Category Archives: Vin

Les vins du Tour de France 2018. 19. etappe: Lourdes — Laruns

Så lyk­tes det ende­lig for Arnaud Dema­re. André Grei­pel har truk­ket til­ba­ke og unn­skyldt sine utta­lel­ser om han måt­te ha hengt på en bil opp det sis­te fjel­let i går. Så gjen­står det å se om sei­e­ren gir en eks­tra inspi­ra­sjon, eller om han blir men­talt utla­det nå som han ende­lig har lyk­tes, før dagend har­de fjell­e­tap­pe. Kam­pen mot tids­gren­sen er ikke over før han er gjen­nom den etap­pen også.

Så er det klart for årets sis­te sto­re fjell­e­tap­pe, med Pyre­neer­klas­si­ke­re som Col de Tour­malet og Col d’Aubisque. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og klat­rer­ne var nok gårs­da­gens fla­te etap­pe en slags resti­tu­sjons­etap­pe. Tom Dumou­lin har ikke noe valg: Han må angri­pe, hvis han har noe å angri­pe med. And­re, f.eks. Chris Froo­me, må kjem­pe for å kom­me på podi­et, noen for en plass blant topp 10, osv. Christ Froo­me lig­ger nå på tred­je plass, og fra ham er det 4.02 ned til Dan Mar­tin på 9. plass. 10. plas­sen hol­des av Jakob Fugl­sang, som ikke har noen betryg­gen­de ledel­se til Ale­jan­dro Val­ver­de og Ilnur Zaka­rin på de nes­te plas­se­ne. Det bør bli action på den­ne etap­pen.

Siden det­te er fjell­fi­na­len, tar jeg med pro­fi­len for den­ne etap­pen.

Det er nok en fjell­e­tap­pe hvor vi ikke vil fin­ne noe vin, i alle fall ikke inter­es­sant vin.

Etap­pen star­ter i Lour­des, byen som gjer­ne kal­les den katols­ke kir­kes Dis­ney­land. 11. febru­ar 1858 for­tal­te den da 14 år gam­le bonde­jen­ta Ber­na­det­te Sou­bi­rous at hun had­de sett en dame i grot­ten Massa­beil­le, en drøy kilo­me­ter fra byen Lour­des. Ber­na­det­te had­de etter det­te en rek­ke sli­ke syner. Selv­føl­ge­lig var omver­den først sær­de­les skep­tisk, og skep­si­sen ble nep­pe mind­re av at hun var en fat­tig­jen­te med en alko­ho­li­sert far og som selv ikke frem­sto som spe­si­elt opp­vakt. Men hun unn­gikk å bli sper­ret inne på et sinnsyke­asyl — i dag had­de hun nok ikke unn­gått psy­kia­tri­en. Den katols­ke kir­ke aner­kjen­ten hen­nes syner i 1862.

Damen i Ber­na­det­tes syn had­de sagt at man skul­le drik­ke og vas­ke seg i van­net fra kil­den i grot­ten. I føl­ge legen­den skal også folk som har druk­ket av van­net i kil­den ha blitt fris­ke. Det­te såkal­te unde­ret i Lour­des er grunn­la­get for dagens pile­grims­in­du­stri i Lour­des.

Nå er det stor tra­fikk, om det er mest rik­tig å kal­le det turist­tra­fikk eller pile­grimstra­fikk, er ikke godt å si. Noe tror kan­skje på den hel­bre­den­de virk­nin­gen av van­net fra kil­den i Lour­des, and­re klam­rer seg til det­te som et sis­te håp når alt annet er for­søkt.

I kø for å drik­ke og fyl­le opp flas­ker med vann fra kil­den

Over grot­ten er det byg­get en stor kate­dral. Det er et ned­re nivå i plan med (og i for­len­gel­sen av?) grot­ten, og en mer van­lig kata­dral over den­ne. Langs kan­ten er det man­ge kraner/ drikke­fon­te­ner hvor man kan drik­ke og fyl­le opp sine kan­ner med van­net. Det er også bade­an­legg for de som vil ha mer vann. Det er syke­hus og and­re anlegg, uten at jeg vet hvor sterkt dis­se er knyt­tet til Ber­na­det­tes kil­de.

Lour­des har 15.000 inn­byg­ge­re. Men hvert år kom­mer det 5 mil­lio­ner pile­gri­mer og and­re besø­ken­de til byen. Lour­des er den byen i Frank­ri­ke som har størst hotell­ka­pa­si­tet, nest etter Paris. Går man i sen­trum er det hotell på hotell på hotell, samt sou­ve­nir­bu­tik­ker. De fles­te hotel­le­ne er gans­ke enk­le. En- og to-stjer­nes hotel­ler domi­ne­rer. Pile­gri­mer er åpen­bart ikke så vel­dig krav­sto­re når det gjel­der hotell­stan­dard. Det sam­me kan nok sies om res­tau­rant­stan­dar­den på ste­det.

For en ikke spe­si­elt tro­en­de per­son var Lour­des et under­lig skue. Selv fikk jeg asso­sia­sjo­ner til gam­le bri­tis­ke bade­byer som had­de sine bes­te dager før det ble bil­lig å fly til land hvor det er varmt i van­net. Slik sett kan Lour­des min­ne om en del and­re ste­der i Pyre­ne­ene. Men det er langt stør­re akti­vi­tet og mer liv her. Det er mye folk og sou­ve­nir­bu­tik­ker over alt. Noen kun­ne ha navn som “Av Guds nåde” eller “Jesu’ hel­li­ge hjer­te”.

Reli­giø­se sou­vi­ne­rer var selv­føl­ge­lig helt domi­ne­ren­de. Man kun­ne få sta­tu­er av Ber­na­det­te, men også vann­flas­ker og kan­ner i uli­ke stør­rel­ser som man kun­ne fyl­le med vann fra den hel­li­ge kil­den.

Pile­gri­mer tar gjer­ne med seg vann hjem for å gi til slek­nin­ger og ven­ner som ikke kan ta turen selv. Men fly­sel­ska­pe­nes reg­ler for hvor mye væs­ke man kan ta med ombord gjel­der også for hel­lig vann, så det er ikke len­ger like lett å frak­te det med seg. Selv nøy­de vi oss med å kjø­pe et par bok­ser pep­per­mynte­suk­ker­tøy laget med vann fra den­ne kil­den. Jeg har ikke noen sær­lig tro på at pep­per­mynte­suk­ker­tøy laget med hel­lig vann ha noen annen virk­ning enn annet pep­per­mynte­suk­ker­tøy. Jeg har noen gan­ger prøvd å spi­se dem når jeg har vært for­kjø­let, uten at det har hjul­pet noe. Men det var en artig sou­ve­nir.

Byen er inter­na­sjo­nal. Over alt ser man skilt som for­tel­ler at man snak­ker engelsk, tysk, neder­landsk, alsacisk, spansk, ita­li­ensk, osv. Sann­syn­lig­vis er det folk fra det lan­det som dri­ver butik­ken. I alle fall støt­te vi på folk i butik­ker som gjer­ne snak­ket ita­li­ensk, men som snak­ket et hel­ler dår­lig fransk.

Pile­grims­rei­ser ser ut til å være big busi­ness. Man­ge flyr inn til fly­plas­sen Aéro­port de Tar­bes-Lour­des-Pyré­né­es. 70% av passe­sje­re­ne som bru­ker den­ne fly­plas­sen er pile­gri­mer til Lour­des. Det går fem TGV (høy­has­tig­hets­tog) direk­te fra Paris hver dag. Buss­last på buss­last med pile­gri­mer kom­mer til byen, og man­ge kom­mer selv­føl­ge­lig med bil.

Folk i kø for å bade i vann fra Ber­na­det­tes kil­de

For egen del må jeg med­gi at det vir­ker et sted mel­lom absurd og gro­tesk når man kom­mer tril­len­de med folk i rulle­sto­ler, eller endog i syke­sen­ger for at de skal kun­ne drik­ke av eller bade i van­net fra kil­den. Men for den som har prøvd alt kan det vel ikke ska­de å prø­ve det­te også. Den katols­ke kir­ke har offi­si­elt aner­kjent 67 mira­ku­lø­se hel­bre­del­ser som ikke til­skri­ves annet enn vann­ets hel­bre­den­de virk­ning, om man skal tro Wiki­pe­dia.

Selv valg­te jeg å hol­de en viss avstand til ste­dets vik­tigs­te attrak­sjo­ner som grot­ten, kil­den og de man­ge drikke­fon­te­ner hvor man kan få vann fra kil­den. Jeg er som nevnt ikke en spe­si­elt tro­en­de per­son. Men jeg har respekt for and­res tro og and­re reli­gion. Jeg skal ha god grunn for å kren­ke noe som er hel­lig for and­re. Egen nys­gjer­ring­het er ikke en slik god grunn. Pile­gri­mer kom­mer sik­kert i alle vari­an­ter, fra de som stik­ker inn­om når de like­vel er på dis­se kan­ter, til de for hvem besø­ket har meget stor per­son­lig og ånde­lig betyd­ning. Uan­sett hva jeg måt­te mene om tro­en på kil­dens og vann­ets virk­ning, så vil jeg ikke gå i vei­en for og for­styr­re de for hvem det­te er vik­tig.

Hvis man er et ovetro­isk, katolsk syk­kel­lag, kan man kan­skje bru­ke vann fra den­ne kil­den til å blan­de ut sports­drik­ke­ne som ryt­ter­ne får under etap­pen.

Den reli­giø­se, over­tro­is­ke og sær­de­les kvinne­kjæ­re, ita­li­ens­ke syk­lis­ten Ange­lo Lamoros­se, også kalt Gigi, i tegne­se­ri­en Le Tour de Fran­ce, laget av bl.a. av syk­kel­le­gen­den og nå TV-kom­men­ta­tor  Lau­rent Jala­bert, sik­ret seg en flas­ke med vann fra Lour­des for å beskyt­te seg mot den kjen­te Tour de Frace-til­skue­ren El Diab­lo. Dess­ver­re kom det ikke så man­ge utga­ver av den­ne tegne­se­ri­en. Det fin­nes en annen Tour de Fran­ce tegne­se­rie, Vel­o­ma­niacs, men jeg liker Le Tour de Fran­ce bed­re.

Lour­des er et mer­ke­lig feno­men, og slikt sett et inter­esse­ant sted å beøs­ke. Men det er et sted som kan krys­ses av på lis­ten “Been the­re, done that”, når man først har vært der.

