Category Archives: Vin

I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etappe — kyst og marmor

Så er også syk­lis­te­ne i gang. Man kan tape et etappe­ritt på en lag­tem­po hvis laget ikke er godt nok, men det er ikke her vin­ne­ren viser seg fram. Og 19,5 km er uan­sett for kort til å gi de sto­re utsla­ge­ne. Det er under et minutt fra førs­te til 140. plass.

And­re etap­pe, som syk­lis­te­ne skal syk­le i dag, er gans­ke flat. Så det er mest sann­syn­lig at det blir et sam­let felt til mål og at spur­ter­ne skal gjø­re opp om etappe­sei­e­ren. Men vi skal over til fjer­de etap­pe og vin.

4. etap­pe går fra fra Quar­to dei Mil­le til Livor­no. Det er nok en mode­rat fjell­e­tap­pe, den­ne gan­gen på 208 km. Den infor­ma­sjo­nen jeg fin­ner om Qua­tro dei Mil­le er stort sett på ita­li­ensk, noe som gjør at den bare er av begren­set nyt­te for meg. Vi star­ter litt len­ger nord enn der gårs­da­gens etap­pe end­te. Men etap­pen føl­ger stort sett kys­ten sør­over, slik at vi også skal gjen­nom det områ­det hvor vi end­te i går.

Etap­pen er nok mer inter­es­sant turist­mes­sig enn vin­mes­sig, sær­lig om man hol­der seg litt nær­me­re kys­ten i områ­det Cin­que Ter­re, et av de mest idyl­lis­ke og dra­ma­tis­ke kyst­land­ska­pe­ne i Ita­lia. Det er krong­le­te og bratt, noe som inne­bæ­rer en natur­lig begrens­ning av bil­tra­fik­ken. Områ­det står på UNESCO World Her­ita­ge list. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etap­pe — kyst og mar­mor

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 3. etappe — sprudlende Lambrusco og dramatisk kyst

I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne, med førs­te etap­pe og lag­tem­po i Tori­no. Vi har tyv­star­tet og har kom­met til 3. etap­pe. Den går fra fra Reg­gio Emi­lia til Rapal­lo reg­nes som en mid­dels fjell­e­tap­pe hvor ryt­ter­ne skal over Pas­so del Bocco på 957 m, samt Mad Del­le Gra­zie, som ikke er så høy, men bratt. Reg­gio Emi­lia er nok en by som over­skyg­ges av de man­ge stor­he­te­ne i områ­det, og har ikke det aller mest spen­nen­de å by på.

Mål­byen lig­ger mel­lom Porto­fino og Chi­a­va­ri. Porto­fino er en av de vak­res­te middelhavs(lands)byer i Ita­lia og popu­lær blant rike turis­ter. Den er verdt et besøk. Men ikke regn med å fin­ne par­ke­ring, om du ikke kom­mer vel­dig off sea­son. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 3. etap­pe — sprud­len­de Lam­brus­co og dra­ma­tisk kyst

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 2. etappe. Piemontevin, parmesan og parmaskinke til fiolintoner

2. etap­pe fra  Alba til Par­ma er lang og flat, 242 km. Den star­ter i regio­nen Pie­mon­te og ender i Emi­lia-Romag­na. Det er bare en gans­ke liten bak­ke mot slut­ten av etap­pen. Skjønt liten og liten. Det er lett for oss som ser på. Men skul­le vi for­sø­ke oss på å syk­le den, vil­le nok man­ge av oss mene at den er gans­ke hard. Sær­lig vil­le vi mene det når vi møter bak­ken etter først å ha syk­let 230 km. Men om syk­lis­te­ne ikke møter så man­ge høy­der, så er det man­ge vin- og mat­mes­si­ge høye­punk­ter langs dagens etap­pe. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 2. etap­pe. Pie­mon­te­vin, par­me­san og par­ma­skin­ke til fio­lin­to­ner

Print Friendly, PDF & Email

I Vini del Giro d’Italia 2011: 1. etappe — fra kongeslott til sprudlende søtsaker

