Category Archives: Mat & drikke

Les vins du Tour de France. 1. etappe, Rotterdam — Brussel: Mens mannen var ute etter øl

Den førs­te ordent­li­ge etap­pen, etter pro­lo­gen, går fra Rot­ter­dam til Brus­sel. Neder­land kan ikke by på mye når det gjel­der vin, men vind har de mer en nok av, noe ryt­ter­ne sik­kert kom­mer til å mer­ke på den­ne etap­pen.

For turist­in­for­ma­sjon om ste­de­ne langs etap­pen, se TdF Tou­rist Guide.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 1. etap­pe, Rot­ter­dam — Brus­sel: Mens man­nen var ute etter øl

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France: Prolog — nederlandsk øl og en liten genever

Grand depart 2010 er en 8 km pro­log i Rot­ter­dam. Neder­land pro­du­se­rer ikke vin — i alle fall ikke vin som er i van­lig salg. Så rent vin­mes­sig blir det­te ingen “Grand depart”. Det må i ste­det hand­le om øl. Jeg må her i stor grad støt­te meg til eks­tern eks­per­ti­se, først og fremst Euro­pean Beer Guide, med deres over­sikt over neder­lansk øl, neder­lands­ke bryg­ge­ri­er fra A til H, og fra I til Z. De har også en pub-guide for Rot­ter­dam, om du skul­le være på ste­det. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Neder­lands nabo i sør, Bel­gia, er ver­dens kan­skje mest spen­nen­de øl-land. Det skal vi kom­me til­ba­ke til. Neder­land er dess­ver­re hel­ler kje­de­lig. Det sto­re bryg­ge­ri­et Heine­ken er totalt domi­ne­ren­de, med sitt kom­mer­si­el­le og tem­me­lig uin­ter­es­san­te øl. Heine­ken er et øl man hel­ler bør bru­ke litt ener­gi på å unn­gå, enn på å fin­ne fram til. Men om du sit­ter hjem­me og Heine­ken er det enes­te neder­lands­ke ølet du får tak i, så er det i alle fall en viss trøst i at Heine­ken ikke (med unn­tak for UK) har star­tet med lisens­pro­duk­sjon. Det Heine­ken ølet du kjø­per i alle land (bort­sett fra UK) er bryg­get i Neder­land, litt uten­for Amster­dam. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce: Pro­log — neder­landsk øl og en liten gene­ver

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France — 2010

Om tre dager bra­ker det løs. Tour de Fran­ce er et spen­nen­de syk­kel­ritt og ver­dens størs­te årli­ge idretts­ar­ran­ge­ment. Men det er også en rei­se gjen­nom ver­dens frems­te vin­land: Frank­ri­ke. Som regel er man også inn­om et eller fle­re av Frank­ri­kes nabo­land i løpet av touren.

Jeg vil her ta for meg vin fra noen av de områ­de­ne som syk­lis­te­ne er inn­om i løpet av de tre uke­ne touren varer. Ryt­ter­ne kan nok ikke ta seg tid til å nyte Frank­ri­kes gle­der når de sli­ter seg rundt på syk­kel. Men vi som føl­ger sli­tet i en beha­ge­lig stol foran TV, vi kan gjer­ne ha noe godt i glas­set.

Jeg bestem­te meg for å lage den­ne seri­en da den frans­ke TV-legen­den Gerard Holtz had­de en av sine “avant tour” repor­ta­sjer under touren 2009. Det var før star­ten på den 12. etap­pen som gikk fra Ton­ner­re til Vit­tel. Trasé­en gikk gjen­nom områ­det Côte des Bar, syd for Aube, hvor det også dyr­kes dru­er som bru­kes til pro­duk­sjon av champag­ne. Det­te var et for meg helt ukjent champagne­om­rå­de. Nå skal det sies at det­te ikke er et av pre­si­sje­om­rå­de­ne i Champan­ge. Da man klas­si­fi­ser­te Champag­ne-områ­det i 1908 ble Côte des Bar ikke inklu­dert i det gode sel­skap. Det ble nær­mest bor­ger­krig som føl­ge av det­te, og det ble til slutt tatt inn i var­men — og ble fullt med­lem i det eks­klu­si­ve sel­skap i 1927. Men­det­te er en annen his­to­rie, og i år skal de ikke inn­om det områ­det.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce — 2010