Man høs­ter en del blå­bær (myrtil­le) i fjell­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke, også i Pyre­ne­ene. Blå­bær er rikt på anti­ok­si­dan­ter og kan ha god effekt på krang­le­te mager. Beg­ge deler kan være nyt­tig for slit­ne syk­lis­ter. Men Blå­bær­li­kør eller Crè­me Myrtil­le, er nep­pe det syk­li­se­ne bør vel­ge Vi som ikke skal syk­le kan prø­ve en Kir laget på Crè­me Myrtil­le og Jurançon sec, alter­na­tivt en tørr Pache­renc-du-vic-bilh. Det bør bli godt.

Iføl­ge en venn som jeg sto­ler på når det gjel­der slikt, lager de en utmer­ket skin­ke i fjel­le­ne innen­for Lour­des. Men jeg har ikke noen pre pre­sis angi­vel­se av hvil­ken skin­ke det er, og har ikke smakt den selv.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 18. etappe: Trie-sur-Baïse — Pau

Grid start ble ikke sær­lig spek­ta­ku­lært. Jeg synes ikke det er noe som det er noen grunn til å gjen­ta. Men kor­te og brat­te etap­per, gir action. Touren frem­står nå som gans­ke åpen. Hvis Chris Froo­me ikke mener det når han sier at det vil være flott om Geraint Tho­mas skul­le vin­ne touren, er han flink til å lyve. Chris Froo­me har selv vært i den situa­sjon at han måt­te hol­de til­ba­ke da han åpen­bart var den ster­kes­te, for at at kap­tei­nen, Brad­ley Wiggins, skul­le vin­ne. Om jeg hus­ker rett, var han den gangn gans­ke tyde­lig om at han men­te at man bur­de kjø­re for at den bes­te skal vin­ne. Kan­skje han ikke har glemt det­te.

Phi­lip­pe Gil­berts ska­de vis­te seg å være er alvor­lig enn først antatt. 60 km syk­kel­ritt er nep­pe anbe­falt behand­ling når man har brudd i kne­skå­len. Om jeg har for­stått det rett, kom Peter Sagan fra sin velt med bare over­fla­dis­ke ska­der. Det vil­le vært for dumt om han had­de måt­tet bry­te nå, som han i prak­sis har vun­net den grøn­ne trøy­en.

I dag er det flatt og det vil­le nor­malt ha lig­get an til en masse­spurt. Men det er ikke man­ge spur­te­re igjen til å kjem­pe om sie­ren på den­ne etap­pen. Og det spørs hvem som har noe igjen å spur­te med etter fjel­le­ne. Arnaud Dema­re kom seg nok en gang i mål ale­ne, med et par minut­ters mar­gin til tids­fris­ten. Noen har anty­det at han tap­te mis­ten­ke­lig lite tid til Nai­ro Quin­ta­na opp det sis­te fjel­let, og at han nep­pe kan ha kom­met opp bare med egen hjelp. Men jeg vet ikke noe. Men han var ikke sist den­ne gan­gen. Michael Hep­burn kom i må sist, drøyt to minut­ter etter Arnaud Dema­re. Juli­an Alap­hi­lip­pe har nå gått for­bi Arnaud Dema­re i kon­kur­ran­sen om den grøn­ne trøy­en.

Nå kan vi ende­lig fin­ne litt vin. Vi skal inn i det gans­ke mer­ker­li­ge vin­om­rå­det Béarn, som jeg ald­ri har blitt helt klok på. Bèarn er egent­lig mer kjent for saus (Béar­nai­se) enn for vin. AOP Béarn omfat­ter tre uli­ke områ­der. Det ene er sam­men­fal­len­de med de to geo­gra­fisk iden­tis­ke AOP Madi­ran og Pache­renc-du-vic-bilh, den and­re er sam­men­fal­len­de med Jurançon. Den sis­te delen er bare AOP Béarn, som også inklu­de­rer områ­det Béarn-Bel­locq.

Pache­renc-du-vic-bilh omfat­ter kun hvit­vin, laget av dru­ene l’arrufiac, petit man­seng, gros man­seng og petit cour­bu, hvil­ket er en del av de sam­me dru­ene som i Jurançon. Områ­det er kli­ma­tisk påvir­ket både av Atlan­ter­ha­vet, som gir kjø­lig og fuk­tig luft, og av føn­vind fra Pyre­ne­ene. Det lages både en tørr og en søt. Pache­renc-du-vic-bilh.

Madi­ran dek­ker akku­rat det sam­me områ­det. Det er bare his­to­rie, tra­di­sjon og politkk som gjør at de har uli­ke navn, og at det ikke er f.eks. en rød og en hvit Madi­ran. Hoved­dru­en i rødvi­nen Madi­ran er Tan­nant. Det betyr noe slik som tan­nin-aktig. Og det er den. Det er en tan­nin­rik drue som gir kraf­ti­ge og gans­ke skar­pe viner. Tra­di­sjo­nelt er det­te en vin som bør lag­res en stund. Men også i Madi­ran har en del pro­du­sen­ter begynt å lage viner som skal utvik­le seg ras­ke­re. Så det er i dag to sko­ler av Madi­ran-pro­du­sen­ter. Man bør der­for spør­re seg litt for når man kjø­per vin her­fra.

Jurançon er områ­det mel­lom Pau og Pyre­ne­ene. Pau er en av de byene Touren oftest er inn­om, og så vel­dig mye vin er det ikke å fin­ne her. Jurançon har vi vært inn­om man­ge gan­ger, og vi kom­mer sik­kert til­ba­ke til den et sene­re år. Så jeg sier ikke noe mer om den nå.

Det tred­je omår­det, som bare er AOP Béarn har jeg ikke klart å fin­ne ut stort om, og jeg har hel­ler ikke smakt vin der­fra. Min for­stå­el­se er at AOP Béarn kan bru­kes for “feil vin”. I Jurançon kan det bare pro­du­se­res hvit­vin. Hvis det pro­du­se­res rødvin, kan de klas­si­fi­se­res som AOP Béarn. Man kan også lage hvit­vin under den­ne klas­si­fi­ka­sjo­nen. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Pache­renc-du-vic-bilh omfat­ter bare hvit­vin, og Madi­ran bare rødvin. Rosé­vin pro­du­sert i det­te områ­det klas­si­fi­se­res som AOP Béarn.

Vi kan avslut­te dagen med litt ster­ke saker: Armag­nac. Armag­nac er drue­brenne­vin, en bran­dy. Armag­nac er en bran­dy laget i et nær­me­re angitt områ­de i Frank­ri­ke, som ryt­ter­ne i dag skal gjen­nom, akku­rat som cog­nac er en bran­dy laget i Cog­nac. De lager bran­dy man­ge ste­der, men de kan ikke kal­le sin bran­dy for cog­nac eller armag­nac.

Armag­nac er den elds­te for­men for fransk bran­dy. Den har vært pro­du­sert siden 1300-tal­let. Pro­duk­sjon av bran­dy repre­sen­te­rer et møte mel­lom tre kul­tu­rer. Den romers­ke, som intro­du­ser­te vine­ne (som romer­ne, i lik­het med så mye annet, had­de lært av gre­ker­ne), ara­ber­ne som intro­du­ser­te destil­la­sjons­kuns­ten, og kel­t­er­ne som intro­du­ser­te tøn­ne­ne.

Pro­duk­sjons­om­rå­det i Armag­nac er delt inn i tre områ­der: Bas Armag­nac, Haut Armag­nac og Tena­ré­ze. Bare ca 1% pro­du­se­res i Haut Armag­nac, så det områ­det betyr ikke sær­lig mye i prak­sis.

Armag­nac star­ter som en gans­ke kje­de­lig hvit­vin. Man bru­ker dru­er som gir rela­tivt lite alko­hol og mye syre. Ti for­skjel­li­ge dru­er er til­latt, men i prak­sis bru­kes bare de førs­te fire på den­ne lis­ten.

 • Ugni Blanc 55%
 • Baco (aka Baco 22A) 35%
 • Fol­le Blan­che 5%
 • Colom­bard 5%
 • Plant de Grais­se
 • Mes­li­er St François
 • Clair­et­te de Gascog­ne
 • Jurançon blanc
 • Mauzac Blanc
 • Mauzac Rosé

Vinen blir så destil­lert. I Armag­nac bru­kes van­lig­vis i en Alam­bic Armag­na­ca­is. Dis­se er ofte gans­ke små, noen gan­ger mobi­le.

Appa­ra­tet er laget av kob­ber. Det er en kon­ti­nu­er­lig destil­la­sjons­pro­sess. Vin fyl­les opp i vin­be­hol­de­ren på top­pen. Vinen bru­kes til å kjø­le ned destil­la­tet. Når den­ne kom­mer inn i kolon­nen (for­da­mings­kam­me­ret), er den alle­re­de varm. Den­ne vinen ledes over for­da­mings­pla­ter, som gjør at en del av alko­ho­len for­dam­per umid­del­bart, og ikke kom­mer ned i koke­ka­ret. Ved den­ne pro­ses­sen kom­mer vin og damp i kon­takt med hver­and­re. Dam­pen ledes så over til kjøle­kam­me­ret, hvor destil­la­tet kon­den­se­res og sam­les opp som Armag­nac.

Armag­nac destil­le­res en gang, til en styr­ke på mel­lom 52 og 72,4%. Man destil­le­rer til høy alko­hol­styr­ke for fines­se i armag­nac som ikke er ment å skul­le lag­res len­ge, og for Blan­che Armag­nac (armag­nac som ikke er lag­ret). Man destil­le­rer til lave­re alko­hol­styr­ke for å ta vare på frukt og rik­het i armag­nac som er ment å skul­le lag­res.

