­le­ne fra den hel­li­ge St. Bene­dict. Det synes som det all­tid er noen som vil være mer rettro­en­de enn de rettro­en­de.  Men vi skal hol­de oss til øl, ikke til teo­lo­gi. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 2. etap­pe Utrecht — Zélan­de

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2015 1. etappe — prolog i Utrecht

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Prolog

Årets tour star­ter med en pro­log, en tempo­etap­pe på 13,7 km, i Utrecht. Skjønt, om jeg har for­stått det rett, er etap­pen litt for langt til å kun­ne reg­nes som pro­log, uten at jeg hus­ker hvor lang en pro­log kan være. Uan­sett: Det er en kort tempo­etap­pe. Det er her tempo­spe­sia­lis­ter gjer­ne vil gri­pe sjan­sen til å kun­ne ifø­re seg den gule trøy­en. Etap­pen er helt flat. Men en tempo­etap­pe inne i en by vil all­tid være tek­nisk kre­ven­de, med en del svin­ger som kan være vans­ke­li­ge. Tony Mar­tin er nok en favo­ritt her. Og det er spen­nen­de å se om Fabi­an Can­cel­la­ra har fun­net til­ba­ke til den tempo­for­men han har hatt tid­li­ge­re. TdF_2015_01Når vi er i Utrecht, kan vi ikke la være å ta med at det er en by som er svært godt til­rette­lagt for syk­ling. Da Cope­ha­ge­nize nylig kom med sin kåring av ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer, kom Utrecht på tredje­plass (etter Køben­havn og Amster­dam). Vi kan star­te med den­ne len­ken til nett­si­den Bicy­cle Rou­tes. Og vi kan ta med det­te bil­det fra Utrecht (foto: John Kaa­re Hovers­holm, brukt med til­la­tel­se.)

UtrechtS

Utrecht_sykkelveiJeg tar også med det­te bil­det fra Utrecht, som viser hvor­dan en bygate kan se ut hvis man i prak­sis vel­ger å prio­ri­te­re fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­tra­fikk foran pri­vat­bi­lis­ter, og ikke bare snak­ker om å gjø­re det, slik vi så alt for godt kjen­ner fra Oslo.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 1. etap­pe — pro­log i Utrecht

Print Friendly, PDF & Email

Årets julekalender begynner å ta form

Det er igjen tid for å set­te sam­men årets jule­ka­len­der. Tra­di­sjo­nen tro er min jule­ka­len­der en kas­se assor­tert jule­øl. Skjønt det stem­mer ikke helt. En kas­se var et utmer­ket utgangs­punkt da det bare var van­li­ge halv­flas­ker. I dag varie­rer flaske­stør­rel­se­ne så mye at det ikke fun­ge­rer med en tra­di­sjo­nell ølkas­se som ram­me. Men det er inn­hol­det som tel­ler, og det er fort­satt 24 flas­ker jule­øl.

Jeg har hatt slik jule­ka­len­der i man­ge år, uten jeg hus­ker akku­rat hvor man­ge. Mye har end­ret seg i løpet av de åre­ne. I begyn­nel­sen var val­gets kval hvil­ke øl som skul­le få bli repre­sen­tert i kalen­de­ren med mer enn en flas­ke. Det fan­tes ikke 24 sor­ter jule­øl. I dag har Vin­mono­po­let mer enn 100 sor­ter jule­øl i sine lis­ter. Så utford­rin­gen nå er å begren­se seg — noe som ikke all­tid er min ster­kes­te side. Så det har blitt litt mer enn 24 flas­ker, så noen får ikke bli med i kalen­de­ren.

Con­ti­nue read­ing Årets jule­ka­len­der begyn­ner å ta form

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 8. etappe: Tomblaine – Gerardmer

TdF_2014_00_08Det ble defi­ni­tivt ikke Alex­an­der   Kristoff i går. Det var også kje­de­lig at Chris Froo­me måt­te gi seg.  Dagens champagne­etap­pe er flat, så det blir nok en masse­spurt også den­ne gan­gen.

Vi har kom­met fram tll 8. etap­pe.  Det­te er etap­pe hvor de som har ambi­sjo­ner om å sik­re seg klatre­trøy­en kan begyn­ne å san­ke poeng. Skjønt den vir­ker ikke så hard at det er en etap­pe for utpre­ge­de klat­re­re.

