Category Archives: Øl

I vini del Giro d’Italia 2013 — 14. etappe: Lite vin, men gode sykkelminner!

Giro_2013_00_14Giro Fly i går ettermiddag/ kveld gjor­de at jeg ikke fikk sett noe av gårs­da­gens etap­pe. Men jeg for­står av det jeg har lest i etter­tid at det var mye action, uten at det end­ret noe i sam­men­dra­get. I dag er det mest ned­over­bak­ke, så nå vil sprin­ter­ne får en ny mulig­het. Jeg til tro det blir masse­spurt, og blir ikke over­ras­ket om Mark Caven­dish kan inn­kas­se­re enda en etappe­sei­er.

Vi har kom­met til 14. etap­pe og set­ter igjen kur­sen mot fjel­le­ne. Etap­pen går fra Cer­ve­re til Bar­do­necchica, og det er en ny etap­pe med avslut­ning på top­pen. Og det er en etap­pe som gir oss et påskudd til å mim­re litt over nors­ke syk­kel­pre­sta­sjo­ner.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 14. etap­pe: Lite vin, men gode syk­kel­min­ner!

Print Friendly, PDF & Email

Julekalender julen 2012

Da er inn­hol­det i årets jule­ka­len­der klart, selv om rekke­føl­gen ennå ikke er bestemt. Alt er øl kjøpt på Vin­mono­po­let. Noe kjøp­te jeg på nær­po­le­ne på Eli­sen­berg og Briske­by, res­ten bestil­te jeg i Vin­mono­po­lets utmer­ke­de nett­bu­tikk.

Den­ne gan­gen har jeg grup­pert dem med fire øl på hvert bil­de. Jeg star­ter med det som er nær­mest stan­dar­døl. Det er Ring­nes Jule­bokk, Aass Pre­mi­um jule­øl, Han­sa Jule­øl og Atna jule­ni­sje­øl. Jeg har noen fle­re i den­ne kate­go­ri­en. Men det skal bare være 24 luker i en jule­ka­len­der, så det var noen som ble stå­en­de uten­for.

Con­ti­nue read­ing Jule­ka­len­der julen 2012

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012. 5. etappe: Rouen — Saint-Quentin

Så ble det 1–0 til Mark Caven­dish i sprint­du­el­len med Peter Sagan. Mark Caven­dish impo­ne­rer vir­ke­lig. Han har for­lengst vist at han kan vin­ne uten at et høy­has­tig­hets­tog til å trek­ke ham opp. I går kom han gans­ke langt bak­fra, fikk ikke noen spe­si­ell hjelp fra laget, men timet per­fekt og var akku­rat den nød­ven­di­ge mete­ren foran i mål.

I dag er det mer kupert og mot­bak­ke mot mål. Så det blir ikke en ny sprin­t­et­ap­pe. Edvald Boa­sson Hagen bør få en ny sjan­se her. Han har hatt for vane å slå fryk­te­lig til­ba­ke når han har blitt slått. Kan­skje skjer det i dag?

Men vi skal fram til 5. etap­pe som går fra Rou­en til Saint-Quen­tin.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Rou­en og Saint-Quen­tin.

Vi er fort­satt i øl-dis­trik­ter. Vi star­ter like øst for Rou­en, litt nord for dagens etap­pe, i byen La Chapel­le Saint-Ouen. Bryg­ge­ri­et Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le bryg­ger i føl­ge deres nett­si­der øl med nav­net North­mæn i tra­di­sjon etter vikin­ge­ne. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke helt vet hva som skal være spe­si­elt med deres viking­øl, men man blir nys­gjer­rig på slikt uan­sett. I føl­ge bryg­ge­ri­ets nett­si­der var det vikin­ge­ne som brak­te med seg kuns­ten å bryg­ge øl på bygg til det­te områ­det. Men i så fall er vel alt øl her­fra i tra­di­sjon etter vikin­ge­ne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012. 5. etap­pe: Rou­en — Saint-Quen­tin

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 4. etappe: Abbeville — Rouen

Edvald impo­ne­rer, selv om det ikke holdt helt i går. Jeg lar Dag Erik Peder­sens twit­ter­mel­ding karak­te­ri­se­re inn­sat­sen:

Edvald impo­ner­te, tet­tet ei gris­tung luke og ble beløn­net med norsk rekord i melke­syre. Da er du god når du blir num­mer 3.”

Men i dag skal de syk­le en flat etap­pe. Her må nok Edvald hjel­pe Mark Caven­dish, og Peter Sagan blir nok en gang en vin­ner­kan­di­dat. Det kan bli inter­es­sant å se et spurt­opp­gjør mel­lom de to.

