Category Archives: Mat & drikke

Jordbær og vin

brachettoVi går nå inn i jor­bær­se­son­gen. Selv om import gjør at vi nå kan få jord­bær året rundt, er det ikke noe som kan måle seg med de nors­ke jord­bæ­re­ne i seson­gen. Et kjø­lig kli­ma gir lang­som mod­ning. Når det kom­bi­ne­res med alt det lyset en nor­disk som­mer kan by på, da gir det en smak syd­li­ge import­bær og driv­hus­bær ikke kan matche.

Men om vi nå skul­le øns­ke å ser­ve­re en vin til dis­se bære­ne, hva skal vi da vel­ge? Champag­ne går til alt, også jord­bær. Det er vans­ke­lig å ten­ke seg en bed­re som­me­r­ape­ri­tif enn champag­ne og jord­bær. Champag­ne går selv­føl­ge­lig også til jord­bær om de spi­ses som des­sert, men da bør man gå for en halv­tørr eller enda søte­re vari­ant. Jord­bær med flø­te og/eller vanilje­is med en knas­tørr champag­ne, det går ikke så bra.

Noen insis­te­rer på at jord­bær blir bed­re av å mari­ne­res i rødvin, gjer­ne en Bor­deaux, og at man så drik­ker den sam­me vinen til. Etter at noen for­tal­te så entu­si­as­tisk om den­ne kom­bi­na­sjo­nen, måt­te jeg for­sø­ke.  Men jeg fore­trek­ker at jord­bær sma­ker jord­bær, ikke rødvin. Så det ble med det­te ene for­sø­ket.

Mos­cato d’as­ti er en jor­bær­klas­si­ker.  Men min jord­bær­vin den­ne som­mer­en vil være Bra­chet­to d’Acqui. Det er en søt, lett mus­se­ren­de rød vin. Den er laget på dru­en Bra­chet­to, og pro­du­se­res i Acqui – et områ­de syd i Pied­mon­te (Ita­lia).  Vinen er svakt mus­se­ren­de – det ita­lie­ner­ne kal­ler fizzan­te. Det er en vin som er søt og frisk, lett og ukom­pli­sert – akku­rat slik en god som­mer­dag skal være.

Det er en alko­hol­svak vin, gjer­ne rundt 6%. De som er ute etter mest mulig “bang for the bucks” bør sty­re unna den­ne. De vine­ne som Vin­mono­po­let liste­fø­rer (juni 2009) kos­ter rundt 145 kr pr flas­ke, så pri­sen pr ml alko­hol er gans­ke høy. Vi and­re kan set­te pris på at vinen kan nytes uten at det blir alt for mye som­mer­pro­mil­le.


Vis større kart

Print Friendly, PDF & Email

Sjokolade, vegitabilsk fett og palmeolje

NRK-pro­gram­met FBI har satt søke­lys på fer­dig­mat­pro­du­sen­te­nes bruk av palme­olje. I føl­ge FBI er det met­tet fett av den typen vi helst bør unn­gå, i til­legg til at pro­duk­sjo­nen fore­går på en måte som fører til sto­re miljø­ska­der. Mat­vare­pro­du­sen­te­ne opp­ly­ser ikke om at de bru­ker palme­olje, de angir bare at det er veg­i­ta­bilsk olje eller veg­i­ta­bilsk fett, hvil­ket kan være soya­olje, nøtte­olje, raps­olje, oli­ven­olje og alt­så palme­olje. Og man­ge and­re for­mer for veg­i­ta­bilsk fett. Sva­ret til den som vil unn­gå det­te er gans­ke enkelt. Man må bare sty­re unna all fer­dig­ma­ten. Men jeg skul­le egent­lig skri­ve om sjo­ko­la­de.

Den sjo­ko­la­den vi kjø­per består stor sett av kakao, fett og suk­ker, even­tu­elt melk og/eller melke­pul­ver i melke­sjo­ko­la­den. På et sta­di­um i pro­duk­sjons­pro­ses­sen blir kakao­mas­sen pres­set slik at kakao og kakao­smør skil­les.

Kakao­smør er et etter­trak­tet og dyrt fett­stoff. Det smel­ter ved 37 gra­der, alt­så ved vår kropps­tem­pe­ra­tur. Det er der­for en god sjo­ko­la­de bok­sta­ve­lig talt smel­ter på tun­gen. Men den­ne egen­ska­pen gjør at kakao­smør også er etter­spurt av kos­me­tikk­in­du­stri­en.

I sjo­ko­la­de av god kva­li­tet vil man bru­ke kakao­smør når man lager den fer­di­ge sjo­ko­la­den. Men de som pro­du­se­rer bil­li­ge­re vari­an­ter av sjo­ko­la­de sel­ger kakao­smø­ret til kos­me­tikk­in­du­stri­en og erstat­ter det med bil­li­ge­re fett. Om det­te er palme­olje, vet jeg ikke. Men det kan det godt være. Uan­sett står det bare veg­i­ta­bilsk fett i inn­holds­de­kla­ra­sjo­nen.

På pro­duk­te­nes inn­holds­de­kla­ra­sjon står det hva pro­duk­tet inne­hol­der. Det behø­ver ikke stå hvor mye det er av hver ingre­di­ens, men det skal angis i fal­len­de rekke­føl­ge: Det som det er mest av skal stå først, dronningsjokolademens det som det er minst av skal stå sist. På en sjo­ko­la­de av god kva­li­tet vil det gjer­ne stå kakao, og der­et­ter kakao­smør. Er sjo­ko­la­den av bil­li­ge­re kva­li­tet står det ikke kako­smør, men veg­i­ta­bilsk fett.

To vel­kjen­te koke­sjo­ko­la­der skil­ler seg bl.a. på det­te. Freia Dron­nings­jo­ko­la­de inne­hol­der kakao­smør. I Freia Sel­skaps­sjo­ko­la­de (den elds­te sjo­ko­la­den i Freias assor­te­ment) er kakao­smø­ret erstat­tet av veg­i­ta­bilsk fett. Jeg antar at det er en vik­tig grunn til at de har selskapssjokoladehelt ulik hard­het og teks­tur, uten at jeg tør si det sik­kert.