I 2005 ble regu­le­rin­gen end­ret, slik at det ble til­latt å pro­du­se­re Blan­che de armag­nac, en armag­nac som ikke er lag­ret. Den­ne har jeg ikke smakt, men gene­relt fore­trek­ker jeg lag­ret brenne­vin, i alle fall brenne­vin som drik­kes bart og ikke i blan­de­de drin­ker. Ellers er kra­ve­ne til (fat)lagring for de uli­ke kva­li­tets­be­teg­nel­ser:

 • VS: 1 year
 • VSOP: 4 years
 • NAPOLEON: 6 years
 • XO: 6 years
 • 20 years  20 years

Det pro­du­se­res også vin­ta­ge armag­nac (årgang). Det­te skal være fra en inn­høs­ting fra det året som er angitt, og den skal være lag­ret i mini­mum 10 år. Den engels­ke vin­hand­le­ren Ber­ry Bros and Rudd har et utvalg av Armag­nac i årgan­ger fra 1893 til de yngs­te som kan sel­ges.  Tid­li­ge­re had­de de et eget tax free utsalg på Lon­don Heatrhow. Utval­get var ikke så stort. Men kan kun­ne bestil­le fra hele deres lager, og pluk­ke det opp når man skul­le fly hjem. Jeg plei­de å bestil­le et par flas­ker (á 0,5l) i årgang 1955, det året jeg er født, når jeg skul­le hjem fra Lon­don. Jeg sam­let dis­se til min 50-års­dag, som begyn­ner å bli noen år siden. Jeg trod­de jeg had­de fem flas­ker. Men da jeg hen­tet dem fram, vis­te det seg at jeg had­de syv. Det er sli­ke slag livet gir. Gjes­te­ne var hel­ler ikks så drikk­fel­di­ge, så  jeg har fort­satt noen flas­ker igjen. Dess­ver­re har de ikke len­ger det utsal­get, og  min årgang er dess­uten utsolgt.

Jeg synes at armag­nac er mer inter­es­sant enn cog­nac. Mer inter­es­sant betyr ikke nød­ven­dig­vis bed­re, men nett­opp mer inter­es­sant. Armag­nac får man i stor grad fra enkelt­pro­du­sen­ter og i spe­si­fik­ke årgan­ger, mens cog­nac er, i lik­het med champag­ne, et mer stan­dar­di­sert pro­dukt. En Mar­tell VSOP skal sma­ke som en Mar­tell VSOP, uan­sett hvil­ket år den er pro­du­sert. Så man blan­der uli­ke pro­duk­ter, for å få sin stil. Jeg synes pro­duk­ter med preg av ste­det den er laget, er mer inter­es­san­te.

En gang for gans­ke len­ge siden, det må ha vært på slut­ten av 1980- eller på 1990-tal­let had­de jeg en inter­es­sant opp­le­vel­se med armag­nac. Vi var på en res­tau­rant i Oslo, så vidt jeg hus­ker var det på Fein­schmecker, hvor de had­de et stort utvalg av uli­ke armag­na­cer. De had­de i alle fall to armag­na­cer fra sam­me pro­du­sent i uli­ke årgan­ger, jeg tror det var 1963 og 1971 (jeg hus­ker dess­ver­re ikke hvil­ken pro­du­sent det var). Til vår over­ras­kel­se var 1971-årgan­gen bety­de­lig dyre­re enn 1963-årgan­gen. Det var bare en måte å fin­ne ut om det­te had­de noe for seg. Vi måt­te ha en av hver årgang. 1971-årgan­gen var rund og avba­lan­sert, mens 1963-årgan­gen had­de dår­li­ge­re balan­se og fort­satt en litt råere smak. Jeg var over­ras­ket over at ulik­he­ter i årgan­ger i det som er en gans­ke enkel vin had­de over­levd destil­la­sjons­pro­ses­sen, og fort­satt var så mar­ker­te etter man­ge års lag­ring. Men det var de alt­så.

Nå fin­nes det også stan­dar­di­sert merke­vare av armag­nac, og det har begynt å kom­me cog­nac fra indi­vi­du­el­le pro­du­sen­ter i enkelt­år­gan­ger. Men hoved­bil­det er like­vel et annet.

Armag­nac har ofte en litt råere, jeg er fris­tet til å si mer mas­ku­lin smak enn cog­nac, noe som anta­ge­lig­vis kan til­skri­ves at armag­nac destil­le­res en gang, mens cog­nac van­lig­vis destil­le­res to gan­ger.

I mor­gen blir det en annen vin­fat­tig dag, så spar gjer­ne litt av dagens drik­ke til i mor­gen.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 17. etappe: Bagnères-de-Luchon — Saint-Lary-Soulan

De frans­ke kom­men­ta­tor­ne jub­let selv­sagt for fransk sei­er. Noe som nes­ten har blitt like spen­nen­de som hvem som vin­ner, er om Arnaud Dema­re kom­mer i mål innen­for tids­gren­sen. Han er den enes­te full­blods sprin­te­ren som er igjen, og det er ikke så man­ge and­re i “bus­sen”. I går kom han ale­ne i mål, 41.20 etter Juli­an Alap­hi­lip­pe, og nes­ten 10 minut­ter at nest­sis­te ryt­ter kom i mål. Jeg tror ikke at han kom­mer til å full­fø­re.

Det var dra­ma­tisk å se Phi­li­pe Gil­berts ufor­kjø­ring. Det var godt å se at han kom seg opp, vis­te tom­me­len opp og sat­te seg på syk­ke­len igjen. Han var tyde­lig­vis ikke alvor­lig ska­det. Han vis­te oss hvor­dan man skal gjø­re det hvis man rea­ge­rer rik­tig i en slik situa­sjon. Å brem­se mens man svin­ger, fun­ge­rer ikke. Det gjør bare vondt ver­re, i alle fall om man for­sø­ker å brem­se hardt mens man hol­der stor fart rundt en sving. Det er mulig han brem­set for sent, og at han der­for mis­tet kon­trol­len. Men så var det å fort­set­te rett fram, brem­se så hardt som mulig, og få føt­te­ne ut av peda­le­ne.

Fransk TV vis­te et syk­len­de inter­vju med blant and­re Geraint Tho­mas og Chris Froo­me, tatt opp på hvile­da­gen. På spørs­mål om Chris Froo­me anså Geraint Tho­mas som den størs­te utford­re­ren, svar­te han bare at om Geraint eller han selv vin­ner, det vil uan­sett være helt supert. Utford­re­ren er først og fremst Tom Dumou­lin. Så får vi vel se hvor dypt det stik­ker når Chris Froo­me sier at det vil være lite fint om Geraint Tho­mas vin­ner som han selv. Over­ras­ken­de nok var sports­di­rek­tør Nico­las Por­tal bety­de­lig mer tung­pus­tet i syk­kel­in­ter­vju­et enn Geraint Tho­mas og Chris Froo­me. Men han var også ute og syk­let med laget. Hvem den syk­len­de repor­te­ren fra fransk TV var, fikk jeg ikke med meg.

Det­te blir en inter­es­sant etap­pe på så man­ge måter. Den er kort, bare 65 km. På den­ne etap­pen er det “grid start”, ikke den van­li­ge fly­ing start som vi kjen­ner fra de and­re etap­pe­ne. Ryt­ter­ne stil­ler opp omtrent som det gjø­res i motor­racing, med gul trøye i “pole position”, Der­et­ter stil­les de øvri­ge av de 20 bes­te i sam­men­dra­get på plas­ser baken­for. Bak dis­se stil­les de øvri­ge ryt­ter­ne opp i pul­jer på 20, basert på sam­men­lagt­plas­se­ring. Her kan vi til og med risi­ke­re tjuv­start i et ritt med fel­les­start. For en for­kla­ring av grid star­ten, se den­ne video­en.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2018. 17. etap­pe: Bag­nè­res-de-Luchon — Saint-Lary-Sou­lan

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 16. etappe: Carcassonne — Bagnères-de-Luchon

Etter en vel­for­tjent hvile­dag er det nok man­ge som kun­ne ten­ke seg å set­te seg på toget til Paris, frem­for å gå løs på enda fler har­de fjell­e­tap­per.

Dagens etap­pe begyn­ner rela­tivt flatt, med bare to fjer­de­ka­te­go­ri stig­nin­ger i førs­te halv­del, før mel­lom­sprin­ten. Hvis vi ser på topo­gra­fi­en, ser vi at Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir, den syd­vest­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral, dan­ner en trakt som er på sitt sma­les­te omtrent ved Car­cas­son­ne. Den­ne plas­se­rin­gen gjor­de at Car­cas­son­ne lev­de godt av å kre­ve toll på varer som ble frak­tet den­ne vei­en, mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet. Når atlan­ter­havs­luf­ten kom­mer inn i den­ne trak­ten, får den ofte opp far­ten. Så det kan bli ster­ke vin­der her, som even­tu­elt vil bli mot­vind eller side­vind på i alle fall deler av dagens etap­pe. Når fuk­tig luft pres­ses mot fjel­le­ne, pres­ses den opp, og vi får Ber­gens­ef­fek­ten, med fuk­tig luft som ned­kjø­les og slip­per fuk­tig­he­ten i form av regn. Jeg har ofte opp­levd tåke og regn på den frans­ke siden av Pyre­ne­ene.

Det blir i alle fall en god opp­var­ming, før det kom­mer en kat 2 og to kat 1 stig­nin­ger i and­re halv­del. Sky her i en kom­for­ta­bel situa­sjon. De har kun­net kon­trol­le­re de sis­te etap­pe­ne i et rolig tem­po, uten å bry seg om brudd, etappe­sei­ere, osv. Nå kan de avven­te angrep fra de and­re lage­ne med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner, som må angri­pe. Men hvem skal de angri­pe? Geraint Tho­mas eller Chris Froo­me?

Dagens etap­pe gjør en liten sving inn­om Spa­nia. Den sis­te kate­to­ri­ser­te stig­nin­gen lig­ger omtrent på gren­sen mel­lom Spa­nia og Frank­ri­ke, men fra fransk side av gren­sen.

Om jeg har for­stått det rett, er det mulig å få mak­si­malt 280 poeng på de gjen­væ­ren­de seks etap­pe­ne. Da har jeg lagt til grunn at det ikke deles ut poeng for noen mel­lom­sprint på tempo­etap­pen. Peter Sagan har en ledel­se på 282 poeng foran Alex­an­der Kristoff. Hvis Alex­an­der Kristoff skul­le vin­ne sam­l­ti­ge gjen­væ­ren­de etap­per, inklu­dert fjell­e­tap­pe­ne og tempo­etap­pen, og alle mel­lom­sprin­ten, og Peter Sagan ikke skul­le ta noen fle­re poeng, vil Peter Sagan like­vel vin­ne den grøn­ne trøy­en og han bare full­fø­rer og kom­mer seg til Paris. Hvis Peter Sagan full­fø­rer, er det ikke en gang teo­re­tisk mulig for and­re å vin­ne den grøn­ne trøy­en.

