Category Archives: Øl

Les Vins du Tour de France 2014 — 1. etappe: Leeds — Harrogate

TdF_2014_00_01Det er ingen pro­log den­ne gan­gen. 1. etap­pe går fra Leeds til Har­ro­gate. For en nær­me­re omta­le av etap­pen, gå til egen nett­side for star­ten i York­shi­re.

Leeds er en by jeg først og fremst for­bin­der med fot­ball. Jeg har egent­lig ald­ri vært sær­lig opp­tatt av fot­ball. Men jeg er vel ikke den enes­te i min gene­ra­sjon som får et bil­de av den iltre skot­ten Bil­ly Brem­ner og man­nen med skudd­fo­ten, Peter Lor­ri­mer, når man nev­ner Leeds. Sam­ti­dig bekref­ter det at det­te er et emne som enga­sje­rer meg lite, når jeg i grun­nen ikke vet hva som har skjedd med Leeds Uni­ted siden den gang.

Bladet Cycling Weekly har laget en over­sikt over 10 Grea­test Cycling Climbs of the Tour de Fran­ce in York­shi­re, som det kan være kjekt å ha for hån­den. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 1. etap­pe: Leeds — Har­ro­gate

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — innledning

TdF_2014_00Vi vet det er noen kvart­fi­na­ler etc igjen i fot­ball-VM. Men i den kon­kur­ran­sen er det uan­sett mest hvile­da­ger. Det er nå som­mer­ens sports­be­gi­ven­het vir­ke­lig star­ter. Vi er kla­re for nye tre uker med syk­kel og godt drik­ke i Tour de Fran­ce, dess­ver­re bare med én norsk ryt­ter på start­stre­ken.

Det blir en del øl den førs­te tiden i år. Vi star­ter i Eng­land, som er mer kjent for sitt øl enn sin vin. Gå til egen nett­side for etap­pe­ne i Eng­land. Men litt vin skal vi kla­re å fin­ne her også.

De to førs­te etap­pe­ne på kon­ti­nen­tet er helt nord i Frank­ri­ke, og krys­ser gren­sen til øllan­det Bel­gia. Så det blir mest øl fram til 6. etap­pe, som ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — inn­led­ning

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2014 — 3. etappe: Rocky Road to Dublin

I dag star­ter det også for syk­lis­te­ne, med lag­tem­po i Bel­fast. Vi hol­der oss som van­lig litt foran, slik at de som vil sik­re seg godt drik­ke før rit­tet, skal ha litt tid til å bunk­re.

3. etap­pe går fra Nord-Irland og inn i repub­lik­ken Irland. 3. etap­pe går fra Armagh til Dub­lin. Det er også en flat etap­pe, med to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger gans­ke tid­lig.

G12_Template_plan_soprI dag skal vi over gren­sen til repub­lik­ken Irland, med mål­gang i Dub­lin.

Armagh er den byen hvor Irlands apos­tel, Saint Pat­rick skal ha vært bis­kop. Saint Pat­rick­’s day fei­res hvert år 17. mars. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 3. etap­pe: Rocky Road to Dub­lin

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2014 — 2. etappe: There’s Whiskey in the Jar

2. etap­pe star­ter i Bel­fast, tar en run­de nord­over, for å ven­de til­ba­ke til  Bel­fast. Igjen star­ter de i Tita­nic Quar­ter. Etap­pen er gans­ke flat. Det er to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de kom­mer nep­pe til å ska­pe noen avstan­der, så her blir det nok en masse­spurt.