Nå er det ikke bare spørs­må­let om kakao­smør eller veg­i­ta­bilsk fett som avgjør kva­li­te­ten. Er kakao­smø­ret erstat­tet av veg­i­ta­bilsk fett, da er det en sjo­ko­la­de man godt kan sty­re unna. Men selv om sjo­ko­la­den har ordent­lig fett­stoff, er det sto­re for­skjel­ler. Det­te får jeg imid­ler­tid kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anled­ning.

Print Friendly, PDF & Email

ViaMichelin om Oslo: A capital in sync with nature

Michelins har i sitt nyhets­brev Via­Michelin den­ne gang valgt å pro­fi­le­re Oslo under over­skrif­ten Oslo — a capi­tal in sync with natu­re.

Before lea­ving to explo­re the fjords of the Northern coast, which are amongst the most specta­cu­lar lands­ca­pes in Euro­pe, take time to visit Oslo! The oldest Scan­di­na­vi­an capi­tal cap­tu­res the quin­t­es­sen­ce of the nation’s cul­tu­re and gastro­no­my in excep­tio­nal set­tings.

Jeg må nok med­gi at det var nytt for meg at Oslo er “The oldest Scan­di­na­vi­an capi­tal”. Så vidt meg bekjent er både Stock­holm og Køben­havn eld­re — i alle fall som hoved­ste­der og ordent­li­ge byer. Men det er ikke noen grunn til å hen­ge seg opp i det. De anbe­fa­ler folk å bru­ke tre dager på Oslo.

Con­ti­nue read­ing Via­Michelin om Oslo: A capi­tal in sync with natu­re

Print Friendly, PDF & Email

Mangelfull informasjon fra Vinmonopolet

Vin er godt og vin er spen­nen­de. Etter at vi for noen år siden kjøp­te en lei­lig­het i Lan­gue­doc har jeg begynt å utfors­ke viner fra vår region. Vår region vil si Lan­gue­doc-Roussi­lon og den syd­li­ge dele­ne av Rhô­ne. Stort sett hol­der jeg meg til regio­nal vin når jeg er i Frank­ri­ke, og vin fra and­re områ­der når jeg er hjem­me.

Jeg er blant dem som liker Vin­mono­po­let, selv om jeg ikke all­tid er like glad i pri­se­ne. Vin­mono­po­let sik­rer at man har gode vin­hand­le­re i hele lan­det, vin­hand­le­re som raskt skaf­fer det de ikke har på lager fra Vin­mono­po­lets sær­de­les rik­hol­di­ge bestil­lings­ut­valg. De har mer enn 10.000 uli­ke varer, og det er det ikke man­ge vin­hand­le­re som kan til­by. De har også man­ge dyk­ti­ge ansat­te som kan gi råd om valg av vin og annet drik­ke.  Selv om jeg på en måte gjer­ne had­de sett vin i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne, ten­ker jeg med gru på hvor­dan det vil bli hvis vi får et RIMI/REMA utvalg av vin. Det blir kje­de­lig!

Men Vin­mono­po­let er for dår­lig til å infor­me­re om vinen. Med Vin­mono­po­let som hoved­re­fe­ran­se har man ven­net seg til å ten­ke at Lan­gue­doc-Rou­sil­lon er Lange­doc-Rous­sil­lon, punkt­um. Côtes du Rhô­ne er Côtes du Rhô­ne, og så vet vi at det er noe som heter Châte­auneuf-du-Pape som kom­mer fra omtrent sam­me områ­det. Men utval­get er langt mer riko­hol­dig enn hva Vin­mono­po­let gir inn­trykk av.

I Lan­gue­doc-Rous­sil­lon er det 19 hoved-AOC. Innen­for dis­se fin­nes det uli­ke klas­si­fi­ser­te viner. I AOC Coteaux du Lan­gue­doc er det for eksem­pel 12 uli­ke ter­roirs, som er områ­der hvor det til­la­tes å set­te område­nav­net i til­legg til Coteaux du Lan­gue­doc. Det­te er områ­der som frem­he­ver seg i for­hold til Coteaux du Lan­gue­doc mer gene­relt. Selv set­ter jeg stor pris på rødvi­ner fra Pic Saint Loup, som er en slik ter­roir innen­for AOC Coteaux du Lan­gue­doc. Til­sva­ren­de under­de­ling i et kva­li­tets­hie­rar­ki fin­nes innen­for and­re AOC, skjønt Coteaux du Lan­gue­doc er det størs­te klas­si­fi­ser­te områ­det.

Et trinn lave­re i klas­si­fi­se­rin­gen er Vin de Pays. Også her der det to nivå­for­skjel­ler. Hvis man kan angi områ­det er vinen klas­si­fi­sert litt høy­ere enn om det­te ikke er angitt. En Vin de Pay d’Oc er der­for høy­ere klas­si­fi­sert enn enn som bare kal­les Vin de Pays. Det fin­nes også en klas­si­fi­se­ring mel­lom VdP og AOC, men den betyr i prak­sis lite. Under VdP er uklas­si­fi­sert bord­vin. Enkel­te VdP kan for­øv­rig være vel så inter­es­san­te som en del AOC viner, da reg­le­ne for VdP ikke er like stren­ge som for AOC. Det er mulig å eks­pe­ri­men­te­re mer med drue­sor­ter osv.

For Rhô­ne-viner er bil­det til­sva­ren­de. Côtes du Rhô­ne er basis­klas­si­fi­se­rin­gen for klas­si­fi­ser­te viner dyr­ket nær elven. I til­legg kom­mer fem AOC som ikke lig­ger innen­for Côtes du Rhô­ne. Dis­se kal­les med en fel­les­be­teg­nel­sen Appel­lat­oins de Val­lée du Rhô­ne, for­kor­tet Appel­la­tions VDR. Jeg hol­der meg fores­lø­pig stort sett på vest­si­den av Rhô­nen, og da er Cos­ti­eres de Nîmes den som inter­es­se­rer meg mest.