Jeg vel­ger å dra litt syd for dagens etap­pe for å fin­ne vin, til Limoux. Mus­se­ren­de vin er noe som etter all sann­syn­lig­het ble til som føl­ge av diver­se uhell. Da vinen var til­syne­la­ten­de fer­dig gjært om høs­ten, og ble den tap­pet på flas­ker. Men noen gan­ger had­de en kjø­lig høst gjort at gjæ­rin­gen stan­set før vinen var utgjæ­ret. Når vår­en kom og det ble var­me­re, star­tet gjæ­rin­gen igjen inne i flas­ke­ne. Ver­ken flas­ke­ne eller kor­ke­ne var laget for å tåle det tryk­ket som ble skapt inne i flas­ke­ne. Kor­ker spratt og flas­ker eks­pol­der­te.  Man­ge ste­der gjør krav på å være det ste­det hvor de begyn­te å lage mus­se­ren­de vin. Det er ikke mulig å avgjø­re hvor man først lær­te å tem­me den­ne vil­le vinen. Men Limoux er de som kan vise til den elds­te doku­men­ter­te pro­duk­sjo­nen, fra 1543.

I Limoux hev­der man at mun­ken DOM Perg­ni­non var i Limoux og lær­te kuns­ten å lage mus­se­ren­de vin, før han reis­te vide­re til Champag­ne. Men jeg har ikke sett noen doku­men­ta­sjon av den his­to­ri­en. Det er ikke slik de forel­ler his­to­ri­en i Champag­ne.

Den gam­mel­dag­se mus­se­ren­de vinen lages på en drue som heter mauzac. Vinen kal­les Blan­quet­te de Limoux. Hvis den er laget på gam­le­må­ten, står det met­hode ancest­ra­le. Når man lager mus­se­ren­de vin på tra­di­sjo­nell måte, som i Champag­ne, lager man først en stil­le vin. Den­ne blir så til­satt drue­most, og tap­pet på flas­ke. Den har så en andre­gangs gjæ­ring på flas­ke. Tra­di­sjo­nen tro, kom­mer vi til å avslut­te med champag­ne til fina­len i Paris, så jeg kom­mer litt til­ba­ke til det­te da. Ved met­hode ancest­ra­le er det ikke noen annen gangs gjæ­ring. Vinen tap­pes på flas­ke før første­gangs gjæ­ring er fer­dig, og den gjæ­rer ferdidg i flas­ken. Om jeg har for­stått det rett, er det en gans­ke kre­ven­de pro­sess.

Jeg synes at en slik vin er mer inter­es­sant enn god. Man blir ikke kvitt gjær­res­te­ne i en slik pro­sess, slik man gjør ved bl.a. champagne­pro­duk­sjon. Dess­uten er det­te med tørr vin, en nymo­tes greie. Før skul­le vinen være søt, i alle fall ikke tørr og “sur”, slik vi vil ha den i dag. Den vinen av den­ne typen som jeg har smakt, er ikke tørr.

Gail­lac er et områ­de som også gjør krav på å være det førs­te ste­det hvor man laget mus­se­ren­de vin, men de har ingen like gam­mel doku­men­ta­sjon å vise til. Jeg var i Gail­lac tid­li­ge­re i år, og kjøp­te en flas­ke mus­se­ren­de vis laget på den­ne måten, der cal­ler de det met­hode Gail­lac, av den sam­me dru­en som i Limoux, nem­lig Mauzac. Vin­hand­le­ren for­sik­ret meg om at det er en tørr, mus­se­ren­de vin. Men de la årets etap­per uten­om Gail­lac, så den flas­ken skal få lig­ge til nes­te gang Tour de Fran­ce går gjen­nom Gail­lac. Touren er inn­om det områ­det gans­ke ofte.

I Limoux lager man også mer moder­ne mus­se­ren­de vin. De har en Blan­quet­te de Limoux, uten til­leg­get met­hode ancest­ra­le, som er laget slik man i dag lager mus­se­ren­de vin, som er laget av minst 90% mauzac, og i til­legg char­don­nay og che­nin blanc. Og de har en Cre­mant de Limoux, som skal ha minst 60 mauzac.

I Limoux pro­du­se­res også utmer­ket hvit­vin, laget av char­don­nay, che­nin blanc og mauzac.

Etap­pen fort­set­ter så gjen­nom depar­te­men­tet Ariè­ge på vei­en inn i fjel­le­ne. Jeg får all­tid pro­ble­mer med å fin­ne vin når touren kom­mer hit, noe den gjør omtrent hvert år. Jeg har for­søkt man­ge gan­ger, men har ennå ikke klart å fin­ne inter­es­sant vin fra Ariè­ge. Jeg har lest om enkel­te pro­du­sen­ter som skal lage god vin, men jeg har ikke klart å fin­ne den vinen, hel­ler ikke når jeg har vært i Ariè­ge. VI nøy­er oss der­for med mus­se­ren­de vin og hvit­vin fra Limoux til den­ne etap­pen.

Mor­gen­da­gens etap­pe blir tørr, så det er best å ta med litt vin til den også.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 15. etappe: Millau — Carcassonne

Gårs­da­gens etap­pe ble gans­ke kje­de­lig, i alle fall fram til bak­ken opp til mål. Hel­dig­vis kan ikke sam­men­lagt­la­ge­ne til­la­te seg noe lig­nen­de igjen. Om and­re ikke vil true topp tre, kan noen risi­ke­re å bli skjø­vet ut av topp 10, om et brudd igjen får like mye tid.

Det var litt mor­somt å føl­ge etap­pen på fransk TV. Bak­ken opp til mål har fått nav­net Mon­tée Lau­rent Jala­bert, både for­di han vant her i 1995 og for­di han er fra Men­de. Lau­rent Jala­bert har vært en del av Fransk TVs Tour de Fran­ce team, i litt uli­ke rol­ler, så len­ge jeg har fulgt rit­tet på fransk TV. Lau­rent Jala­berts avslut­ning opp bak­ken ble selv­føl­ge­lig vist noen gan­ger. Vi fikk også se opp­tak av et TV-inter­vju med en noen­og­tyve år yng­re Lau­rent Jala­bert. Han var litt brydd da Marion Rous­se, tid­li­ge­re fransk mes­ter i lande­veis­syk­ling, en vak­ker ung dame som er eks­pert­kom­men­ta­tor på fransk TV, sa at han var like kjekk nå som han var den gan­gen. Men hun var bare fire år da Jala­bert vant den etap­pen, og hus­ket det ikke. Vir­ke­lig brydd ble Lau­rent Jala­bert da Tho­mas Voeck­ler, som nå er motorsk­kel­re­por­ter for fransk TV, for­tal­te hvor­dan han had­de sett opp til Lau­rent Jala­bert, og brukt spare­pen­ge­ne sine på å kjø­pe akku­rat det sam­me utsty­ret som Lau­rent Jala­bert had­de. “Det har du ald­ri for­talt før!”, sa Lau­rent Jala­bert. “Nei, du var en legen­de og stor helt, så da kun­ne jeg ikke for­tel­le det. Men nå er vi kol­le­ger, så nå kan jeg si det”, svar­te Tho­mas Voeck­ler.

Peter Sagan twit­ret at han syn­tes det var kje­de­lig å lig­ge i brudd, da han reg­net med å bli drop­pet i den sis­te bak­ken. Men han foku­ser­te da det var fem kilo­me­ter igjen, og gikk for sei­er. Han vir­ket ikke direk­te mis­for­nøyd med å ha blitt nr fire på etap­pen. Man kan ald­ri avskri­ve Peter Sagan.

Også dagens etap­pe  er kupert. De har laget en hard Tour de Fran­ce i år, noe man blant annet ser på hvor man­ge av spur­ter­ne som er ute av rit­tet. Van­lig­vis har man ikke de har­des­te alpe­etap­pe­ne når Alpe­ne er først, slik at ryt­ter­ne ikke skal være for utslitt når man kom­mer til Pyre­ne­ene. Og det er gjer­ne noen mer fla­te etap­per mel­lom fjell­om­rå­de­ne. Ikke så i år. Det var tre knall­har­de etap­per i Alpe­ne, og det er bare én flat etap­pe mel­lom Alpe­ne og Pyre­ne­ene.

Arran­gø­re­ne synes å ha prio­ri­tert fjell frem­for vin i år. Den som er glad i Roque­fort, kan ta med slik ost fra start. Selv er jeg bare mode­rat begeist­ret for blåmugg­ost. Jeg spi­ser den hvis jeg f.eks. får den på en oste­tal­ler­ken, og vel­ger et styk­ke om man kan vel­ge oster på en res­tau­rant. Men jeg kjø­per den ellers ikke, med mind­re jeg skal bru­ke den i en mat­rett. Kjø­per jeg den, blir den i prak­sis lig­gen­de i kjøle­ska­pet uten å bli spist. Men den pro­du­se­res i områ­det rundt star­ten på dagens etap­pe. Den er laget av saue­melk, og det er et krav om at den skal være lag­ret i grot­ter i områ­det. All lag­rings­ka­pa­si­te­ten i grot­ter er i bruk, så det er i prak­sis ikke mulig å øke pro­duk­sjo­nen. Man kan selv­sagt pro­du­se­re mer grotte­lag­ret ost av saue­melk, lag­ret i and­re grot­ter, men det vil ikke være Roque­fort.

Frank­ri­ke had­de en region­re­form i 2016. Det var 27 regio­ner, nå er det 18, hvor­av fem såkal­te over­sjø­is­ke regio­ner — som er et litt “fine­re” navn på kolo­ni­er. Det som før var Lan­gue­doc-Rous­sil­lon ble slått sam­men med det som var Midi-Pyré­né­es til regio­nen Occi­ta­nie. Så hele dagens etap­pe går i regio­nen Occi­ta­nie. Under dis­se er det 96 depar­te­men­ter, som igjen er delt inn i ca 36.000 kom­mu­ner. Det er ca 20.000 kom­mu­ner i Frank­ri­ke med fær­re enn 500 inn­byg­ge­re, så det bur­de vært Sen­ter­par­ti­ets drøm­me­land — had­de det ikke vært for at de er med i og var en av grunn­leg­ger­ne av EU. I til­legg er det kan­to­ner, som så vidt jeg har for­stått er valg­kret­ser ved nasjo­na­le valg, og stør­re byer er delt inn i ardon­dis­se­men­ter. Jeg har for­søkt å for­stå den admi­ni­stra­ti­ve struk­tu­ren i Frank­ri­ke, og ansvars­for­de­lin­gen mel­lom de uli­ke nivå­ene. Men jeg har gitt opp.