G12_Template_plan_soprJeg har ikke klart å fin­ne man­ge inter­es­san­te bryg­ge­ri­er i den delen av Nord-Irland som de skal gjen­nom i dag. Men etap­pen snur til­ba­ke mot Bel­fast i byen Bush­mills, Her fin­ner vi Old Bush­mills Dis­tille­ry, en kjent pro­du­sent av irsk whiskey. Old Bush­mills Dis­tille­ry som hev­der å være ver­dens elds­te lisen­sier­te destil­le­ri. De ble lisen­siert i 1608, og jeg kjen­ner ikke til at noen har utford­ret deres sta­tus som det elds­te av sitt slag. Men det var destil­le­ri her før det ble lisen­siert. Det er doku­men­tert at det fan­tes destil­le­ri her i alle fall på slut­ten av 1400-tal­let.

Det er lan­ging, alt­så mat­for­sy­ning til ryt­ter­ne omtrent i Bush­mills. Men jeg tvi­ler på at det er noe av den loka­le whiskey­en i de pose­ne ryt­ter­ne får.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 2. etap­pe: There’s Whiskey in the Jar

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2014 — 1. etappe: Rytterne flykter fra det synkende skipet

Giro d’I­ta­lia har i år lagt star­ten til Bel­fast i Nord-Irland. 1. etap­pe er en 21,7 km lang lag­tem­po som går inne i byen.

Jeg synes lag­tem­po er mor­somt. Når lag­tem­po er førs­te etap­pe, blir det kamp mel­lom lage­ne ikke bare om å vin­ne etap­pen, men også for å få de gje­ve trøy­ene dagen etter. Bes­te ryt­ter på bes­te lag star­ter and­re etap­pe med den rosa leder­trøy­en. Jeg hus­ker ikke rang­ord­ning mel­lom klatre­trøye og poeng­trøye, men det vil nok være noen fra vin­ner­la­get i lag­tem­po som bærer dis­se også. Den kan fort bli bety­de­li­ge tids­dif­fe­ran­ser på lag­tem­po, og det er ikke sik­kert at noen kla­rer å tet­te luke­ne fram til de med sta­tus­trøy­er før man kom­mer inn i etap­per som skil­ler mer mel­lom ryt­ter­ne.

G12_Template_plan_sopr Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 1. etap­pe: Ryt­ter­ne flyk­ter fra det syn­ken­de ski­pet

Print Friendly, PDF & Email

Les Vins du Tour de France 2014 — nå er ruten presentert

TdF_2014_00I dag ble ruten for Tour de Fran­ce 2014 pre­sen­tert. Star­ten har vært kjent len­ge. Den er i Eng­land. De to førs­te etap­pe­ne går i York­shi­re. Her er det en egen nett­side for Tour de Fran­ce in York­shi­re. Tred­je etap­pe går fra Cam­brid­ge til Lon­don. Man har nok også kun­ne gå ut fra at det også den­ne gang ender i Paris. Men hva som skjer mel­lom Lon­don og Paris, har ikke vært kjent. Det har rik­tig­nok vært ryk­ter og spe­ku­la­sjo­ner. Men jeg har ikke sett noen grunn til å kom­men­te­re det­te.

Eng­land er ikke noe vin­land, selv om det også pro­du­se­res litt vin der — som vi også får ta med. Her blir det først og fremst øl. Kan­skje kan vi ta med litt gin også.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — nå er ruten pre­sen­tert

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 21. etappe. Versailles — Paris Champs-Élysées

TdF_100_logo Uten mat og drik­ke… I går gikk Chris Froo­me tom for næring på slut­ten. Han måt­te sen­de Richie Por­te til lag­bi­len for å hen­te noen ras­ke karbo­hy­dra­ter. Det er ikke lov å få for­sy­nin­ger fra lag­bi­len de sis­te 20 km, og de ble beløn­net med 20 sekun­der tids­straff. Den­ne epi­so­den viser at Chris Froo­mes ledel­se ikke er trygg. Han tap­te et minutt av den ledel­sen han had­de opp­ar­bei­det til Alber­to Con­ta­dor på de sis­te 2–3 kilo­me­ter­ne. Man­ge som van­lig­vis er gode klat­re­re hav­net mye mer enn fem minut­ter bak vin­ne­ren i mål. Det gjen­står ytter­li­ge­re to har­de fjell­e­tap­per, og mye kan skje.