Klas­si­fi­se­rin­gen innen­for Côtes du Rhô­ne er hie­rar­kisk. Innen­for de i alt 171 kom­mu­ne­ne i Côtes du Rhô­ne kan 95 bru­ke beteg­nel­sen AOC Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge. Av dis­se 95 kan 16 også set­te kom­mune­nav­net på eti­ket­ten. På top­pen av pyra­mi­den tro­ner 15 crus, som bare bru­ker eget AOC uten nav­net Côtes du Rhô­ne. Den mest kjen­te er anta­ge­lig Châte­auneuf-du-Pape. Len­ger nord fin­ner vi Hermi­ta­ge, Côte Rotie og Cor­nas, blant annet. I sør fin­ner vi blant annet AOC Lirac og AOC Tavel.

Det er det sam­me sys­te­met som man­ge kjen­ner fra Bor­deaux: Basis­klas­si­fi­se­rin­gen er AOC Bor­deaux, under det­te er områ­der som Pome­rol, St Emil­lion og Medoc. Og innen­for Medoc fin­ner vi Haut Medoc og på top­pen tro­ner områ­der som Pau­il­lac, St Estephe, Mar­gaux, St. Juli­en, osv. Hos Vinomo­po­let er alt det­te bare Bor­deaux.

Det vil­le nok ikke være hen­sikts­mes­sig å sor­te­re papir­lis­te­ne etter klas­si­fi­se­ring. Men klas­si­fi­se­rin­gen bør selv­føl­ge­lig nev­nes for alle klas­si­fi­ser­te viner. Jeg reg­ner med at det lig­ger en data­base bak Vin­mono­po­lets nettje­nes­te, og da er man ikke len­ger avhen­gig av å sor­te­re alt etter bare én nøk­kel. Så her bur­de det være mulig å søke på Lirac å få med det Vin­mono­po­let måt­te ha fra AOC Lirac, ikke bare den ene som har Lirac i nav­net. Om det blant de 224 and­re vine­ne som Vin­mono­po­let liste­fø­rer som “Rhô­ne Sør” skul­le være fle­re viner fra AOC Lirac, er det ikke lett å fin­ne ut.

Nå kan man sik­kert lure på hvor­for jeg erg­rer meg over Vin­mono­po­lets infor­ma­sjon når jeg sit­ter i Syd-Frank­ri­ke og ikke på noen måte er avhen­gig av Vin­mono­po­let for å få regio­nal vin. Men når jeg litt etter litt lærer meg mer om vinen her nede og gjer­ne deler det­te på Inter­nett med and­re som måt­te ha en viss inter­es­se for de Syd-Frans­ke viner, da vil jeg gjer­ne vite om noe av den­ne vinen er å få i Nor­ge.

Det er kans­ke litt pin­lig å inn­røm­me det, men det er ikke så vel­dig len­ge siden det vir­ke­lig gikk opp for meg at vin fra den syd­li­ge delen av Rhô­ne, på vest­si­den av elven er like lokal som mye Lan­gue­doc-Rous­sil­lon vin. Jeg har vært mest opp­tatt av Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Så det er først i det sis­te jeg har begynt å sma­ke meg litt mer sys­te­ma­tisk i nord-øst­lig ret­ning. Etter å ha smakt noen utmer­ke­de rosé­vi­ner fra Tavel, har jeg nå begynt å beve­ge meg over i nabo­appe­la­tio­nen Lirac. Og det er alt­så nes­ten umu­lig å fin­ne ut hva Vin­mono­po­let even­tu­elt måt­te ha av viner fra det­te områ­det.

Print Friendly, PDF & Email

Hvitvin + rødvin = rosévin?

vinroseRødvin lages på røde dru­er. Hvit­vin lages i hoved­sak på hvi­te dru­er. Men far­gen sit­ter i skal­let. Fjer­ner man skal­let fra de røde dru­ene før gjæ­ring får man en hvit (eller egent­lig gul — gul/grønn) most. I champag­ne bru­kes f.eks. den røde dru­en Pinot Noir, også i hvit champag­ne. Tra­di­sjo­nelt lages rosé­vin med i alle fall en del røde dru­er, og skal­let får gjæ­re med den førs­te tiden. Skal­le­ne fjer­nes før vinen har gjæ­ret ut, og der­for trek­kes det ut mind­re far­ge enn i en rødvin.

I føl­ge den syd­frans­ke avi­sen Midi Libre fore­lig­ger det nå et for­slag i EU om at det skal bli til­latt å pro­du­se­re rosé­vin ved at man blan­der hvit­vin og rødvin. Det­te liker fransk­menn dår­lig. En menings­må­ling viser at 87% av fransk­men­ne er mot det­te for­sla­get. 86% sier at de ikke vil kjø­pe den­ne blan­dings­vi­nen selv om den skul­le være bil­li­ge­re enn rosé­vin laget på tra­di­sjo­nelt vis.

De som støt­ter for­sla­get mener at opi­nio­nen har blitt mani­pu­lert. Pre­si­den­ten i Frank­ri­kes nasjo­na­le vin­hand­ler­for­ening, Pier­re Menez, viser til at det alle­re­de er til­latt å pro­du­se­re AOC Cote-de-Pro­ven­ce med en nes­ten utgjæ­ret hvit­vin som til­set­tes 10% rødvin. Når det­te til­la­tes i en klas­si­fi­sert rosé­vin, hvor­for skal det da ikke til­la­tes i en uklas­si­fi­sert bord­vin? For­sla­get gjel­der nem­lig bare uklas­si­fi­sert vin. Kra­ve­ne til klas­si­fi­sert vin i Frank­ri­ke bestem­mes av IANO, og av til­sva­ren­de ser­ti­fi­se­rings­or­ga­ner i and­re land for deres viner.

For meg vir­ker det­te som storm i et vin­glass. At noe ikke len­ger er for­budt betyr ikke at det vil over­svøm­me mar­ke­det. Hvis de 86% som sier at de ikke vil kjø­pe den­ne blan­dings­vi­nen står ved det de sier, da vil det ikke være et mar­ked for den.