TdF_2014_08Etter to dager med champag­ne er det vans­ke­lig å unn­gå at den der­på føl­gen­de dagen blir en vin­mes­sig ned­tur. Det er fak­tisk meget vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin i det områ­det dagens etap­pe går gjen­nom.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 8. etap­pe: Tom­blai­ne – Gerard­mer

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 5. etappe: Ypres – Arenberg Porte du Hainaut

TdF_2014_00_05Nok en flott etap­pe i Eng­land er unna­gjort. Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel ikke klar­te å hol­de den gule trøy­en. Han får nok ikke den til­ba­ke på den­ne touren.

Jeg var litt over­ras­ket over at Chris Froo­me sat­set så friskt her. Men kan­skje vil­le han gjer­ne vise seg fram på hjem­me­bane. Mitt inn­trykk er at de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner helst ikke vil ha den gule trøy­en alt for tid­lig, for å slip­pe å for­sva­re den på alt for man­ge etap­per. Og det var meget heder­lig inn­sats av Alex­an­der Kristoff.

Den etap­pen som går i dag, er flat. Så også i Lon­don blir det nok et opp­gjør mel­lom spur­ter­ne.

Vi skal nå over til Bel­gia. Fem­te etap­pe star­ter i Ypres, og her er det vel­kjent bro­stein fra Paris Rou­baix inn mot Aren­berg.

Under førs­te ver­dens­krig ble det utkjem­pet fem sto­re slag ved Ypres. Det and­re sla­get, i 1915 var det førs­te sla­get hvor det ble brukt gift­gass. Ypres ble nes­ten totalt øde­lagt under førs­te ver­dens­krig, men har siden i stor grad blitt res­tau­rert.

TdF_2014_05Bel­gia betyr øl, og er øllan­det frem­for noe. I “The World Atlas of Beer” skri­ver de det­te i inn­led­nin­gen om Bel­gia:

Bel­gi­um is to beer what Fran­ce is to wine or the Scot­tish High­lands to whis­ky. It is the mot­her ship of craft brewing.”

WIMG_2065_DxO Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 5. etap­pe: Ypres – Aren­berg Por­te du Hainaut

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 4. etappe: Over til kontinentet — Le Touquet Paris Plage — Lille

TdF_2014_00_04Det blir all­tid dra­ma på åpnings­etap­per, også uten feil­par­ker­te lag­bus­ser. Det var synd at Mark Caven­dish skul­le vel­te, men jeg er enig med Dag Otto Lau­rit­zen i at det­te var selv­for­skyldt. Eller som Atle Kvåls­voll skri­ver på Twtit­ter;

Den­ne tak­lin­gen fra Cav sin side er enkelt og greit kva­li­fi­sert til rødt kort.”

Er det noen som skal straf­fes for det som skjed­de, er det Mark Caven­dish som også tok med seg and­re i vel­ten. Han har da også selv inn­røm­met at det var hans egen feil. Jeg håper like­vel at ska­den ikke er så alvor­lig at han ikke fort­set­ter. Simon Ger­rans, som ble utsatt for tak­lin­gen, skrev det­te på Twit­ter:

Well I’ve had bet­ter days & I’ve cer­tain­ly had a lot wor­se. Crashing is just part of what we do. I hope @Mark­Ca­ven­dish & Juli­en Simon are OK

Ikke noe for­søk på å spil­le død for å få straf­fe, gult kort eller noe annet, slik det synes å være popu­lært å gjø­re blant and­re for tiden.

Så er det all­tid moro med Jens Voigt. Med han i klatre­trøye kan vi gle­de oss til alle klas­si­fi­ser­te top­per når de leg­ger ut på and­re etap­pe i dag. Han kom­mer nok til å for­sva­re den så len­ge han kan!

Vi har kom­met til kon­ti­nen­tet, noen vil si til Euro­pa. En øster­riksk kol­le­ga var noen år på Har­vard, men nå er han på Oxford. Han sa det slik da han flyt­tet fra USA til Eng­land: “I have moved almost to Euro­pe.”

Vi her nå helt nord-vest i Frank­ri­ke, i det som er den frans­ke delen av Flan­de­ren. Jeg vur­der­der­te om det kun­ne pas­se med “Syk­lis­te­ne inva­de­rer Nor­man­die” eller noe lig­nen­de som over­skrift. Men vi er noen mil nord for Nor­man­die, og inva­sjo­nen i 1944 fant i hoved­sak sted sør i Nor­man­die. Vi er i Nord pas de Calais.