Vi kom­met til 21. og sis­te etap­pe. Når ryt­ter­ne har kom­met hit, er det enes­te spen­nings­mo­men­tet hvem som vin­ner etap­pen. Sam­men­lagt­sei­ren vil være avgjort. Sann­syn­lig­vis blir det Chris Froo­me som kan syk­le inn til Paris i gul trøye. Men sik­kert er det ikke. Klatre­trøy­en kan også skif­te skuld­re før ryt­ter­ne er i Paris. Men Peter Sagan behø­ver bare å full­fø­re for å sik­re seg den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er også lite sann­syn­lig at Nai­ro Quin­ta­na gir slipp på den hvi­te ungd­soms­trøy­en.

Den sis­te etap­pen star­ter i Ver­sail­les, fak­tisk inne på slotts­om­rå­det, og fina­len er som van­lig på Champs-Élysé­es i Paris. Men den­ne gan­gen syk­les etap­pen på kvelds­tid, i flom­lys. Når de syk­ler fra Ver­sail­les til Champs-Élysé­es er det i grun­nen at de ikke kom­mer inn til Paris via Place Etoi­le og ned Champs Élysé­es, for Champs Élysé­es ble opp­rin­ne­lig byg­get som en for­bin­del­se fra Tui­le­rie-hagen til Ver­sail­le.

TdF_2013_21

Vi har inn­om vin­mar­ken i Ver­sail­les-hagen i fjor. Men da kun­ne vi jo ikke vite at de skul­le star­te der i år. Det må bli en repri­se. Vi star­ter med vin dyr­ket i Ver­sail­les hager. Om jeg har for­stått det rett, så er vin­stok­kene plan­tet i det som var Marie Antoi­net­tes hager. Det dyr­kes Mer­lot. Den førs­te vinen her­fra, i alle fall i moder­ne tid, ble tap­pet i 2006. Men det er bare to mål vin­mark. I 2006 ble det pro­du­sert ca 200 flas­ker á 50 cl. Jeg tror det­te er en vin som det er vans­ke­lig å få tak i, og jeg vil anta kurio­si­tets­fak­to­ren gjør at den er vel­dig over­pri­set i for­hold til vin­kva­li­te­ten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 21. etap­pe. Ver­sail­les — Paris Champs-Élysé­es

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 19. etappe — Le Grand-Bornand

TdF_100_logoDet var vel ingen stor over­ras­kle­se at et brudd fikk gå i går, og at Chris Froo­me ble angre­pet gang på gang. Det var litt “stil­le før stor­men”.

Ellers opp­lev­de jeg å bli opp­ringt av en jour­na­list i NRK Spor­ten i går, etter at jeg had­de skre­vet en kom­men­tar om doping. Jeg er gans­ke vant til å bli kon­tak­tet av jour­na­lis­ter. Men det­te er førs­te gan­gen noen har vil­let ha mine kom­men­ta­rer til sport!

Jeg for­står at Chris Froo­me er lei sli­ke spørs­mål, og for så vidt også at jour­na­lis­ter stil­ler dem. Men én må lede. Etter å ha syk­let i 65 timer har han klart å opp­ar­bei­de en ledel­se på drøyt fire minut­ter. Han har vist at han er den ster­kes­te når det gjel­der å ryk­ke på slut­ten når etap­pen slut­ter på top­pen, og at han er ster­ke­re enn de and­re sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne på tem­po. Og han har ellers klart å stå i mot de fles­te angrep så langt. Men han har ikke på noen måte kon­troll over rit­tet.