Det er til­latt å pro­du­se­re mus­se­ren­de vin ved at man til­set­ter kull­syre i vinen, omtrent som de gjør på en brus­fab­rikk. Slik lager de sekt i Tysk­land, hvor det er tra­di­sjon for at man lager sekt når vin­høs­ten slår feil. Jeg synes den er til­nær­met udrik­ke­lig, men det er ikke noe pro­blem for meg når jeg uan­sett ikke kjø­per den. (Jeg har også en gang for­søkt å lage muse­ren­de vin ut av en flas­ke rødvin ved å til­set­te kull­syre. Det brus­te mas­se, men ble ikke godt!) Uan­sett om det er til­latt eller ikke å lage muse­ren­de vin på den­ne måten, så vil en vin pro­du­sert slik ald­ri kun­ne kal­les champag­ne. Den vil nep­pe hel­ler kun­ne kal­les Cava, Proseco eller bru­ke en betegnesle som er for­be­holdt tra­di­sjo­nel­le muse­ren­de viner. Så kan tys­ker­ne få lage sin sekt som de vil og ha den i fred.

Jeg har nylig fun­net en rosé­vin jeg fak­tisk liker: AOC Tavel. Ellers er jeg ikke så begeist­ret for rosé­vin. Den er stort sett et “ver­ken-eller kom­pro­miss”: Ver­ken rød eller hvit. Uan­sett hva man måt­te fin­ne på i Brus­sel, så vil ikke kra­ve­ne til den­ne vinen bli påvir­ket.

Vink­las­si­fi­se­ring er et tve­eg­get sverd. Reg­le­ne for hvor­dan en klas­si­fi­sert vin kan pro­du­se­res bidrar til å sik­re kva­li­tet og er slik sett til for­del for oss for­bru­ke­re. Men de kan også bli en tvangs­trøye. I Lan­gue­doc-Rous­sil­lon og Rhô­ne (og sik­kert i de fles­te and­re klas­si­fi­ser­te områ­de­ne) skal vinen lages med dru­er som er tra­di­sjo­nel­le på ste­det. Det er reg­ler for hvil­ke dru­er som er til­latt, at det skal være minst så mye av den dru­en, ikke mer enn så mye av en annen, osv.

Viner som er klas­si­fi­sert som “Vin de Pays” (land­vin) kan i en del til­fel­ler være mer inter­es­san­te enn AOC-klas­si­fi­ser­te viner for­di reg­le­ne er mind­re stren­ge. I Ita­lia har man sett det­te ster­ke­re enn i Frank­ri­ke. En av Ita­lias dyres­te viner, Tiga­nel­lo, sel­ges som “Vino de Tavo­la”, alt­så som en uklas­si­fi­sert bord­vin. Pro­du­sen­ten, Anti­no­ri, har så vidt jeg vet også tatt sin utmer­ke­de Cian­ti Clas­si­co ut av klas­si­fi­se­rin­gen, og sel­ger den som bord­vin. Da kan de eks­pe­ri­men­te­re og dri­ve pro­duk­tu­vik­ling uten å være hem­met av reg­ler for hvor­dan vinen skal pro­du­se­res.

Hvis det fak­tisk er mulig å lage en rosé­vin som mar­ke­det vil ha ved å blan­de rødvin og hvit­vin, hvor­for ikke? Så kan de som ikke vil ha den kjø­pe noe annet. Jeg vil nok være blant dem. Men at jeg ikke vil ha den vinen er ikke noen grunn til at jeg skal nek­te and­re å kjø­pe den. Å hol­de fast ved et for­bud kan umu­lig være vei­en å gå.

Print Friendly, PDF & Email

Påskeegg og påskeklokker

scrw_9021dxo_raw

I Frank­ri­ke er (kirke)klokker et vik­tig påske­sym­bol i til­legg til egg, kyl­ling og påske­hare. Selv­føl­ge­lig kan man få alt i sjo­ko­loa­de. Klok­ker støpt i sjo­ko­la­de klin­ger nok ikke like fint som klok­ker i bron­se, men de sma­ker mye bed­re.

Egg er et gam­melt frukt­bar­hets­sym­bol. Både per­ser­ne og romer­ne ga egg som gaver om vår­en. Så det­te er langt eld­re enn vår påske­fei­ring. Og vi har også over­tatt pås­ken fra den jødis­ke tra­di­sjo­nen. Jeg hol­der det for sann­syn­lig at pås­ken er en vår­fest som fei­res hos man­ge, men at man har litt ulikt manus for fei­rin­gen, alt etter hvil­ken reli­gion man bekjen­ner seg til.

At egg også har blitt et påske­sym­bol til­skri­ves den katols­ke kir­ke. I det skjet­te århund­re for­bød kir­ken folk å spi­se egg i faste­ti­den, fra Mar­di Gras (fetetirs­dag) 40 dager før påske, og fram til påske­dag. Men høne­ne tok ikke hen­syn til kir­ke­li­ge for­bud. De fort­sat­te å leg­ge egg som ellers. Så da pås­ken kom og det ende­lig igjen var lov å spi­se egg, da had­de folk egg i rike­li­ge meng­der.

Om påske­kyl­lin­gen kan til­skri­ves at den del av dis­se egge­ne ble klek­ket, vet jeg ikke. Men for meg kan det høres ut som en mulig for­kla­ring på den delen av tra­di­sjo­nen.

I man­ge katols­ke land, og visst­nok spe­si­elt i Frank­ri­ke, er det en legen­de om at alle kirke­klok­ke­ne reis­te til Roma lang­fre­dag. I sorg over Jesu død skul­le klok­ke­ne tie stil­le. I Ita­lia er det visst­nok en del ste­der van­lig å bin­de fast kirke­klok­ke­ne slik at ikke vin­den skal kun­ne få dem til å slå et slag i den­ne stil­le peri­oden. Påske­dag kan de igjen klin­ge ut sin gle­de over Jesu opp­stan­del­se.