Men vi skal vide­re til 4. etap­pe, som går fra  Abbe­vil­le til Rou­en. Jeg blir for så vidt også litt for­vir­ret av å lig­ge to dager foran. Men jeg vil gjer­ne ha pas­sen­de drik­ke i glas­set, ikke bare lese om hva jeg bur­de hatt. Så jeg synes det er greit å gi folk en mulig­het til å gjø­re inn­kjøp — i den grad det lar seg gjø­re å få tak i noe som hører til etap­pen.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Abbe­vil­le og Rou­en.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 4. etap­pe: Abbe­vil­le — Rou­en

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 3. etappe: Orchies — Boulogne-sur-Mer

3. etap­pe går fra  Orchies til Bou­log­ne-sur-Mer. Under pre­sen­ta­sjo­nen av årets Tour sa Thor Hus­hovd at det­te er en etap­pe han har sett seg ut og vil vin­ne. Nå får han ikke den mulig­he­ten. Orchies har uan­sett ikke vært noen lykke­by form ham. For det var her han falt under årets utga­ve av Paris — Rou­baix. Men kan­skje det er en etap­pe som kan pas­se for Edvald Boa­sson Hagen? Sky mener i alle fall at det­te er en etap­pe for Edvald, og det er vel ingen grunn til å oppo­ne­re mot det? I alle fall vis­te Edvald på pro­lo­gen at for­men fort­satt er på topp.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Bou­log­ne-sur-Mer.

Vi har nå for­latt Bel­gia og har kom­met inn i Frank­ri­ke. Som alle­re­de anty­det inn­led­nings­vis, så er vi her i områ­det for Paris — Roou­baix. Start­byen Orchies lig­ger omtrent midt­veis mel­lom Aren­berg og Rou­baix. Vi har vært i den frans­ke delen av Bel­gia, og nå har vi kom­met inn i den flams­ke delen av Frank­ri­ke. De snak­ker selv­føl­ge­lig fransk — Frank­ri­ke har ingen tra­di­sjon å være stolt av når det gjel­der å ta vare på mino­ri­tets­språk. Men arki­tek­tu­ren og mye av kul­tu­ren er flamsk. Og det frans­ke er ikke nød­ven­dig­vis så gam­melt.

Dagens gren­ser har ikke vært der evig. Områ­det (unn­tatt områ­det nær­mest kys­ten), sam­men med dagens Bel­gia og Neder­land ble lagt under den spans­ke kon­gen Filip 2 etter delin­gen av det Habs­burgs­ke riket i 1556. Syv neder­lands­ke pro­vin­ser rev seg løs fra Spa­nia etter en uav­hen­gig­hets­krig, og  ble til dag­nes Neder­land. Dagens Bel­gia og det mes­te av det frans­ke områ­det vi nå er inne i, for­ble på spans­ke hen­der. Det mes­te av områ­de hvor dagens etap­pe går, ble erob­ret av Frank­ri­ke under Lud­vik 14. i 1659–1667. Bel­gia og Neder­land ble okku­pert og annek­tert under Napo­le­on, men ble selv­sten­dig konge­døm­me etter Napo­le­ons neder­lag. Om jeg har for­stått det rett er det gren­se­ne fra 1660-tal­let som gjel­der i dag. Og som vi tid­li­ge­re var inn­om, så ble Bel­gia selv­sten­dig i 1830.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 3. etap­pe: Orchies — Bou­log­ne-sur-Mer

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 2. etappe Visé — Tournai

I dag star­ter Tour de Fran­ce, og ryt­ter­ne skal ut i pro­lo­gen i Liè­ge. Vi krys­ser fing­re­ne for vår mann i pro­lo­gen og håper han sik­rer seg et godt utgangs­punkt før fel­les­star­te­ne.

Men vi hol­der oss som van­lig to dager foran syk­lis­te­ne og har kom­met til 2. etap­pe, som går fra Visé til Tour­nai. Nå for­la­ter vi Arden­ne­ne og set­ter kur­sen vest­over. Men også på den­ne etap­pen hol­der vi oss i Bel­gia.

Etter to dager i og rundt Liè­ge er det ingen grunn til noen pit-stopp før vi har kom­met ut av det­te områ­det. Det er mer enn nok av øl langs dagens etap­pe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 2. etap­pe Visé — Tour­nai

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: 1. etappe — Liège — Seraing

De førs­te ordi­næ­re etap­pen, 1. etap­pe går fra  Liè­ge til Sera­ing. Sera­ing lig­ger bare en mil syd-øst for Liè­ge, så vi hol­der oss i det sam­me områ­det. Men etap­pen går syd­over, før den ven­der og kom­mer nes­ten til­ba­ke til start. Det er en små­kupert etap­pe som avslut­tes med en bak­kespurt. Jeg mer­ker meg at Sky har sett ut det­te som en etap­pe for Edvald Boa­sson Hagen.