Jeg kan dess­ver­re ikke ita­li­ensk, men har gjort noen for­søk på å kva­li­tets­sik­re min begren­se­de bruk av ita­li­ensk språk. Men det har åpen­bart ikke vært godt nok. Hall­vard Ofte­bro kom­men­ter­te til gårs­da­gens åpnings­ar­tik­kel at det heter “vini del Giro ..”, ikke “vini di Giro …” som jeg had­de skre­vet. Der­for har jeg kor­ri­gert tit­te­len. Det blir sik­kert fle­re feil i inn­leg­ge­ne som kom­mer, og jeg set­ter pris på at folk som vet bed­re kor­ri­ge­rer dis­se. Det er når feil blir kor­ri­gert man lærer, ikke når det vis­kes i kro­ke­ne mens man selv kan­skje bare blir styr­ket i sin feil­ak­ti­ge tro for­di ingen rea­ge­rer.

Årets Giro d’I­ta­lia star­ter med en kort lag­tempo­etap­pe, 19,3 km, fra Vena­ria Rea­le, som lig­ger ca 8 km nord-vest for Tori­no, til Tori­no. Vena­ria Rea­le er kjent for konge­slot­tet Reg­gia di Vena­ria Rea­le, som er en av ver­dens størs­te kon­ge­li­ge resi­den­ser. Den har stått på UNESCO World Her­ita­ge list siden 1997. Det kan være mye spen­nen­de å se. Men det er bare å inn­se at ryt­ter­ne på en kort tempo­etap­pe i byom­rå­de ikke får nær­kon­takt med så mye inter­es­sant vin. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 1. etap­pe — fra konge­slott til sprud­len­de søt­sa­ker

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2011

Det ble for fris­ten­de. I 2010 laget jeg en serie om Les vins du Tour de Fran­ce. Den kom­mer i en 2011-utga­ve når touren nær­mer seg. Men Ita­lia er også et sær­de­les spen­nen­de land når det gjel­der vin, syk­kel, geo­gra­fi, mat og kul­tur gene­relt. Jeg klar­te ikke å mot­stå fris­tel­sen til også å se hva slags viner man fin­ner langs ruten til årets Giro d’I­ta­lia. Jeg “skul­le bare …”, og resul­ta­tet ble at jeg fulg­te alle etap­pe­ne.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2011

Print Friendly, PDF & Email

Tour de France 2011 — nå kan jeg begynne på vinlisten

I går ble start- og mål­by­ene for Tour de Fran­ce 2011 offent­lig­gjort. Der­med kan jeg begyn­ne å for­be­re­de “Les vins du Tour de Fran­ce 2011”, etter omtrent sam­me møns­ter som “Les vins du Tour de Fran­ce 2010”. Men det er bare start- og mål­by­ene som offent­lig­gjø­res nå, sam­men med et gans­ke så upre­sist kart over etap­pe­ne. Detal­je­ne om etap­pe­ne får vi ikke før i juni 2011.

Nes­te års TdF ser ut til å ha en meget inter­es­sant tra­sé. I Pyre­ne­ene skal ryt­ter­ne igjen over Tour­malet på en etap­pe som ender på Luz-Ardi­den, hvor Dag Otto Lau­rit­zen vant sin TdF-etap­pe i 1987. Det er mål­gang på Gali­bi­er i Alpe­ne, og om jeg har for­stått det rett skal man over den­ne top­pen en gang til på etap­pen til Alpe‑d’Huez.

Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce 2011 — nå kan jeg begyn­ne på vin­lis­ten

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 20. etappe: Longjumeau > Paris Champs-Élysées. Grand finale — Champagne!

Det er en ting som er sik­kert når det gjel­der Tour de Fran­ce: Touren ender i Paris. I alle fall vil­le det være en sen­sa­sjon, revo­lu­sjon og skan­da­le på en gang om man skul­le fin­ne på å end­re det­te. Så den sis­te delen av min vin-tour kun­ne jeg star­te på før de and­re etap­pe­ne var kjent.