Print Friendly, PDF & Email

Maison Pic: Hotell og stjernerestaurant i Valence

Mai­son Pic lig­ger i byen Valen­ce i Rhô­ne­da­len. Det består av et hotell og to res­tau­ran­ter, hvor­av den ene, Le res­tau­rant Pic, har tre stjer­ner i Michelin-guid­en. Den and­re er en bis­tro, Le 7, som sik­kert også er utmer­ket. Vi valg­te nylig Mai­son Pic for å fei­re vår 30-års bryl­lups­dag. Vi bod­de på hotel­let og spis­te i tre­stjer­ners­res­tu­r­an­ten Pic.

Con­ti­nue read­ing Mai­son Pic: Hotell og stjer­ne­res­tau­rant i Valen­ce

Print Friendly, PDF & Email

Norske forbrukere betaler for ostedumping

For noen dager siden skrev jeg et inn­legg om “Er fisk mat?”, om den løgn­ak­ti­ge reto­rik­ken om at norsk land­bruk må opp­rett­hol­des for å sik­re norsk mat­for­sy­ning. Jeg vur­der­te å ta med et avsnitt om sub­si­di­ert eks­port av Jarls­berg­ost, men drop­pet det for­di jeg ikke vil­le bru­ke tid på å lete fram fak­ta. Nå har Aften­pos­ten tatt den job­ben og pre­sen­te­rer det­te i artik­ke­len “Melke­drik­ke­re beta­ler for Tine-eks­port”:

For hver liter melk du kjø­per i butik­ken, går 39 øre til støt­te av eks­port av Jarls­berg-ost. Årsa­ken til det­te, er at det pro­du­se­res for mye melk i Nor­ge. 10 pro­sent av all melk vi pro­du­se­rer går til Jarls­berg-pro­duk­sjon. 60 pro­sent av den­ne osten eks­por­te­res.”

Eks­ports­ub­si­die­ne utgjør 13,70 kr pr kg ost. Jeg vil tro at den­ne osten er dob­belt­sub­si­di­ert ved at melke­bøn­de­ne får land­bruks­støt­te for å pro­du­se­re for mye melk, og at man på top­pen av det­te får sub­si­di­er gjen­nom “pris­ut­jev­nin­gen” for å eks­por­te­re osten. Over­pro­duk­sjon av melk kos­ter 700 mill pr år skri­ver Dagens Nærings­liv, med refe­ran­se til Ivar Gaas­land.

Con­ti­nue read­ing Nors­ke for­bru­ke­re beta­ler for oste­dum­ping

Print Friendly, PDF & Email

Er fisk mat?

Land­bruks­for­hand­lin­ge­ne pågår. Bøn­de­ne raser og demon­stre­rer etter å ha blitt til­budt en økning i til­skud­det som til­sva­rer omtrent det som er øknin­gen til sam­ferd­sels­sek­to­ren i revi­dert stats­bud­sjett (et beløp som inklu­de­rer “gam­le pen­ger”) Bøn­de­nes krav til økning til­sva­rer også ca 35% av total­bud­sjet­tet for Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Det er 60.100 års­verk i norsk land­bruk.

Et van­lig argu­ment i bøn­de­nes reto­rikk er betyd­nin­gen av mat­vare­sik­ker­het. Vi må ikke være avhen­gi­ge av å impor­te­re mat. “Det er et vik­tig ansvar for ethvert land å sør­ge for sin egen mat­pro­duk­sjon” sier sen­ter­parti­le­der Liv Sig­ne Navar­sete.

Under­lig nok synes det som om både media og poli­ti­ke­re slu­ker det­te rått. For bøn­de­nes regne­styk­ke går bare opp der­som man for­ut­set­ter at fisk ikke er mat. Tar vi med fisk pro­du­se­rer Nor­ge langt mer mat enn vi spi­ser. Slik opp­sum­me­rer Eks­port­ut­val­get for fisk Nor­ges eks­port av sjø­mat:

Selv i ”krise­året 2009” ble det på ver­dens­ba­sis kon­su­mert norsk sjø­mat til­sva­ren­de 35 mil­lio­ner mål­ti­der hver dag.”