Det er når det går mot slut­ten at jeg begyn­ner å ang­re på at jeg har lagt meg to dager før fel­tet. For nå drar det seg vir­ke­lig til. I dag skal ryt­ter­ne ut på en tempo­etap­pe som kan bli avgjø­ren­de. Etter det­te gjen­står tre knall­har­de fjell­e­tap­per før fina­len i Paris. Får man det på en av dis­se etap­pe­ne, kan man fort tape minut­ter, langt mer enn den ledel­sen Chris Froo­me har i dag. Så her er intet avgjort.

Vi har kom­met til den and­re av dis­se tre fjell­e­tap­pe­ne. 19. etap­pe går fra Bourg-d’Oi­sans til Le Grand-Bor­nand.

TdF_2013_19

 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 19. etap­pe — Le Grand-Bor­nand

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 11. etappe — tempo til Mont-Saint-Michel

TdF_100_logo 9. etap­pe vis­te at Sky ikke er usår­ba­re de hel­ler. Men Chris Froo­me hol­der stil­lin­gen i for­hold til and­re sam­men­lagt­kan­di­da­ter, selv om and­re på laget vis­te svak­hets­tegn. Man­ge slit­ne ryt­te­re ser nok fram til en vel­for­tjent hvile­dag.

Vi har kom­met fram til 11. etap­pe Det er en reala­tivt kort tempo­etap­pe på 33 km. Den star­ter i Avran­ches og ender ved det spek­ta­ku­læ­re Mont-Saint-Michel.

TdF_2013_11

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 11. etap­pe — tem­po til Mont-Saint-Michel

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2013: 1. etappe En flat etappe på Korsika!

TdF_100_logoI år er det ingen pro­log. Førs­te etap­pe er 200 km fra Por­to-Vecchio som først går til Boni­fa­cio, før den ven­der nord­over, er en ny tur inn­om Por­to-Vecchio og fort­set­ter nord­over til Bas­tia.

Etap­pen beskri­ves som flat. Jeg trod­de kna­pt det var mulig å fin­ne så mye flat vei på Kor­si­ka. Men som arran­gø­ren skrev da det­te ble pre­sen­tert: “On the ride up the coast, the riders will then tra­vel along one of the rare flat roads on the island”. Se også tourguide.no om etap­pen.

TdF_2013_01En flat etap­pe bør bety at det blir en masse­spurt. På førs­te etap­pe er det gjer­ne ner­vøst. Ryt­ter­ne vil gjer­ne posi­sjo­ne­re seg, og man vet vel ikke helt hvor man står i for­hold til sine kon­kur­ren­ter. Det kan der­for bli dra­ma­tikk på den­ne etap­pen. I føl­ge fysio­ter­a­paut Ben Carl­sen var det 15 ryt­te­re som brøt i løpet av førs­te uken i fjor på grunn av brudd — det er vel oftest krave­be­net. Det kan nok være noen som ikke kom­mer i mål på dagens etap­pe, eller som i alle fall ikke vil være kla­re til start på den nes­te. I løpet av touren sen­des 8 % av ryt­ter­ne hjem med brudd. Ingen and­re sports­be­gi­ven­he­ter er i nær­he­ten, fort­satt i føl­ge Ben Carl­sen. Det er en tøff sport. Men hel­dig­vis er det slik at et brudd gror i løpet av noen uker.

Jeg har dess­ver­re ald­ri vært på Kor­si­ka og kjen­ner land­ska­pet kun fra bil­der og av omta­le. Men en flat vei langs kys­ten, det kan vel fort kom­me til å bety vind. Så kan­skje blir det ikke noen helt enkel åpning på årets Tour.

Kor­si­ka er en fjell­knaus, noe ryt­ter­ne vil mer­ke på de kom­men­de etap­pe­ne. Det fin­nes vel kna­pt mer flat vei å ta av. Den høy­es­te top­pen, Mon­te Cin­to, er 2706 m, men så høyt skal ikke ryt­ter­ne. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 1. etap­pe En flat etap­pe på Kor­si­ka!

Print Friendly, PDF & Email