Nå får vi syk­le ut etter øl. Det førs­te bryg­ge­ri­et vi stop­per ved under dagens etap­pe er Achouf­fe. Bryg­ge­ri­et lig­ger i lands­byen Achouf­fe, som lig­ger ca 70 km gans­ke rett syd for Liège.For å brin­ge inn litt eks­tra for­vir­ring i den bel­gis­ke geo­gra­fi­en kan vi nev­ne at vi nå er i pro­vin­sen Lux­em­bourg, som gren­ser til lan­det Lux­em­bourg. Geo­gra­fisk er den bel­gis­ke pro­vin­sen stør­re enn lan­det, men det bor fle­re folk i lan­det.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 1. etap­pe — Liè­ge — Sera­ing

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: Prolog — Liège

I årets utga­ve er det igjen pro­log, 6,1 km i Liè­ge. Vi er i Bel­gia, ver­dens mest inter­es­san­te øl-land. Så her må man ut etter øl

Men vi har tyv­star­tet og lig­ger foran syk­lis­te­ne og res­ten av Tour de Fran­ce-sir­ku­set. Først om to dager star­ter syk­lis­te­ne. Vi var­mer opp med del 2 av TV2-opp­sum­me­rin­gen fra i fjor.

Skal vi for­stå kul­tu­ren må vi også gå inn i his­to­ri­en. Bel­gia er et for­un­der­lig land. Det er et his­to­risk kom­pro­miss og en buf­fer mel­lom Frank­ri­ke og Neder­land. Pir­ker man i Bel­gia er det ikke til å unn­gå at man ser at språk er en vik­tig kil­de til kon­flikt. Lan­det er delt i to hoved­re­gio­ner: Flan­dern og Wallo­nia. I Flan­dern snak­ker man flamsk eller neder­landsk. Jeg plei­er ofte å spør­re neder­len­de­re og flamsk­ta­len­de bel­gi­ere om flamsk og neder­landsk er to språk, eller om det er det sam­me språ­ket. Stort sett sier neder­len­de­re at det er det sam­me språ­ket, mens bel­gis­ke flam­len­de­re sier at det er to uli­ke språk. Jeg sit­ter ikke på fasi­ten, om en slik fin­nes. Om vi hol­der Brus­sel uten­for, så har jeg vært ofte­re i Wallo­nia, sær­lig Namur, enn i Flan­dern. Men en gang jeg var i Leu­ven sa jeg til en av mine kol­le­ger at det var omtrent som å kom­me til et annet land, om vi sam­men­lig­net med Namur. Hans svar var: Det er et annet land.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Pro­log — Liè­ge

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2012: Innledning

Så er det klart for årets sto­re syk­kel­be­gi­ven­het: Tour de Fran­ce.

Selv om vårt hoved­tema er vin, så blir det her, som i Giro d’I­ta­lia, øl de førs­te dage­ne. De tre førs­te etap­pe­ne går i ver­dens mest spen­nen­de øl-land: Bel­gia. Men det blir nok litt fransk øl også, før vi kom­mer inn i noen vin-dis­trik­ter. I løpet av de tre uke­ne touren varer skal vi inn­om noen områ­der som vi har besøkt før, men også noe nye og vel­dig inter­es­san­te områ­der.

Vi skal en tur inn­om Sveits, så da får vi se på noe av det gjøkur­lan­det kan by på  av vin.

Vi skal også inn­om noen nye områ­der i det syd-ves­li­ge Frank­ri­ke — i alle fall nye i den for­stand at vi ikke har vært inn­om dis­se i de åre­ne jeg har fulgt vinen til Tour de Fran­ce.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Inn­led­ning

Print Friendly, PDF & Email

Mannen var ute etter øl

Det er bare en uke til Tour de Fran­ce star­ter. Lør­dag 30. juni bra­ker det løs. Også i år har jeg pla­ner om å drik­ke meg rundt Frank­ri­ke. Skjønt jeg tyv­star­ter litt, både med å tes­te løy­pe­ne og med å leg­ge meg noen dager foran ryt­ter­ne.

I år star­ter Tour de Fran­ce som kjent i Bel­gia. Bel­gia er ikke noe vin­land. Men det er ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Først på den 6. etap­pen, som er den 7. om vi reg­ner med pro­lo­gen, kom­mer ryt­ter­ne inn i inter­es­san­te vin­om­rå­der. Det vil der­for bli nes­ten en uke med øl, før vi ende­lig kan få vin i glas­set. Con­ti­nue read­ing Man­nen var ute etter øl

Print Friendly, PDF & Email