At det måt­te bli champag­ne til sis­te­etap­pen var også tem­me­lig klart. Men jeg viss­te ikke da at man også kom til å leg­ge inn to Champag­ne-etap­per på årets tour, fjer­de etap­pe til Reims og fem­te etap­pe fra Eper­nay. Men noe tåler å gjen­tas — blant annet Paris og champag­ne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 20. etap­pe: Long­jumeau > Paris Champs-Élysé­es. Grand fina­le — Champag­ne!

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 19. etappe: Bordeaux > Pauillac. Medoc — det beste fra Bordeaux

I dag skal mye avgjø­res. Ryt­ter­ne har hatt sin sis­te hvile­dag og skal for sis­te gang i den­ne touren sloss med fjel­le­ne. Klatre­trøy­en avgjø­res i dag — det deles ikke ut fle­re klatre­po­eng etter dagens etap­pe. Men også i sam­men­dra­get må det nå skje noe — og nå er det Andy Schelck som må angri­pe. Han bør ha en ledel­se før den etap­pen vi skal se nær­me­re på, og den ledel­sen må han skaf­fe seg i fjel­le­ne. Vel­o­News har spurt fle­re hvor stor ledel­se Andy Schleck tren­ger, og de fles­te mener mel­lom 1min og 1:30. Selv mener Andy Schleck at han tren­ger et minutt, mens Alber­to Con­ta­dor ikke vil gi no klart svar.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 19. etap­pe: Bor­deaux > Pau­il­lac. Medoc — det bes­te fra Bor­deaux

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 18. etappe: Salies-de-Béarn > Bordeaux. Biff med béarnaise og rød bordeaux

I dag har syk­lis­te­ne sin hvile­dag. Gårs­da­gens etap­pe var mer­ke­lig. Akku­rat da jeg had­de avskre­vet Lance Arm­strongs mulig­he­ter for etappe­sei­er, slår han til og lyk­kes nes­ten. Det var vir­ke­lig gam­le­gut­tas dag, med Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau i brudd og Chris­tophe Moreau var først over Tour­malet. Om noen had­de sat­set pen­ger på at Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau skul­le være med å spur­te om sei­e­ren på den­ne etap­pen, vil­le ha fått gode odds. Men at gam­le­gut­ta skul­le kla­re å slå ung­dom­men i en spurt, det had­de vel vært for sen­sa­sjo­nelt. Skjønt ung­dom — av de ni som spur­tet om sei­e­ren var det bare to som var under 30. Det er visst best ikke å mene noe om hva som vil skje på den nes­te etap­pen (men jeg kla­rer nep­pe å la det være).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 18. etap­pe: Salies-de-Béarn > Bor­deaux. Biff med béar­nai­se og rød bor­deaux

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 17. etappe: Pau > Col du Tourmalet. Ta med drikke fra start

Jeg lik­te ikke at Andy Schleck mis­tet den gule trøy­en på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer, og man kan set­te et stort spørs­måls­tegn ved Alber­to Con­ta­dors angrep når noe slikt skjer. Alber­to Con­ta­dor er uten tvil en av ver­dens aller bes­te syk­lis­ter, men jeg har ald­ri være noen Con­ta­dor-fan. I går vis­te Alber­to Con­ta­dor oss for­skjel­len mel­lom det å være best og det å være størst. Han demon­strer­te også hvor­for han ald­ri har vært blant mine favo­rit­ter. Han blir ikke noe mer popu­lær hos meg etter det­te, og jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å mene akku­rat det. Skjønt, og det­te hen­ges på rett før det­te pub­li­se­res, Alber­to Con­ta­dor ret­ter opp en del av inn­tryk­ket i den­ne video­en. Alle gjør feil, og det står rese­pekt av å inn­røm­me og bekla­ge det på den­ne måten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 17. etap­pe: Pau > Col du Tour­malet. Ta med drik­ke fra start

Print Friendly, PDF & Email