Det skul­le bli 8 sjø­mat­må­li­der pr dag for hver nord­mann. Men det­te er åpen­bart ikke mat for bøn­der og Liv Sig­ne Navar­sete.

Con­ti­nue read­ing Er fisk mat?

Print Friendly, PDF & Email

Gastroporno

Sto­re flot­te koke­bø­ker er gastro­por­no og vil ikke få folk til å lage mer mat, sier pro­fes­sor i sosial­an­tro­po­lo­gi Runar Døving, i føl­ge NRK. Det er en ny epi­so­de i hans kors­tog mot (man­gel på) norsk mat­kul­tur.

Jeg har en hyl­le full av gastro­por­no på kjøk­ke­net. Det kom­mer sta­dig nye bøker inn i den por­no­hyl­la. Jeg har mye annen por­no også: Musikk­por­no (sær­lig gitar­por­no), foto­por­no (om foto, ikke gam­mel­dag­se porno­bil­der), jeg har en hyl­le med reise­por­no og sik­kert en del annet. And­re har bil­por­no, mote­por­no, jakt- og fiske­por­no, sports­por­no, natur­por­no, osv. Man­ge har sik­kert por­no i tra­di­sjo­nell for­stand også, men det blir nok ikke “cof­fe tab­le books”.

Con­ti­nue read­ing Gastro­por­no

Print Friendly, PDF & Email

Voksne, barn og alkohol

150.000 barn fryk­ter jule­fyl­la skri­ver Aften­pos­ten 21.12.09.  Det er tra­gisk at voks­ne skal øde­leg­ge for sine barn på den­ne måten. Mel­lom 50 000 og 150 000 barn og mel­lom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sam­men med per­soner med et risiko­fylt alko­hol­kon­sum i Nor­ge skri­ver forskning.no.

Men jeg er ikke enig i det som Simon Flem Devold og man­ge and­re anbe­fa­ler: At for­eld­re (eller and­re voks­ne) ikke bør drik­ke når det er barn til ste­de. Sli­ke anbe­fa­lin­ger har all­tid en under­tekst. Alko­hol = fyll. Simon Flem Devold sier det selv: –Det er ikke bra for barn å se for­eld­re­ne sine beru­set.

Det er nok ikke bra for barn å se sine for­eld­re beru­set, så langt er vi eni­ge. Det kan sik­kert vir­ke skrem­men­de på bar­na, enten for­eld­re­ne blir sen­ti­men­ta­le (slik Flem Devold beskri­ver sin far) eller aggres­siv. Men det går fak­tisk an å drik­ke alko­hol uten at man blir beru­set.

Con­ti­nue read­ing Voks­ne, barn og alko­hol

Print Friendly, PDF & Email

Norsk matkultur i forfall (?)

Arne Brimi mener norsk mat­kul­tur er i ferd med å for­fal­le, og at smaks­ev­nen til folk flest er bedøvd av fer­dig­mat. Det­te kan vi lese på NRKs nett­si­der under sek­sjo­nen kul­tur. Arne Brimi er like­vel opti­mist, mens for­bruks­fors­ker Runar Døving er gans­ke så pes­si­mis­tisk.

Jeg er fris­tet til å si at mat­kul­tu­ren ikke er i ferd med å for­fal­le, men at den har for­falt. Men sam­ti­dig deler jeg noe av Arne Bri­mis opti­mis­me.  Men jeg er enig med Runar Døving når det gjel­der dår­lig mat­jour­na­lis­tikk.

Dess­ver­re er NRKs for­bru­ker­pro­gram FBI blant de som bidrar til for­fla­ting av mat­kul­tu­ren. Deres bidrag til “mat­kul­tur” før jul var et opp­slag om at man får den bil­ligs­te jule­ma­ten på Rema 1000. Her er det ikke et ord om kva­li­tet. At en grunn til at den kan være bil­lig er at Remas rib­be er sprøy­tet full av vann, må man gå til and­re enn FBI for å fin­ne ut.

Con­ti­nue read­ing Norsk mat­kul­tur i for­fall (?)

Print Friendly, PDF & Email

Årets julekalender 2009 er på plass.