Men de klok­ke­ne som som ikke var bun­det fast reis­te alt­så til Roma, uvisst på hvil­ken måte. Der ble de vel­sig­net av paven før de reis­te hjem igjen til sine respek­ti­ve kir­ker slik at de igjen kun­ne klin­ge påske­mor­gen.

scrw_9014dxo_rawI føl­ge den­ne legen­den had­de klok­ke­ne med seg påske­egg da de kom til­ba­ke. Jeg synes ærlig talt at det er en his­to­rie på nivå med at bar­na kom­mer med stor­ken. Men som en unskyld­ning for å spi­se påske­egg, sær­lig de av sjo­ko­la­de, god­tar man det mes­te.

Våre påske­klok­ker kom i alle fall med påske­egg. Jeg tvi­ler på at de vir­ke­lig har vært hos paven og hen­tet egge­ne der. Vi kjøp­te dem hos Pier­re Hermé i Paris fre­dag før palme­søn­dag, og jeg mener bestemt at de var her også i går (påske­af­ten). Og skal jeg være ærlig, så tror jeg at Pier­re Hermé har et langt bed­re hånd­lag med sjo­ko­la­de enn hva pave Bene­dict har.

scrw_9018dxo_rawVi kjøp­te også noen påske­egg fra Ladurée. Dis­se er laget med hvit sjo­ko­la­de til­satt smak og (for­hå­pent­lig­vis natur­lig) far­ge. Hvit sjo­ko­la­de er egent­lig ikke min favo­ritt. Hvit sjo­ko­la­de er sjo­ko­la­de uten sjo­ko­la­de, det vil si uten kakao (men med kakao­smør, så en del sjo­ko­la­de er det her også). Jeg fore­trek­ker mørk sjo­ko­la­de. Fore­lø­pig har jeg ikke smakt på egge­ne fra Ladurée. Men jeg reg­ner med at de har laget noe godt ut av det­te.

Far­get, hvit sjo­ko­la­de er ellers noe som gir meg litt blan­de­de asso­sia­sjo­ner. Jeg kjøp­te noen sli­ke sjo­ko­la­der for­met som mas­ker en gang jeg var i Vene­zia. De så flot­te ut, men smak­te ikke sær­lig godt. Jeg syn­tes den sjo­ko­la­den de had­de brukt smak­te av såpe. Men Ladurée har nok holdt seg til bed­re sjo­ko­la­de enn den som sel­ges i sou­ve­nir­bu­tik­ker i Vene­zia.

(Jeg kan nå bekref­te at sjo­ko­lade­egg fra Ladurée sma­ker utmer­ket. Det grøn­ne egget had­de skall av hvit sjo­ko­la­de sma­satt med pista­sje, og det var ikke akku­rat et minus at det var fyllt med mørk sjo­ko­la­de).

Print Friendly, PDF & Email

Sitronterte med hjemmedyrkede sitroner

scrw_9032dxo_raw

scrw_9056dxo_rawDet var på tide å høs­te noen av sitro­ne­ne på ter­ras­sen. En utmer­ket måte å anven­de sitro­ner på er å lage sitron­ter­te. Det var Karen som laget den. Det er hun som er eks­pert på des­ser­ter. Jeg var bare jour­na­list og foto­graf den­ne gan­gen.

Opp­skrif­ten er hen­tet fra Bent Sti­an­sens ”Sti­an­sens kuli­na­ris­ke kof­fert”, som er en reise­koke­bok med reise­skild­rin­ger, tips og opp­skrif­ter. Bent Sti­an­sen plas­se­rer sitron­ter­ten geo­gra­fisk i Men­ton, som lig­ger mel­lom Mona­co og Ita­lia. Men det går bra med sitro­ner fra Lan­gue­doc også.

Man tren­ger alt­så sitro­ner, nær­me­re bestemt tre styk­ker. Men før man får bruk for sitro­ne­ne må man lage en mør­deig. Den består av:

200g smør (alt­så SMØR, sånt som er laget av flø­te, ikke mar­ga­rin), usal­tet
100 g suk­ker
250 g mel
2 egge­plom­mer
1/4 vanilje­stang (frø­ene)
1/4 ts salt

scrw_9057dxo_raw Con­ti­nue read­ing Sitron­ter­te med hjem­me­dyr­ke­de sitro­ner

Print Friendly, PDF & Email

Ølboksgrillet kylling uten ølboks

Når man skal gril­le kyl­ling kan man tre den på en ølboks og set­te den stå­en­de på gril­len. Hals­åp­nin­gen må tet­tes med folie eller noe annet. Den må gril­les under lokk. På den­ne måten får man en kyl­ling som er gril­let fra utsi­den og øldam­pet fra inn­si­den.

scrw_9036dxo_rawMen ølbok­ser er ikke sær­lig  med­gjør­li­ge. Det er ikke så lett å få ølbok­sen med kyl­ling til å stå støtt på gril­len. Og det er vire­lig en utford­ring å få kyl­lin­gen av ølbok­sen når den er fer­dig. En boks med koken­de øl er ikke helt enkel å ha med å gjø­re. Weber lager en kyl­ling­hol­der som er enk­le­re å ha med å gjø­re. Lars Bar­men, som lær­te meg at kyl­lin­ger kan gril­les på den­ne måten, ga nok­så klart uttrykk for at det­te var noe unød­ven­dig jåle­ri. Han mener nok at ekte mann­folk kla­rer seg med en ølboks, og en ølboks er unek­te­lig mer macho. Men det er prak­tisk med en hol­der som er teflon­be­lagt og som har en fasong som gjør at kyl­lin­gen slip­per lett, som står støtt og som har en skål som fan­ger opp væs­ke som etter­på kan bru­kes som basis for saus. Dess­uten kan man da vel­ge å fyl­le behol­de­ren med noe annet enn øl. Jeg plei­er å bru­ke hvit­vin.