Fjer­de etap­pe star­ter i Le Tou­quet og ender i Lil­le.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 4. etap­pe: Over til kon­ti­nen­tet — Le Tou­quet Paris Pla­ge — Lil­le

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 3. etappe: London calling

TdF_2014_00_03I dag star­ter ryt­ter­ne på førs­te etap­pe, og årets tour kom­mer i gang. Så nå er vi kla­re foran TV-appa­ra­te­ne.

Jeg har som all­tid lagt meg noen dager foran. Jeg har kom­met til Tred­je, og den sis­te etap­pen på De bri­tis­ke øyer, Den går fra uni­ver­si­tets­byen Cam­brid­ge til Lon­don. Ryt­ter­ne kom­mer inn i Lon­don fra nord-øst, gjen­nom byde­len Strat­ford, som var der de fles­te OL-øvel­sen ble avholdt under som­mer-OL i 2012. De fort­set­ter for­bi Dockland mot Tow­er Hill og inn i City, føl­ger Vic­to­ria Embank­ment langs elven til West­min­ster, rund St James Park og opp foran Buck­ing­ham Palace til inn­spur­ten opp The Mall.

En kol­le­ga i Oxford plei­er gjer­ne å for­tel­le om da engels­ke myn­dig­he­ter, på slut­ten av 1100-tal­let, tok seg den uhyr­li­ge fri­het å døm­me en stu­dent ved Oxford. Det gjaldt visst et drap på en kjæ­res­te, eller noe slikt. Det var ikke det at de men­te at det­te ikke skul­le straf­fes, men å straf­fe stu­den­ter lå innen­for uni­ver­si­te­tets juris­dik­sjon, og da vil­le man ikke ha noen inn­blan­ding fra and­re myn­dig­he­ter. Pro­fes­so­re­ne for­lot uni­ver­si­te­tet i pro­test og dro øst­over. Etter at Kon­gen had­de gitt etter, kom de til­ba­ke til Oxford. Men ikke alle klar­te å fin­ne vei­en hjem, i føl­ge min kol­le­ga, og de star­tet da et nytt uni­ver­si­tet der de var — og det var Cam­brid­ge. Jeg inne­står ikke for at det­te er den hele og ful­le sann­het om hvor­dan uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge ble etab­lert. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 3. etap­pe: Lon­don cal­ling

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — 2. etappe: York — Sheffield

TdF_2014_00_02And­re etap­pe går fra York til Shef­field. York er en gam­mel viking­by, som het Jor­vik i viking­ti­den. Skal jeg være helt ærlig, var jeg ikke så vel­dig impo­nert av viking­mu­se­et i York, da jeg var der. Men vi som kom­mer fra Viking­land er vel nok­så bla­ser­te i så måte.

Jeg var så vidt inn­om fot­ball til førs­te etap­pe, og som nevnt er min fot­ball­in­ter­es­se i bes­te fall mode­rat. Men vi ser at etap­pen pas­se­rer et par mil øst for Man­ches­ter, egent­lig er den inn­om Grea­ter Man­ches­ter. En av de meget få fot­ball­kam­per jeg har vært på, var i Man­ches­ter, en gang jeg besøk­te en venn som stu­der­te der. Vi dro på Old Trafford og så Man­ches­ter Uni­ted slå New­cast­le 3–1. Det var gøy. Med 55.000 gale til­skue­re på tri­bu­nen, tren­ger man ikke være så vel­dig inter­es­sert i det som skjer på banen for å ha det gøy.

Den­ne etap­pen er gans­ke kupert, med man­ge kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, om enn ikke vel­dig har­de. Jeg var inn­om Cragg Vale i går, da jeg nevn­te Cragg Vale Bit­ter Ale. Så vidt jeg for­står skal ryt­ter­ne syk­le opp der, uten at vei­en har blitt klas­si­fi­sert som en stig­ning. Det skal være Eng­lands lengs­te sam­men­hen­gen­de bak­ke, ca 8 km lang og med 3,4% stig­ning i snitt. Mens vi ven­ter på TdF-ryt­ter­ne, kan vi bli med på den­ne turen opp Cragg Vale.

Jeg min­ner om Cycling Weeklys  over­sikt over 10 Grea­test Cycling Climbs of the Tour de Fran­ce in York­shire.

Etap­pen ser i utgangs­punk­tet ut som en typisk brudd-etap­pe, og man­ge vil nok kjem­pe for å san­ke klatre­po­eng. Men det spørs vel om et even­tu­elt brudd får lov til å gå inn så tid­lig i rit­tet. Jeg tvi­ler på det, og tror på et gans­ke sam­let felt til mål.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 2. etap­pe: York — Shef­field

Print Friendly, PDF & Email