Noen har tatt til orde for at det bør være til­strek­ke­lig med to regio­ner, delt inn etter det som vir­ke­lig betyr noe: En region med de som kal­ler det bak­ver­ket laget av sam­me deig som cro­is­sant, med sjo­ko­lade­bi­ter, som man­ge fransk­menn (og and­re) liker å spi­se til fro­kost for pain au choco­lat og de som kal­ler det choco­la­ti­ne. Vi er nå i ferd med å beve­ge oss fra pain au choco­lat-regio­nen til choco­la­ti­ne regio­nen.

Vi kan ta litt mer mat, før vi leter etter vin. Fle­re frans­ke byer gjør krav på å være cassou­let-hoved­stad, blant annet dagens mål­by Car­cas­son­ne, hvor de har et eget cassou­let-aka­de­mi. Cassou­let er en gry­te hvor en av hoved­in­gre­di­en­se­ne er tør­ke­de, hvi­te bøn­ner. I til­legg skal det være kjøtt. Hva slags type kjøtt, kan variere etter hvor man er.

Man har i stor grad klart å leg­ge dagens etap­pe uten­om de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne. Men Car­cas­son­ne lig­ger i Cor­biè­res. Selv om den gam­le regio­nen Lan­gue­doc-Rous­sil­lon er slått sam­men med det som var Midi-Pyré­né­es , er det grunn til å opp­rett­hol­de Lan­gue­doc-Rous­sil­lon som en egen vin­re­gion. I Cor­biè­res pro­du­se­res i hoved­sak rødvin, og områ­det har størst vin­pro­duk­sjon i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Cor­biè­res er delt inn i ti under­om­rå­der:

 1. Mon­tag­ne d’Alaric
 2. Saint Vic­tor
 3. Font­f­roi­de
 4. Que­ri­bus
 5. Ter­menès
 6. Lézig­nan
 7. Lag­ras­se
 8. Sigean
 9. Dur­ban
 10. Ser­viès

Boute­nac, som var et slikt under­om­rå­de, fikk egen AOP-sta­tus i 2005, som AOP Cour­be­res-Boute­nac.

Siden jeg har vært litt inne på sjo­ko­la­de: Hvis vi skal ha en vin til sjo­ko­la­de, må vi litt len­ger syd, til områ­det Maury i Rous­sil­lon, hvor vi fin­ner pro­du­sen­ten Mas Amiel. Både Pas­cal Dupuy og Sver­re Sætre har Mas Ami­en som sin favo­ritt­vin til sjo­ko­la­de, så her er sjo­ko­lade­eks­per­ti­sen og jeg eni­ge.

I mor­gen er det en meget vel­for­tjent hvile­dag, som jeg reg­ner med at man­ge av ryt­ter­ne ser fram til.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 14. etappe: Saint-Paul-Trois-Châteaux — Mende

Kan­skje ga gårs­da­gens etap­pe en for­smak på hva vi har i ven­te med så få spur­te­re igjen: Man lar ikke et brudd få sær­lig mye tid, slik at det ikke blir sær­lig kre­ven­de å kjø­re det inn.

Før jeg kom­mer til dagens etap­pe, vil jeg til­ba­ke til etap­pe nr 11. Mark Caven­dish var av sin gam­le tre­ner lært opp til at man full­fø­rer, av respekt for rit­tet. Så han full­før­te, en drøy time etter tids­gren­sen. Hans gam­le tre­ner sto ved mål­lin­jen og ven­tet, mens man var i gang med å rig­ge ned. Siden én fort­satt var ute og syk­let, fikk lag­bi­le­ne mm ikke lov til å kjø­re ned fra mål­om­rå­det. Caven­dish’ gam­le tre­ner føl­te seg med­skyl­dig i at alle måt­te ven­te.

Dagens etap­pe er kup­pert. Den star­ter med mode­rat stig­ning, men ender med bak­ken opp til la Croix Neu­ve, med mål­gang på fly­stri­pen på top­pen. Det er en stig­ning som gjer­ne kal­les La Mon­tée Lau­rent Jala­bert (Lau­rent Jala­bert er fra Men­de). Det er 3 km med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 10,1% og 13% på det brat­tes­te. Man skal være god til å klat­re for å vin­ne her. Det var avslut­ning opp her i 2015. De to fransk­men­ne­ne Thi­baut Pinot og Romain Bar­det ledet opp bak­ken, og vok­tet på hver­and­re. Da kom bri­ten Ste­ve Cum­ming, som syk­let på det Sør-Afri­kans­ke laget MTN-Qhu­be­ka. De syk­let med oran­sje hjem­ler for å mar­ke­re Nel­son Man­delas fød­sels­dag. Hva pas­set vel da bed­re at han “kom som en kule” på slut­ten, pas­ser­te de to franske­men­ne­ne og tok MTN-Qhu­be­kas førs­te Grand Tour sei­er på Man­dela-dagen. Til stor skuf­fel­se for de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne, som had­de begynt å snak­ke om fransk dob­belt­sei­er. Hvem som kan vin­ne den­ne etap­pen i dag, er vans­ke­lig å si. Jeg had­de tenkt på Vin­cen­zo Nibali, men han er ute av rit­tet med ska­de. Geraint Tho­mas har vist seg som en god bak­kespur­ter. Greg van Aver­ma­et kan også være en kan­di­dat her.

Vi star­ter i Rhô­ne. Saint-Paul-Trois-Châteaux lig­ger ved Tri­cas­tin. Coteaux de Tri­cas­tin var en av de vine­ne vi gjer­ne kjøp­te da jeg var ung. Når vi drakk rødvin, var det ofte viner fra de mind­re kjen­te områ­de­ne i det syd­li­ge Rhô­ne, uten at jeg viss­te noe om dis­se vine­ne annet enn at vi lik­te dem, og at de var rime­li­ge.

I Frank­ri­ke for­bin­der man først og fremst Tri­cas­tin med atom­kraft­ver­ket som lig­ger der. Det har vært noen pro­ble­mer med utslipp fra det­te atom­kraft­ver­ket, og det er ikke et navn vin­pro­du­sen­ter gjer­ne vil asso­si­e­res med. Vinen har der­for skif­tet navn, og heter nå AOP Grig­nan-les-Adhé­mar.

I det nord­li­ge Rhô­ne er det dru­en syrah som domi­ne­rer rødvi­ne­ne. I det syd­li­ge Rhô­ne sup­ple­res den av gre­nache og en del and­re dru­er. Gre­nache er en opp­rin­ne­lig spansk drue, hvor den er kjent som gra­nacha. Den kre­ver mye var­me, og blir ikke til­strek­ke­lig moden nord for det områ­det hvor vi nå er. Det er en drue som gir kropp og mye alko­hol i en vin, men gans­ke lite struk­tur. Det at den gir høy alk­hol­styr­ke gjør at den ofte er basis for søte viner og het­vi­ner. Jeg synes at viner laget av 100% gre­nache kan ha et visst “syl­te­tøy­preg”. Men syrah og gre­nache er viner som utfyl­ler hver­and­re på en utmer­ket måte. Cha­te­auneuf-du-Pape har typisk mye gre­nache og noe syrah.

Syd for Avig­non åpner land­ska­pet seg opp. Vi har det som gjer­ne kal­les for-Alpe­ne, eller les Alpil­les, med blant annet Mont Ventoux i vest. Men land­ska­pet blir fla­te­re, og har ikke len­ger preg av å være en dal. Vi er her i Rhône­del­ta­tet. Det er et pla­tå her, som går et godt styk­ke ut i havet, før det stu­per ned i dypet, ned til fle­re tusen meters. Det­te er res­te­ne av en sam­men­rast fjell­kje­de. Områ­det kal­les Gol­fe de Lion. Jeg håpet len­ge at det had­de noe å gjø­re med løve­gul­fen, og at det var en spen­nen­de his­to­rie bak. Det er det ikke. Det er gans­ke enkelt Lyongul­fen.  Det­te bil­det fra Goog­le Earth gir et gans­ke godt inn­trykk av hvor­dan det er.

Hele Rhône­del­ta­tet, våt­marks­om­rå­det Camar­gue og det mes­te av Lan­gue­doc er avset­nin­gen fra Rhô­nen og and­re elver, kan­skje også is. Rhô­nen er en av de sto­re elve­ne. Jeg har lest et sted at den frak­ter med seg to mil­lio­ner tonn løs­mas­se per år, som til­sva­rer omtrent 50 laste­bil­lass per dag. Der strøm­men er stri, tar elven det­te med, og det depo­ne­res der det fla­ter ut og elven fly­ter roli­ge­re. Hvis ikke det had­de vært det­te fjell­pla­tå­et, vil­le det mes­te ha for­svun­net ned i dypet.

Jord­smon­net er et helt annet i det syd­li­ge Rhô­ne enn len­ger nord, i til­legg til at det er var­me­re.

Som i fle­re av de sto­re og gode vin­om­rå­de­ne er klas­si­fi­se­rin­gen i Rhô­ne hie­rar­kisk. Basis­klas­si­fi­se­rin­gen er AOP Côtes du Rhô­ne. Noen områ­der som pro­du­se­rer litt bed­re vin klas­si­fi­se­res som Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge. På nivå­et over det­te er det noen områ­der som klas­si­fi­se­res som Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge med til­legg av kom­mune­navn, som f.eks. Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge Lau­dun. Det øvers­te nivå­et er områ­der som er eget crus, alt­så har en egen AOP-beteg­nel­se. Den aller mest kjen­te av dis­se er Châte­auneuf-du-Pape, som lig­ger mel­lom Avig­non og Oran­ge. Alle klas­si­fi­ser­te områ­der i nord er egne crus. Det er ingen for­mell ran­ge­ring mel­lom de uli­ke crus, men det er ingen tvil om at “noen er like­re enn and­re”.

For å illust­re­re en side ved hie­rar­ki­et kan vi gå til­ba­ke til det jeg skrev i går om at man i Cor­nas bare pro­du­se­rer rødvin med 100% Syrah. Det er en sann­het med en liten modi­fi­ka­sjon. Man kan også bru­ke and­re Rhô­ne-dru­er, og man kan pro­du­se­re hvit­vin. Men da må vinen sel­ges som Côtes du Rhô­ne, og ikke som Cor­nas. Og da opp­når man ikke på langt nær de sam­me pri­se­ne.