Jeg hel­ler gjer­ne litt kar­ri i behol­de­ren før jeg fyl­ler opp med vin. Res­ten av hul­rom­met i kyl­lin­gen, det som ikke er fylt av hol­de­ren, fyl­ler jeg gjer­ne med sja­lott­løk og hvit­løk, kan­skje også noen sitron­bå­ter. Weber-hol­de­ren har også en propp til å tet­te hals­hul­let på kyl­lin­gen.

scrw_9042dxo_rawUan­sett til­be­re­del­ses­form kan man set­te en eks­tra spiss på hel kyl­ling ved å lage “lom­mer” mel­lom skin­net og kjøt­tet, så så fyl­les med urte­smør, ande­fett eller noe annet med god smak.

Det tar omtrent en time å gril­le en land­kyl­ling på ca 1,5 kg.

Som hoved­til­be­hør vel­ger jeg gjer­ne oste­po­te­ter. Pote­ter deles i ski­ver og halv­ko­kes. De halv­kok­te pote­te­ne pak­kes så i alu­mi­ni­ums­fo­lie sam­men med revet ost, salt, pep­per og even­tu­elt annet kryd­der, samt oli­ven­olje. Så leg­ges de også på gril­len. Også papir­ka kan til­be­re­des ved at den pak­kes i folie og leg­ges på gril­len. Man kan også gril­le papir­ka til skin­net begyn­ner å bli gans­ke svidd, og så ta av skin­net før den ser­ve­res.

Print Friendly, PDF & Email

Påskelam

simg_0667

Skjær­tors­dag er dagen for påske­lam, enten man er her eller der. Vi kjøp­te det mins­te lam­me­lå­ret vi fant. 1,5 kg er fort­satt vel­dig mye for tre per­soner, selv om man trek­ker fra for at det er bein i kjøt­tet.

Når jeg til­be­re­der hele kjøtt­styk­ker som et lam­me­lår gjør jeg det gjer­ne slik: Jeg leg­ger kjøt­tet i en pas­se stor bak­ke i rust­fritt stål (IKEA har sli­ke i uli­ke stør­rel­ser). Etter å ha kryd­ret med salt og pep­per set­ter jeg kjøt­tet i ovnen på sterk var­me, gjer­ne opp mot 250 gra­der. Der står det til det har fått en pas­se fin stekeskor­pe. Da tar jeg det ut, til­set­ter even­tu­elt mer kryd­de­ri­er, leg­ger et par grov­hak­ke­de sja­lott­løk og and­re urter i bak­ken. Til lam vil det først og fremst si hvit­løk og ros­ma­rin, kan­skje også timi­an. Det­te dek­ker jeg med alu­mi­ni­ums­fo­lie, set­ter det inn igjen i ovnen og skrur ned tem­pe­ra­tu­ren. Da står kjøt­tet i ovnen mens tem­pe­ra­tu­ren rela­tivt lang­somt syn­ker ned til det jeg nå har satt ter­mo­sta­ten på.

Hvil­ken tem­pe­ra­tur jeg set­ter ovnen på går litt på øye­mål. Det kom­mer an på hvor stort kjøtt­styk­ket er og hvor lang tid det er til det skal ser­ve­res. Jeg liker at lam­me­kjøtt har en kjerne­tem­pe­ra­tur på 66 gra­der. Hvis det er vel­dig len­ge til kjøt­tet skal ser­ve­res, f.eks. hvis jeg set­ter det på om mor­ge­nen kan jeg set­te ovenen på 66 gra­der (eller kan­skje til å med kvel­den før, men da må det pak­kes tett i PLAST-folie og kan ikke stå i ovnen på mer 130 gra­der). Hvis ovnen har den tem­pe­ra­tu­ren man øns­ker som kjerne­tem­pe­ra­tur i kjøt­tet, da kan det godt stå vel­dig len­ge. I dag sat­te jeg ovnen ned til 100 gra­der før vi dro en tur ut. Da vi kom hjem 4–5 timer etter­på var kjøt­tet til­nær­met per­fekt. Steke­ter­mo­me­te­ret vis­te akku­rat 66 gra­der. (Det var nok litt flaks at jeg traff så godt den­ne gan­gen.) Da er kjøt­tet fort­satt rosa og saf­tig, og den lave steke­tem­pe­ra­tu­ren gjør at det er jevnt rosa hele vei­en.

simg_0665

Til lam ser­ve­rer jeg gjer­ne fløte­bak­te pote­ter. Flø­te tar til seg vel­dig mye smak. Så jeg plei­er å koke opp flø­ten med hvit­løk (to fedd den­ne gan­gen, hak­ket, ikke pres­set), salt og pep­per. Mens det­te små­ko­ker skrel­ler jeg og kut­ter pote­te­ne i tyn­ne ski­ver. (Jeg sav­ner en man­do­lin til det­te, men har fått god tre­ning i å kut­te tyn­ne ski­ver med kniv.) Da har flø­ten tatt til seg sma­ken av hvit­løk og kryd­der, og der­med blir sma­ken bed­re for­delt. Hvis man skul­le være rik­tig fin på det kun­ne man sik­kert ha silt flø­ten etter at den har tatt til seg sma­ken, men det gjør ikke jeg. Jeg lar potet­ski­ve­ne koke i kje­len ca 20 minut­ter. Det­te er etter et tips fra Eivind Hell­strøm. Er det godt nok for Baga­tel­le, da er det godt nok for meg også. Der­et­ter leg­ger jeg det i en ild­fast form. Noen gan­ger drys­ser jeg revet ost på (i dag gjor­de jeg det), and­re gan­ger ikke. Jeg set­ter ovnen på omlufts­gril­ling (varm­luft og grill sam­ti­dig), og lar det stå til det ser fer­dig ut, kan­skje ca 15–20 minut­ter.

Vårt stand­art­til­be­hør til kjøtt er gjer­ne gul­røt­ter, sopp og noe grønt. I dag ble det grøn­ne grønn aspar­ges. Men det kan også være f.eks. erter, brok­ko­li eller rosen­kål. (Rosen­kål blir vel­dig god om man brais­se­rer den, hvil­ket vil si ste­ker den i pan­ne på svak var­me — aller helst sam­men med litt fin­hak­ket bacon.)