I AOP Grig­nan-les-Adhé­mar lages mest rødvin, med syrah og gre­nache som pri­mærdru­er. Det skal være mini­mum 10% av hver av dis­se, og ingen drue kan utgjø­re mer enn 80%. Det kan være inn­til til sam­men 30% av sekun­dærdru­ene Cin­sault, Mour­vèd­re og Carig­nan, men ikke mer en 15% av noen av dem.

Det pro­du­se­res også noe hvit­vin med Gre­nache blanc, Rous­san­ne, Clair­et­te blanc, Mar­san­ne, og Vio­g­ni­er. Det kan ikke være mer enn 60% av en enkelt drue. Det kan være gans­ke sto­re varia­sjo­ner mel­lom vin­ne, både på grunn av varia­sjon i jord­smonn og i drue­blan­din­gen.

På den and­re siden av Rhô­nen er Côtes du Viva­raisOgså det­te er først og fremst et rødvins­om­rå­de. Det skal være mini­mum 30% gre­nache og mini­mum 40% syrah. Til og med 2017 kun­ne det være inn­til 10% carig­nan, fra og med 2018 inn­til 10% cin­sault.

Châte­auneuf-du-Pape, som lig­ger mel­lom Oran­ge og Avig­non er det mest kjen­te cru-områ­det i det syd­li­ge Rhô­ne. Det er til­latt å bru­ke inn­til 18 uli­ke drue­sor­ter i Châte­auneuf-du-Pape. Gre­nache er van­lig­vis den domi­ne­ren­de, sam­men med syrah og mour­ve­d­re.

Vi kan ikke ta med alle områ­de­ne i Rhô­ne. Men jeg tar med to på den and­re siden av Rhô­nen fra Châte­auneuf-du-Pape. Den ene er Lirac, den and­re er Tavel. Rødvi­nen fra Lirac er laget med de sam­me dru­ene som det mes­te annen rødvin fra det syd­li­ge Rhô­ne. Det skal være minst 40% gre­nache, mini­mum 25% til sam­men av syrah og mour­ve­d­re, og mak­si­mum 10% av cin­sault og carig­nan. Den er mind­re kjent, og der­for rime­li­ge­re enn Châte­auneuf-du-Pape. Den er verdt er for­søk.

I Tavel pro­du­se­res kun rosé­vin. De bru­ker mest gre­nache og cin­cault, men også noe syrah og mour­ve­d­re. Vin­pro­du­sen­te­ne frem­he­ver gjer­ne at for de fles­te vin­pro­du­sen­ter er rødvin hoved­pro­duk­tet, og de bes­te dru­ene bru­kes til å pro­du­se­re rødvin, mens rosé­vin er mind­re vik­tig og får de dru­ene som ikke er like gode. Men i Tavel pro­du­se­rer de bare rosé­vin, og der­for bru­ker de sine bes­te dru­er til sin rosé. Rosé fra Tavel er gjer­ne kraf­ti­ge­re og litt mør­ke­re enn det mes­te annet av rosé­vin. Når vi er i Frank­ri­ke om som­mer­en, drik­ker vi mye rosé­vin. Rødvin fris­ter ikke så mye når det er varmt. Til mat hvor vi hjem­me vil­le ha druk­ket rødvin, blir det ofte en kjø­lig rosé, gjer­ne fra Tavel. Når vi er på de kan­ter, plei­er vi å stik­ke inn­om vår favo­ritt, Cha­teau d’Aqueria, og kjø­pe en kas­se eller to.

Men Rhô­ne er bare star­ten. Vi hører ikke ofte om vin fra Arde­che. Men det er bare for­di det mes­te av vinen fra Arde­che, som omfat­ter en stor del av høyre­bred­den både i det nord­li­ge og syd­li­ge Rhô­ne, sel­ges som Rhô­ne-vin. Men jeg vil nev­ne et par viner fra Arde­che som ikke klas­si­fi­se­res som Rhô­ne-viner. Når jeg er på en god res­tau­rant vel­ger jeg ofte en “Menu degusta­tion”, med til­hø­ren­de  vin­meny. Det er bed­re å få et glass valgt ut til hver rett i meny­en, enn å vel­ge en vin som blir et kom­pro­miss som skal pas­se til det mes­te i meny­en. Det betyr ofte at man får utmer­ke­de viner som man ikke kjen­ner, og der­for ikke vil­le ha valgt selv. På en utmer­ket, liten res­tau­rant i Paris, Qui Plu­me la Lune, en res­tau­rant med en stjer­ne i Michelin-guid­en, fikk vi ser­vert to meget inter­es­san­te viner fra Arde­che. Den ene var Gran­de Ardèche 2009, fra den kjen­te Bur­gund-pro­du­sen­ten Louis Latour. De had­de sett seg om etter et områ­de hvor de kun­ne pro­du­se­re en god Char­don­nay rime­li­ge­re enn i Bur­gund, og i 1979 falt val­get på Arde­che. Det var abso­lutt en av de bed­re Char­don­nay-vine­ne jeg har smakt fra and­re områ­der enn Bur­gund.

Den and­re vinen var pro­du­sert av Syl­vain Bock, som sat­ser på natur­vin. Ingen bruk av svo­vel i kla­rin­gen av vinen, eller and­re kje­mi­ka­li­er i noen del av pro­duk­sjons­pro­ses­sen. Det var en vin med det noen kryp­tis­ke nav­net Ne fais pas sans blanc”. Den er laget med 2/3 char­don­nay og 1/3 gre­nache blanc. Den er ikke fat­lag­ret. Den har en meget frisk og ren smak.

Det­te er gans­ke rime­li­ge viner, som gir meget god valu­ta for pen­ge­ne. Jeg har ikke så mye erfa­ring med viner fra Arde­che, om vi hol­der de som er klas­si­fi­sert som Rhô­ne­vi­ner uten­for. Men hvis de to nevn­te viner viser poten­sia­let for det­te områ­det, kan vi ven­te oss mye inter­es­sant her­fra.

Etap­pen avslut­tes i Men­de i depar­te­men­tet Loze­re, i den regio­nen som var Lan­gue­doc Roussi­lon, som etter reform og sam­men­slå­ing med det som var Midi Pyre­ne­es har blitt til regio­nen Occi­ta­nie. Loze­re er det tyn­nest befol­ke­de depar­te­men­tet i Frank­ri­ke. Jeg har lett etter lokal vin når jeg har vært i Loze­re, men har til nå ikke fun­net en vin jeg synes det er grunn til å anbe­fa­le. Ta hel­ler med vin fra star­ten.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

 

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 13. etappe: Bourg d’Oisans — Valence

At fem ryt­te­re skul­le spur­te om sei­e­ren på top­pen av Alpe d’Huez, etter en så hard etap­pe, det had­de jeg ikke ven­tet. Det er tyde­lig at Geraint Tho­mas er den bes­te spur­te­ren i den gjen­gen. Hvor stor fart han had­de på slut­ten, vet jeg ikke. Men på den 11. etap­pen aksel­le­rer­te han fra 31 til 41 km/t på top­pen, da han syk­let for­bi Mike Nie­ve. Jeg synes det er hardt nok å kom­me opp i 40 km/t på flat mark, uten å ha syk­let over har­de fjell først. Hvis Chris Froo­me skal vin­ne, kan Skys utford­ring bli hvor­dan han skal kun­ne ta to minut­ter på Geraint Tho­mas uten at det ser ut som skue­spill. Tom Dumo­lin vir­ker sterk. Men han har ikke et lag som er like sterkt som Sky. Han mang­ler for eksem­pel en Geraint Tho­mas til å hjel­pe seg.

Dagens etap­pe er en etap­pe hvor spur­ter­ne ende­lig vil kun­ne vise seg fram. Men det er nes­ten ingen igjen av dem. Etter at de fles­te spur­ter­ne har brutt eller hav­net uten­for tids­gren­sen, har Alex­an­der Kristoff ryk­ket opp på and­re plass i kon­kur­ran­sen om den grøn­ne trøy­en. Men han er håp­løst etter Peter Sagan. Sett med nors­ke øyne kan avslut­nings­etap­pen i Paris bli inter­esse­ant.

Når så man­ge spur­te­re er ute av kon­kur­ran­sen, kan rit­tet kom­me til å end­re karak­ter. Det er gjer­ne spurt­la­ge­ne som er inter­es­sert i å kjø­re inn brudd, for å få et spurt­opp­gjør. Hvis de ikke har noen som kan hev­de seg i en spurt, da har de ikke noe insi­ta­ment til å kjø­re inn brudd. Da blir det vik­ti­ge­re å få noen med i brud­de­ne. For de som kon­kur­re­rer om sam­men­lagt­sei­e­ren, spil­ler det liten rol­le hvem som vin­ner etap­pe­ne, så len­ge ikke noen “far­li­ge” ryt­te­re vin­ner tid. Om en ryt­ter som lig­ger en time etter i sam­men­dra­get skul­le sit­te i et brudd og vin­ne en etap­pe med fem minut­ters mar­gin til hoved­fel­tet, betyr det ingen ting for kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren.

Vi begyn­ner ende­lig å nær­mes oss vin­dis­trik­ter igjen. Etap­pen star­ter i Bourg d’Oisans, ved foten av Alpe d’Huez, og ender i Valen­ce i Rhô­ne­da­len.

Vin­mes­sig er det van­lig å dele Rhjô­ne i to: Det syd­li­ge og det nord­li­ge Rhô­ne, eller Côtes du Rhô­ne Mér­i­dio­na­les og Côtes du Rhô­ne Sep­ten­trio­na­les som de sier i Frank­ri­ke. Valen­ce lig­ger i den syd­li­ge enden av det nord­li­ge Rhô­ne, som strek­ker seg fra Valen­ce til Vien­ne, med Côte Rôtie som det nord­ligs­te vin­om­rå­de. Mor­gen­da­gens etap­pe star­ter i den nord­li­ge enden av det syd­li­ge Rhô­ne. Så da blir det viner fra det nord­li­ge Rhô­ne i dag.