Det var så mye væs­ke i bak­ken som kjøt­tet var stekt i at det var unød­ven­dig å lage noen annen saus. (En av for­de­le­ne med folie og lav tem­pe­ra­tur er at væs­ken ikke for­dam­per.) Sja­lott­løk, hvit­løk og ros­ma­rin had­de gitt en god smak til den­ne steke­sky­en.  Jeg sat­te til litt rødvin for å få litt mer syre, hel­te i en liten fløteskvett, smak­te til med salt og pep­per og jev­net med mai­sen­na. Jeg kun­ne nok også ha drop­pet flø­ten, kokt den noe mer inn og jev­net med kaldt smør rett før ser­ve­ring. På en god res­tau­rant vil­le man anta­ge­lig ha gjort det på den måten.

Lam­me­kjøtt for­tje­ner en god rødvin. Jeg hen­tet fram en flas­ke Domai­ne de  l’Hor­tus Gran­de Cuvée 2002 fra områ­det Pic Saint Loup.  Domai­ne de l’Hor­tus er en av regio­nens bes­te pro­du­sen­ter av rødvin, og Gran­de Cuvée er deres bes­te vin. At den er pro­du­sert noen få mil her­fra på et sted jeg har besøkt, gjør ikke opp­le­vel­sen dår­li­ge­re. Etter lokal stan­dard er det­te en vel­dig dyr vin. Den kos­tet litt over 20€ pr flas­ke da jeg kjøp­te den for et par år siden. Her lig­ger vinen van­lig­vis i pris­klas­sen 3–5€, og man får aner­kjen­nen­de nikk fra vin­hand­le­ren om man spør dem om råd og anty­der at man vil ha viner til ca 10€ pr flas­ke. Sam­men­lig­net med hva man får for 20€ fra dis­trik­ter med mer snob­be­te navn og eti­ket­ter er det vir­ke­lig et røver­kjøp. Man kan for tiden få Domai­ne de l’Hor­tus Gran­de Cuvée 2006Vin­mono­po­let (bestil­lings­ut­valg) for 209,- kr. Jeg har ikke smakt den årgan­gen (jeg har 2002, 2004 og 2005, men ikke 2006), men jeg er gans­ke sik­ker på at det­te er et godt kjøp.

Et lite til­legg her:

Etter at Siril men­te at lam var mat for påske­af­ten, ikke skjær­tors­dag, måt­te jeg fors­ke litt i tra­di­sjo­ner meg påske­lam. Helt enkelt var det ikke å fin­ne infor­ma­sjon om det­te. I alle fall ga søk på Inter­nett først og fremst treff på opp­skrif­ter om hvor­dan man kan til­be­re­de påske­lam, men hel­ler lite om selve tra­di­sjo­nen.  Men på http://www.biblen.info/Korsfaestelse.htm fant jeg gans­ke mye. Det synes ikke å være noe helt enty­dig svar, men jeg mener at det­te bekref­ter at påske­lam­met spi­ses til min­ne om den sis­te natt­verd, alt­så det sis­te mål­ti­det Jesus spis­te sam­men med sine disip­ler skjær­tors­dag.

En paren­tes er at jeg all­tid blir for­und­ret over at folk som selv erklæ­rer seg som ate­is­ter leg­ger så mye ener­gi i sine bibel­stu­di­er som han som står bak siden http://www.biblen.info/Korsfaestelse.htm og http://www.biblen.info, som har tit­te­len Bibe­len for ate­is­ter. Enkel­te er sær­de­les ster­ke i sin tro på det de ikke tror på.

Print Friendly, PDF & Email

Tirsdagsmat”

Tirsdagsmat

Inspi­rert av Gun­da Djup­viks mat­skri­ve­ri­er på hen­nes blogg altgodt.wordpress.com hiver jeg med fram­på med litt om mat. Hos oss går noen mat­inn­kjøp på auto­pi­lot. Vi gjør ukens hoved­inn­kjøp hos Cen­tra på Major­stua på lør­dag, og gjør noen sup­ple­ring­skjøp hos vår loka­le ICA utover i uken. Da må vi ten­ke for å fin­ne noe til lør­dag og søn­dag, mens man­dag og tirs­dag går på ruti­ne. Len­ger enn til tirs­dag plei­er vi ikke å plan­leg­ge. “Man­dags­mat” betyr pøl­ser (men det er man­ge sor­ter pøl­ser, og man­ge gode, f.eks. de fra Grø­stad og Hen­ri­et­tes). “Tirs­dags­mat” er kyl­ling, og det er kyl­ling det­te skal hand­le om. Det er alt­så gårs­da­gens mid­dag, siden det i dag er ons­dag (tek­nisk sett er det snart tors­dag).

Når jeg er hjem­me kjø­per jeg kyl­ling fra Stan­ge eller Hol­te. Unn­taks­vis kjø­per jeg Liveche-kyl­ling fra Prior hvis butik­ken er utsolgt for Stan­ge og Hol­te. Men jeg liker å hol­de meg til pro­du­sen­ter som går i bre­sjen for kva­li­tet, ikke til stor­pro­du­sen­ter som kom­mer dil­ten­de etter. Stan­ges og Hol­tes kyl­lin­ger er van­lig­vis sto­re, så to kyl­ling­bryst er som regel nok til tre.

Nå er jeg i Frank­ri­ke, og da blir det frans­ke kyl­lin­ger. Men skal jeg være ærlig, så har jeg ennå ikke klart å fin­ne kyl­ling her nede som er like god som de vi får fra Stan­ge og Hol­te. Det fin­nes sik­kert, men det jeg har fun­net på super­mar­ke­de­ne når ikke helt opp.

Jeg ser­ve­rer gjer­ne kyl­ling med ris, stekt rød pap­ri­ka og noe grønt. Her i Frank­ri­ke prø­ver jeg å hol­de meg til loka­le varer. Så her vel­ger jeg ris fra Camar­gue. Camar­gue lig­ger noen få kilo­me­ter øst for vårt områ­de, og er det enes­te ste­det i Frank­ri­ke hvor man dyr­ker ris. Hjem­me bru­ker jeg som regel van­lig, lang­kor­net ris. Når jeg først er inne på det loka­le kan jeg også nev­ne at jeg all­tid bru­ker salt fra Aigues Mor­tes. Det gjel­der både van­lig hav­salt og fin­ger­sal­tet Fleur de Sel. Det gir en eks­tra dimen­sjon når sal­tet pro­du­se­res innen sykkel­av­stand fra vår lei­lig­het.