Rhô­ne­da­len er en rift­dal mel­lom Alpe­ne og Mas­sif Cen­tral. Geo­lo­gi­en på de to side­ne av elven er gans­ke ulik. Vi kan mer­ke oss at i det nod­li­ge Rhô­ne lig­ger nes­ten alle de inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne på vest­si­den, eller høyre­bred­den, som fransk­menn plei­er å si. Det­te med høy­re- og venstre­bredd er ikke så vans­ke­lig når man blir vant til det. Man må bare vite hvil­ken vei ele­ven ren­ner, så er det side­ne når man ser elven med­strøms. Det­te inne­bæ­rer at de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne er i kan­ten av Mas­sif Cen­tral. Unn­ta­ket er Hermi­ta­ge og Cro­zes Hermi­ta­ge, som lig­ger i øst, på venstre­bred­den. Men her har elven fun­net et nytt løp litt vest for rif­ten. Geo­lo­gisk hører dis­se områ­de­ne til høyre­bred­den, selv om de lig­ger på den and­re siden av elven.

I Rhô­ne­da­len kan det blå­se kraf­tig, sær­lig om vin­te­ren, men også om som­mer­en. Det er den såkal­te Mistra­len, en fall­vind fra fjel­le­ne som blå­ser ned­over dalen. Jeg syk­let ruten ViaR­hô­na langs Rhô­nen for to år siden. Da jeg syk­let fra Valen­ce til Avig­non, fikk jeg kjen­ne noe av den­ne vin­den. Men jeg had­de den for det mes­te i ryg­gen, og noen gan­ger fra siden. Men inn til Mon­té­li­mar syk­let jeg nord­over, mot vin­den. Jeg had­de ikke kom­met så langt som jeg gjor­de den dagen, med slik mot­vind.

Ryt­ter­ne kom­me inn gjen­nom en side­dal, og vil nep­pe mer­ke mye til en even­tu­ell Mistral­vind før de nær­mer seg opp­lø­pet. Før vi for­sy­ner oss med vinen, vil jeg nev­ne hotel­let og res­tau­ran­ten Mai­son Pic i Valen­ce. I alle fall sist jeg sjek­ket, var det­te den enes­te tre­stjer­ners res­tau­ran­ten med kvin­ne­lig sjef. Det er dyr moro å spi­se på tre­sjer­ners res­tau­ran­ter. Men en mid­dag, med over­nat­ting her, ga en ufor­glem­me­lig opp­le­vel­se.

Vi kan star­te med vinen fra områ­det rundt Valen­ce, Saint-Péray. Områ­det lig­ger i le for de kal­de vin­de­ne fra nord. De fles­te ten­ker på Rhô­ne som et utpre­get rødvins­om­rå­de. Men her pro­du­se­res hvit­vin, hvor­av ca 70% er mus­se­ren­de vin pro­du­sert på tra­di­sjo­nelt vis. På begyn­nel­sen av 1800-tal­let var mus­se­ren­de vin her­fra mer etter­trak­tet enn champag­ne. Men popu­læ­ri­te­ten har tapt seg. Vinen er laget med dru­ene rou­san­ne, mar­san­ne og ber­ge­ron. Napo­le­on skal ha sagt at han had­de sin førs­te erfa­ring med vin da han som ung kadett i Valen­ce drakk Saint-Péray,

Beve­ger vi oss litt nord­over, kom­mer vil til tvil­ling­by­ene Tour­non sur Rhô­ne på høyre­bred­den, og Tain Hermi­ta­ge på venstre­bred­den.

Om de er tvil­ling­byer, er de på ingen måte eneg­ge­de tvil­lin­ger. Tour­non sur Rhô­ne frem­står som den mest sjar­me­ren­de av de to byene, med sin gam­le bebyg­gel­se (men med en litt for stor par­ke­rings­plass mot elven). Men Tain Hermi­ta­ge har mer inter­es­sant å by på. Her fin­ner vi vin­om­rå­de­ne Hermi­ta­ge og Cro­ses Hermi­ta­ge.

Hermi­ta­ge er en av Frank­ri­kes sto­re viner. Det er en mas­ku­lin, tan­nin­rik vin som tåler å lag­res, og som bør lag­res. Syrah er den domi­ne­ren­de dru­en, en drue som kom­mer fra det nord­li­ge Rhô­ne. Men det har vært tra­di­sjon for, og til­latt å blan­de noen hvi­te dru­er i rødvi­nen. Det gjø­res i sta­dig mind­re grad. Cro­zes Hermi­ta­ge er den rime­li­ge­re lille­bro­ren til Hermi­ta­ge.

Jeg liker også hvit­vi­ne­ne fra Rhô­ne, som typisk er laget av rou­san­ne og mar­san­ne, som gir en aro­ma­tisk, litt kryd­ret hvit­vin. Hvit Hermi­ta­ge er en utmer­ket vin.

I til­legg til dis­se vin­om­rå­de­ne, er Tain Hermi­ta­ge ste­det hvor man pro­du­se­rer Val­rho­na sjo­ko­la­de, en av de bes­te kva­li­tets­sjo­ko­la­der som er å få. Jeg had­de en gang gle­den av å være på et fire dagers sjo­ko­lade­kurs hos Val­rho­na. Noe av det jeg mer­ket meg da vi fikk en omvis­ning i pro­duk­sjo­nen, var at når and­re sjo­ko­lade­fab­rik­ker moder­ni­ser­te, kjøp­te Val­rho­na det gam­le pro­duk­sjons­ut­sty­ret. De hev­det at de ikke fikk like god kva­li­tet med moder­ne, auto­ma­ti­sert pro­duk­sjons­ut­styr, som med gam­mel­dags, mer manu­ell pro­duk­sjon med dyk­ti­ge fag­folk.

Vi fikk også utmer­ket vin­sma­king. Jeg had­de inn­trykk av at når det var Val­rho­na som best­lte vin­sma­king for noen av sine kurs­del­ta­ke­re, da ser­ver­te vin­pro­du­sen­te­ne bed­re viner enn de vil­le gjø­re på en typisk turist­sma­king.

På den and­re siden av elven, rundt Tour­non sur Rhô­ne, fin­ner vi områ­de­ne Cor­nas og Saint-Joseph. Cor­nas er en rødvin som skal lages av 100% syrah, og er også en utmer­ket vin. Saint Joseph mod­ner ras­ke­re, og det sies at man drik­ker Saint Joseph mens man ven­ter på at Cor­nas skal bli moden.

Rhô­ne­vi­ner er utmer­ket til vilt, som er smaks­rikt, men magert kjøtt. Vi plei­er å ha rype til mid­dag and­re jule­dag. Til den plei­er jeg å ser­ve­re enten Cor­nas, eller Côte-Rôtie, fra et styk­ke len­ger nord. Beg­ge har godt av å bli lag­ret noen år før de drik­kes.

Nord for Saint Joseph kom­mer vi til Cond­rieu, som er et rent hvit­vins­om­rå­de. Her pro­du­se­res hvit­vin av dru­en Vio­g­ni­er. Den bes­te vinen laget av Vio­gi­er kom­mer her­fra, noe som også reflek­te­res i pri­sen. Det gir en aro­ma­tisk hvit­vin, som jeg liker. Den kan bli litt for domi­ne­ren­de i møte med fisk og skall­dyr, så det er en hvit­vin jeg hel­ler ser­ve­rer til kyl­ling og annet lyst kjøtt. Frank­ri­kes mins­te appe­la­sjon, Cha­teau Gril­let, lig­ger innen­for Cond­rieu. Det er en appel­la­sjon som bare omfat­ter en vin­gård.

Når vi har kom­met så langt mot nord, får vi også ta med Côte-Rôtie, en utmer­ket rødvin, som jeg som nevnt gjer­ne ser­ve­rer til rype og annet smaks­rikt vilt.

De bes­te Rhô­ne­vi­ne­ne kom­mer fra det nord­li­ge Rhô­ne. De er også de dyres­te vine­ne. Det fin­nes utmer­ket, og ofte rime­li­ge­re viner fra det syd­li­ge Rhô­ne. Noen av dis­se kom­mer vi til­ba­ke til i mor­gen.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 12. etappe: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs — Alpe d’Huez

Resul­tat­lis­ten etter gårs­da­gens etap­pe er omtrent slik jeg had­de ven­tet å se den etter tirs­da­gens etap­pe, med sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne innen­for en ikke alt­for stor tids­for­skjell. Sky vis­te styr­ke ved at Geraint Tho­mas kun­ne vin­ne etap­pen og vin­ne gul trøye, sam­ti­dig som Chris Froo­me ser ut til å ha full kon­troll. Men det må ha vært utro­lig surt for Mikel Nie­ve å bli pas­sert noen få hund­re meter før mål, etter å ha ledet slik han gjor­de.

Mar­cel Kit­tel, Mark Caven­dish og Mark Rens­haw klar­te ikke å kom­me til mål innen­for tids­gren­sen, og er ute av rit­tet. Rik Zabel fikk  åpen­bart beskjed fra laget om at Mar­cel Kit­tel var for­tapt uan­sett, så kom deg til mål selv innen­for tids­gren­sen, så vi ikke mis­ter deg også. Han klar­te å kre­ke seg over mål med et sekunds mar­gin.

Dagens etap­pe er like bru­tal. Den star­ter rik­tig­nok med noen mode­ra­te utfor­kjø­rin­ger, før klat­rin­gen begyn­ner. De har Col de Madelei­ne (HC), Lancets de Mon­t­ver­ni­er (2 cat) som en slags mel­lom­klat­ring, før det er Col de la Croix de Fer (HC), før de avslut­ter opp Alpe d’Huez (HC). Etap­pen er len­ger enn gårs­da­gens etap­pe, hvil­ket betyr at tids­gren­sen også vil bli len­ger. Men det er ikke noen “hvile­strek­nin­ger” mel­lom fjel­le­ne. Spur­te­re som tok seg ut i går, kan få mer pro­ble­mer i dag. De spur­ter­ne som “over­le­ver” dagens etap­pe, får en ny sjan­se til å vise seg fram i mor­gen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2018. 12. etap­pe: Bourg-Saint-Mau­rice Les Arcs — Alpe d’Huez

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 11. etappe: Albertville — La Rosière Espace San Bernardo

Jeg had­de ikke ven­tet at Greg van Aver­ma­et skul­le hol­de så godt, og ta 1.29 på Chris Froo­me og de and­re sam­men­lag­fa­vo­rit­te­ne på gårs­da­gens etap­pe.

I dag,  den 11. etap­pen, er  kort og hek­tisk. Den er på “bare” 108,5 km. De går rett inn i en HC, ned fra den­ne„ opp en ny HC, litt ned, opp and­re kate­go­ri, ned fra den og avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. På sli­ke etap­per plei­er det å bli action fra start. Slik tids­gren­se­ne reg­nes ut, kan noen få pro­ble­mer med tids­gren­sen på en etap­pe som den­ne.

Noen had­de pro­ble­mer også i går. Dylan Gro­enewe­gen, Mark Caven­dish og Mar­cel Kit­tel kom i mål med 28 sekun­ders mar­gin til tids­gren­sen. Det sam­me gjor­de Amund Grøn­dahl Jan­sen. Hans opp­ga­ve i rit­tet er å hjel­pe Dylan Gro­enewe­gen, så det er ikke sik­kert han egent­lig had­de pro­ble­mer selv.

Når det gjel­der vin, er det­te en mildt sagt vans­ke­lig. Jeg skrev i går at ingen vin­mar­ker i Savoie lig­ger høy­ere enn 500 moh. Dagens etap­pe star­ter på 441 m, og sti­ger til 646 m ved mel­lom­sprin­ten, før klat­rin­gen begyn­ner. Der­et­ter er etap­pen ikke på noe punkt lave­re enn ca 700 meter.

Hvis vi had­de reist mot syd-vest i ste­det for mot nord-øst fra Albert­vil­le, vil­le vi ha kom­met til noen av de inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne i Savoie. Men det er bare til­ba­ke til noen av de områ­de­ne vi var inn­om i går.

Det var en plan­leg­gings­tab­be at jeg ikke i alle fall spar­te osten til i dag. Dagens etap­pe går gjen­ne­om Beau­fort, men jeg får bare vise til gårs­da­gen når det gjel­der ost her­fra.

Viner fra Savoie er varier­te, så prøv en annen vin der­fra, er det bes­te jeg kan si. I mor­gen blir det minst like vans­ke­lig.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

 

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2018. 10. etappe: Annecy — Le Grand-Bornand

Det er all­tid litt mor­somt når man pluk­ker en out­si­der, som John Degen­kolb, som favo­ritt, og han fak­tisk går hen og vin­ner. At Greg van Aver­ma­et og Peter Sagan også skul­le plas­se­re seg bra, var ingen over­ras­kel­se.

Det var trist at Ritchie Por­te måt­te bry­te med ska­de etter kræsj i år også.

Nå star­ter på man­ge måter et nytt Tour de Fran­ce. Etter bro­stein og øl i nord, er tien­de etap­pe fjell. Nå møter ryt­ter­ne de førs­te vir­ke­li­ge klatre­etap­pe­ne. Det er når man kom­mer til det­te sta­di­et i rit­tet at kam­pen om klatre­trøy­en skif­ter karak­ter. Toms Sku­jins, som nå har klatre­trøy­en, har 6 poeng. Det er ingen ting mot det som deles ut på dagens etap­pe. Den som er først opp en første­ka­te­go­ri stig­ning får 10 poeng. Den førs­te opp en “uten­for­ka­te­go­ri” får 20.  Det er mulig å få 51 klatre­po­eng på dagens etap­pe, hvis man er først over sam­gli­ge kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger. Nå er det de vir­ke­li­ge klat­rer­ne som mel­der seg på i den kon­kur­ran­sen. De som har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get må også begyn­ne å vise seg fram. Jeg tror ikke Greg van Aver­ma­et har den gule trøy­en etter dagens etap­pe. Men ingen av klat­rer­ne har vist seg fram så langt. Ryt­ter­ne rea­ge­rer dess­uten litt ulikt etter en hvile­dag. Noen er fit for fight, and­re tren­ger litt tid på å få krop­pen ordent­lig i gang igjen. Jeg avstår fra å tip­pe noen vin­ner på dagens etap­pe. Men alle sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne er i angreps­po­si­sjon og må vin­ne tid, og har ikke råd til å tape mer. Så det­te kan bli en interesant etap­pe.

Spil­ler men Tour­ma­na­ger, er det­te tiden for å set­te ut even­tu­el­le dyre sprin­te­re, og styr­ke laget med gode klat­re­re.

Jeg tar med pro­fi­len på dagens etap­pe, den førs­te ordet­li­ge fjell­e­tap­pen i årets Tour de Fran­ce.

Det er all­tid en utford­ring å fin­ne vin i fjel­le­ne. I min leting etter viner langs Tour de Fran­ce etap­pe­ne, har jeg fun­net noen sær­de­les hyg­ge­li­ge over­ras­kel­ser. Hvit­vi­ne­ne fra Savoie var for meg skjul­te skat­ter. Jeg had­de ald­ri hørt om dem, langt mind­re smakt dem før Tour de Fran­ce brak­te meg inn i områ­det. Det er utmer­ke­de viner.

I en artik­kel om Savoie i La Revue du Vins de Fran­ce skri­ver de at Savoie er et av de vans­ke­ligs­te områ­de­ne å gjø­re seg kjent med for en nybe­gyn­ner. Det er kom­pli­sert med man­ge drue­sor­ter og crus, pro­duk­sjo­nen er liten, dis­tri­bu­sjo­nen er ikke sær­lig god og de bes­te vine­ne er nær­mest hem­me­li­ge.

Dagens Nærings­liv had­de nylig en artik­kel om viner fra Savoie, og om at viner fra regio­nens mest etter­trak­te­de pro­du­sent er å få på Vin­mono­po­let. Jeg har begren­set kilde­ma­te­ria­le her hvor jeg er nå, og noen av de vine­ne de frem­he­ver er fra en litt annen del av Savoie enn der dagens etap­pe går. Kan­skje kom­mer vi til­ba­ke til det­te til en sene­re etap­pe.

En vin som har falt i min smak er Chig­nin laget på Jaquiè­re. Jeg synes det er vans­ke­lig å beskri­ve vin og smak gene­relt. Men dis­se vine­ne gir meg asso­sia­sjo­ner til fjell. Det er nok en illu­sjon, for vinen dyr­kes nede i dale­ne og ingen vin­mark lig­ger høy­ere enn 500 moh. Men det er slik jeg opp­le­ver dis­se vine­ne. Det er ikke noen stor vin med et kom­plekst smaks­bil­de. Men det er en ren og frisk vin, med fruk­tig­het uten mar­kert syre.

Chig­nin blir, i føl­ge mitt vinat­las, reg­net som vin­ho­ved­sta­den i Savoie. Det er ikke kvan­ti­tet, men kva­li­te­ten som har gitt områ­det den­ne pla­se­rin­gen.

Områ­det Cru Chig­nin-Ber­ge­ron reg­nes, fort­satt i føl­ge mitt vinat­las, som det aller bes­te områ­det. Men her er pro­duk­sjo­nen liten, bare 315 hl hvit­vin pr år, som skul­le bli kna­pt 50.000 flas­ker pr år.

Nord for Chig­nin lig­ger Cru Saint-Jeoire-Prieuré. Det er 20 ha og det pro­du­se­res 460 hl eller kna­pt 70.000 flas­ker pr år.

Litt len­ger nord lig­ger Cru Mon­ter­minod, som er enda mind­re, med en pro­duk­sjon på bare 150 hl eller 22.500 flas­ker pr år. Også den­ne vinen skal være svært etter­trak­tet.

Litt len­ger mot vest lig­ger to stør­re områ­der, Cru Apre­mont og Cru Aby­mes, hvor det pro­du­se­res hen­holds­vis 26.000 og 20.000 hl pr år.

For å set­te tal­le­ne i per­spek­tiv kan nev­nes at det pro­du­se­res ca 2,1 mill hl champag­ne og 6,8 mill hl Bor­deaux-vin pr år.

En annen vin er  Rou­set­te de Savoie, som er laget på dru­en Rou­set­te (som også kal­les Altes­se). Det er en drue som skal gi gans­ke mye syre, sitrus og fruk­tig­het, samt kryd­der. Vin som bare er beteg­net Rou­set­te de Savoie uten angi­vel­se av en appel­la­sjon i til­legg, kan lages med inn­til 50% Char­don­nay. Men er den beteg­net Altes­se er den bare laget med Rousette/Altesse. Vinen kan med for­del lag­res 2–3 år.

I Combe de Savoie pro­du­se­res det en del rødvin på dru­en Mon­deu­se. Så vidt jeg for­står er det­te en lokal drue, og den skal gi gode resul­ta­ter akku­rat her. La Revue du Vins de Fran­ce kal­ler det­te områ­det La ter­re des grands rou­ges. I sin artik­kel, frem­he­ver Dagens Nærings­liv noen rødvi­ner.

Jeg tror ikke jeg er ale­ne om å ha over­sett vine­ne fra Savoie. Gi dem en sjan­se!

I fjell­om­rå­der som ikke er egnet for vin­pro­duk­sjon er det ofte gode beite­om­rå­der, hvil­ket vil si at man pro­du­se­rer melk og der­med ost. Akku­rat som vin­pro­duk­sjon i utgangs­punk­tet er en meto­de for å kon­ser­ve­re drue­saft, er oste­pro­duk­sjon en meto­de for å kon­ser­ve­re melk. Det pro­du­se­res mye ost i Savoie og nabo­de­par­te­men­tet Haut-Savoie.

Den førs­te osten vi kan ta med oss er Tom­me de Savoie. Det er en gene­risk beteg­nel­se på en ost som pro­du­se­res i områ­det, og den kan variere nok­så mye fra pro­du­sent til pro­du­sent, fra uli­ke ste­der og med seson­gen. Den er laget på kumelk. Den fin­nes også i en ver­sjon med lavt fett­inn­hold, visst­nok en av de få (enes­te?) AOP-oste­ne som fin­nes i en slik utga­ve. Den pas­ser godt med vin fra Savoie.

Den and­re osten er Beau­fort. Beau­fort er en fast ost av Gruy­ere-type. Den omta­les ofte som den bes­te av den­ne type ost. Men pro­du­sen­te­ne av Com­té vil sik­kert pro­te­ste­re mot akku­rat det. Det fin­nes en vari­ant Beau­fort d’Alpage, som bare kan lages om som­mer­en når kyr­ne går på fjell­bei­te. Hvis osten er laget av melk fra kyr som har bei­tet høy­ere enn 1500 moh kan den kal­les Cha­lets d’Alpage. Ost som pro­du­se­res om vin­te­ren, da kyr­ne i stor grad fores med høy, er ble­ke­re.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

 

Print Friendly, PDF & Email