Kyl­ling skal være (så godt som) gjen­nom­stekt, men ikke så mye stekt at den blir tørr. Her er tem­pe­ra­tur og timing vik­tig. Og like­vel er jeg ikke i stand til å angi ver­ken tem­pe­ra­tur eller tid. Jeg vet hva jeg skal skru min kom­fyr ned til (6 eller 7 i en ska­la som går til 9), og tiden tas litt på øye­mål etter hvor sto­re kjøtt­styk­ke­ne er.

Med kyl­ling­bryst av den stør­rel­sen man får fra Stan­ge og Hol­te (300+ gram), star­ter jeg med kyl­ling­brys­te­ne. Med mind­re kyl­ling­bryst star­ter jeg gjer­ne med risen. Kan­skje vil jeg ha litt kar­ri, og i så fall har jeg den i steke­pan­nen først. Kar­ri blir best om man fre­ser den litt på sterk var­me. Så går kyl­ling­bry­se­te­ne i pan­na (med olje), og  jeg lar dem være der til de har fått en fin brun­far­ge på hver side (ja, jeg snur dem etter en stund). Noen gan­ger tar jeg litt soya­saus på kyl­lin­gen, and­re gan­ger tar jeg kan­skje litt trøf­fel­olje.

Mens kyl­lin­ge­ne lig­ger i pan­na set­ter jeg på ris.

Så hiver jeg 2–3 grov­kut­te­de sja­lott­løk i steke­pan­na sam­men med kyl­lin­gen og set­ter lokk på. Når løken har sur­ret litt slik at den blir blank (men ikke stekt) hel­ler jeg på litt hvit­vin. Ikke mye, bare sånn at det hele tiden er litt væs­ke i steke­pan­nen. Om nød­ven­dig etter­fyl­ler jeg med litt vin eller vann (som regel vin). Jeg leg­ger i et eller to fedd hvit­løk, skrur ned var­men og set­ter lok­ket på igjen.

Gun­da har all­tid mål i sine opp­skrif­ter. Selv når hun tøm­mer kjøle­ska­pet før hun rei­ser hjem fra ferie kan hun for­tel­le at det er 400 gram. Jeg vet ikke om hun måler opp eller tar det hele på øye­mål. (Kok­ker sier ofte at noe skal koke/steke i f.eks. syv minut­ter, men jeg har ald­ri sett at de fak­tisk bru­ker klok­ke, så kan­skje har Gun­da det på sam­me måte med mål.) For meg blir det mer at man tar “pas­se mye” av det ene, sma­ker til med det and­re og til­set­ter et og annet til det sma­ker rik­tig og/eller har rik­tig kon­sis­tens.

Når risen er fer­dig, etter 20 minut­ters koke­tid, er også kyl­lin­gen fer­dig. Både kyl­ling og ris bør hvi­le før den ser­ve­res. Jeg trek­ker ris­kje­len av pla­ten og lar risen stå i kje­len under lokk. Kyl­lin­gen leg­ger jeg på en der­til egnet tal­lerk. Så siler jeg kraf­ten fra steke­pan­nen, til­set­ter “litt” flø­te, sma­ker til med salt og pep­per og jev­ner med litt mai­sen­na (gjer­ne lat­mann­sjev­nin­gen som man kan hel­le rett i sau­sen). Kut­tet pap­ri­ka ste­kes noen minut­ter i steke­pan­nen og det grøn­ne koker et minutt eller to eller tre, alt etter hva det er. Den­ne uken falt val­get på grønn aspar­ges — seson­gen har så vidt begynt og det er mye aspar­ges fra Spa­nia og Syd-Frank­ri­ke i butik­ke­ne.

Kyl­lin­gen deles i (tyk­ke) ski­ver før den ser­ve­res. Har jeg vært hel­dig har den et ørlite skjær av rosa og er saf­tig. Da er den per­fekt.

På en van­lig tirs­dag drik­ker vi van­lig vann fra sprin­gen. Men nå er vi på ferie, og da drik­ker vi vin. Van­lig­vis hol­der jeg meg til vin fra vår region, hvil­ket stort sett vil si Lan­gue­doc-Rou­sil­lon og den syd­li­ge delen av Rhô­ne. Til kyl­ling kan man vel­ge hvit, rosé eller rød. En hvit­vin bør ikke ha alt for mye syre og ha litt “kropp”. En Pinot Gris fra Alsa­ce kan være et utmer­ket valg, men det er uten­for vårt dis­trikt. Dess­uten had­de vi ikke en slik vin i huset den­ne gan­gen. Jeg er ikke vel­dig glad i rosé­vin, selv om det lages mye av det­te i Syd-Frank­ri­ke. Men rosé­vin fra Tavel er utmer­ket. Det er fak­tisk den enes­te rosé­vi­nen jeg uten for­be­hold vil si er god. Tavel  er en egen appel­la­tion (cru) innen­for Côtes du Rhô­ne. Den lig­ger i depar­te­men­tet Gard, på vest­si­den av Rhô­ne, litt nord for Pont du Gard. Kun rosé­vin kan være AOC Tavel. Vi had­de ikke en egnet hvit­vin i huset, og siden vi had­de druk­ket en flas­ke Tavel dagen før, falt val­get den­ne gan­gen på en rødvin. Til kyl­ling bør det være en rela­tivt lett og fruk­tig rødvin. Man tager hva man haver. Det vi had­de av lokal rødvin var litt over på den kraf­ti­ge siden, så det end­te med at vi gikk litt uten­for dis­trik­tet. Val­get falt på en rela­tivt ung, rød bur­gun­der. Den pas­set godt til kyl­lin­gen.

Print Friendly, PDF & Email